งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model)         กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ทรัพยากรนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model)         กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ทรัพยากรนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model)         กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับสู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ กระบวนการอาจจะร้องขอทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อที่จะทำงานของตนให้ เสร็จสมบูรณ์ แต่จำนวนทรัพยากรทีร้องขอจะต้องไม่มากกว่าจำนวนที่มีอยู่จริงในระบบ เมื่อกระบวนการต้องการใช้ทรัพยากรของระบบ จะต้องทำตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1.การร้องขอ(Request) 2.การใช้งาน(Use) 3.การคืน(Release)

2 ลักษณะของวงจรอับ (Deadlock characterization)        วงจร อับเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในระบบ เพราะว่าเมื่อเกิดวงจรอับแล้วจะพบว่า ไม่มีกระบวนการใดได้ทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ และทรัพยากรของระบบต่างก็ถูกครอบครองจนหมด ซึ่งจะเป็นตัวกันไม่ให้งานอื่นได้ทำงาน เงื่อนไขในการติดวงจรอับ (Necessary Conditions)     วงจรอับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 1.ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ 2.การถือครองแล้วรอคอย 3.ห้ามแทรกกลางคัน 4.วงจรรอคอย

3 การจัดการปัญหาวงจรอับ (Methods for Handing Deadlocks) การจัดการปัญหาวงจรอับมีอยู่ 3 วิธีหลักๆคือ 1.กำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างในการใช้ทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไม่มีทางเกิดวงจรอับได้ 2.ไม่ต้องป้องกันใดๆเลย ปล่อยให้ระบบเกิดวงจรอับขึ้นก่อน แล้วค่อยตามแก้ไขทีหลัง 3.มองข้ามปัญหาทั้งหมด ทำว่าวงจรอับไม่เคยเกิดขึ้นในระบบ

4 การป้องกันการเกิดวงจรอับ (Deadlock Prevention) - ห้ามใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบจะไม่ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน - การถือครองและรอคอย เมื่อ Process ใดร้องขอทรัพยากรในระบบ Process นั้นจะต้องไม่ถือครองทรัพยากรนั้น ทำได้ 2 วิธี 1.       ให้ Process ร้องขอทรัพยากรทั้งหมดก่อน 2.       ยินยอมใน Process ร้องขอทรัพยากรได้ก็ต่อเมื่อ Process นั้นไม่ได้ถือครอบครองตนเอง

5 การแก้ไขวงจรอับ (Recovery from Deadlock) ระบบอาจจัดการได้ 2 วิธี คือ 1

6 การจัดการปัญหาวงจรอับโดยวิธีผสมผสาน (Combined Approach to Deadlock Handing) ระบบที่ใช้วิธีผสมผสานนี้จะไม่เกิดวงจรอับ ดังนี้คือ 1.วงจรอับไม่อาจจะเกิดข้ามกลุ่มของทรัพยากรได้ เพระเราใช้วิธีการจัดเรียงลำดับทรัพยากร 2.ในแต่ละกลุ่มก็จะไม่เกิดวงจรอับ เพราะเราได้เลือกวิธีจัดการ 1 ใน 3 วิธี ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นระบบโดยรวมจะไม่เกิดวงจรอับ


ดาวน์โหลด ppt Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model)         กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ทรัพยากรนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google