งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนและเยาวชน โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนและเยาวชน โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนและเยาวชน โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 2 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย เช่น อาหารปลอดภัย ส้วมสาธารณะ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน โดยประสาน ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข (ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพเด็กและเยาวชนวัยเรียน)

3 33

4 44

5 5

6 1. เป้าหมาย - พัฒนาให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร HPS ระดับเพชรเป็นศูนย์การเรียนรู้ 36 แห่ง สพฐ.ขยายสู่โรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่ การศึกษาละ 1 ร.ร. รวม 185 เขต

7  พัฒนาให้ได้ผลลัพธ์ ในนักเรียน และสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังเด็กวัยเรียนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร เพื่อลดปัญหาการคลอดบุตรก่อนอายุ 20 ปี ส่งเสริม สนับสนุนให้ ร.ร.จัดกิจกรรมแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนอายุ 12 ปี มีฟันผุ ไม่เกินร้อยละ 45 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กอายุ 6 - 18 ปี มีภาวะ โภชนาการดี โดยมีส่วนสูงตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 83 และรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 76 ส้วมได้มาตรฐาน (ร้อยละ 60) 1. เป้าหมาย (ต่อ)

8  ร่วมกันพัฒนา สนับสนุนให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานบริหาร งานการศึกษา พิเศษทุกโรงเรียน (ร.ร.เฉพาะความ พิการ 43 ร.ร., ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 49 ร.ร. และร.ร.ในสังกัด สพฐ. ในถิ่น ทุรกันดารตามแผนกพด. 178 ร.ร.) พัฒนาเข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยกรมอนามัยเป็นผู้สนับสนุนทางด้าน วิชาการ 1. เป้าหมาย (ต่อ)

9  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพร่วมกัน โดย สนับสนุนให้โรงเรียนสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียนตามแบบ GSHS ของ WHO เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและจัดทำ แผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านสุขภาพใน การแก้ไขปัญหา พัฒนาโปรแกรม Smith ให้สามารถประเมิน ภาวะโภชนาการของนักเรียนตามเกณฑ์ กรมอนามัย 2. ข้อมูลการเฝ้าระวัง

10 - มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม มีน้ำสะอาดบริโภค และ ลดการบริโภคขนมกรุบกรอบ - สนับสนุนให้มีชมรมสุขภาพ เช่น ชมรมเด็กไทยทำได้, อย.น้อย,To be number one ฯลฯ และมีการจัด กิจกรรม/โครงงานสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียน - สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมประกวดโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร, คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ, ส้วมในโรงเรียน และโรงอาหารในโรงเรียน - ร่วมจัดประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 3. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

11 มีคณะกรรมการบูรณาการงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 4. การติดตามและประเมินผล

12 พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยทำได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสุขบัญญัติแห่งชาติ สนง.คณะกรรมการอาหารและยาอย.น้อย กรมควบคุมโรคโรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก EPI Aids โรคระบาด โรคติดเชื้อในโรงเรียน กรมสุขภาพจิตสุขภาพจิตในโรงเรียน IQ, EQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน To be No. 1 กรมการแพทย์ค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนติดยาเสพติด

13 จุดแข็ง 1.มีการเรียนการสอนด้านสุขภาพในหลักสูตรการเรียน 2.มีนโยบายสนับสนุนจากกศษ./กสธ. 1.สุขภาพนักเรียนถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ในระดับต่ำ 2.ข้อจำกัดของบุคลากร : ครูอนามัย จนท.สธ.ฯลฯ 3.ข้อจำกัดทรัยากร : งปม. สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ วิเคราะห์งานสุขภาพในโรงเรียน จุดอ่อน

14 วิเคราะห์งานสุขภาพในโรงเรียน 1.มีหน่วยงานร่วมเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพมาก 2.มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สมดุล 1.เผชิญกับโรคใหม่ ๆ 2.สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงทำให้เพิ่มพฤติกรรม เสี่ยง โอกาส อุปสรรค

15 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ. 2554 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ. 2554 ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI: มีโรงเรียนต้นแบบ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI: มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI: ภาคีเครือข่ายสามารถ จัดทำกิจกรรม/โครงการฯ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ ทันสมัย KPI: มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI: มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI:อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/ เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI : แกนนำเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นสามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นต้นแบบ ด้านสุขภาพ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI : มีแผนชุมชน/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ทำงาน KPI: มีสถานที่ทำงานตาม เกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวมีการเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่าย ครอบครัว KPI: แกนนำ/เครือข่าย ครอบครัวสามารถทำบทบาท การเฝ้าระวังพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อมในครอบครัวและ ชุมชน ระบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI: มีสื่อความรู้ที่เหมาะสม กับพื้นที่ รร.ระดับเพชร เด็กไทยทำได้ สภาเด็กและเยาวชน RH Clinic GSHS ทันตะ โภชนาการ แผน RH จังหวัด

16 16 2. สร้างกระแส รณรงค์ สร้างเครือข่าย ส่งเสริม ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนโรงเรียน 3. บูรณาการงานด้านสุขภาพในโรงเรียนภาย ใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4. ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามองค์ประกอบ/ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 16 กลยุทธ์การดำเนินงาน

17 17 โครงการสำคัญที่ดำเนินการ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : เพชร ทอง ฯลฯ 2. เด็กไทยทำได้ในHPS : อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี ฯลฯ 3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กและ เยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ : ร.ร.ตชด., ศศช., ร.ร.สพฐ.ทุรกันดาร, ร.ร.พระปริยัติธรรม, ร.ร.เอกชนสอนศาสนา อิสลาม, ศูนย์ ฯ เตาะแตะ ฯลฯ

18 18 4. การพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนในสังกัด การศึกษาพิเศษ : ร.ร. เฉพาะความพิการ (ตาบอด หูหนวก ปัญญาอ่อน) และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์ 5. การดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดำริฯ : สนับสนุนแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย ตนเองสำหรับ น.ร. (ในโครงการตรวจราชการ แบบบูรณาการ สำนักตรวจราชการกสธ.) โครงการสำคัญที่ดำเนินการ (ต่อ)

19


ดาวน์โหลด ppt 11 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนและเยาวชน โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google