งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร. แรงบันดาลใจ  บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  พันธกิจองค์กร  อยากทำวิจัยให้สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร. แรงบันดาลใจ  บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  พันธกิจองค์กร  อยากทำวิจัยให้สำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร

2 แรงบันดาลใจ  บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  พันธกิจองค์กร  อยากทำวิจัยให้สำเร็จ

3 วิธีการดำเนินการ  ผู้ทำวิจัยมีความพร้อม  การให้ความรู้ เรียนไป ทำไป

4  กำหนดคำถามวิจัย + แผนวิจัย + เครื่องมือวิจัย  สถิติวิเคราะห์ข้อมูล + สร้าง ฐานข้อมูล ( ให้เวลารวบรวมข้อมูล 6 เดือน )  วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล  วิธีเขียนรายงานวิจัยแบบลงวารสาร ( ให้เวลาเขียนรายงานวิจัย 1 เดือน )  วิธีนำเสนอการวิจัยแบบงานวิชาการ

5 ผลสรุปการดำเนินการ  ทีมวิจัยประสบผลสำเร็จ  นำเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการ

6 ปัจจัยความสำเร็จ  ผู้บริหารสนับสนุน  การมุ่งมั่น อดทน ไม่ท้อถอย  การสนับสนุน กำลังใจ ความห่วงใย จากเพื่อน เรียนรู้ไปกับทีมงาน เพื่อน ช่วยเพื่อนผู้มีประสบการณ์ “มีความสุข”

7 ความภาคภูมิใจงานวิจัยชิ้นแรก


ดาวน์โหลด ppt R2R ในโรงพยาบาลสำเร็จ ได้อย่างไร. แรงบันดาลใจ  บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  พันธกิจองค์กร  อยากทำวิจัยให้สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google