งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

2 กติกา ฯ ภาค 1 ข้อ 1 สิทธิในการกำหนดวิถี ชีวิตตนเอง ประเทศไทยทำถ้อยแถลงตีความข้อ 1 วรรค หนึ่ง มิให้ตีความว่า “ อนุญาต หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการ แบ่งแยกหรือทำลายบูรณภาพ แห่งดินแดนหรือเอกภาพทางการเมืองของรัฐ เอกราชอธิปไตย ทั้งนี้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ”

3 กติกา ฯ ภาค 2 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง รัฐภาคีไม่แบ่งแยกหรือเลือก ปฏิบัติ

4 กติกา ฯ ภาค 2 ข้อ 4 ประกาศภาวะฉุกเฉินได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ขัดแย้ง พันธกรณีอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย ระหว่างประเทศ และไม่เลือกปฏิบัติ และแจ้ง เลขาธิการสหประชาชาติ

5 กติกา ฯ ภาค 3 ข้อ 6 วรรคสาม ห้ามเลี่ยงพันธกรณีตามบทบัญญัติ อนุสัญญาว่าด้วย การป้องกันและการลงโทษ อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์

6 กติกา ฯ ภาค 3 ข้อ 7 ห้ามการทรมานหรือกระทำการ หรือลงโทษโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

7 กติกา ฯ ข้อ 8 3( ค ) ห้ามเกณฑ์แรงงานเว้นแต่การรับ ใช้ชาติ กรณีฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่ รอดของชุมชน

8 กติกา ฯ ข้อ 9 วรรคหนึ่งและ วรรคสอง ห้ามจับกุมหรือคุมขังโดยพลการ

9 กติกา ฯ ข้อ 12 เสรีภาพในการเดินทางและการ เลือกถิ่นที่อยู่อยู่ ภายใต้การรักษาความมั่นคงของ ชาติ

10 กติกา ฯ ข้อ 20 ห้ามการโฆษณา ชวนเชื่อเพื่อการ สงคราม และห้ามสนับสนุนให้เกิด ความเกลียดชัง ประเทศไทยตีความ “ สงคราม ” หมายถึงสงคราม ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

11 กติกา ฯ ข้อ 21 สิทธิในการ ชุมนุมโดยสงบ จำกัด ได้โดยกฎหมายและเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ แห่งความมั่นคงของชาติ

12 กติกา ฯ ข้อ 26 ความเสมอภาคและการเลือก ปฏิบัติ

13 กติกา ฯ ข้อ 40 พันธกรณีของรัฐภาคีในการ จัดทำรายงาน

14 จบการบรรยาย

15 ซักถาม / แสดงความ คิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt โดย พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google