งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะ สุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะ สุวพลา อธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะ สุวพลา อธิบดีกรมอนามัย

2 ที่มาของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงระบบบริการ ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการ สุขภาพตำบล และเครือข่ายการส่งต่อในทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รมต. ว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนอง นโยบายรัฐบาล จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลสุขภาพตำบล พ. ศ. 2552 – 2555 เป้าหมายเริ่มต้นจากสถานีอนามัย 1,000 แห่ง ในปี 2552 แล้วขยายครอบคลุมทั่ว ประเทศ ปี 2555 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงระบบบริการ ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการ สุขภาพตำบล และเครือข่ายการส่งต่อในทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รมต. ว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนอง นโยบายรัฐบาล จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลสุขภาพตำบล พ. ศ. 2552 – 2555 เป้าหมายเริ่มต้นจากสถานีอนามัย 1,000 แห่ง ในปี 2552 แล้วขยายครอบคลุมทั่ว ประเทศ ปี 2555

3 คือ การยกระดับศักยภาพของ สถานีอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้น การทำงานเชิงรุก ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล ระบบ ส่งต่อ ยา เวชภัณฑ์สามารถเชื่อมโยง กับโรงพยาบาลแม่ข่าย

4 ขอบเขตการดำเนินงาน ผสมผสานทั้งด้าน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน โรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ พื้นที่ดำเนินการ มีความชัดเจน ( Catchment Area ) และการใช้บ้านเป็นหอผู้ป่วย ( Home Ward ) บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ทักษะการ ให้บริการผสมผสานและทักษะเฉพาะด้าน ทำงานเชิงรุก การใช้และการจัดการระบบ ข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ

5 การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน เป้าหมาย คือ ระบบที่มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน ชุมชนมีความรู้สึก เป็นเจ้าของ ระบบสนับสนุน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบการ ให้คำปรึกษา ระบบยา และเวชภัณฑ์ สอดคล้องกับ รพ. พี่เลี้ยง จำนวนบุคลากร ขึ้นกับขนาดของรพ. สต มีตั้งแต่ 5 – 10 คน ประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ

6 การพัฒนาบุคลากร 1. CUP แม่ข่ายจัดสรรกำลังคนมาช่วย 2. จัดเพิ่ม ภายใต้งบประมาณจาก CUP 3. ใช้คนที่มีอยู่ แต่มีค่าตอบแทนมากขึ้น 4. ส่งคนไปศึกษาเพื่อกลับมาทำงาน

7 1. ภารกิจหลักพื้นฐาน เป็นการ บริการผสมผสานให้แก่ประชากร ทุกกลุ่มอายุ ทั้งในสถานบริการ และชุมชน 2. ภารกิจเสริม ตามสภาพปัญหา ของพื้นที่และความต้องการของ ชุมชน

8 1. การจัดบริการสาธารณสุข (Service Oriented Approach ) ต้องทำงานเป็นระบบ มีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรวจวัดได้ 2. การพัฒนา (Development Oriented Approach) คือ การใช้พลัง ปัญญา ความ ตั้งใจ ประสานกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ อปท. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ พัฒนาสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน 1. การจัดบริการสาธารณสุข (Service Oriented Approach ) ต้องทำงานเป็นระบบ มีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรวจวัดได้ 2. การพัฒนา (Development Oriented Approach) คือ การใช้พลัง ปัญญา ความ ตั้งใจ ประสานกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ อปท. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ พัฒนาสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน

9 การจัดบริการที่พึงประสงค์ ของ รพ. สต. 1. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก ANC Well Baby พัฒนาการ เด็กสมวัย โรงเรียนพ่อแม่ ศูนย์เด็กเล็ก ทันตสุขภาพ โภชนาการ กลุ่มวัยเรียน & วัยรุ่น โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยาเสพ ติด กลุ่มวัยทำงาน การวางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อมก่อนสมรส การเฝ้าระวัง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก วัยทอง การป้องกัน Metabolic Syndrome 1. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก ANC Well Baby พัฒนาการ เด็กสมวัย โรงเรียนพ่อแม่ ศูนย์เด็กเล็ก ทันตสุขภาพ โภชนาการ กลุ่มวัยเรียน & วัยรุ่น โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยาเสพ ติด กลุ่มวัยทำงาน การวางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อมก่อนสมรส การเฝ้าระวัง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก วัยทอง การป้องกัน Metabolic Syndrome

10 การจัดบริการที่พึงประสงค์ของ รพ. สต.( ต่อ ) กลุ่มสูงอายุ Long-term Care ทันตสุขภาพ ภาวะ โภชนาการ ป้องกันอุบัติเหตุ  คนสุขภาพดี ให้ดูแลรักษาให้คงสภาพ  คนสุขภาพไม่ดี ให้บริการรักษาตาม มาตรฐานของระดับบริการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่ และต้องมีเครือข่ายให้คำปรึกษา การ ส่งต่อที่เป็นระบบ

11 2. การพัฒนา หรือการจัดการให้ท้องถิ่นมี ศักยภาพในการดูแลจัดการปัญหาในพื้นที่ อย่างเป็นระบบ โดยการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชน (Strategic Route Map : SRM) โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนมีระบบ ข้อมูล ข่าวสาร มีระบบเฝ้าระวังโรค มี กระบวนการนำปัญหามาคิด วิเคราะห์ เพื่อ นำไปสู่การแก้ไขที่เหมาะสม และใช้แหล่ง เงินทุนในชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพของชุมชน การจัดบริการที่พึงประสงค์ของ รพ. สต.( ต่อ )

12 การสร้างดุลยภาพระหว่าง Service Oriented กับ Development Oriented โรงพยาบาลที่ดำเนินการตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต้องทำงาน เชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่ายกับ รพ. สต. ทั้ง ด้านการให้คำปรึกษา และการส่งต่ออย่างเป็น ระบบ การเกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ เหมาะสมกับบริบทที่ได้จากการจัดการความรู้ หรือจากการทำ R to R

13 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาบทบาทในการร่วมดำเนินการร่วม ลงทุนเพื่อตอบสนองกับปัญหาของพื้นที่ ปรับระบบบริการสุขภาพของ รพ. สต. ให้ เป็นบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธา และ เชื่อมั่นของชุมชน และเน้นบริการเชิงรุกใน การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาบทบาทในการร่วมดำเนินการร่วม ลงทุนเพื่อตอบสนองกับปัญหาของพื้นที่ ปรับระบบบริการสุขภาพของ รพ. สต. ให้ เป็นบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธา และ เชื่อมั่นของชุมชน และเน้นบริการเชิงรุกใน การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง

14


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะ สุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google