งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Managemant สูตินรีเวชกรรม 1- 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Managemant สูตินรีเวชกรรม 1- 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Managemant สูตินรีเวชกรรม 1- 2

2 เรื่อง การแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง
นำเสนอ COP เรื่อง การแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง

3 แกนนำ คุณพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ ผู้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่สูตินรีเวช กรรม 1-2 ทุกคน
ที่ปรึกษา คุณผ่องศรี ปันเปียง

4 เพื่อลดปริมาณขยะทุกชนิด นำกระดาษ ขวดมาแยกเป็นขยะ Recycle
เป้าหมาย (Purpose) เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติในการแยกขยะ และตรวจสอบการทิ้งขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทุกชนิด นำกระดาษ ขวดมาแยกเป็นขยะ Recycle

5 จัดเตรียมถังขยะและป้ายบ่งชี้

6

7

8

9

10

11 ทิ้งกระดาษอย่างเดียว

12 ผ้าเช็ดมือที่ใช้แล้ว
ทิ้ง Amp ยาเปล่า ทิ้งเข็มและของมีคมติดเชื้อ

13 กระบวนการ ( Process)

14 สาเหตุที่ทำให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการทั่วไป สาเหตุที่ทำให้เกิดการพัฒนา 1. พบการทิ้งขยะติดเชื้อไม่ถูกต้อง 2. มีจำนวนขยะที่ต้องกำจัดในแต่ละวันจำนวนมาก 3. มีความเสี่ยงต่อการถูกเข็มแทง จากการเก็บขยะติดเชื้อ

15 เจ้าหน้าที่ สูตินรีเวชกรรม 1-2 ทุกคน
ผู้ที่มีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ สูตินรีเวชกรรม 1-2 ทุกคน

16 กระบวนการที่นำไปสู่การแก้ไข
นำหัวข้อความผิดพลาดที่ได้รับ มานำเสนอ ในที่ประชุมประจำเดือน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วางแผนการดำเนินการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ติดตามผลการปฏิบัติ โดยจัดให้มีการตรวจสอบทุกวัน

17 เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ยังพบการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง
ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ยังพบการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง

18 หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบซ้ำ
การแก้ไข มีการตรวจสอบทุกวัน หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบซ้ำ

19 แผนในอนาคต Cross Functional

20 กระบวนการ ในการจัดการความรู้

21 ใช้การประชุมประจำเดือนนำเสนอความผิดพลาด และใบ NCR ที่ได้รับ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด และร่วมทำ

22 ผลงาน (Product)

23 1. ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการเก็บขยะ 2
1. ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการเก็บขยะ 2. มีการแยกขยะถูกต้อง/เป็นระเบียบ 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดความพึงพอใจ 4. สร้างนิสัยการทิ้งขยะที่ถูกต้อง

24 ข้อเสนอแนะ ขยะ Recycle จาก จุดต่างๆที่ส่งมา ควรมีการจัดสรรเงินที่ได้คืนให้แผนกที่เก็บ

25 ข้อเสนอแนะ การใช้พลังของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา และอุปสรรคบ้าง ก็ต้องอดทน และทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จได้ - การแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดความรักและสามัคคีในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Managemant สูตินรีเวชกรรม 1- 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google