งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และคำของบประมาณประจำปี 2558 วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา น. ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 1.1 การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

4 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ เจ้าภาพ
(คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4494/2556 ลว. 22 พ.ย. 56) ประเด็นยุทธศาสตร์ เจ้าภาพ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลัดจังหวัดขอนแก่น 5. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น 6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5 1.2 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ )

6 วัตถุประสงค์ (Objective)
วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วัตถุประสงค์ (Objective) 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

7 พันธกิจ สรุปแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) วิสัยทัศน์
6 ยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 88 ตัวชึ้วัด 21 กลยุทธ์ 43 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคงและมี ความสามารถทางการแข่งขัน 3 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 3 กลยุทธ์/ 6 แผนงาน ยุทธศาสตร์ทื่ 2 การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคมที่มีคุณภาพ 3 เป้าประสงค์ 25 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 4 กลยุทธ์/ 9 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 4 กลยุทธ์/ 5 แผนงาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 5 กลยุทธ์/ 12 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มปรเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน 2 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2 กลยุทธ์ 6 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน

8 1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2558

9 สรุปโครงการตามร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 1. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 40 325,515,600 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 8 18,352,660 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 136,488,955 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 68,459,800 5. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน 1 3,155,000 6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 10,000,000 รวม 68 561,972,015

10 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณ ปี 2558

11 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี พ.ศ.2558
1 กรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา Positioing จังหวัด “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (1) ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ (2) ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (3) ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข (4) ศูนย์กลางการศึกษา (5) ศูนย์กลางการประชุม และการท่องเที่ยว (6) ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 2 ตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด 4 มิติ 26 ตัวชีวัด Growth & Competitiveness 6 ตัวชี้วัด Inclustive Growth 12 ตัวชี้วัด Green Growth 4 ตัวชี้วัด Government Efficiency 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด

12 ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
หมายถึง ตัวชี้วัดที่คำนวณค่าผกผันแล้ว ซึ่งหากอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยประเทศ แสดงว่า ตัวชี้วัดนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 1.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด 3. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 5. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6. การป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมของจังหวัด 7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (คดีต่อแสนคน) 8. ร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น 9. ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 10. ระดับความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

14 เป้าประสงค์//KPI ที่ต้องนำมาพิจารณา
Positioning ยศ.1 เศรษฐกิจ ยศ.2 คนและสังคม ยศ.3ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยศ.4ความมั่นคง ยศ.5เพิ่มศักยภาพของเมือง ยศ.6 การบริหารภาครัฐ KPI สศช. 26 KPI Growth เศรษฐกิจ GPP Per Capita เงินเฟ้อ ผลิตภาพแรงงาน อัตราการว่างงาน Inclusive ความยากจน ระบบประกันสังคม ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย O-Net สถานบริการ HA การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดัน อัตราตายทารก Green คชจ.เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปริมาณขยะ พื้นที่ป่า มาตรฐาน GAP Goverment สัดส่วนคดียาเสพติด น้ำประปา ไฟฟ้า การเชื่อมต่อ Internet - ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ศูนย์การค้า การลงทุน การบริการ ศูนย์การประชุมท่องเที่ยว ศูนย์การแพทย์/สาธารณสุข ศูนย์การศึกษา - ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ ศูนย์การคมนาคมขนส่ง/โลจิสติกส์ ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์การประชุม/ท่องเที่ยว KPI คำรับรอง มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว อ้อย มัน) มูลค่าจำหน่าย OTOP อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน การลดครัวเรือนยากจน - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด การป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน การจับกุมผู้กระทำผิด อุบัติเหตุจราจรทางบก การพัฒนาศูนย์บริการร่วม การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ

15 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการที่ ก.น.จ. ไม่อนุมัติคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ควรก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ เว้นแต่เป็นการสร้างทางที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุผลได้อย่างแท้จริง เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ หรือการทำแผนแม่บทซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา) เป็นโครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ) เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจประจำของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือ อปท. อยู่แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผนดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลอย่างแท้จริง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นเป็นรายการที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศหรือเป็นเรื่องการค้าชายแดน หรือเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์

16 ข้อมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1. โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กำหนด 2. โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะ ไม่ได้รับการพิจารณา 3. กรณีขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจ่ายอื่นที่มีผลให้เกิดภาระด้านงบประมาณในลักษณะของ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องตั้งงบประมาณทุกปี เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ด้านการบำรุงรักษา ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมี ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอน ทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการต่อไป 4. กรณีโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป 5. จะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการนั้น จริง ๆ 16 16

17 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต/มูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จังหวัดขอนแก่น ตัวอย่าง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต/มูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ พัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ วิจัยพัฒนาและสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ การปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ระดับ กระทรวง การแปรรูปผลผลิตจากข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 2) ปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ(ลดความชื้นด้วยระบบโรงอบข้าว) Contract Farming ระหว่างผู้ส่งออก/ผู้ค้า/เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการตลาดพืชเศรษฐกิจหลักในและนอกประเทศ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน การเพิ่มศักยภาพเกษตรกร/เครือข่ายผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการแปรรูปข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/SMEs สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวชุมชน 1) จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มจังหวัด ระดับกลุ่ม จังหวัด ก่อสร้างฝาย/ขุดลอกหน้าฝาย น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (Zonning) สนับสนุนเมล็ดข้าวไร่พันธุ์ดี/ข้าวเหนียว/ข้าวหอมมะลิ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวหอมมะลิ/ข้าวไร่/ข้าวเหนียว) การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP พัฒนาแปรรูปข้าวสู่อาหารปลอดภัย ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้แปรรูปข้าว ระดับ จังหวัด พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/สระน้ำในไร่นา สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ จัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ในระดับอำเภอ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและก จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในชุมชน จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร ระดับท้องถิ่น ระดับ ท้องถิ่น

18 ระเบียบวาระที่ 3 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

19 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชั้นตอน มค.57 กพ.57 มีค.57 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการ 22 2. ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้เจ้าภาพยุทธศาสตร์ 31 จัด Workshop กลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการในแต่ ละยุทธศาตร์ 3-7 4. เจ้าภาพยุทธศาสตร์ส่งโครงการให้จังหวัด 12 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 26 6. ประชุม กบจ.ขอนแก่น พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 5

20 สิ่งที่เจ้าภาพยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการ
กลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.พ.57 จัดส่งโครงการให้จังหวัด ภายใน 12 ก.พ. 57 ดังนี้ (1) แบบ จ.2 (2) รายละเอียดโครงการ แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ บัญชีกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณ (3) แผ่น CD ไฟล์ข้อมูลตามข้อ (1) และ (2)


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google