งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปี 2558 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปี 2558 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปี 2558 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปี 2558 วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1

3 3 การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

4 4 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4494/2556 ลว. 22 พ.ย. 56) ประเด็นยุทธศาสตร์เจ้าภาพ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี ความสามารถทางการแข่งขัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขอนแก่น 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ปลัดจังหวัดขอนแก่น 5. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ขอนแก่น 6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ขอนแก่น

5 5 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)

6 วัตถุประสงค์ (Objective) 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน 6

7 สรุปแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคงและมี ความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ทื่ 2 การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม 3 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์/ 6 แผนงาน 4 กลยุทธ์ / 9 แผนงาน 4 กลยุทธ์ / 5 แผนงาน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน 18 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 5 กลยุทธ์ / 12 แผนงาน 12 เป้าประสงค์ 6 ยุทธศาสตร์ 88 ตัวชึ้วัด 21 กลยุทธ์ 43 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มปรเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและ อาเซียน 2 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 2 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พันธกิจ

8 8 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2558

9 ประเด็นยุทธศาสตร์โครงการงบประมาณ (บาท) 1. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี ความสามารถทางการแข่งขัน 40325,515,600 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ818,352,660 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 16136,488,955 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 268,459,800 5. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน 13,155,000 6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ110,000,000 รวม68561,972,015 สรุปโครงการตามร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

10 10 เรื่องแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณ ปี 2558 ระเบียบวาระที่ 2

11 11 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี พ.ศ.2558 กรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา Positioing จังหวัด “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (1) ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ (2) ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (3) ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข (4) ศูนย์กลางการศึกษา (5) ศูนย์กลางการประชุม และการท่องเที่ยว (6) ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว 1 ตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด 4 มิติ 26 ตัวชีวัด Growth & Competitiveness 6 ตัวชี้วัด Inclustive Growth 12 ตัวชี้วัด Green Growth 4 ตัวชี้วัด Government Efficiency 4 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 3

12 ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น หมายถึง ตัวชี้วัดที่คำนวณค่าผกผันแล้ว ซึ่งหากอยู่เหนือเส้น ค่าเฉลี่ยประเทศ แสดงว่า ตัวชี้วัดนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

13 13 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ตัวชี้วัด 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด (ข้าว อ้อย มัน สำปะหลัง) 2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด 3.ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 5.ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.การป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมของจังหวัด 7.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (คดีต่อแสนคน) 8.ร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น 9.ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 10.ระดับความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11.ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

14 14 เป้าประสงค์//KPI ที่ต้องนำมาพิจารณา KPI/ Positioning ยศ.1 เศรษฐกิจ ยศ.2 คนและ สังคม ยศ.3 ทรัพยากร ธรรมชาติฯ ยศ.4ความ มั่นคง ยศ.5เพิ่ม ศักยภาพของ เมือง ยศ.6 การ บริหารภาครัฐ KPI สศช. 26 KPI Growth -เศรษฐกิจ -GPP - Per Capita - เงินเฟ้อ - ผลิตภาพแรงงาน - อัตราการว่างงาน Inclusive -ความยากจน -ระบบประกันสังคม -ปีการศึกษา -ค่าเฉลี่ย O-Net -สถานบริการ HA - การดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวาน/ ความดัน -อัตราตายทารก Green -คชจ.เงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย - ปริมาณขยะ - พื้นที่ป่า - มาตรฐาน GAP Goverment - สัดส่วนคดียาเสพ ติด Goverment - น้ำประปา - ไฟฟ้า - การเชื่อมต่อ Internet - Positioning -ศูนย์อุตสาหกรรม สีเขียว - ศูนย์การค้า การ ลงทุน การบริการ - ศูนย์การประชุม ท่องเที่ยว -ศูนย์การแพทย์/ สาธารณสุข - ศูนย์การศึกษา - ศูนย์อุตสาหกรรม สีเขียว --ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ บริการ - ศูนย์การคมนาคม ขนส่ง/โลจิสติกส์ - ศูนย์การแพทย์/ สาธารณสุข - ศูนย์กลาง การศึกษา - ศูนย์การประชุม/ ท่องเที่ยว KPI คำรับรอง - มูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย มัน) - มูลค่าจำหน่าย OTOP - อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน - การลดครัวเรือน ยากจน - การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม - ยาเสพติด - การป้องกัน อาชญากรรม - ความปลอดภัยใน ชีวิต/ทรัพย์สิน - การจับกุม ผู้กระทำผิด - อุบัติเหตุจราจร ทางบก - การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม -การพัฒนา ศูนย์บริการร่วม - การรักษา มาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ - การพัฒนา บุคลากร - การพัฒนาระบบ สารสนเทศ

15 15 โครงการที่ ก.น.จ. ไม่อนุมัติคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ควรก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ เว้นแต่เป็นการสร้างทางที่จะทำให้ ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุผลได้อย่างแท้จริง เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความ มั่นคง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ หรือการทำแผนแม่บทซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา) เป็นโครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ) เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจประจำของหน่วยงาน ราชการต่างๆ หรือ อปท. อยู่แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผนดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำ ให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลอย่างแท้จริง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นเป็นรายการที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศหรือเป็น เรื่องการค้าชายแดน หรือเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์        แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

16 16 ข้อมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1. โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กำหนด 2. โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะ ไม่ได้รับการพิจารณา 3. กรณีขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจ่ายอื่นที่มีผลให้เกิดภาระด้านงบประมาณในลักษณะของ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องตั้งงบประมาณทุกปี เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ด้านการบำรุงรักษา ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมี ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอน ทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการต่อไป 4. กรณีโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป 5. จะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการนั้น จริง ๆ 16

17 พัฒนา ปัจจัยพื้นฐาน พัฒนา ประสิทธิภ าพการ ผลิต / มูลค่าเพิ่ม พัฒนา ด้าน การตลาด และ ประชาสัม พันธ์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1)พัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน 2)พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน 3)ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 4)วิจัยพัฒนาและสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม มะลิ 5)การปรับปรุงบำรุงดิน 6)สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 1)การแปรรูปผลผลิตจากข้าว 2)ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3)ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 2) ปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ(ลดความชื้น ด้วยระบบโรงอบข้าว) 1)Contract Farming ระหว่างผู้ส่งออก/ ผู้ค้า/เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2)ส่งเสริมการตลาดพืชเศรษฐกิจหลักใน และนอกประเทศ ระดับ กระทรวง ระดับกลุ่ม จังหวัด ระดับ จังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จังหวัดขอนแก่น 1)ส่งเสริมการแปรรูปข้าวหอมมะลิของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน/SMEs 2)สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวชุมชน 1) จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิและ ผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มจังหวัด 1)เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าว หอมมะลิ/ข้าวไร่/ข้าวเหนียว) 2)การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 3)ส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP 4)พัฒนาแปรรูปข้าวสู่อาหารปลอดภัย 1)ศูนย์ข้าวชุมชน 2)ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 3)พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้แปรรูป ข้าว 1)พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทาน 2)การเพิ่มศักยภาพเกษตรกร/เครือข่ายผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิ 1)ก่อสร้างฝาย/ขุดลอกหน้าฝาย 2)น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (Zonning) 3)สนับสนุนเมล็ดข้าวไร่พันธุ์ดี/ข้าว เหนียว/ข้าวหอมมะลิ 4)ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 5)การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตัวอย่าง ระดับ ท้องถิ่น พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/สระน้ำ ในไร่นา สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและก จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในชุมชน จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร ระดับท้องถิ่น - จัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ในระดับ อำเภอ - อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว -

18 18 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระเบียบวาระที่ 3

19 ชั้นตอนมค.57กพ.57มีค.57 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการ22 2. ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้เจ้าภาพยุทธศาสตร์31 3.จัด Workshop กลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการในแต่ ละยุทธศาตร์ 3-7 4. เจ้าภาพยุทธศาสตร์ส่งโครงการให้จังหวัด12 5.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการจังหวัด26 6. ประชุม กบจ.ขอนแก่น พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี5 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557

20 สิ่งที่เจ้าภาพยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการ 7 ก.พ.57 กลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน/โครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.พ.57 12 ก.พ. 57 จัดส่งโครงการให้จังหวัด ภายใน 12 ก.พ. 57 ดังนี้ (1) แบบ จ.2 (2) รายละเอียดโครงการ  แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ  บัญชีกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ  แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณ (3) แผ่น CD ไฟล์ข้อมูลตามข้อ (1) และ (2) 20


ดาวน์โหลด ppt 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปี 2558 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google