งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีมาตรการดูแลแม่และเด็กในชุมชน มีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง วัยรุ่นได้รับความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง มุมมองภาคี มีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ โดย อสม. มี อสม. ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อปท./ ผู้นำชุมชน มีนโยบายและสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็ก อปท. / ผู้นำชุมชน ให้ความรู้และร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มุมมองกระบวนการ มีระบบการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม มีการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีระบบการติดตาม/ประเมินผล มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม มุมมองพื้นฐาน บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน และบริหารจัดการข้อมูล มีระบบการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (มีการ จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มีการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้) องค์กรมีการทำงานเป็นทีม บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ (แรงจูงใจ) มีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

2 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -สร้างระบบเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -สร้างระบบเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ -เผยแพร่ข่าวสารด้านแม่และ เด็ก -จัดหาข่าวสารด้านแม่และ เด็ก -ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ แม่และเด็ก ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ -เผยแพร่ข่าวสารด้านแม่และ เด็ก -จัดหาข่าวสารด้านแม่และ เด็ก -ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ แม่และเด็ก โรงเรียนตรวจเยี่ยม สุขภาพแม่และเด็กโดย จิตอาสาอย่างมี ประสิทธิภาพ -สร้างความเข้มแข็งให้กับ จิตอาสา -กำหนดบทบาทหน้าที่จิต อาสา -สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย(อบต.,อสม, สื่อมวลชน) โรงเรียนตรวจเยี่ยม สุขภาพแม่และเด็กโดย จิตอาสาอย่างมี ประสิทธิภาพ -สร้างความเข้มแข็งให้กับ จิตอาสา -กำหนดบทบาทหน้าที่จิต อาสา -สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย(อบต.,อสม, สื่อมวลชน) โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพที่ดีใน โรงเรียน -พัฒนาศักยภาพของครู อนามัยโรงเรียน โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพนักเรียน -สร้างสัมพันธภาพที่ดีใน โรงเรียน -พัฒนาศักยภาพของครู อนามัยโรงเรียน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน อสม.มีระบบข้อมูลแม่และ เด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล อสม.มีระบบข้อมูลแม่และ เด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล การจัดการนวตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวัตกรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการนวตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวัตกรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน         การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน

3 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ระบบบริการที่มีคุณภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ. หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2554 โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง อสม. มีระบบข้อมูลแม่และ เด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ระบบบริหารจัดการองค์กร และภาคีเครือข่ายมี ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานและ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ หญิงตั้งครรภ์มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เหมาะสม ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพ แม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

4 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ชุมชนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ระบบบริการที่มีคุณภาพ แผนปฏิบัติการ ( Mini - SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อ. หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2554 อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง อสม. มีระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและบริหารจัดการข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

5 5 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ชุมชนมี การสื่อสาร อย่าง ต่อเนื่อง และทั่วถึง สรรหา บุคลากรที่ จะทำ หน้าที่ สื่อสาร เรื่องแม่ และเด็ก คัดเลือก เจ้าหน้าที่ ประชาสัม พันธ์ ประจำ หมู่บ้าน -เขียน โครงการขอ งบประมาณ ชุมชน รับทราบ ข้อมูล สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โครงการ1ชุมชนมี เจ้าหน้าที่ ประชาสัม พันธ์และ ได้รับ ข้อมูลด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง -ต.ค. 2554 อสม. - ประชุม กำหนดเกณฑ์ ครั้ง/คน2/285,600ต.ค. 2554 - ตั้งกรรมการคน5-ธ.ค. 2554 -กำหนด บทบาทหน้าที่ ครั้ง/คน1/282,800ธ.ค. 2554 - คัดเลือก บุคคลตาม เกณฑ์พัฒนา ศักยภาพ ครั้ง1125ธ.ค. 2554 - ดำเนินงานครั้ง/ สัปดาห์ -7,200ม.ค. 2555 - ประเมินผล งานเพื่อจ้าง ครั้ง1-ก.พ 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

6 6 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง ประชาชน ต่อ - ประเมินผล โครงการ ครั้ง1-พ.ย. 2555 สร้างคลัง ความรู้แม่ และเด็ก พัฒนา ศูนย์ ความรู้แม่ และเด็ก - เขียน โครงการ โครงการ1-ต.ค. 2554 -แต่งตั้ง คณะทำงาน คน28-ต.ค. 2554 - ปรับปรุงศูนย์ ความรู้ ครั้ง120,000ธ.ค. 2554 - สรรหา เอกสารความรู้ ด้านแม่และ เด็ก ครั้ง12-ธ.ค. 2554 - จัดซื้อ อุปกรณ์สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชุด130,000ม.ค. 2555 - ประเมิน โครงการ ครั้ง1-พ.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

7 7 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี อสม.มี ระบบข้อมูล แม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน พัฒนา ระบบ จัดเก็บ ข้อมูล จัดทำ ข้อมูล ของหญิง ตั้งครรภ์ ในชุมชน -เตรียมแฟ้ม บันทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ หญิง ตั้งครรภ์ ทุกคนต้อง ให้ข้อมูล ของการ ตั้งครรภ์ที่ ถูกต้อง จำนวน ครั้ง 12 ครั้งอสม.มีการ สำรวจ หญิง ตั้งครรภ์ใน ชุมชนและ มีข้อมูลที่ นำมาใช้ ประโยชน์ ได้อย่าง ต่อเนื่อง -ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 อสม. ทุกคน - สำรวจข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ ในเขต รับผิดชอบ จำนวน หญิง ตั้งครรภ์... คนต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 (เดือนละ 1 ครั้ง) - ตรวจสอบ ความครบถ้วน และถูกต้อง ของข้อมูล จำนวน ครั้ง 12 ครั้งต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - บันทึก รายงาน ประจำเดือน จำนวน ครั้ง 12 ครั้งต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - จัดส่ง รายงานให้ รพ.สต. จำนวน ครั้ง 12 ครั้งต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

8 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ- อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) โรงเรียนให้ ความรู้ด้าน สุขภาพ อย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพ นักเรียน โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ นักเรียน เพื่อ ป้องกัน การ ตั้งครรภ์ ใน โรงเรียน 1.ประชุม วางแผน -นักเรียน สุขภาพดี มิจิต แจ่มใส และใส่ใจ สุขภาพ จำนวนครั้ง1 ครั้ง/ ภาคเรียน ครูมีการ จัด กิจกรรม ให้ ความรู้ ด้าน สุขภาพ และการ ป้องกัน การ ตั้งครรภ์ ในวัย เรียน อย่าง ต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท (เทศ บาล ตำบล จำปี) พ.ย. 2554 ครูอนามัย โรงเรียน 2.เขียน/เสนอ โครงการ จำนวน โครงการ 1 โครงการ พ.ย. 2554 3.แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ มีคำสั่ง แต่งตั้ง 1 ชุดพ.ย. 2554 4.กิจกรรมที่ ดำเนินการ จำนวน นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรม 50 คน -ชั่งน้ำหนัก1 มิ.ย. 2555 -วัดส่วนสูง10 ต.ค. 2555 - ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาหาร ดีมีประโยชน์ ก.ค. 2555 5.ติดตามผลจำนวนครั้ง1 ครั้งส.ค. 2555 6.สรุปผลมีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดก.ย. 2555

9 9 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ อปท. มี นโยบาย สนับสนุน งบ ประมาณ การพัฒนา สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง จัดสรร งบประมาณ สนับสนุน การ ดำเนินงาน เสนอ แผนงาน โครงการ พัฒนา สุขภาพ แม่และ เด็ก - จัดประชุม ผู้นำชุมชน, ประชาชน, โรงเรียน. รพ. สต.ในเขต พื้นที่ รับผิดชอบ (เวที ประชาคม) เพื่อเสนอรับ การพิจารณา งบประมาณ ประจำปี ด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก จำนวนคน3,000 คน มีและ ดำเนินกา รตามแผน งบ อบต. 10,000 บาท มิ.ย. 2555 อบต. - ส่งโครงการ/ ตรวจสอบ โครงการ - ชุมชน นำเสนอ แผนงาน โครงการ จำนวน โครงการ 13 โครงการ ก.ค. 2555 อบต. ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

10 10 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ - นำโครงการ เข้าที่ประชุม สภาพ, อบต. เพื่อพิจารณา อนุมัติ งบประมาณ จำนวนผู้ เข้า ประชุม 40 คนส.ค. 2555 อบต. - ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี จำนวน โครงการ 13 โครงการ ก.ย. 2555 อบต. - ประเมินและ ติดตามผลการ ดำเนินงานการ ใช้ งบประมาณ/ สรุปผล มีเอกสาร การ ประเมินผล 1 ชุดก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

11 11 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ ผู้นำ เผยแพร่ ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ อย่าง สม่ำเสมอ จัดหา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ เผยแพร่ ความรู้สู่ แม่และ เด็กเพื่อ ป้องกัน ทารกแรก เกิด น้ำหนัก น้อย - หาแหล่ง ข่าวสารด้าน สุขภาพแม่ และเด็ก (รพ.,สสอ., อสม. และ อื่นๆ) หญิง ตั้งครรภ์ และคนใน ชุมชนต้อง รับรู้ ข่าวสารแม่ และเด็ก อย่างทั่วถึง จำนวน แหล่งของ ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ แม่และ เด็ก... แห่งกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้า นมีการ สรรหา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ แม่และ เด็กและ เผยแพร่ ในชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง -ต.ค. 2554 ก.ย. 2555 กำนัน/ ผู้ใหญ่ บ้าน -คัดเลือก ข่าวสารด้าน แม่และเด็ก จำนวน ข่าวสารฯ... เรื่องต.ค. 2554 ก.ย. 2555 -จัดทำ ทะเบียน ข่าวสารฯ จำนวน ครั้ง... เรื่องต.ค. 2554 ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

12 12 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมองภาคี ต่อ -วางแผนและ มอบ ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ ข่าวสาร จำนวน แผน 1 ชุดต.ค. 2554 -เผยแพร่ ข่าวสารผ่าน หอกระจาย ข่าว จำนวน ครั้ง สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ต.ค. 2554 ก.ย. 2555 - ติดตามกา รับรู้ข่าวสาร จากประชาชน จำนวน ครั้ง 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ธ.ค. 2554 มี.ค. 2555 มิ.ย. 2555 ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

13 13 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ระบบ บริการที่มี คุณภาพ พัฒนา ศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ประชุม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเรื่อง ระบบการ บริการ ANC - ประเมิน ศักยภาพ บุคลากรของ รพ.สต. หญิง ตั้งครรภ์ ทุกรายได้ รับบริการที่ มีคุณภาพ จำนวน ครั้ง 3 ครั้ง/ปี2,000ธ.ค. 2554 ผู้รับผิด ชอบ งาน - ทบทวน แนวทาง/งาน ANC จำนวน แห่ง 10 แห่ง-ส.ค. 2555 - ประชุม วิชาการงาน ANC จำนวน ครั้ง 4 ครั้ง/ปี1,000ธ.ค. ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

14 14 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ - ประชุม อบรม/ทบทวน Case Conference หญิง ANC ที่มี ปัญหา/ที่ สนใจทันที จำนวน ครั้ง 3 ครั้ง/ปี6,000 - ประเมิน ติดตามผล มีการ สรุปผล การ ประเมิน 9 แห่ง/ปี-ส.ค. 2555 อบรม ANC - เขียน โครงการ จำนวน โครงการ 1 เรื่อง-ต.ค. 2554 แว่น - ประชุมชี้แจงจำนวนคน15 คน1,000ต.ค. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

15 15 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ - คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน อสม. แม่ คนแรก 153 คน (โคก กลาง) 143 (น้ำฝน) 9030ต.ค. 2554 - จัดเตรียม เอกสาร จำนวนสื่อ301 เล่ม50,000ต.ค. 2554 - จัดประชุมครั้ง1-พ.ย. 2554 - สรุปผลการ ประชุม จำนวน ครั้ง 1-พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

16 16 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ ระบบ บริหาร จัดการ องค์กรและ ภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิ ภาพ สร้าง สัมพันธ ภาพที่ดีกับ ภาคี เครือข่าย กิจกรรม สัมพันธ์ ระหว่าง หน่วยงาน การ สร้างสรรค์ ทีมงาน - ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หญิง ตั้งครรภ์ ได้รับการ ดูแลขณะ ตั้งครรภ์ จาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ครั้ง 12 ครั้ง/ ปี 12,000ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 - เชิญร่วมงาน ทั้งแบบ ทางการและ ไม่เป็น ทางการ จำนวน/ กิจกรรมที่ เข้า ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย - จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้และสรุป งานร่วมกัน จำนวน ครั้ง 1 ครั้ง/ปี30,000ส.ค. – ก.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

17 17 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ การ ประสาน งานและ ประเมินผล ที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนา ระบบการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล จัดระบบ การนิเทศ การ ติดตาม ประเมิน ผล -แต่งตั้ง คณะกรรมการ หญิง ตั้งครรภ์ ได้รับการ ดูแลที่ดี จำนวน กรรมการ 20-พ.ย. 2554 -สร้างแบบ นิเทศและ ประเมินผล มีแบบ นิเทศและ ประเมินผ ล --พ.ย. 2554 -ประชุมชี้แจง การให้แบบ นิเทศและแบบ ประเมินผล จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม -หนองวัว ซอ 15 - โนน สะอาด 10 2,500พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554

18 18 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง กระบวน การ ต่อ - จัดทำ แผนการนิเทศ ประเมิน จำนวน ครั้ง 2-พ.ย. 2554 -ออกปฏิบัติ ตามแผน จำนวน ครั้งการ ออกนิเทศ 2 ครั้ง/ แห่ง/ปี -ธ.ค. 2554 - สรุปผลการ นิเทศ ประเมิน มีผลสรุป การนิเทศ --ก.ค. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554

19 19 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ระบบการ บริหาร จัดการ ข้อมูลที่มี ประสิทธิ ภาพ พัฒนา ระบบการ จัดเก็บและ บันทึก ข้อมูล อบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อการ พัฒนา ระบบการ จัดเก็บ ข้อมูลงาน อนามัยแม่ และเด็ก -แต่งตั้ง คณะทำงาน ดำเนิน โครงการ หญิง ตั้งครรภ์ ทุกรายให้ ความ ร่วมมือใน การให้ ข้อมูลของ ตนเอง ขณะ ตั้งครรภ์ มี คณะกรรม การ ดำเนิน งาน 1 คณะสถาน บริการมี การจัดทำ ข้อมูล ด้านงาน อนามัยแม่ และเด็กมี ประสิทธิ ภาพ PP.ต.ค. 2554 ผู้รับผิด ชอบ งาน - ประชุมชี้แจง คณะทำงาน เพื่อกำหนด บทบาท หน้าที่/ แผนการ ประชุม จำนวน ครั้ง 1 ครั้ง250 - จัดทำ โครงการเพื่อ ขออนุมัติ จำนวน โครงการ 1 โครงการ ต.ค. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554

20 20 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - ประสาน วิทยากร จำนวน ครั้ง 1 ครั้งต.ค. 2554 - ประสาน สถานที่ จำนวน ครั้ง 1 ครั้งต.ค. 2554 - ประสาน ผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน ครั้ง 1 ครั้งต.ค. 2554 - จัดเตรียม ข้อมูลพื้นฐาน และจัดเตรียม เอกสารการ ประชุม มีข้อมูล พื้นฐาน และ เอกสาร การ ประชุม 10 สถาน บริการ 2,000 ค่า วิทยากร 3,600 600 ต.ค. 2554 - ดำเนินการ ประชุมตาม แผน ครั้ง/คน1 ครั้งธ.ค. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554

21 21 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - สรุปผลการ ประชุม มีการ สรุปผล การ ประชุม 1 ครั้งธ.ค. 2554 - ติดตาม ประเมินผล มีการ นิเทศ ติดตาม และแลก เปลี่ยน เรียนรู้ 1 ครั้ง/ แห่ง 3,600มิ.ย. 2555 - สรุปผลการ ติดตาม ประเมินผล มีเอกสาร สรุปผล การ ติดตามฯ 1 ครั้งมิ.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ กันยายน 2554

22 22 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ เจ้าหน้าที่ ทุกคนมี ศักยภาพ ในการ ปฏิบัติและ บริหาร จัดการ ข้อมูลได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ทุกคนให้มี ความรู้ ความ สามารถ ในการ ปฏิบัติงาน อบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อการ พัฒนา ระบบการ จัดเก็บ ข้อมูลงาน อนามัยแม่ และเด็ก -แต่งตั้ง คณะทำงาน ดำเนิน โครงการ หญิง ตั้งครรภ์ให้ ความร่มมือ ในการให้ ข้อมูลที่ ถูกต้อง มี คณะกรรม การ ดำเนิน งาน 1 คณะ บุคลากรสา ธารณ สุขมีการ ให้บริการ งานอนามัย แม่และเด็ก อย่างมีประ สิทธิ ภาพ PP.ต.ค. 2554 แว่น - ประชุมชี้แจง คณะทำงาน เพื่อกำหนด บทบาท หน้าที่/ แผนการ ประชุม มีการ ประชุม ชี้แจง 1 ครั้ง250ต.ค. 2554 - จัดทำ โครงการเพื่อ ขออนุมัติ มี โครงการ 1 โครงการ ต.ค. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

23 23 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - ประสาน วิทยากร มีการสาน วิทยากร 1 ครั้ง3,600ต.ค. 2554 - ประสาน สถานที่ มีการ ประสาน สถานที่ 1 ครั้งต.ค. 2554 - ประสาน ผู้เข้าร่วม ประชุม มีการ ประสาน ผู้เข้าร่วม ประชุม 1 ครั้งต.ค. 2554 - จัดเตรียม เอกสารการ ประชุม จัดเตรียม เอกสาร 50 ชุด1,500ต.ค. 2554 - ดำเนินการ ประชุมตาม แผน มีการ ประชุม 2 รุ่น5,000พ.ย. 2554 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554

24 24 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรม หลัก มาตรการ(ทางวิชาการ/ ทางสังคม) ตัวชี้วัด ผลงาน ปริมาณ งาน ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ งบ ประมาณ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ผู้รับ ผิด ชอบ กิจกรรมย่อย ที่ต้องทำ ข้อตกลง ที่ชุมชน ต้องทำ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) มุมมอง พื้นฐาน ต่อ - สรุปผลการ ประชุม มีการ สรุปผล การ ประชุม 1 ครั้งพ.ย. 2554 - ติดตาม ประเมินผล มีการ นิเทศ ติดตาม และแลก เปลี่ยน เรียนรู้ 1 ครั้ง/ แห่ง 6,000พ.ค. 2555 - สรุปผลการ ติดตาม ประเมินผล 1 ครั้งมิ.ย. 2555 ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.หนองวัวซอ และ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google