งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาวอุดรธานีขอต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาวอุดรธานีขอต้อนรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาวอุดรธานีขอต้อนรับ
ด้วยความยินดียิ่ง

2 คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี

3 น้ำตกจากสันภูพาน

4 อุทยานแห่งธรรมะ

5 อารยะธรรมห้าพันปี

6 ธานีผ้าหมี่ขิด

7 แดนเนรมิตหนองประจักษ์

8 เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์
เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

9 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

10 สวนสาธารณะหนองประจักษ์

11 สวนสาธารณะหนองสิม

12 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ลำห้วยหลวง ตำบลหัวขัว อำเภอกุดจับ ก่อสร้างในปี พ.ศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ92,558 ไร่

13 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค (ภูฝอยลม)
 ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค (ภูฝอยลม)

14 ศาลหลักเมือง

15 ศาลเจ้าปู่ย่า

16  ศาลเจ้าปู่ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์แผ่ความเมตตาแก่คนยาก ไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศก มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไปหรือไปบนบานศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและมักจะได้บารมีจาก เทพเจ้าปู่ย่าดลบรรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ บริเวณโดยรอบมีศาลาชม วิวกลางน้ำ 2 หลัง สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตเทศบาลตามถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนครผ่านทางรถไฟแล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร

17 วัดป่าบ้านตาด

18 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
เป็นอาคารหลังใหญ่ 2 ชั้น จัดเป็นห้อง ๆ เพื่อเก็บรักษาวัตถุโบราณที่ขุดพบจากหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งอาตารนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ บ้านพิพิธภัณฑ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน

19

20 วังนาคินทร์คำชะโนด อ.บ้านดุง
มีลักษณะเป็นเกาะ มีต้นชะโนด เกิดขึ้นรวมกันอยู่ เป็นกลุ่มประมาณ 20 ไร่ เป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทย

21

22 ห้องสมุดประชาชน เป็นห้องสมุดชนิด e-learning
ตั้งอยู่ที่ ถ.อุดรดุษฎี (รร.เทศบาล 6)

23 กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นกล้วยไม้พันธุ์ แวนด้าใบร่อง ลูกผสมระหว่างสามปอยดง และโจเซฟฟิน แวนเบอโร่ ผสมได้ด้วยฝีมือของมนุษย์เมื่อปี 2520 โดยเกษตรกรสมัครเล่น ชื่อนายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล อายุ 57 ปี - ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127 ซอยกลมพัฒนา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี - กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เริ่มให้ดอกราวปี พ.ศ.2530 เมื่อดอกออก มาจะให้กลิ่นหอมรัญจวนแบบไทย ๆ นับว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน ในโลกนี้ ดอกของกล้วยไม้ชนิดนี้จะให้กลิ่นหอมตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนกระทั่งถึงบ่าย

24 โครงสร้าง สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุดรธานี
โครงสร้าง สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุดรธานี

25 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสาวสุภาวดี คูหาทอง (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานบริหาร นางสุจิตตรา บุญกว้าง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข น.ส.สำรวย โยธาวิจิตร กลุ่มงานทันตฯและ พัฒนาคุณภาพฯ นายสันติ ศรีนิล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายวรวุฒิ เมฆเวียน กลุ่มงานควบคุมโรค นางจีรภา วัฒนกูล กลุ่มงานสนับสนุน ภาคประชาชน น.ส.ปราณี พระโรจน์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางพรสวรรค์ จันโทภาส กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล นางมยุรี วงศ์ศิริ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน/บัญชี - งานพัสดุ - งานธุรการ - งานเฝ้าระวังทางการเงิน - งานศูนย์ข้อมูล GIS -งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ -งานควบคุมกำกับงบประมาณ -งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -งานประเมินผล -งานสมัชชาสุขภาพ -งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) -งานวิจัย งานโครงการพิเศษ งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กระจายอำนาจ -งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย -งานอนามัยแม่และเด็ก/ปฐมวัย -วัยเรียน/วัยรุ่น/เยาวชน -วัยทำงาน - วัยสูงอายุ/วัดส่งเสริมฯ - งานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (กีฬา) -งานสภาพยาบาล -งานออกกำลังกาย -งานกีฬาสาธารณสุข -งาน HPH -งานเอดส์ในแม่ และเด็ก -งานอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์เด็ก/ โรงเรียน - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานโรคไม่ติดต่อ - งานเอดส์ - งานคลินิกควบคุมโรค - งานระบาดวิทยา - งานผู้พิการ -งานอุบัติเหตุวินาศภัย และภัยทางธรรมชาติ -งานอาชีวอนามัย -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานสุขภาพจิต - งานยาเสพติด -งานTo be numbe rone งานตรวจระเบียบ สังคม -งานพัฒนายุทธศาสตร์สช. -งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพ -งานพัฒนาระบบข้อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน -งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและแผนชุมชน -งานพัฒนามาตรฐานและคุณภาพเครือข่าย อสม./อปท. และ NGO -งานอสม.. -งานครอบครัวแข็งแรง -งานกองทุนสุขภาพชุมชน -งานบูรณาการสุขภาพ ภาคประชาชน -งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยเครือข่ายภาคประชาชน -งานโครงการพิเศษและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน -ประกวดผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แพทย์ประจำตำบล, ตำบล หมู่บ้าน ดีเด่น -งานโรงพยาบาลจิตอาสา -ชมรมสร้างสุขภาพ - งานพัฒนากลยุทธ์ด้านประกันสุขภาพ - งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ - การคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ - การมีส่วนร่วมภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน - การบริหารกองทุน - ประสานการจัดทำแผนงบบริการสุขภาพ งานวิเคราะห์ และเฝ้าระวังการเงินระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด - การบริหารการชดเชย และตรวจสอบเวชระเบียน -ประสานการขึ้นทะเบียน และจัดเครือข่ายหน่วยบริการ - งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์/งานสถานประกอบการ - งานมาตรฐานสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลป์ - งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข (บุหรี่ สุรา อาหาร ด้านกฎหมาย) - งานบริหารเวชภัณฑ์ - งานส่งเสริมธุรกิจ สุขภาพ - งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - งานสุขาภิบาลอาหาร - งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (อบรมระยะสั้น) - งานสุขศึกษาพัฒนามาตรฐาน CUP/PCU - งานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอก - งาน GIS แพทย์ พยาบาล - ประกวดข้าราชการลูกจ้างดีเด่น - งานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) - งานศึกษาดูงาน - สนับสนุนแหล่งฝึกนักศึกษา - งานการศึกษาต่อเนื่องบุคลากรสาธารณสุข - งานชมรมจริยธรรม - งานห้องสมุด -งานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุข -งานพัฒนาระบบ ทันตสุขภาพ - งานพัฒนาการส่งเสริม/ป้องกันและวิชาการทันตสาธารณสุข -งานสนับสนุนการจัดบริการทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ -งานพัฒนาคุณภาพบริการ -งาน พอ.สว. -งานหน่วยปฐมพยาบาล -งานสนับสนุนการรักษาพยาล (งานพัฒนา Lab. รังสี ฯลฯ) -งาน QA งาน 5 ส. -ประกวด สสอ. สอ. ดีเด่น สอ.เฉลิมพระเกียรติ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

26 นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสาวสุภาวดี คูหาทอง (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นางพรสวรรค์ จันโทภาส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ น.ส.สำรวย โยธาวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นายวรวุฒิ เมฆเวียน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายมะโนตร์ นาคะวันะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข นางสุจิตตรา บุญกว้าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางมยุรี วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางจีรภา วัฒนกูลนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ น.ส.ปราณี พระโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้า กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน

27 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นพ.วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ ผชช.ว.1 ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผช.นพ.สสจ (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขUC PCU IT ที่ปรึกษาวิชาการด้านแพทย์สาธารณสุข) นายสันติภาพ วงศ์ศิริ ผชช.ส. (PSO.) นายมาโนชญ์ สิงหสุริยะ จบส.8 ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสุจิตตรา บุญกว้าง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข นส.สำรวย โยธาวิจิตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นายวรวุฒิ เมฆเวียน กลุ่มสนับสนุนวิชาการ นส.สุภาวดี คูหาทอง - งานควบคุมโรค - งานทันตสาธารณสุข - งานระบาดวิทยา - งานพัฒนาบุคลากร - งานภัยสุขภาพ - งานสุขภาพภาคประชาชน - งานสร้างสุขภาพ - งานพัฒนาคุณภาพบริการ - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ - งาน พอ.สว. - งานธุรการ - งานการเงิน - งานพัสดุ - งานการเจ้าหน้าที่ - งานประชาสัมพันธ์ - งานแผนงาน - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - งานประเมินผล - ศูนย์คอมพิวเตอร์ - งานประสานรัฐ / ท้องถิ่น - งานดำเนินการตาม กฎหมายสาธารณสุข - งานกำกับ ตรวจสอบคุณภาพ สถานพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายสมชาย ชินวานิชย์เจริญ - งานลงทะเบียน - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานประสานการจัดทำแผน/งบบริการสาธารณสุข - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ - งานสนับสนุนการพัฒนาการ แพทย์แผนไทยฯ - งานส่งเสริมระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ - งานพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(วิทยาการ) - งานคุ้มครองภูมิปัญญาทางการ แพทย์ แผนไทยฯ

28 สถานะสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานะสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

29 N พื้นที่ 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน หนองคาย น้ำโสม เลย ทุ่งฝน
นายูง N สร้างคอม บ้านดุง น้ำโสม เลย เพ็ญ บ้านผือ ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ สกลนคร กุดจับ หนองบัวลำภู เมือง หนองหาน หนองวัวซอ กู่แก้ว ไชยวาน ประจักษ์ หนองแสง กุมภวาปี พื้นที่ 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน วังสามหมอ กาฬสินธุ์ โนนสะอาด ศรีธาตุ ขอนแก่น ประชากร จำนวน 1,541,339 คน ชาย 770,323 คน หญิง 771,016 คน ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2553

30 สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลอุดรธานี ขนาด 806 เตียง 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 60 เตียง 4. ศูนย์มะเร็ง ขนาด 91 เตียง

31 สังกัดกระทรวงกลาโหม 4.โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง ได้แก่  100 เตียง 1 แห่ง
4.โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง ได้แก่  เตียง แห่ง  เตียง แห่ง  เตียง แห่ง  เตียง แห่ง  เตียง แห่ง 5. รพ.สต แห่ง สังกัดกระทรวงกลาโหม 1. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (200 เตียง) 2. โรงพยาบาลกองบิน 23 (30 เตียง)

32 ภาคเอกชน  ขนาด 100 เตียง 3 แห่ง - โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
 ขนาด 100 เตียง 3 แห่ง - โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา - โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ - โรงพยาบาลเอกอุดร

33 จำนวนและอัตราส่วนบุคลากร สธ.
อัตราส่วน:ปชก บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (กลุ่มข้าราชการ) 3,105 1 : 495 แพทย์ 229 1 : 6,707 ทันตแพทย์ 64 1 : 23,996 เภสัชกร 108 1 : 14,219 พยาบาลวิชาชีพ 1,092 1 : 1,407 พยาบาลเวชปฏิบัติ 411 1 : 3,737 นักวิชาการสาธารณสุข 425 1 : 3,614 ข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.อุดรธานี 5 ม.ค. 54


ดาวน์โหลด ppt ชาวอุดรธานีขอต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google