งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.วังสามหมอ และอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2555 – 2557 (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.วังสามหมอ และอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2555 – 2557 (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.วังสามหมอ และอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2555 – 2557 (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เหมาะสม มีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ชุมชนได้รับบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มุมมองภาคี อปท.มีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็ก อปท.ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และ เด็ก โรงเรียนให้ความรู้ด้านสุขภาพกับนักเรียน มีจิตอาสาโรงเรียนตรวจเยี่ยมสุขภาพแม่และเด็ก มีการรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลโดย อสม. มี อสม.ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน มุมมองกระบวนการ มีระบบบริการได้คุณภาพ การประสานงานและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานเป็นทีม โดยสาขาวิชาชีพและภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพ มีการจัดการนวัตกรรมที่ดี มีการจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มุมมองพื้นฐาน บุคลากรทุกคนมีความรู้และทักษะในงานอนามัยแม่ และเด็ก บุคลากรทุกคนมีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ มีทีมงานที่มีคุณภาพ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2 มุมมองประชาชน (Valuation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก ข้อมูล -พัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล -ส่งเสริมให้มีการประเมินผล และ การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ชุมชนมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ ทั่วถึง -สรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สื่อสาร เรื่องแม่และเด็ก -สร้างคลังความรู้ด้านสุขภาพแม่และ เด็ก -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้มี ต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ระบบบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้มีคุณภาพ -พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ และระบบส่งต่อ -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -สร้างระบบเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเยาวชนและชุมชน -สร้างระบบเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อ การตั้งครรภ์ -ผลักดันให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ. อุดรธานี กำหนด ณ วันที่ 21 กันยายน 2554 หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม -ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมให้มีแม่ตัวอย่างในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีข้อมูลด้านสุขภาพแม่และ เด็กอย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดเก็บ ข้อมูล -ผลักดันการนำข้อมูลด้านสุขภาพแม่ และเด็กมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่ และเด็กที่มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวดูแล สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหญิง ตั้งครรภ์ -ส่งเสริมให้ชุมชนมีมาตรการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ผู้นำเผยแพร่ข่าวสาร อย่างสม่ำเสมอ -จัดการข่าวสารด้าน สุขภาพ -ปรับปรุงวิธีการ ประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน ผู้นำเผยแพร่ข่าวสาร อย่างสม่ำเสมอ -จัดการข่าวสารด้าน สุขภาพ -ปรับปรุงวิธีการ ประชาสัมพันธ์ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน โรงเรียนตรวจเยี่ยม สุขภาพแม่และเด็กโดยจิต อาสาอย่างมีประสิทธิภาพ -สร้างความเข้มแข็งให้กับจิต อาสา -กำหนดบทบาทหน้าที่จิต อาสา -สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย(อบต.,อสม, สื่อมวลชน) โรงเรียนตรวจเยี่ยม สุขภาพแม่และเด็กโดยจิต อาสาอย่างมีประสิทธิภาพ -สร้างความเข้มแข็งให้กับจิต อาสา -กำหนดบทบาทหน้าที่จิต อาสา -สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย(อบต.,อสม, สื่อมวลชน) โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพแม่และเด็ก -สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างแม่และเด็ก -พัฒนาระบบการรับรู้ ข่าวสารในชุมชนและ โรงเรียน โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพแม่และเด็ก -สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างแม่และเด็ก -พัฒนาระบบการรับรู้ ข่าวสารในชุมชนและ โรงเรียน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนา สุขภาพแม่และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง -จัดเวทีการเสวนาด้าน สุขภาพ -ผลักดันข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น -จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน ระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลแม่และเด็ก ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล -ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ -จัดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูล การจัดการนวตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวตกรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการนวตกรรมที่ดี -สนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรม -สร้างคลังนวตกรรมสุขภาพ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่องทางต่างๆ) -จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย -พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคี เครือข่าย -สรรหาแหล่งทุนในชุมชน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนให้มี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลกรทุกคนในการบริหาร จัดการข้อมูล -จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การบริหารจัดการข้อมูล บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี บุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม -สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี -เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดี องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน -พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง ที่กำหนด - เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล -พัฒนาระบบการสื่อสาร -พัฒนาเทคโนโลยีการติดตาม ประเมินผล อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร ในชุมชน -ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สุขภาพในชุมชน

3 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) : การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554-2555 ( 2 ปี ) กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 ระบบบริการที่มี คุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม ชุมชนมีมาตรการดูแล สุขภาพแม่และเด็กที่มี ประสิทธิภาพ หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ทุกคนมี ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อปท.สนับสนุน งบประมาณ ดำเนินงานทุกปี โรงเรียนให้ความร็ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กร และภาคีเครือข่ายมี ประสิทธิภาพ การประสานงานและ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารอย่าง สม่ำเสมอ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) : การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ลูกศรสีแดงแสดงเส้นทางด่วน กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 ระบบบริการที่มี คุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม ชุมชนมีมาตรการดูแล สุขภาพแม่และเด็กที่มี ประสิทธิภาพ หญิงตั้งครรภ์มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ทุกคนมี ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อปท.สนับสนุน งบประมาณ ดำเนินงานทุกปี โรงเรียนให้ความร็ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กร และภาคีเครือข่ายมี ประสิทธิภาพ การประสานงานและ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำเผยแพร่ข่าวสารอย่าง สม่ำเสมอ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

5 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนปฏิบัติการ (Mini SLM) : การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอวังสามหมอ และ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554 ( 1 ปี ) กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 ชุมชนมีมาตรการดูแลสุขภาพแม่และเด็กที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อปท.สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินงานทุกปี โรงเรียนให้ความรู้ด้าน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง การประสานงานและประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีศักยภาพใน การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อสม.ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรม กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำเผยแพร่ข่าวสาร อย่างสม่ำเสมอ ระบบบริการที่มีคุณภาพ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

6 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ชุมชนมี มาตรการ ดูแล สุขภาพแม่ และเด็กที่มี ประสิทธิ ภาพ ส่งเสริม พฤติกรรม บุคคลใน ครอบครัว ดูแล สุขภาพ หญิง ตั้งครรภ์ ประกวด ครอบครัว ต้นแบบ 1.แต่งตั้ง คณะทำงาน ทุก ครอบครัว ในชุมชน มีส่วนร่วม ในการ ประกวด ครอบครัว ต้นแบบ คณะ1ชุมชน จัด ประกวด และมี ครอบ ครัว ต้นแบบ ด้านแม่ และเด็ก -ม.ค. 2555 อสม./ผู้นำ 2.เขียน โครงการขอ งบประมาณ จากเทศบาล โครงการ1-ม.ค. 2555 อสม./ผู้นำ 3.ชุมชน เตรียมการ กำหนดเกณฑ์ ครอบครัว ต้นแบบ - 2/201,000ก.พ., มี.ค. 2555 อสม./ผู้นำ 4.ประสาน คณะกรรมการ ตัดสิน ครอบครัว ต้นแบบ ครั้ง/คน1/3 -อสม./ผู้นำ

7 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองประชาชน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำ หรืองานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ชุมชนมี มาตรการ ดูแล สุขภาพแม่ และเด็กที่มี ประสิทธิ ภาพ (ต่อ) 5.ชี้แจงเกณฑ์ การตัดสินให้ ชุมชนรับทราบ ครั้ง/ สัปดาห์ 2/1-มี.ค. 2555 คณะทำงาน 6.บันทึก พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพแม่ และเด็กของ ครอบครัว ครั้ง/ สัปดาห์ 5/1-มี.ค.- เม.ย. 2555 7.ประกาศผล ตัดสินมอบ รางวัล ยกย่อง ครอบครัว ต้นแบบ ครั้ง130,00014 เม.ย. 2555 ชุมชน/ คณะทำงาน 8.สรุปผลการ ดำเนินกิจกรรม ครั้ง1-พ.ค. 2555 คณะทำงาน

8 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) โรงเรียนให้ ความรู้ด้าน สุขภาพ อย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพ นักเรียน โครงการ ส่งเสริม สุขภาพ นักเรียน เพื่อ ป้องกัน การ ตั้งครรภ์ ใน โรงเรียน 1.ประชุม วางแผน -นักเรียน สุขภาพดี มิจิต แจ่มใส และใส่ใจ สุขภาพ จำนวนครั้ง1 ครั้ง/ ภาคเรียน ครูมีการ จัด กิจกรรม ให้ ความรู้ ด้าน สุขภาพ และการ ป้องกัน การ ตั้งครรภ์ ในวัย เรียน อย่าง ต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท (เทศ บาล ตำบล จำปี) พ.ย. 2554 ครูอนามัย โรงเรียน 2.เขียน/เสนอ โครงการ จำนวน โครงการ 1 โครงการ พ.ย. 2554 3.แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ มีคำสั่ง แต่งตั้ง 1 ชุดพ.ย. 2554 4.กิจกรรมที่ ดำเนินการ จำนวน นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรม 50 คน -ชั่งน้ำหนัก1 มิ.ย. 2555 -วัดส่วนสูง10 ต.ค. 2555 - ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาหาร ดีมีประโยชน์ ก.ค. 2555 5.ติดตามผลจำนวนครั้ง1 ครั้งส.ค. 2555 6.สรุปผลมีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดก.ย. 2555

9 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ผู้นำ เผยแพร่ ข่าวสาร ด้านสุขภาพ จัดหา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ โครงการ ส่งเสริม ด้าน สุขภาพ แม่และ เด็กใน ชุมชน 1.หาแหล่ง ข่าวสารด้าน สุขภาพจาก อสม.สถานี อนามัย,รพ. วัยรุ่นและ หญิง ตั้งครรภ์ ต้องรับรู้ ข่าวสาร แล้ว นำไป ปฏิบัติ อย่าง เหมาะสม อบรมเรื่อง การมีเพศ สัมพันธ์แก่ เยาวชน 100 คนผู้นำ ชุมชนมี การสรร หา ข่าวสาร ด้าน สุขภาพ และ นำมา เผยแพร่ ใน ชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง 20,0001ต.ค.- 31 ต.ค. 2554 ผู้นำชุมชน 2.ขอรับการ สนับสนุน ข่าวสารจาก แหล่งต่างๆ 1พ.ย.- 30พ.ย. 2554 3.จัดทำ ทะเบียน ข่าวสารด้าน สุขภาพ ธ.ค. 2554 4.คัดเลือก เนื้อหา ก.พ. 2555 5.กำหนด ผู้รับผิดชอบ และเวลาใน การเผยแพร่ มี.ค. 2555

10 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ผู้นำ เผยแพร่ ข่าวสาร ด้านสุขภาพ (ต่อ) 6.เผยแพร่ ข่าวสาร จำนวนครั้ง11ก.พ. 2555- 28 ก.พ. 2555 7.ติดตามการ รับรู้ข่าวสาร จำนวนครั้ง1ทุก เดือน 8.สรุปผลการ เผยแพร่ ข่าวสาร จำนวนครั้ง1ก.ย. 2555

11 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำ หรืองานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) อสม.ประชา สัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรม กับทุกภาค ส่วนอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริมการ จัดกิจกรรม สุขภาพใน ชุมชน กิจกรรม โครง การ 2 วัยใส่ใจ สุขภาพ (เพื่อ ส่งเสริมแม่- เด็กมี น้ำหนักแรก เกิด 2,500 กรัมขึ้นไป) 1จัดตั้ง คณะทำงาน ปรุชม วางแผน จำนวน ครั้ง 2 ครั้งอสม.มีการจัด ให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมายมี การพยาบาล ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้าน สุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -1 ต.ค. 2554 อสม.ทุกคน 2.จัดทำโครงการ และขออนุมัติ โครงการ ได้รับอนุ มติ 1 โครงการ 50,000พ.ย. 2554 อสม.ทุกคน 3.ประสานงาน วิทยากร จำนวน2 ครั้งพ.ย. 2554 อสม.ทุกคน -จัดเตรียมเอกสาร -สถานที่จัดประชุม 4.จัดอบรมให้ ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เรื่องการป้องกัน ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อย (เยาวชน-วัย ทำงาน) จำนวนผู้ เข้ารับ อบรม 30 คนธ.ค. 2554 อสม.ทุกคน 5.ประสานความ ร่วมมือผู้นำ รร. อบต. ผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมจัด กิจกรรมด้าน สุขภาพ ต.ค. 2554 อสม.ทุกคน

12 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ - อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรร ม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) อสม.ประชา สัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรม กับทุกภาค ส่วนอย่าง ต่อเนื่อง (ต่อ) 6.ร่วมจัด กิจกรรมหรือ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารแม่และ เด็กในชุมชน ต.ค.-ก.ย. 2554 7.ประชา สัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว จำนวน ครั้ง 1ครั้ง/ เดือน ต.ค.-ก.ย. 2554 8.ติดตาม กลุ่มเป้าหมาย เข้าอบรม จำนวน ผู้รับการ ติดตาม 30 คนก.พ. 2555 ต.ค.-ก.ย. 2554 9.สรุปผลการจัด อบรม 1 ชุดก.ย. 2555 ต.ค.-ก.ย. 2554 -การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

13 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) อปท.มี นโยบาย สนับสนุน งบประมาณ การพัฒนา สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง จัดสรรงบ ประมาณ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน สนับสนุน งบ ประมาณ ดำเนิน การ ป้องกัน ทารกแรก เกิด น้ำหนัก น้อย 1.นำเรื่องเสนอ เข้าที่ประชุม สภา จำนวน เรื่อง -อปท. จัดทำร่าง เทศ บัญญัติ จัดตั้งงบ ประมาณ สนับสนุน ทุกปี 300,0001 ต.ค. 2554 คณะกรรม การ ผู้บริหาร 2.จัดทำร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณ จำนวน ร่างเทศ บัญญัติ -ธ.ค. 2554 3.จัดตั้ง งบประมาณ --ธ.ค. 2554 4.ประกาศเทศ บัญญัติ งบประมาณ --ม.ค. 2555 5.รวบรวมและ ตรวจสอบ โครงการที่ ขอรับการ สนับสนุน จำนวน โครงการ -ก.พ. 2555 6.อนุมัติ โครงการ จำนวน โครงการ ที่อนุมัติ - ก.พ. 2555

14 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ- อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองภาคี เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) อปท.มี นโยบาย สนับสนุน งบประมาณ การพัฒนา สุขภาพแม่ และเด็ก อย่าง ต่อเนื่อง (ต่อ) 7.แจ้งและ จัดสรร งบประมาณให้ หน่วยงานที่ ได้รับการ พิจารณา จำนวน ครั้ง -ส.ค. 2555 8.ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนิน โครงการ จำนวน ครั้ง -ก.ย. 2555 9.สรุปผลการ ดำเนินงาน มีเอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดก.ย. 2555

15 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองกระบวนการ เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรร ม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ระบบบริการที่ มีคุณภาพ พัฒนา ระบบฝาก ครรภ์ คลอด หลังคลอด ให้มี คุณภาพ กำหนด มาตรฐาน 1.ประชุม MCHหญิง ตั้งครรภ์ ทุก รายได้รับ บริการที่ มี คุณภาพ -จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม อ.วังสาม หมอ 20 คน อ.ศรีธาตุ 20 คน สถานบริการ มีการจัดทำ มาตรฐาน และคู่มือ การ ปฏิบัติงาน ฝากครรภ์ ให้บริการ ประชาชน ตามคู่มือ อย่าง ต่อเนื่อง งบ pp จำนวน 2,000 ต.ค.2554-ต.ผาสุก อังคณา นงคราญ กำไลมาศ รพ. ชุตุนันท์ -อ.ศรีธาตุ รักษ์นารี น้ำฟ้า -ร.พ สวรรณา 2.ร่วมกันกำหนด มาตรฐาน -ได้ข้อ กำหนด มาตรฐาน จัดทำ คู่มือแนว ทางการ ปฏิบัติ งานการ ฝาก ครรภ์ คลอด หลัง คลอดให้ มี คุณภาพ 1.ประชุม MCH-จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม อ.วังสาม หมอ 20 คน อ.ศรีธาตุ 20 คน -งบ pp -วังสาม หมอ 3,000 -ศรีธาตุ 3,000 ต.ค.2554 2.ร่วมกันกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานการ ฝากครรภ์ คลอด หลังคลอดให้มี คุณภาพ -ได้คู่มือ แนว ทางการ ปฏิบัติ งานการ ฝากครรภ์ คลอด หลัง คลอด ให้มี คุณภาพ พ.ย.2554

16 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองกระบวนการ เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรร ม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) ระบบ บริการที่มี คุณภาพ (ต่อ) สถาน บริการ ปฏิบัติ ตาม คู่มือ 1.ประชุมชี้แจง มาตรฐานตาม คู่มือ -จำนวน ผู้เข้า ประชุม 20 คน/ ครั้ง(2 ครั้ง/ปี) งบ ppพ.ย. 2554 2.หน่วยบริการ ปฏิบัติตาม -สถาน บริการ ใช้คู่มือ ในการ ปฏิบัติ งาน 100 % ของ สถาน บริการ พ.ย. 2554- ก.ย. 2555 3. ติดตามการ ใช้คู่มือในการ ให้บริการ จำนวน ครั้ง.....ครั้งส.ค. 2555 4. สรุปผลการ ดำเนินงาน มี เอกสาร สรุปผลฯ 1 ชุดก.ย. 2555

17 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ- อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองกระบวนการ เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรร ม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) การ ประสานงาน และการ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล กำหนด เกณฑ์การ ประเมิน นิเทศ ติดตาม ประเมิน ผล ประชุมแต่งตั้งจำนวนคน10 คนสถานบริการมี การติดตาม งานอย่าง ต่อเนื่อง 10,000พ.ย.2554ผู้รับผิดชอบ งาน 1.คณะกรรมการ 2.สร้างแบบนิเทศ/ แบบประเมิน มีแบบ นิเทศ/ แบบ ประเมิน 1 ชุดพ.ย. 2554 3.ชี้แจงแบบนิเทศ/ แบบประเมิน จำนวนคน เข้ารับฟัง......คนธ.ค. 2554 4.นำไปใช้ จัดทำแผน การินเทศ 1.ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการ นิเทศ/ประเมิน จำนวนคน20 คน2.000พ.ย. 2554 2.แต่งตั้ง คณะกรรมการ นิเทศ/ประเมิน จำนวนคน10 คน1,000พ.ย. 2554 3.จัดทำแผนการ นิเทศ/ประเมิน มีแผนการ ติดตามฯ 1 ชุดพ.ย. 2554 4.ออกนิเทศติดตาม แผน ครั้ง/คน2/10 คน1,500พ.ค.- ส.ค. 2555 5.สรุปผลการนิเทศ-มีสรุปผล1 ชุด1,500ก.ย. 2555

18 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ- อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองพื้นฐาน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประม าณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรทุก คนให้มี ความรู้ ความ สามารถใน การ ปฏิบัติงาน ประชุม เชิง ปฏิบัติการ งาน อนามัย แม่และ เด็ก 1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน คนใน ชุมชน รับทราบ การ พัฒนา มี คณะกรรม การ ดำเนินงาน 1 คณะ /10 คน ผู้รับผิด ชอบ งานมี การ พัฒนา ความรู้ และ สามารถ ให้ บริการ งาน อนามัย แม่และ เด็ก งบ pp คปสง. ต.ค. 2554 -ณัฐนิชา หนูทอง -ศุภร เติม ทรัพย์ 2.ประชุม คณะกรรมการ ของ บุคลากร มีการ ประชุม คณะกรรม การ 1 ครั้ง10x100 บ. =1,000 ต.ค. 2554 3.จัดทำ โครงการเพื่อ ขออนุมัติ มีกาจัดทำ โครงการ 1 โครงการ ต.ค. 2554 4.ประสาน วิทยากร มีการ ประสาน วิทยากร 1 ครั้งพ.ย. 2554 5.ประสาน สถานที่ มีการ ประสาน สถานที่ 1 ครั้ง

19 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภายในปี 2555 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองพื้นฐาน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำ หรืองานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรทุก คนให้มี ความรู้ ความ สามารถใน การ ปฏิบัติงาน (ต่อ) 6.ประสานผู้เข้า รับการอบรม ประสานผู้ เข้าอบรม 1 ครั้งพ.ย. 2554 7.จัดเตรียม เอกสาร จัดเตรียม เอกสาร 60 ชุด60x100 =6,000 พ.ย. 2554 8.ดำเนินการ ประชุม/ ประเมินผล มีการ ดำเนินการ ประชุม 2 รุ่น60x100 =6,000 พ.ย. 2554 9.ติดตามผล การดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล 2 ครั้ง/ปี (โดยการ แลกเปลี่ย นเรียนรู้) 20x100x 2 =4,000 ก.พ.- มิ.ย. 2555 10.ประเมินผล การดำเนินงาน มีการสรุปผล การ ดำเนินงาน 1 ครั้ง20x60=1,200 รวม 24,200 ส.ค. 2555

20 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองพื้นฐาน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) องค์กรมี แนวทางใน การ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน พัฒนา แนวทาง การ ปฏิบัติงาน ให้มีความ ชัดเจนและ มีประสิทธิ ภาพมาก ขึ้น จัดประชุม เพื่อ กำหนด แนว ทางการ ปฏิบัติงาน อนามัยแม่ และเด็ก 1.จัดตั้ง คณะกรรมการ โครงการ ชุมชน รับทราบ แนวทาง มีคณะกรรม การ โครงการ 1 ชุดสถาน บริการมี แนว ทางการ ปฏิบัติ งานที่มี ประสิทธิ ภาพ งบ pp คปสอ. 10x100 =1,000 ต.ค. 2554 -ณัฐณิชา หนูทอง -ศุภร เติม ทรัพย์ 2.ประชุม คณะกรรมการ การรับ บริการ อนามัย แม่และ มีการ ประชุมคณะ กรรมการ 1 ครั้ง 3.จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ เด็กจัดทำ โครงการ 1 โครงการ พ.ย. 2554 4.ประสาน คณะกรรมการ โครงการ มีการ ประสาน คณะ กรรมการ 1 ครั้ง 5.จัดเตรียม สถานที่ มีการ จัดเตรียม สถานที่ 1 ครั้ง 6.จัดเตรียม เอกสาร มีการ จัดเตรียม เอกสาร 10 ชุด

21 ตารางเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การแก้ไขปัญหาทารก แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.วังสามหมอ – อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภายในปี 2554 กำหนดวันที่ 21 กันยายน 2554 มุมมองพื้นฐาน เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำ หรืองานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบประ มาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) องค์กรมี แนวทางใน การ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน (ต่อ) 7.ดำเนินงาน ประชุม มีการ ดำเนินงาน ประชุม 1 ครั้ง10x60 =600 พ.ย. 2554 8.มีร่างแนว ทางการ ปฏิบัติงาน มีแนวทาง การ ปฏิบัติงาน ฉบับร่าง 1 ชุด10x100 =1,000 ธ.ค. 2554 9.ติดตามและ ประเมินผล มีการ ติดตามและ ประเมินผล 1 ครั้ง13x60 =780 ก.พ. 2555 10.สรุปผล/ปรับ แนวทางการ ดำเนินงาน มีการสรุป ทบทวน/ ปรับปรุง แนวทาง การ ดำเนินงาน 1 ครั้ง10x100 =1,000 พ.ค. 2555 11.มีแนวทาง ดำเนินงานที่ ชัดเจน มีแนวทาง ดำเนินงาน ที่ชัดเจน 1 ชุด13x60 =780 รวม 5,160 พ.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทาง หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อ.วังสามหมอ และอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2555 – 2557 (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดวันที่ 22 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google