งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับ สู่ระบบเมื่อใช้เสร็จ กระบวนการอาจจะร้องขอ ทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อที่จะทำงาน ของตนให้ เสร็จสมบูรณ์ แต่จำนวนทรัพยากรที ร้องขอจะต้องไม่มากกว่าจำนวนที่มีอยู่จริงใน ระบบ เมื่อกระบวนการต้องการใช้ทรัพยากรของ ระบบ จะต้องทำตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การร้องขอ (Request) 2. การใช้งาน (Use) 3. การคืน (Release)

2 ลักษณะของวงจรอับ (Deadlock characterization) วงจร อับเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่ต้องการจะ ให้เกิดขึ้นในระบบ เพราะว่าเมื่อเกิดวงจรอับแล้วจะ พบว่า ไม่มีกระบวนการใดได้ทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ และทรัพยากรของระบบต่างก็ถูกครอบครองจนหมด ซึ่งจะเป็นตัวกันไม่ให้งานอื่นได้ทำงาน เงื่อนไขในการติดวงจรอับ (Necessary Conditions) วงจรอับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 1. ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ 2. การถือครองแล้วรอคอย 3. ห้ามแทรกกลางคัน 4. วงจรรอคอย

3 การจัดการปัญหาวงจรอับ (Methods for Handing Deadlocks) การจัดการปัญหาวงจรอับมีอยู่ 3 วิธีหลักๆคือ 1. กำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างในการใช้ ทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไม่มีทางเกิด วงจรอับได้ 2. ไม่ต้องป้องกันใดๆเลย ปล่อยให้ระบบ เกิดวงจรอับขึ้นก่อน แล้วค่อยตามแก้ไขที หลัง 3. มองข้ามปัญหาทั้งหมด ทำว่าวงจรอับไม่ เคยเกิดขึ้นในระบบ

4 การป้องกันการเกิดวงจรอับ (Deadlock Prevention) - ห้ามใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบจะไม่ให้ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน - การถือครองและรอคอย เมื่อ Process ใดร้อง ขอทรัพยากรในระบบ Process นั้นจะต้องไม่ถือ ครองทรัพยากรนั้น ทำได้ 2 วิธี 1. ให้ Process ร้องขอทรัพยากรทั้งหมดก่อน 2. ยินยอมใน Process ร้องขอทรัพยากรได้ก็ ต่อเมื่อ Process นั้นไม่ได้ถือครอบครองตนเอง

5 การแก้ไขวงจรอับ (Recovery from Deadlock) ระบบอาจจัดการได้ 2 วิธี คือ 1. รายงานให้ผู้ควบคุมเครื่องทราบว่า ขณะนี้ เกิดวงจรอับขึ้นในระบบแล้ว และให้ผู้ควบคุม จัดการแก้ไขวงจรอับเอง 2. ระบบแก้ไขวงจรอับเองโดยอัตโนมัติ มี 2 วิธี คือ - ยกเลิกการบวนการที่ติดอยู่ในวงจรอับบาง กระบวนการเพื่อที่จะตัดวงจรอับ - อนุญาตให้มีการแทรกกลางคันทรัพยากร บางส่วนที่ติดอยู่ในวงจรอับได้ เพื่อให้ระบบ กลับคืนสู่สภาวะปกติ

6 การจัดการปัญหาวงจรอับโดย วิธีผสมผสาน (Combined Approach to Deadlock Handing) ระบบที่ใช้วิธีผสมผสานนี้จะไม่เกิดวงจรอับ ดังนี้คือ 1. วงจรอับไม่อาจจะเกิดข้ามกลุ่มของทรัพยากรได้ เพระเราใช้วิธีการจัดเรียงลำดับทรัพยากร 2. ในแต่ละกลุ่มก็จะไม่เกิดวงจรอับ เพราะเราได้ เลือกวิธีจัดการ 1 ใน 3 วิธี ที่กล่าวมาแล้วดังนั้น ระบบโดยรวมจะไม่เกิดวงจรอับ


ดาวน์โหลด ppt Deadlocks รูปแบบของปัญหา (System Model) กระบวน การหนึ่งๆ จะต้องร้องขอใช้ ทรัพยากรก่อนที่จะได้ใช้ทรัพยากรก่อนได้ใช้ ทรัพยากรนั้น และจะต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google