งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 1. MMR = 18 : 100,000 LB 2. BA ไม่เกิน 25 : 1000 LB 3. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 60 % 4. เด็กปฐมวัยที่พัฒนาการ ไม่สมวัยได้รับการกระตุ้น พัฒนาการ 80 % 1. เด็กวัยเรียนมีส่วนสูง ระดับดี และรูปร่างสมส่วน 70 % 2. รร. ระดับเพชร 154 แห่ง 3. ส่งเสริมสุขภาพเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร 2,500 คน 1. ร้อยละ 80 สตรีตรวจเต้านม ด้วยตนเอง 80 % 2. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 3. รพ.สส. 24 แห่ง 1. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ทักษะทางกายแลกใจ 80 % 2. 80 ปียังแจ๋ว 76 อำเภอ 3. LTC 175 แห่ง 4. วัด สส. 20 % 1. Every Woman Every Child - โครงการส่งเสริมสุขภาพ มารดาและทารก - โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย 2. สายใยรักแห่งครอบครัว - รพ. สายใยรักฯ - ตำบลนมแม่ 3. การป้องกัน HIV จากแม่สู่ลูก. ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพ. ทักษะชีวิตในโรงเรียน. ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 1. Every Woman Every Child - เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ในสตรี 2. ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพ 3. ส่งเสริมสุขภาพวัยทอง 4. ส่งเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ 1. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - อำเภอ 80 ปียังแจ๋ว - LTC - วัดส่งเสริมสุขภาพ - ชมรมผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีมีอายุยืน

3 พ่อ แม่ สุขภาพดี เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย ความต้องการ นโยบายที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี งบประมาณที่เพียงพอ (ขณะนี้มีอยู่ 7 ล้านบาท ยังขาดงบ ฯ อีก 40 ล้านบาท : การพัฒนาคน / การสื่อสารสังคม / แจ้งประเมินผล) นักวิชาการ (ที่มีประสบการณ์) อีก 2 คน (ขณะนี้มีอยู่ 5 คน) ปัจจัยความสำเร็จ นโยบายและงบประมาณต่อเนื่อง ระบบบริการ MCH ที่มีมาตรฐาน การเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย ที่สะดวก ครอบคลุม บุคลากร และภาคีที่มีความรู้ ศึกษา การจัดการ การสื่อสารความรู้ ปรับทัศนคติ ทักษะ ของกลุ่มเป้าหมายที่ดี ข้อมูล กำกับ ติดตาม มาตรฐาน / รูปแบบ / นวัตกรรม / ที่ตอบสนองในแต่ละบริบท สิ่งที่ดำเนินการ 1. 1.จัดทำโครงการและ KPI : โครงการหลัก 2. 2.รูปแบบ / มาตรฐาน ANC+WCC+LR คุณภาพ 3. 3.ประสาน / ประชุม เพื่อของบ ฯ ต่อ สสส./สปสช./ องค์การต่างประเทศ (WHO / UNICEF / GF / TUC) สถานการณ์ MMR 31.8 : 100,000 LB BA 25.1 : 1,000 LB LBW 8.9% ANC≥12 Wks. 47.5% BF 42.5% พัฒนาการสมวัย 70.3% (Denver II) รพ.สายใยรักฯ ระดับทอง 92.5%

4 1. ยกระดับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และหลังคลอด โดยสร้าง การเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค 2. พัฒนาคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การ อนามัยโลกในคลินิกฝากครรภ์ และห้องคลอดคุณภาพ 3. ปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับชุดสิทธิ ประโยชน์หลักประกันสุขภาพหน้า วัตถุประสงค์ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก

5 1. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 2. ANC คุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 3. ห้องคลอดคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 4. อัตราส่วนการตายมารดา 18 : 100,000 การเกิดมีชีพ 5. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ไม่เกิน 25 : 1,000 การเกิดมีชีพ ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย :

6 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 1. ปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างทั่วถึง และสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค 2. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานคลินิกเด็กดี คุณภาพ (WCC คุณภาพ) 3. สร้างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ ภาคประชาชน เพื่อเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข วัตถุประสงค์

7 1. คลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการประเมิน และแก้ไขพัฒนาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย :

8 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วัตถุประสงค์ 1. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก จากสถานบริการสาธารณสุขสู่ครัวเรือน ชุมชน และสถานประกอบกิจการ 2. พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งแต่ ระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลลัพธ์สถานะ สุขภาพแม่และเด็ก

9 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย : รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง ร้อยละ 95

10 โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรักและความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. สร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3. สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการ ฯ สู่ครัวเรือนชุมชนและสถานประกอบการ 4. ขับเคลื่อนสังคมตำบลต้นแบบ “นมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว”

11 อำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่ อย่างน้อย 1 แห่ง ร้อยละ 35 ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย : โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

12 เพื่อจัดบริการด้านเอชไอวีที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผล แก่เยาวชน พนักงานบริการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (รวมทั้ง ผู้ผ่าตัดทางเพศ) ผู้ต้องขัง ผู้ใช้สารเสพติด แรงงานข้ามชาติ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และนำไปสู่การขยายผลและ ทำให้เกิดความยั่งยืน โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โดยบูรณาการ การจัดการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงาน ให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัด ให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (โครงการกองทุนโลก) วัตถุประสงค์

13 โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โครงการ ระบบบริการให้การปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี 1. เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายบริการให้การปรึกษา แบบคู่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี ในโรงพยาบาล 2. เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลการให้บริการ แบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี วัตถุประสงค์

14 1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมกำกับ และ ติดตามการดำเนินงานป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก 2. เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของระบบควบคุมกำกับ และติดตามการดำเนินงานป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ในการพัฒนาระบบบริการให้มี ประสิทธิภาพ 1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมกำกับ และ ติดตามการดำเนินงานป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก 2. เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของระบบควบคุมกำกับ และติดตามการดำเนินงานป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ในการพัฒนาระบบบริการให้มี ประสิทธิภาพ โครงการ พัฒนาระบบกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก วัตถุประสงค์

15 สิ่งที่ดำเนินการ 1. 1. พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 2. 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง 3. 3. สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมและเสริมแรงจูงใจ 4. 4. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวตกรรม เด็กไทยสูงใหญ่ สมองดี มีทักษะชีวิต ปัจจัยความสำเร็จ 1. เป็นการสนองงาน ตามพระราชดำริ 2. นโยบายสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ มาตรฐานการศึกษา 3. ผู้บริหาร ร.ร.ให้ ความสำคัญและ ทีมงานเข้มแข็ง 4. ภาคีเครือข่าย สนับสนุนอย่าง เข้มแข็ง 5. การประกาศเกียรติ คุณและสร้างขวัญ กำลังใจ ความต้องการ 1. 1.มีนโยบายร่วมที่ ชัดเจนและต่อเนื่อง 2. 2.มีการสนับสนุน งปม. ที่ชัดเจนและเพียงพอ 3. 3.มีการบูรณาการงาน ร่วมกันอย่างชัดเจน 4. 4.มีการพัฒนาบุคลากร 1. เด็กวัยเรียนอ้วนไม่เกิน 15% 2. เด็กวัยเรียนอายุ 6 - 12 ปี ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและสมส่วน ไม่น้อยกว่า 70 % 3. ร.ร.HPS เพชร ผ่านเกณฑ์ ฯ ใน ปี 58 เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 แห่ง 4. เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เตี้ย ผอม ไม่เกิน 5 % 5. ร.ร.ในถิ่นทุรกันดารเป็นโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย

16 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

17 สำนัก /กอง : ส่วนกลางศูนย์อนามัยร่วมกับจังหวัด 1. พัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร : จัดประชุม ทบทวน, จัดทำคู่มือมาตรฐาน 1. ร่วมพัฒนามาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร : เข้าร่วมประชุม นำคู่มือไปใช้ 2. สัมมนาวิชาการโครงงานสุขภาพ ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อม ในโรงเรียน/ชุมชน สู่กระบวนการ คิดเป็นทำเป็น เสริมสร้างสติปัญญา สมองดี (IQ, EQ) : จัดทำเกณฑ์ ตัดสินโครงงานสุขภาพ 2. ประสานงาน คัดเลือก และ เสนอโครงงานสุขภาพ เข้าประกวด, เข้าร่วมสัมมนา 3. สุ่มประเมินรับรอง ประเมิน ประกวด ประกาศเกียรติคุณ 3. ประเมินและรับรองโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ โครงการ/กิจกรรมดำเนินการ ปี 2556

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

19 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปี 2556 Output : จำนวนบุคลากร และประชาชน ในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2,500 ราย Outcome : ร้อยละ 30 ของโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร ผ่านเกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Impact : ร้อยละ 70 ของเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารมีการเจริญเติบโต ตามเกณฑ์

20 สิ่งที่ดำเนินการ 1. จัดทำโครงการ และ KPI : โครงการหลัก 2. จัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับสุขภาพ 3. บูรณาการงานต่าง ๆ 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปัจจัยความสำเร็จ - นโยบายที่ชัดเจน และ ต่อเนื่อง - การบูรณางานกับ หน่วยงานอื่น - ระบบการติดตาม ประเมินผลต่อเนื่อง - การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง - ความเข้มแข็งของภาคี เครือข่าย ความต้องการ 1. นโยบายที่ต่อเนื่อง 2. งบประมาณ (2.9) ขอสนับสนุนงบประมาณ 2.1 เป็นเจ้าภาพในการ จัดการประชุม 2.1.1 เวทีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ 2.1.2 เวทีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพนานาชาติ ในปี 2558 2.1.3 การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ - อัตราการตายด้วยมะเร็งเต้านม 7.7 : ประชากร 2 คน - สตรีมีการตรวจเต้านมตนเอง ร้อยละ 74.4 - ประชากรมีความรู้เรื่องวัยทอง - ชายวัยทอง ร้อยละ 7.4 - หญิงวัยทอง ร้อยละ 13.5 - ประชากรมีอาการวัยทอง - ชายวัยทอง ร้อยละ 13.5 - หญิงวัยทอง ร้อยละ 29.0 - ร้อยละโรงพยาบาลใน / นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 73.25 สถานการณ์ ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพ

21 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพที่มีการบูรณาการ การดำเนินงาน ไปพร้อมกับการป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนา และ รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วัตถุประสงค์

22 จำนวนโรงพยาบาลที่สมัครใจพัฒนาตนเอง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2555 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อยศูนย์อนามัยละ 2 แห่ง ตัวชีวัด : เป้าหมาย :

23 โครงการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทย จากมะเร็งเต้านม เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ สตรีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย :

24 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพบุคลากร ด้านการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพประชากรวัยทอง 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวัยทอง 3. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวัยทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง วัตถุประสงค์ :

25 1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการแบบ Supply chain 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ในสถานประกอบการ วัตถุประสงค์ :

26 80 ปียังแจ๋ว สุขภาพดีมีมาตรฐาน (ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์) อายุยืนนาน พึ่งตนเอง ช่วยสังคม ความต้องการ การสนับสนุนจากผู้บริหารที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง งบประมาณที่เพียงพอ (ขณะนี้มีอยู่ 2.3 ล้านบาท ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมอีก 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ ภายใต้แผน ผู้สูงอายุแห่งชาติ) การพัฒนาระบบการ ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และฐานข้อมูล 1 - 2 ฐาน นักวิชาการเพิ่มอีก 3 - 5 คน (ซึ่งขณะนี้ มีนักวิชาการปฏิบัติงานจริง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน) ปัจจัยความสำเร็จ ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ นโยบายชัดเจน และต่อเนื่อง งบประมาณ และบุคลากรที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งส่วนกลางและ ระดับภูมิภาค ผู้สูงอายุจัดการสุขภาพตนเองได้ มีส่วน ร่วมในกิจกรรมชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือ ระบบติดตาม ประเมินผล และการสื่อสาร ที่ดี สิ่งที่ดำเนินการ 1. 1.พัฒนาคน เตรียมพร้อม เพื่อก้าวสู่สังคมสูงอายุที่มี คุณภาพ 2. 2.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 3. 3.พัฒนาคน เพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระดับอาเซียน พัฒนาทักษะ กาย และใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพอนามัย ที่พึงประสงค์ > 30 % จำนวนอำเภอที่มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ > 20 % จำนวนอำเภอผ่านเกณฑ์ อำเภอ 80 ยังแจ๋ว อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 อำเภอ จำนวนวัดส่งเสริมสุขภาพปลอดโรคผ่าน เกณฑ์ระดับพื้นฐาน > 20 % สถานการณ์

27 โครงการพัฒนา“อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว” 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดีต้นแบบ และ ภาคีเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 4. เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาวโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์

28 จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกระบวนการ “อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว” 76 แห่ง (จังหวัดละ 1 อำเภอ) โครงการพัฒนา“อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว” ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย :

29 โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค ปี 2556 1. เพื่อจัดทำเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค และคู่มือ การดำเนินงานสื่อต่าง ๆ 2. พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อน วัดส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค 3. ออกแบบเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ และการติดตามผล ร้อยละวัดส่งเสริมสุขภาพ/ปลอดโรคผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน: ร้อยละ 20 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

30 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนเป็นฐาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนเป็นฐาน 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและชุมชนพึ่งตนเอง จัดการดูแล สุขภาพตนเองและผู้สูงอายุในชุมชนได้ 4. ขยายผลการดำเนินงานสู่พื้นที่ข้างเคียง เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

31 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาวโดยชุมชนเป็นฐาน ตัวชีวัด / ค่าเป้าหมาย : จำนวนอำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว : 175 แห่ง

32


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google