งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ ฐานความรู้ “ สัตว์ป่าสงวน ”. ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวน อยู่ 15 ชนิด และคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึง การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ ฐานความรู้ “ สัตว์ป่าสงวน ”. ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวน อยู่ 15 ชนิด และคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึง การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ ฐานความรู้ “ สัตว์ป่าสงวน ”

2 ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวน อยู่ 15 ชนิด และคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึง การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงจัดทำ ระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ สัตว์ป่าสงวนที่จะสูญพันธ์ ได้รับทราบถึง ข้อมูลต่างๆของสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของสัตว์ที่ทุกคนก็รู้กัน ดีว่าอาจจะไม่เหลือให้ผู้อื่นได้เห็น ผลกระทบ ต่อการที่มนุษย์เราล่าสัตว์และมนุษย์ยัง เอาพื่นที่ป่ามาสร้างถิ่นฐานกันเยอะยิ่งขึ้น จึง ต้องอนุรักษ์เพื่อให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่สูญพันธุ์ ที่มาและความสำคัญ

3  เพื่อให้บุคคลที่สนใจ ได้ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน  เป็นการรวบรวมข้อมูลของสัตว์สงวนสาย พันธุ์ต่างๆที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย  เป็นการนำเอา Knowledge-base มา ประยุกต์ วัตถุประสงค์

4  ลักษณะต่างๆของสัตว์สงวน เช่น อนุกรมวิธาน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ อันดับ วงศ์ ลักษณะทั่วไป รวมไปถึงพฤติกรรม และที่อยู่อาศัย ขอบเขต

5  ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้รู้ถึงข้อมูลของ สัตว์ป่าสงวนชนิดต่างๆ  ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้ สูญพันธุ์ในประเทศไทย และช่วยกัน อนุรักษ์สัตว์ป่าเหล้านี้ ประโยชน์ที่ได้รับ

6  จาก http://dekdee.buu.ac.th/~s50534260/Knowledge/Web/index.php ตัวอย่างหน้าเวปไซต์

7 หน้าค้นหาและแสดงรายละเอียด

8 พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ.2535 หน้าอ้างอิง

9 รายชื่อผู้จัดทำ  นายปิยะวัฒน์ เก็บเงิน 50534260  นายสุรนาท ศรีปาน 50531986  นายวิศรุจน์ ทองศรีสุข 50534383  นายธาดาพงศ์ รุ่งเรือง 51535334  นางสาวรสสุคนธ์ วุฒิพันธ์ 51531923  นางสาวสุวิชญาภรณ์ คงเจริญ 51532050  นางสาวปวีณา อารยะรัตนกุล 51535372  จิรณัฏฐ์ เย็นสถิตย์ 50534093


ดาวน์โหลด ppt ระบบ ฐานความรู้ “ สัตว์ป่าสงวน ”. ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวน อยู่ 15 ชนิด และคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึง การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google