งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาวอุดรธานีขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง. คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาวอุดรธานีขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง. คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาวอุดรธานีขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

2 คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

3 น้ำตกจากสันภูพาน

4 อุทยานแห่งธรรมะ

5 อารยะธรรมห้าพันปี

6 ธานีผ้าหมี่ขิด

7 แดนเนรมิตหนองประจักษ์

8 เลิศลักษณ์ กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

9

10 สวนสาธารณะ หนองประจักษ์

11 สวนสาธารณะ หนองสิม

12 เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ลำห้วย หลวง ตำบลหัวขัว อำเภอกุดจับ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2483 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ92,558 ไร่

13 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค (ภูฝอยลม)

14

15 ศาลเจ้าปู่ย่า

16 ศาลเจ้าปู่ย่า ศาลเจ้าปู่ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์แผ่ความเมตตาแก่คน ยาก ไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศก มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไปหรือไปบน บานศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและมักจะได้บารมีจาก เทพเจ้าปู่ย่าดล บรรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ บริเวณโดยรอบมีศาลาชม วิวกลางน้ำ 2 หลัง สร้าง อย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตเทศบาลตามถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนครผ่าน ทางรถไฟแล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร

17 วัดป่าบ้านตาด

18 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นอาคารหลังใหญ่ 2 ชั้น จัดเป็นห้อง ๆ เพื่อ เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ขุดพบจากหลุมขุดค้น วัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งอาตารนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 บ้านพิพิธภัณฑ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน

19

20 วังนาคินทร์คำชะโนด อ.บ้านดุง -มีลักษณะเป็นเกาะ มีต้นชะโนด เกิดขึ้น รวมกันอยู่ เป็นกลุ่มประมาณ 20 ไร่ เป็นต้นไม้ ชนิดที่หายากมากในประเทศไทย

21

22 เป็นห้องสมุดชนิด e-learning ตั้งอยู่ที่ ถ.อุดรดุษฎี (รร.เทศบาล 6) ห้องสมุดประชาชน

23 - -กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นกล้วยไม้ พันธุ์ แวนด้าใบร่อง ลูกผสมระหว่างสาม ปอยดง และโจเซฟฟิน แวนเบอโร่ ผสม ได้ด้วยฝีมือของมนุษย์เมื่อปี 2520 โดย เกษตรกรสมัครเล่น ชื่อนายประดิษฐ์ คำ เพิ่มพูล อายุ 57 ปี - ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127 ซอยกลมพัฒนา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี - กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เริ่มให้ดอกราว ปี พ.ศ.2530 เมื่อดอกออก มาจะให้กลิ่น หอมรัญจวนแบบไทย ๆ นับว่าเป็นความ แปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน ในโลกนี้ ดอกของกล้วยไม้ชนิดนี้จะให้กลิ่นหอม ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนกระทั่งถึงบ่ายกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

24 โครงสร้าง สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุดรธานี

25 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้าน เวชกรรมป้องกัน) นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสาวสุภาวดี คูหาทอง (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานบริหาร นางสุจิตตรา บุญกว้าง กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข น.ส.สำรวย โยธาวิจิตร กลุ่มงานทันตฯ และ พัฒนา คุณภาพฯ นายสันติ ศรีนิล กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ นายวรวุฒิ เมฆเวียน กลุ่มงานควบคุมโรค นางจีรภา วัฒนกูล กลุ่มงานสนับสนุน ภาคประชาชน น.ส.ปราณี พระโรจน์ กลุ่มงานประกัน สุขภาพ นางพรสวรรค์ จันโทภาส กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล นางมยุรี วงศ์ศิริ -งานการเจ้าหน้าที่ -งานการเงิน/บัญชี - งานพัสดุ - งานธุรการ - งานเฝ้าระวังทาง การเงิน - งานศูนย์ข้อมูล GIS -งานพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ -งานควบคุมกำกับ งบประมาณ -งานข้อมูลข่าวสาร สาธารณสุข -งานเทคโนโลยี สารสนเทศ -งานประเมินผล -งานสมัชชาสุขภาพ -งานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) -งานวิจัย -งานโครงการพิเศษ -งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กระจาย อำนาจ -งานส่งเสริม สุขภาพตามกลุ่มวัย -งานอนามัยแม่และ เด็ก/ปฐมวัย -วัยเรียน/วัยรุ่น/ เยาวชน -วัยทำงาน - วัยสูงอายุ/วัด ส่งเสริมฯ - งานสนับสนุนการ ส่งเสริมสุขภาพ (กีฬา) -งานสภาพยาบาล -งานออกกำลังกาย -งานกีฬา สาธารณสุข -งาน HPH -งานเอดส์ในแม่ และเด็ก -งานอนามัย สิ่งแวดล้อมศูนย์ เด็ก/ โรงเรียน - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานโรคไม่ติดต่อ - งานเอดส์ - งานคลินิกควบคุมโรค - งานระบาดวิทยา - งานผู้พิการ -งานอุบัติเหตุวินาศภัย และภัยทางธรรมชาติ -งานอาชีวอนามัย -งานอนามัย สิ่งแวดล้อม - งานสุขภาพจิต - งานยาเสพติด -งานTo be numbe rone งานตรวจระเบียบ สังคม -งานพัฒนายุทธศาสตร์สช. -งานวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านสุขภาพ -งานพัฒนาระบบข้อมูลงาน สุขภาพภาคประชาชน -งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และแผนชุมชน -งานพัฒนามาตรฐานและ คุณภาพเครือข่าย อสม./ อปท. และ NGO -งานอสม.. -งานครอบครัวแข็งแรง -งานกองทุนสุขภาพชุมชน -งานบูรณาการสุขภาพ ภาคประชาชน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยเครือข่ายภาค ประชาชน -งานโครงการพิเศษและ บรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน -ประกวดผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แพทย์ประจำตำบล, ตำบล หมู่บ้าน ดีเด่น -งานโรงพยาบาลจิตอาสา -ชมรมสร้างสุขภาพ - งานพัฒนากลยุทธ์ด้าน ประกันสุขภาพ - งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ - การคุ้มครองสิทธิ การ รับเรื่องร้องเรียนและการ ประชาสัมพันธ์ - การมีส่วนร่วมภาค ท้องถิ่น และภาค ประชาชน - การบริหารกองทุน - ประสานการจัดทำแผน งบบริการสุขภาพ งานวิเคราะห์ และเฝ้า ระวังการเงินระบบ หลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการระดับ จังหวัด - การบริหารการชดเชย และตรวจสอบเวชระเบียน -ประสานการขึ้นทะเบียน และจัดเครือข่ายหน่วย บริการ - งานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์/งาน สถานประกอบการ - งานมาตรฐาน สถานพยาบาลและ ประกอบโรคศิลป์ - งานคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้าน สาธารณสุข (บุหรี่ สุรา อาหาร ด้าน กฎหมาย) - งานบริหาร เวชภัณฑ์ - งานส่งเสริมธุรกิจ สุขภาพ - งานแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก - งานสุขาภิบาล อาหาร - งานพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร (อบรมระยะ สั้น) - งานสุขศึกษาพัฒนา มาตรฐาน CUP/PCU - งานเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอก - งาน GIS แพทย์ พยาบาล - ประกวดข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น - งานจัดการความรู้ใน องค์กร (KM) - งานศึกษาดูงาน - สนับสนุนแหล่งฝึก นักศึกษา - งานการศึกษา ต่อเนื่องบุคลากร สาธารณสุข - งานชมรมจริยธรรม - งานห้องสมุด -งานพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านทันตสาธารณสุข -งานพัฒนาระบบ ทันตสุขภาพ - งานพัฒนาการ ส่งเสริม/ป้องกันและ วิชาการทันตสาธารณสุข -งานสนับสนุนการ จัดบริการทันตกรรมใน หน่วยบริการปฐมภูมิ -งานพัฒนาคุณภาพ บริการ -งาน พอ.สว. -งานหน่วยปฐมพยาบาล -งานสนับสนุนการรักษา พยาล (งานพัฒนา Lab. รังสี ฯลฯ) -งาน QA งาน 5 ส. -ประกวด สสอ. สอ. ดีเด่น สอ.เฉลิมพระ เกียรติ นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

26 นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสาวสุภาวดี คูหาทอง (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ นางพรสวรรค์ จันโทภาส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายมะโนตร์ นาคะวันะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข น.ส.สำรวย โยธาวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางมยุรี วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล น.ส.ปราณี พระโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้า กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางสุจิตตรา บุญกว้าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางจีรภา วัฒนกูลนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

27 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสันติภาพ วงศ์ศิริ ผชช. ส. (PSO.) ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสุจิตตรา บุญกว้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสุจิตตรา บุญกว้าง - งานธุรการ - งานการเงิน - งานพัสดุ - งานการ เจ้าหน้าที่ - งาน ประชาสัมพัน ธ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข นส. สำรวย โยธาวิจิตร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข นส. สำรวย โยธาวิจิตร - งานแผนงาน - งานเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) - งานประเมินผล - ศูนย์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นายวรวุฒิ เมฆเวียน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นายวรวุฒิ เมฆเวียน - งานประสานรัฐ / ท้องถิ่น - งานดำเนินการ ตาม กฎหมาย สาธารณสุข - งานกำกับ ตรวจสอบคุณภาพ สถานพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทพ. กวี วีระเศรษฐกุล กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทพ. กวี วีระเศรษฐกุล - งานลงทะเบียน - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานประสานการจัดทำแผน / งบบริการสาธารณสุข - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ นส. สุภาวดี คูหาทอง กลุ่มสนับสนุนวิชาการ นส. สุภาวดี คูหาทอง - งานควบคุมโรค - งานทันต สาธารณสุข - งานระบาดวิทยา - งานพัฒนา บุคลากร - งานภัยสุขภาพ - งาน สุขภาพภาคประชาชน - งานสร้างสุขภาพ - งานพัฒนา คุณภาพบริการ - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม - งาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ - งาน พอ. สว. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายสมชาย ชินวานิชย์เจริญ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายสมชาย ชินวานิชย์เจริญ - งานสนับสนุนการพัฒนาการ แพทย์ แผนไทยฯ - งานส่งเสริมระบบบริการการแพทย์แผน ไทยฯ - งานพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย ( วิทยาการ ) - งานคุ้มครองภูมิปัญญาทางการ แพทย์ แผนไทยฯ นพ. วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ ผชช. ว.1 ทพ. กวี วีระเศรษฐกุล ผช. นพ. สสจ ( เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข UC PCU IT ที่ ปรึกษาวิชาการด้านแพทย์สาธารณสุข ) นายมาโนชญ์ สิงหสุริยะ จบส.8

28 สถานะสุขภาพของ ประชาชน จังหวัด อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี

29 นายูง น้ำโสม บ้านผือ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน เมือง กุดจับ หนองแสง หนองหาน ไชยวาน โนนสะอาด ศรีธาตุ วังสามหมอ กู่แก้ว พิบูลย์รักษ์ หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู N หนองวัวซอ กุมภวาปี ประจักษ์ พื้นที่ พื้นที่ 20 อำเภอ 20 อำเภอ 155 ตำบล 155 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 1,541,339 คน ชาย 770,323 คน หญิง 771,016 คน ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2553

30 สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. ศูนย์มะเร็ง ขนาด 91 เตียง 1. โรงพยาบาลอุดรธานี ขนาด 806 เตียง 2. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 60 เตียง

31 4.โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง ได้แก่  100 เตียง 1 แห่ง  100 เตียง 1 แห่ง  90 เตียง 4 แห่ง  90 เตียง 4 แห่ง  60 เตียง 2 แห่ง  60 เตียง 2 แห่ง  30 เตียง 11 แห่ง  30 เตียง 11 แห่ง  10 เตียง 1 แห่ง  10 เตียง 1 แห่ง 5. รพ.สต. 209 แห่ง สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม 1. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (200 เตียง) 2. โรงพยาบาลกองบิน 23 (30 เตียง)

32  ขนาด 100 เตียง 3 แห่ง  ขนาด 100 เตียง 3 แห่ง - โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา - โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ - โรงพยาบาลเอกอุดร ภาคเอกชน

33 จำนวนและอัตราส่วนบุคลากร สธ. บุคลากรจำนวนอัตราส่วน:ปชก บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (กลุ่มข้าราชการ) 3,1051 : 495 แพทย์2291 : 6,707 ทันตแพทย์641 : 23,996 เภสัชกร1081 : 14,219 พยาบาลวิชาชีพ1,0921 : 1,407 พยาบาลเวชปฏิบัติ4111 : 3,737 นักวิชาการสาธารณสุข4251 : 3,614 ข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อุดรธานี 5 ม.ค. 54


ดาวน์โหลด ppt ชาวอุดรธานีขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง. คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google