งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [การแก้ไขปัญหา LBW] [อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร] 10 พ.ค.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [การแก้ไขปัญหา LBW] [อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร] 10 พ.ค.53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [การแก้ไขปัญหา LBW] [อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร] 10 พ.ค.53

2 สรุปข้อมูลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อัตราการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยตั้งแต่ปี 2550 ถึง มี.ค.53 –ทบทวนสรุปข้อมูลจากรายงาน ก.2 ร้อยละ 6.2 % 8.7 % 9.9 % 5.6 % 2550 255125522553 ปีงบประมาณ

3 ศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อ LBW คลอดทั้งหมด 433 คน – ปี 2552 คลอด 273 คน – ปี 2553 คลอด 160 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 162 คน – ปี 2552 คลอด 101 คน – ปี 2553 คลอด 61 คน LBW ที่ศึกษา 52 คน – ปี 2552 คลอด 50 คน – ปี 2553 คลอด 2 คน

4 ปัจจัยที่ศึกษา ข้อมูลทั่วไปของมารดา : อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI โรค ประจำตัว ลำดับครรภ์ ประวัติการคลอด ข้อมูลด้านสังคม : ระดับการศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์ใน ครอบครัว ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยบริการ การตั้งครรภ์ที่พึง/ ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : อาชีพ รายได้ต่อเดือน ข้อมูลพฤติกรรม : การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การดื่มกาแฟ การบริโภคไข่ การดื่มนม การดื่มน้ำอัดลม การนอนหลับ พักผ่อน การนอนกลางวัน การกินยา

5 ปัจจัยที่ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ปัจจุบัน : ลำดับการตั้งครรภ์ จำนวนครั้งการคลอด การแท้ง จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคน สุดท้าย ประวัติLBW/ Preterm ประวัติการผ่าคลอด DFIU IUGR เลือดออกผิดปกติระหว่างคลอด Hct. การฝากครรภ์ คุณภาพ น้ำหนักที่ขึ้นระหว่างท้อง GAเมื่อคลอด ระยะห่าง ของการมีบุตร ข้อมูลทั่วไปของทารกที่คลอด : เพศ APGAR รูปแบบการ คลอด ความพิการแต่กำเนิด น้ำหนักเด็ก ลักษณะรก น้ำหนักรก

6 ปัจจัยที่พบว่าน่าจะมีผลต่อการคลอด LBW พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่คลอด LBWขณะตั้งครรภ์ –ร้อยละ 19.2 สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้าง –ร้อยละ 46.2 นอนพักผ่อน < 8 ชั่วโมง –ร้อยละ 32.7 ไม่ได้นอนพักกลางวัน ระดับความเข้มข้นของเลือดขณะตั้งครรภ์ –ร้อยละ 7.7 มี Hct. < 30 mg.% –ร้อยละ 67.3 มี Hct. < 35 mg.% การคลอดก่อนกำหนด ( GA < 37 สัปดาห์ ) –ร้อยละ 11.5 คลอดก่อน 37 สัปดาห์

7 ปัจจัยที่พบว่าน่าจะมีผลต่อการลด LBW พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ –ร้อยละ 84.6 บริโภคไข่มากกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์ –ร้อยละ 26.9 ดื่มนมทุกวัน –ร้อยละ 86.5 กินยาสม่ำเสมอ ข้อมูลด้านสังคม –ร้อยละ 92.3 อยู่ร่วมกันกับสามี –ร้อยละ 76.9 มีระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการน้อยกว่า 5 กม. –ร้อยละ 40.4 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 2000 -5000 บาท

8 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา LBW ดำเนินการโดย MCH board และทีม PCT รพ.โพนนาแก้ว 2550 255125522553 - ปรับ แนวทางให้ ยา - FBC, MTV - พบแพทย์ 1 ครั้ง - ติดตาม เด็ก 1 ปี - ป- ปรับปรุง CPG - F- FBC,MTV, Folic - พ- พบแพทย์ 1 ครั้ง - ต- ติดตาม เด็ก 1 ปี - ร- รร. พ่อ - แม่ - ปรับปรุง CPG - FBC plus, Folic - พบแพทย์ 2 ครั้ง - เฝ้าระวัง SGA - รร. พ่อ - แม่ เข้มข้น - จัดกลุ่ม PL - ศ- ศึกษา LBW - F- FBC plus, Ca - พ- พบแพทย์ 2 ครั้ง - เ- เฝ้าระวัง SGA - ร- รร. พ่อ - แม่ เข้มข้น - จ- จัดกลุ่ม PL

9 กลยุทธ์ในการพัฒนา CPG ข้อมูล ที่ได้จาก การศึกษา ทบทวน แนวปฏิบัติ กำหนด เป้าหมาย - กำหนดเกณฑ์เสี่ยง LBW - ประเมินน้ำหนักที่ GA 20,28,36 ถ้าเพิ่ม < 1 กก. ต่อเดือน ส่งพบแพทย์ทุกราย - ปรับกระบวนการให้สุขศึกษา เป็นให้การปรึกษา - แนะนำการนอนพัก อาหารพลังงานสูงที่มีโปรตีน ไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วน ( 25% ) - ปรับยาเป็น FBC plus / Folic / Calcium carbonate 1000 mg. ( ให้ Calcium 400 mg.)

10 การวัด ประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ กระบวนการวัดและประเมินผล –PCU เก็บข้อมูล ระหว่างการฝากครรภ์ / การคลอด –ห้องคลอด รวบรวมข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล –ทีมวิเคราะห์ผล ดำเนินการวิเคราะห์ด้วย SPSS –ทีม MCH Board สรุปผลและนำไปปรับกระบวนการดูแล ผลสัมฤทธิ์ –ลดอัตรา LBW จากปี2552 ร้อยละ 9.9 เป็นร้อยละ 5.6 (วัดผล ณ 31 มีนาคม 2553 )

11 กลยุทธ์ที่นำไปสูความสำเร็จ แผนการดำเนินการ –เปิดตัว Project โดยแพทย์และทีม MCH Board –นำไปสู่การปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบงานตรง ทุกสถานีอนามัย –การปรับวิธีการ Approach Case ทีภาวะเสี่ยงต่อการคลอด LBW งบประมาณในการดำเนินการ –ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. เช่น อบต.นาแก้ว และ อบต.บ้านโพน สนับสนุน นมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ย. ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

12 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป เป้าหมายในปีแรก 2553 เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายในปีต่อๆ ไป ต้องลด LBW อย่างน้อย ร้อยละ 5 ( ของอัตรา LBW ในปีก่อน หน้า ) ศึกษาปัจจัยความสำเร็จ / ความ ล้มเหลว ใช้ข้อกำหนดหรือวิธีปฏิบัติเพื่อ ก้าวสู่ความสำเร็จ การแก้ไข ปัญหาอย่างยั่งยืน

13 การพัฒนาเชิงระบบการดูแลแม่และเด็กตั้งแต่ ANC คลอด หลังคลอดและในชุมชน ปรับปรุงระบบการดูแลกรณี Preterm และกรณีอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ ปรับปรุง การประเมินหญิงครรภ์เสี่ยง สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

14 โครงการที่ดำเนินต่อไป โครงการเตรียมสู้ สู่ความเป็นแม่ เน้นความเข้มข้นของการ มีส่วนร่วมของครอบครัว - เตรียมหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวให้พร้อมคลอด อย่างมีคุณภาพ / พร้อมต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - ส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน - สร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น - เสริมสร้างทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ - สร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาเรื่องเพศ / STD ในโรงเรียน

15 ขอขอบคุณ พญ.ธีรารัตน์ พลราชม หัวหน้าทีม คุณปิญากรณ์ คำผอง หัวหน้าพยาบาล คุณวิไลแก้ว มุงธิสาร หัวหน้าห้องคลอด คุณนงนุช เอี้ยงลักขะ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว คุณกรวรรณ บุระเนตร จนท.คอมพิวเตอร์ คุณอรอนงค์ คำประสงค์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คุณแสงฟ้า เหลืองชาลี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จนท.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กทุกสถานีอนามัย

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก [การแก้ไขปัญหา LBW] [อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร] 10 พ.ค.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google