งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งสู่ฝันและความเป็น หนึ่ง Thalassemia Udonthani.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งสู่ฝันและความเป็น หนึ่ง Thalassemia Udonthani."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุ่งสู่ฝันและความเป็น หนึ่ง Thalassemia Udonthani

2 เป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมียไดัรับการรักษา ถูกต้องตามมาตรฐาน การรักษาถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้ป่วยได้รับเลือดอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยได้รับยาขับเหล็กอย่างเพียงพอ มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการ รักษา

3 เราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน มีการจัดอบรมวิชาการเรื่องธาลัสซีเมีย 2 ครั้ง มีการจัดทำ clinical practice guideline การส่งผู้ป่วยผู้ใหญ่บางส่วนออกไปรับเลือดที่ โรงพยาบาลชุมชน มีการส่งผู้ป่วยเด็กที่เดินทางลำบากบางราย กลับไปให้เลือดตามวันที่กำหนด มีการส่งผู้ป่วยกลับไปฉีดยาขับเหล็กที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน มีการส่งผู้ป่วยกลับไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล ใกล้บ้านในกรณีเริ่มยาขับเหล็กครั้งแรกเพื่อ monitor complication

4 รพศ. กำหนด แนวทาง การดูแล รพช. มีระบบ ปรึกษาและ ส่งต่ออย่าง เหมาะสม คลังเลือด มีเลือด เพียงพอ ใกล้บ้าน อุ่นใจ รักษา ปลอดภัย มี ความสุ ข Dream come true

5 สิ่งใหม่ ๆ ที่อยากให้เกิดขึ้น 1. ผู้ป่วยสามารถรับเลือด และยาขับเหล็กที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ 2. มีนัดติดตามอาการที่ โรงพยาบาลศูนย์ 3. มีการส่งต่อข้อมูลที่ดี

6 โรคธาลัสซีเมีย ประกอบด้วย β thalassemia major β/E HbH, HbH/Cs AE Bart’s disease EF Bart’s disease นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องให้ กิน folic acid หากผู้ป่วยมี ภาวะซีดควรหาสาเหตุอื่น

7 การให้เลือด แบ่งเป็น สองกลุ่ม ใหญ่ ๆ Intermittent transfusion ให้เฉพาะ เวลามีอาการ หรือ Hb < 7 g/dl Regular transfusion ให้เลือด สม่ำเสมอแบ่งเป็น Low, High transfusion

8 Blood transfusion 12-15 ml/kg 10ml/kg 4

9 High transfusion

10 Management depend on severity of disease

11 Pretransfusion Hb Hb>7 F/U Hb q 1 mo x 2-3 times Hb<7 Thalassemia major low transfusion High transfusion bone marrow transplantation Hb 7-9 Thalassemia intermedia low transfusion High transfusion Hb >9 Thalassemia minor folic acid Hb<7 High transfusion β/E, β major

12 ClinicalPractice guideline for Thalassemia Udonthani hospital Guideline for  /E [major/intermedia],  thal disease Clinical No anemic symptom Anemic symptom Liver …. Cm Spleen … cm  CM Rx Admit for high transfusion LPRC 12-15 ml/kg/dose Serum ferritin q 6 months F/U 1, 2 weeks if pretransfusion Hb < 9 g/dl 3 weeks if pre-transfusion Hb  9 g/dl x 1 time Or Hb 8-9 g/dl หากบ้านไกลหรือมาลำบาก 4 weeks if pre-transfusion Hb  9 g/dl x 2 times

13 Guideline for  /E intermedia or minor Clinical No anemic symptom Anemic symptom Liver …. Cm Spleen … cm  CM Hb  9 g/dl Rx - folic acid 1 tab oral OD # …. -..……………………..... # …. F/U 1 months Hb 7-9 g/dl No anemic symptom Rx - folic acid 1 tab oral OD # …. -..………………………. # …. F/U 1 months Anemic symptom, fever Rx Admit for blood transfusion Hb < 7 g/dl Rx Admit for blood transfusion ClinicalPractice guideline for Thalassemia Udonthani hospital

14 Pretransfusion Hb Hb < 8 Age < 5 years Hb < 7 Acute hemolysis ? Regular transfusion Hb 7- 8 folic acid Hepatosplenomegaly : Regular transfusion Age > 5 years folic acid Marked splenomegaly: splenectomy Hb >8 folic acid Hb H, Hb H/Cs, AE Bart’s disease, EF Bart’s disease

15 Guideline for HbH, Hb H/Cs Clinical No anemic symptom Anemic symptom Liver …. Cm Spleen … cm  CM Hb > 8 g/dl Rx - folic acid 1 tab oral OD # …. -..……………………..... # …. F/U 3, 6 months Hb 7-8 g/dl No anemic symptom Rx - folic acid 1 tab oral OD # …. -..………………………. # …. F/U 1, 2 months Anemic symptom, fever with acute hemolysis Rx Advice splenectomy Admit for blood transfusion Hb < 7 g/dl Rx Advice splenectomy Admit for blood transfusion ClinicalPractice guideline for Thalassemia Udonthani hospital

16 สรุป ในเรื่องการรักษา เดือนสิงหาคม 2556 ผู้ป่วย Hb H, Hb H/Cs, AE Bart’s disease, EF Bart’s disease, β/E minor หรือ intermedia ที่ไม่ได้ regular transfusion ทุกคนจะออกไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด ผู้ป่วย β/E, β thal major จะถูกส่งกลับ โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ยกเว้นกรณีผู้ป่วย เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เลือดหายาก หรือ สมัครใจที่จะรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี

17 ภาวะธาตุเหล็กเกิน ข้อบ่งชี้ในการให้ยาขับธาตุเหล็ก ระดับซีรัมเฟอร์ริติน (serum ferritin) สูงกว่า 1,000 ng/mL ( ควรตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน อย่างน้อย 3 เดือน ) ยาขับธาตุเหล็ก Desferrioxamine (Desferal® or deferoxamine) Deferiprone ( GPO L1 ) Deferasirox (Exjade)

18 การ monitor ผู้ป่วย ในรายที่ regular transfusion หลังจากได้เลือด ครบ 1 ปีจะมีการเจาะ serum ferritin หลังจาก นั้นจะ follow up ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ในราย intermittent transfusion จะเจาะ serum ferritin ทุก 1 ปี

19 Desferrioxamine ขนาด 20-40mg/kg/ วัน จํานวน 5 – 7 วัน / สัปดาห์ บริหารยาโดยการฉีดเท่านั้น นิยมฉีด เข้าใต้ผิวหนังโดยใช้เครื่องช่วยฉีดยา (infusion pump) ช้าๆ วันละ 8-12 ชั่วโมง Side effect Local reactions, Ophthalmologic and Auditory complication, Growth retardation and skeletal change, Acute pulmonary toxicity **high dose, Allergic reaction

20 Deferiprone ( GPO L1 ) Agranulocytosis พบได้ 0.5 %, neutropenia 2 %  CBC weekly ในช่วง 8 สัปดาห์แรกหลังจากเริ่ม ยา หลังจากนั้นหากผู้ป่วยมีอาการไข้ให้หยุดยา และเจาะ CBC เสมอ ภาวะนี้สามารถหายเองได้ หากหยุดยา แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้อีก ต่อไป GI : N/V,diarrhea,abdominal pain Arthropathy Elevate ALT [serum alanine aminotransferase] : transient and resolve แม้ไม่หยุดยา

21 ยาขับเหล็ก ผู้ป่วยที่ได้รับยาขับเหล็กจะมีนัดที่โรงพยาบาล อุดรธานี ทุก 6 เดือน เพื่อเจาะระดับ serum ferritin และปรับยา ผู้ป่วยจะได้รับยาขับเหล็กจากโรงพยาบาล อุดรธานี 1 เดือน หลังจากนั้นจะให้กลับไปรับยา ต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน Desferol 500 mg ราคา 220 บาท GPO L1 500 mg ราคา 5 บาท

22 การส่งต่อผู้ป่วย วันที่ CBCLPRCferritin ยาขับเหล็ก other สมุดประจำตัวผู้ป่วย ประวัติของผู้ป่วยโดยสรุป Guideline สำหรับผู้ป่วยรายนั้น

23


ดาวน์โหลด ppt มุ่งสู่ฝันและความเป็น หนึ่ง Thalassemia Udonthani.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google