งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ COP เรื่อง การ แก้ปัญหาการ ทิ้งขยะไม่ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ COP เรื่อง การ แก้ปัญหาการ ทิ้งขยะไม่ ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นำเสนอ COP เรื่อง การ แก้ปัญหาการ ทิ้งขยะไม่ ถูกต้อง

3 แกนนำ คุณพิมพ์ ดวงใจ ชัยชนะ ผู้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่สูตินรีเวช กรรม 1-2 ทุกคน ที่ปรึกษา คุณผ่องศรี ปันเปียง

4 1. เพื่อเป็นแนวทางให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ในการแยกขยะ และ ตรวจสอบการทิ้งขยะ 2. เพื่อลดปริมาณขยะทุก ชนิด 3. นำกระดาษ ขวดมาแยก เป็นขยะ Recycle

5 จัดเตรียมถังขยะ และป้ายบ่งชี้

6

7

8

9

10

11 ทิ้ง กระดาษ อย่าง เดียว

12 ทิ้ง Amp ยา เปล่า ทิ้งเข็ม และของ มีคมติด เชื้อ ผ้า เช็ด มือที่ ใช้ แล้ว

13

14 1. พบการทิ้งขยะติดเชื้อ ไม่ถูกต้อง 2. มีจำนวนขยะที่ต้อง กำจัดในแต่ละวันจำนวน มาก 3. มีความเสี่ยงต่อการถูก เข็มแทง จากการเก็บ ขยะติดเชื้อ สาเหตุที่ทำให้ เกิดการพัฒนา

15 เจ้าหน้าที่ สูตินรีเวช กรรม 1-2 ทุก คน

16 1. นำหัวข้อความผิดพลาดที่ได้รับ มานำเสนอ ในที่ประชุม ประจำเดือน 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3. วางแผนการดำเนินการ 4. ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 5. ติดตามผลการปฏิบัติ โดยจัดให้ มีการตรวจสอบทุกวัน

17 1. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง 2. ยังพบการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง

18 1. มีการตรวจสอบทุกวัน 2. หัวหน้างานสุ่ม ตรวจสอบซ้ำ

19 Cross Functional

20

21 ใช้การประชุมประจำเดือน นำเสนอความผิดพลาด และ ใบ NCR ที่ได้รับ เพื่อหา แนวทางแก้ไขร่วมกัน โดย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด และ ร่วมทำ

22

23 1. ไม่พบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงจากการเก็บ ขยะ 2. มีการแยกขยะ ถูกต้อง / เป็นระเบียบ 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิด ความพึงพอใจ 4. สร้างนิสัยการทิ้ง ขยะที่ถูกต้อง

24 - ขยะ Recycle จาก จุดต่างๆที่ส่ง มา ควรมีการ จัดสรรเงินที่ได้คืน ให้แผนกที่เก็บ

25 - การใช้พลังของกลุ่ม เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะมี ปัญหา และอุปสรรคบ้าง ก็ต้อง อดทน และทุกอย่างก็จะประสบ ผลสำเร็จได้ - การแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วน ร่วม ทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของและ เกิดความรักและสามัคคีใน หน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ COP เรื่อง การ แก้ปัญหาการ ทิ้งขยะไม่ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google