งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

2 2 ความเป็นมา แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๘ นโยบาย ๑.นโยบายเร่งด่วนจะเริ่มดำเนินการในปีแรก ๒.นโยบายความมั่นคงของรัฐ ๓.นโยบายเศรษฐกิจ ๔.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๕.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตกรรม ๗.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ๘.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล ๓ นโยบาย นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ ในขวบปีแรก นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

4 นโยบายรัฐที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนปีแรก 1.2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง: ศูนย์บำบัด ฟื้นฟู และเฝ้าระวังป้องกัน 1.5 สันติสุข ปลอดภัย ในพื้นที่ชายแดนใต้ กระทรวง: อัตราป่วย/ตาย ๓ อันดับชายแดนใต้ลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี 1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ กระทรวง: คนไทยมีหลักประกัน บริการทั่วถึง มี คุณภาพ / ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม

5 นโยบายรัฐที่ ๒ ความมั่นคงแห่งรัฐ ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ นโยบายรัฐที่ ๔ นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายข้อ ๓ เร่งรัดสร้างสุขภาพเพื่อลดป่วย ตายจาก NCD นโยบายข้อ ๔ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย นโยบายข้อ ๗ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขีดความสามารถอสม. นโยบายข้อ ๑๔ พัฒนา บังคับใช้กม.ให้เอื้อประโยชน์ต่องานสาธารณสุข นโยบายข้อ ๑๖ มีการสื่อสารสาธารณะ ให้ความรู้ปชช.ทั่วถึง

6 นโยบายรัฐที่๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นที่ ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพประชาชน รัฐบาล รมต.กระทรวง ลงทุนด้านบริการ ระบบบริการ/ พัฒนาระบบบริการ /บุคลากร ค่าตอบแทน มาตรการสร้างสุขภาพ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย ครัวไทยครัวโลก เมนูชูสุขภาพ อาหารฮาลาล อาหารฮาลาล อาหารฮาลาล คุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มวัยต่างๆกลุ่มเฉพาะ ๔ กลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เด็ก ๐-๖ ปี บัตรสุขภาพเด็ก ศูนย์ ๓ C สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ ศูนย์ ๓ C พัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็ก รร.ส่งเสริมสุขภาพ ANC คุณภาพ ตั้งครรภ์วัยรุ่น ๗๐ ปี ไม่มีคิว เสริมสร้างสุขภาพสตรีไทย ดูแลผสย.พิการ ออกกำลังกาย/คนไทยไร้พุง ลดการเจ็บป่วยเรื้อรัง สร้างนำซ่อมสุขภาพ สุขภาพดีวิถีไทย

7 กลยุทธ์/วิธีการดำเนินการ ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน 1.พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และปัจจัย เสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพและระบบเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตและการสร้าง เสริมสุขภาพที่จะนำไปสู่การดูแลตนเองด้านสุขภาพ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 4.พัฒนาขีดความสามารถของอสม. ในการดำเนินกิจกรรมด้าน สุขภาพและสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขชุมชน 5.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาสุขอนามัย พัฒนา เครือข่ายบริการ ระบบบริการ ระบบการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะใน กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

8 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ ๑.พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ๒.เสริมมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และ จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ๓.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบ สุขภาพ ๔.วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๕๙) กระทรวงสาธารณสุข

9 เป้าประสงค์เชิงนโยบาย (ข้อ ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพประชาชน) : เสริมสร้างระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๕๙) กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายบริการระดับกระทรวงสาธารณสุข เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป้าประสงค์ ๒ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

10 เป้าหมายบริการข้อ ๑ พฤติกรรม สนองนโยบาย ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพของประชาชน ยุทธ์ ๑ เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง เหมาะสม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การ ฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคณะกก.อาหารและ ยา องค์การเภสัชกรรม

11 ยุทธ์ ๒ พัฒนาศักยภาพอสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและอปท.ในการดำเนินกิจกรรม ด้านสุขภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เป้าหมายบริการข้อ ๑ พฤติกรรม สนองนโยบาย ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพของประชาชน

12 เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประเด็นยุทธ์ ๑ และ ๒ ตัวชี้วัด ๑. อัตราตายทารก ไม่เกิน ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคน ต่อปี ๒. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน ๑๘ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ต่อปี ๓. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลงร้อยละ ๒ ต่อปี ๔. อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง ร้อยละ ๑ ต่อปี ๕. จำนวนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี รายใหม่ ( ปี๒๕๕๕=๗,๕๐๐ ราย ปี ๒๕๕๖=๖,๒๐๐ ราย) ๖. อัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๐.๑๒ ต่อปี ๗. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน ๖.๕ ต่อประชากรแสนคน ต่อปี ๘. ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด (ปี ๒๕๕๕ = ๑๐ % ปี ๒๕๕๖ = ๒๐%) ๙. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (ปี ๒๕๕๕ = ๙๒ % ปี ๒๕๕๖ = ๙๓%)

13 ยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ เพียงพอ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล เป้าหมายบริการข้อ ๒ ปชช.ได้รับบริการคุณภาพ สนองนโยบาย ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพของประชาชน

14 ยุทธ์ ๔ พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก เป้าหมายบริการข้อ ๒ ปชช.ได้รับบริการคุณภาพ สนองนโยบาย ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพของประชาชน

15 ตัวชี้วัดยุทธ์ ๓ - ๔ ๑.ร้อยละสถานบริการภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ๒.จน.ปชช.ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพ ๓.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถาน บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๔.ร้อยละของประชาชนได้รับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป้าหมายบริการข้อ ๒ ปชช.ได้รับบริการคุณภาพ สนองนโยบาย ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพของประชาชน

16 ยุทธ์ ๕ : การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจของปชช.ต่อระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยงาน : ส.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบาย ๒ นโยบายเร่งด่วนที่จะ ดำเนินการในปีแรก

17 ยุทธ์ ๖ :พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการ์และ สภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย ตัวชี้วัด : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ของปชช.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ อันดับแรก หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต สนองนโยบาย ๒ นโยบายเร่งด่วนที่จะ ดำเนินการในปีแรก

18 ยุทธ์ ๗ :เสริมสร้างระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของประชาชนผู้เสพ ผู้ติด ยาและสารเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของปชช.ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กกำหนด หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนองนโยบาย ๒ นโยบายเร่งด่วนที่จะ ดำเนินการในปีแรก

19 ยุทธ์ ๘ : พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งภาวะปกติและภัยภิบัติ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สนองนโยบาย ๒ นโยบายเร่งด่วนที่จะ ดำเนินการในปีแรก

20 ข้อเสนอเชิงนโยบาย “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” กลุ่มเป้าหมายขนาดปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี - พัฒนาสมวัยร้อยละ ๖๗บ้าน:แจก Book start - ๖-๑๑ ด.โลหิตจาง ๕๖.๓ %รพ.:คัดกรอง/เสริมเหล็ก ๑-๕ ปี โลหิตจาง ๒๕.๙ % ฟันผุ ๙๒ % ศูนย์เด็กนิทานไม่พอ ๖๐% ศูนย์เด็ก: มาตรฐาน โครงสร้าง /ครูพี่เลี้ยงดูแลสุขภาพ เด็กวัยเรียน - สายตาผิดปกติ ๑๓ % รร.ตรวจคัดกรองและส่งต่อ รพ.: ตรวจวัดแก้ไขให้แว่นตา - ๑๕ ปีขึ้นไปนน.เกินและอ้วน เขตเมือง ๑๓.๑ % เขตชนบท ๘.๒ % รร.: เพิ่มชม.พละศึกษา/ปรับ พฤติกรรม ลดการโฆษณาเครื่องดื่มรสหวาน

21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” กลุ่มเป้าหมายขนาดปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบาย วัยรุ่น - อัตราแม่วัยรุ่น ๑๓.๕ %รร.: สอนเพศศึกษาเด็กมัธยม - ร้อยละ ๘๐ ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจรณรงค์/เข้าถึงบริการถุงยางอนามัย เพิ่มการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ - รพ.มีคลินิคบริการปรึกษา ส่งต่อ - "ยุติตั้งครรภ์"อยู่ในสิทธิประโยชน์ - ขึ้นทะเบียนยาทำแท้งที่ WHOแนะนำ วัยทำงาน อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ DM HT HD พัฒนาระบบการคัดกรอง รักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ผู้สูงอายุสัดส่วนเพิ่มจาก ๗.๔ %ปี ๓๔ เป็น พัฒนากำลังคนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๑๐.๗ % ปี ๕๐ / ๒๐ % ปี ๖๘ และ๒๕ % ปี ๗๓ PCU มีบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลสถานบริการ LTC ให้มีมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google