งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานโภชนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานโภชนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานโภชนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10
งานโภชนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

2 เล่าสู่กันฟัง

3 การพัฒนาการบริการอาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการในการจัดอบรมของศูนย์ฯ 3 รุ่น

4 เป้าหมาย (Purpose) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Product)

5 เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมายของกิจกรรม
เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของงานโภชนาการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของ ศูนย์ฯ และ กรมอนามัย

6 แก่ผู้เข้ารับบริการในการ จัดอบรมของศูนย์ฯ 3 รุ่น
การพัฒนาการ บริการอาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการในการ จัดอบรมของศูนย์ฯ 3 รุ่น

7 อาหารถูกต้องตาม หลักโภชนาการ ตามธงโภชนาการ อาหารประกอบด้วย แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ลดหวานมันเค็ม

8 โครงการคนไทยไร้พุง เมนูชูสุขภาพ อาหาร Healthy Meeting

9 เหมาะสมกับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10
เหมาะสมกับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

10 กระบวนการ (Process) กระบวนการทั่วไป กระบวนการจัดการความรู้

11 หัวหน้างานเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน มีการวางแผนงานการดำเนินการ
เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 10 จัดการอบรม 3 รุ่น โดยมีการเก็บ ค่าลงทะเบียน และอาหารก็เป็น ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการอบรมนั้นได้ หัวหน้างานเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน มีการวางแผนงานการดำเนินการ กำหนดรายการอาหารให้เหมาะสม มีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน

12 ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ การเงิน
ประสานงานกับ ทีมโยธา ประสานงานกับ ทีมยานพาหนะ ประสานงานกับ พนักงานทำความสะอาด

13 ทุกคนในแผนก มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง รวมถึงการแต่งกาย ความสะอาดส่วนตัว และ มีความสามัคคี

14 ความยากลำบากที่ต้องเผชิญ ในการพัฒนางาน
นอกเหนือจากการประชุมของแผนก ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี ทุกครั้งก่อนงานจะมีการประชุมชี้แจง และ เสร็จสิ้นในแต่ละวันที่มีงาน

15 ในตอนเช้า ผู้รับบริการต้องการรับประทานกาแฟเพิ่มเติม ในตอนบ่าย นอกเหนือจากอาหารว่างอย่างอื่นที่เตรียมไว้ ผู้รับบริการ มีจำนวนมากกว่าที่นั่ง ผู้รับบริการมีจำนวนมาก เพิ่มมุมน้ำดื่มให้

16 จึงเกิดเป็น กระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ จนนำไปสู่ความสำเร็จ
จึงเกิดเป็น กระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ จนนำไปสู่ความสำเร็จ

17 ยึดหลัก 4 ประการ จัดการความรู้
ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธี คิดทำงานร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ทดลองและเรียนรู้ นำความรู้จากภายนอกมาใช้อย่างเหมาะสม

18 การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากผู้ที่ไปประชุม อบรมนำมาถ่ายทอดหรือจากร้านอาหาร ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง
หนังสือ Healthy Meeting และหนังสือต่างๆ มีการซื้ออาหารจากร้านที่อร่อย มาดูรูปร่างหน้าตา ลองชิม เพื่อเลียนแบบในการปฏิบัติ

19 อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม
ได้รับคำชมในแบบประเมิน จากการจัดการอบรมที่ศูนย์ฯ จัด ทั้ง 3 รุ่น ในแบบประเมิน ทำให้เกิดความประทับใจ อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ – 29 มิถุนายน = 80 คน อบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น ด้านผู้นำการออกกำลังกายในชุมชน – 6 กรกฎาคม = 60 คน รุ่นที่ – 13 กรกฏาคม = 70 คน ลำปางดูงาน สายใยรัก 27 มิถุนายน = 80 คน

20 เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการ
พัฒนางาน เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

21 แผนในอนาคต บุฟเฟ่ห์ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพลส เพื่อนำ
หัวหน้าจะพาไปรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ห์ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพลส เพื่อนำ มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนางาน

22 สรุป การพัฒนาการ บริการอาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการ ในการจัดการอบรมของ
ศูนย์อนามัยที่ 10 ทั้ง 3 รุ่น ทำสำเร็จได้ด้วยดี เป็นเพราะความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคน

23 กลุ่มงานโภชนาการ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานโภชนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google