งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to 321370 Internet Service Technology อ. อธิตา โชคอนันต์รัตนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to 321370 Internet Service Technology อ. อธิตา โชคอนันต์รัตนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to 321370 Internet Service Technology อ. อธิตา โชคอนันต์รัตนา

2 ชนิดและบริการต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตใน เชิงของผู้ให้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการ การ จัดการโครงสร้างสารสนเทศขององค์กรสำหรับ ให้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีทาง อินเทอร์เน็ต ทีซีพี / ไอพี เนมซเพช การ เชื่อมต่อและโปรโตคอล โครงสร้างของระบบ รับให้บริการ เทคนิคของเวิล์ไวด์เว็บ การ โปรแกรมทางฝั่งเครื่องให้บริการ เทคนิคของ เวิลด์ไวด์เว็บ การโปรแกรมทางฝั่งเครื่อง ให้บริการ การเขียนโปรแกรมซีจีไอ คำอธิบายรายวิชา (Course description)

3 การให้คะแนน การวัดผลและประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนร้อย ละ 10 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนร้อย ละ 10 กิจกรรมเขียนโปรแกรมร้อย ละ 15 กิจกรรมเขียนโปรแกรมร้อย ละ 15 พัฒนางานประยุกต์ร้อยละ 30 พัฒนางานประยุกต์ร้อยละ 30 สอบกลางภาคร้อยละ 20 สอบกลางภาคร้อยละ 20 สอบปลายภาคร้อยละ 25 สอบปลายภาคร้อยละ 25

4 การตัดเกรด การให้เกรด A80 ++ C50 F30 --

5 Review Web Application Internet Terminals Host

6 การประมวลผล ศูนย์กลาง Centralized Processing ความหมาย หมายถึง วิธีการ ประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จะใช้ผ่าน ศูนย์กลางจากเครื่อง ปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือ โปรแกรมที่จะใช้ จะเรียก จากศูนย์กลางทั้งหมด ดู terminal ประกอบ Terminals Host

7 การประมวลผลแบบ กระจาย Distributed Processing การประมวลผลแบบ กระจาย จึงได้มีการ จัดสรรหน้าที่การทำงาน ต่าง ๆ ที่จะต้อง เชื่อมโยงกับเครือข่าย อินเตอร์เน็ตให้กับ คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หนึ่งโดยเฉพาะ เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ “Web Server Internet

8 Distributed Model Database Server Client Devices Server Process Server

9 หน่วยวัด ความสามารถ การวัด ความสามารถของ Super Computer MIPS (MILLION INSTRUCTION PER SECOND) FLOPS (FLOATING POINT OPERATIONS PER SECOND)

10 Thick and Thin Thick Client การทำงานหรือการ ประมวลผลอยู่ที่เครื่องแม่ข่ายหรือเครื่อง เซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก แต่ในฝั่ง Client ก็ยัง ต้องมีโปรแกรมติดตั้งอยู่ Thin Client เป็นลักษณะการ เลียนแบบ Centralized Processing แต่ เปลี่ยนจาก Terminal จะเป็น PC ธรรมดา แทน

11 Thick Client Client Host เครื่อง Client จะต้องมีแอ พลิเคชั่น ประมวลผล อยู่ด้วย แต่ไปใช้ ทรัพยากร บางอย่างที่ เครื่อง Host

12 Centralized and Thin Client Terminals Host Personal Computer Host

13 สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier Internet

14 สถาปัตยกรรม แบบ 3-Tier ในทาง Logical โปรแกรมทั้ง 3 ส่วน ทำงานแยกขาดออก จากกัน คือ โปรแกรม แต่ละส่วนทำงานเป็น อิสระ ไม่จำเป็นต้อง เป็นภาษาเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน Business Logic Data Storage Presenta tion

15 สถาปัตยกรรม แบบ 3-Tier ในทาง Physical โปรแกรมทั้ง 3 ส่วน อาจจะแยกกันอยู่ 3 เครื่อง หรือออาจจะ อยู่ที่เครื่องเดียวกันก็ ได้ - Presentati on - Business logic - Data Storages Internet - Business logic - Data Storages - Presentati on

16 สถาปัตยกรรมแบบ n-Tier ในปัจจุบันข้อมูลบนเครือข่าย ยังมีข้อมูล ประเภท Media เพิ่มมาอีก เช่น Movie Video จึงการเพิ่ม Server เข้ามาอีก Internet Media Server Database Server Presenta tion Data storage

17 มาตรฐานเกี่ยวกับ Internet Internet->TCP/ IP, IMAP, SMTP, FTP ผู้ที่กำหนดมาตรฐานคือ IETF (Internet Engineering Task Force) [www.ietf.org] เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจหนึ่งของ IAB ประกอบด้วยกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ทำงานทางด้าน โปรโตคอล ของอินเตอร์เน็ต, การประยุกต์ใช้ งาน, สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี IETF บริหารจัดการโดยคณะกรรามการและ IRSG( Internet Research Steering Group) ซึ่งประ กอยด้วยประธานกลุ่มงานวิจัยต่างๆ และนักวิจัย อื่นๆ

18 W3C หรือ World Wide Web Consortium เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีของ " เวิลด์ไวด์เว็บ " นำโดยนาย ทิม เบิร์นเนอร์ ลี (Tim Berners-Lee) ก่อตั้ง W3C ในปี ค. ศ.1994 มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร ที่เรารู้จักกันดีเช่น Apple,Google, Microsoft, Sun Microsystems องค์กร W3C นี้ ประกอบด้วยสถาบัน 3 สถาบันคือ MIT ในสหรัฐอเมริกา INRIA ในยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น มาตรฐานเกี่ยวกับ WWW (www.w3c.org)

19 Tim Berners-Lee

20 WWW

21 โปรโตคอลของ www HTTP (Hyper text transfer protocol) HTTP (Hyper text transfer protocol) Version 1.1 1.0 HTTP Request HTTP Respond Clien t Web Server

22 รูปแบบของ Request Header HEADERBODY Request Header  IP Number ของเครื่อง Client  OS Client  Web Agent ได้แก่ข้อมูล เกี่ยวกับ เว็บบราวเซอร์ ชื่อ เวอร์ชั่น  ภาษาที่สนับสนุน  Cookie  URL + Query String Request Body  ถ้าเป็นการส่งปกติจะไม่มี ค่าอะไรส่งไปให้  แต่ถ้าเป็นการส่งแบบ submit form ข้อมูลที่ไปจะ เป็นชื่อของ field ต่างๆใน form และค่าใน form  ส่ง Cookie ที่เคยฝากไว้

23 รูปแบบของ Respond Header HEADERBODY Respond Header  message status เช่น ส่งกลับมาตัวเลข 200 หมายความว่า ถูกต้อง ถ้าส่ง มาเป็น 4xx จะเป็น errormessage status  ในแบบที่เป็น 5xx คือเป็น แบบ Internal Server Error  ฝาก cookie กลับมา  Cache, Browser control  Content Type Respond Body  เนื้อหาของ content

24 ความสำคัญของภาษาและเว็บ บราวเซอร์ HTML HTML CSS CSS XML XML Java Script ……… etc (Client Side) Java Script ……… etc (Client Side) Web Browser Web Browser Tag Tag Attribute Attribute Value Value CSS CSS

25 อย่างกระชับ Introduction to HTML

26 ภาษา HTML TEXT TEXT Character Encoding IEEE, ISO (TIS-620) Encoding, UTF-8, utf-7 ---- utf-16 DEFACTO Standard เช่น ในประเทศไทยใช้ windows-874, TIS-620

27 TAG ภาษา HTML Closed Tag Closed Tag ………………. ………………. ………….. ………….. Empty Tag Empty Tag เป็นรูปแบบ xhtml เป็นรูปแบบ xhtml

28 โครงสร้าง TAG …………

29 กรณีที่เป็นข้อความพิเศษ อักขระพิเศษ เช่น “ & จะต้องมี การใช้คำสั่งพิเศษ เรียก character entity แทน > < "e; อักขระพิเศษ เช่น “ & จะต้องมี การใช้คำสั่งพิเศษ เรียก character entity แทน > < "e; White space การเว้นวรรค การขึ้นบรรทัด ใหม่ การขีดเส้น ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น separator แสดงแค่ 1 blank ถ้าต้องการ blank หลายๆครั้งต้องใช้ White space การเว้นวรรค การขึ้นบรรทัด ใหม่ การขีดเส้น ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น separator แสดงแค่ 1 blank ถ้าต้องการ blank หลายๆครั้งต้องใช้

30 TAG ต่างๆ


ถึง ถึง

31 TAG ต่างๆ

32 ทำรายงานเรื่อง Status Code Definitions ของ HTTP ให้ยกตัวอย่าง 10 code ที่พบ บ่อย ทำรายงานเรื่อง Status Code Definitions ของ HTTP ให้ยกตัวอย่าง 10 code ที่พบ บ่อย ให้หาว่า tag / attribute / value / css ใด ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเว็บบราวเซอร์ [ IE 5, IE 6, IE 7, Firefox, Chrome, Safari] ให้หาให้ได้มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Introduction to 321370 Internet Service Technology อ. อธิตา โชคอนันต์รัตนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google