งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานโภชนาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานโภชนาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานโภชนาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

2 เล่าสู่กัน ฟัง

3 การพัฒนาการบริการ อาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการในการ จัดอบรมของศูนย์ฯ 3 รุ่น

4 เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมาย (Purpose) กระบวนการ (Process) กระบวนการ (Process) กระบวนการ (Process) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Product) ผลงาน (Product) ผลงาน (Product) ผลงาน (Product)

5 เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมาย (Purpose) เป้าหมายของกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของงาน โภชนาการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของงาน โภชนาการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของงาน โภชนาการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของงาน โภชนาการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของ ศูนย์ฯ และ กรมอนามัย เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของ ศูนย์ฯ และ กรมอนามัย เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของ ศูนย์ฯ และ กรมอนามัย เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ของ ศูนย์ฯ และ กรมอนามัย

6 การพัฒนาการบริการอาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการ ในการ จัดอบรมของศูนย์ฯ 3 รุ่น

7 อาหารถูกต้องตาม อาหารถูกต้องตาม หลักโภชนาการ ตามธง โภชนาการ อาหารประกอบด้วย แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ลดหวานมันเค็ม อาหารประกอบด้วย แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ลดหวานมันเค็ม

8 โครงการคนไทยไร้ พุง โครงการคนไทยไร้ พุง เมนูชูสุขภาพ เมนูชูสุขภาพ อาหาร Healthy Meeting อาหาร Healthy Meeting

9 เหมาะสมกับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10

10 กระบวนการ (Process) กระบวนการทั่วไป กระบวนการทั่วไป กระบวนการทั่วไป กระบวนการจัดการ ความรู้ กระบวนการจัดการ ความรู้ กระบวนการจัดการ ความรู้ กระบวนการจัดการ ความรู้

11 เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 10 จัดการอบรม 3 รุ่น โดยมีการเก็บ ค่าลงทะเบียน และอาหารก็ เป็น ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการ อบรมนั้นได้ หัวหน้างานเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการ พัฒนางาน หัวหน้างานเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการ พัฒนางาน มีการวางแผนงานการดำเนินการ มีการวางแผนงานการดำเนินการ กำหนดรายการอาหารให้เหมาะสม กำหนดรายการอาหารให้เหมาะสม มีการประชุมชี้แจงและมอบหมาย งาน มีการประชุมชี้แจงและมอบหมาย งาน

12 ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ การเงิน ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ การเงิน ประสานงานกับ ทีมโยธา ประสานงานกับ ทีมโยธา ประสานงานกับ ทีม ยานพาหนะ ประสานงานกับ ทีม ยานพาหนะ ประสานงานกับ พนักงาน ทำความสะอาด ประสานงานกับ พนักงาน ทำความสะอาด

13 ทุกคนในแผนก มีส่วน ร่วมในการพัฒนาอย่าง จริงจัง รวมถึงการแต่งกาย ความสะอาดส่วนตัว และ มีความสามัคคี

14 ความยากลำบากที่ต้อง เผชิญ ในการพัฒนางาน นอกเหนือจากการ ประชุมของแผนก ทุก บ่ายวันพฤหัสบดี ทุก ครั้งก่อนงานจะมีการ ประชุมชี้แจง และ เสร็จสิ้นในแต่ละวันที่มี งาน นอกเหนือจากการ ประชุมของแผนก ทุก บ่ายวันพฤหัสบดี ทุก ครั้งก่อนงานจะมีการ ประชุมชี้แจง และ เสร็จสิ้นในแต่ละวันที่มี งาน

15 ในตอนเช้า ในตอนเช้า ผู้รับบริการต้องการรับประทาน กาแฟเพิ่มเติม ในตอนเช้า ในตอนบ่าย ในตอนบ่าย นอกเหนือจากอาหารว่างอย่างอื่น ที่เตรียมไว้ ผู้รับบริการ มีจำนวนมากกว่าที่นั่ง ผู้รับบริการ มีจำนวนมากกว่าที่นั่ง ผู้รับบริการมีจำนวนมาก เพิ่มมุม น้ำดื่มให้ ผู้รับบริการมีจำนวนมาก เพิ่มมุม น้ำดื่มให้

16 จึงเกิดเป็น กระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ จน นำไปสู่ความสำเร็จ

17 ยึดหลัก 4 ประการ จัดการความรู้ ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธี ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิดทำงานร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานใน รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานใน รูปแบบใหม่ๆ ทดลองและเรียนรู้ ทดลองและเรียนรู้ นำความรู้จากภายนอกมาใช้อย่าง เหมาะสม นำความรู้จากภายนอกมาใช้อย่าง เหมาะสม

18 การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากผู้ที่ ไปประชุม อบรมนำมา ถ่ายทอดหรือจากร้านอาหาร ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากผู้ที่ ไปประชุม อบรมนำมา ถ่ายทอดหรือจากร้านอาหาร ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง หนังสือ H ealthy Meeting และ หนังสือต่างๆ หนังสือ H ealthy Meeting และ หนังสือต่างๆ มีการซื้ออาหารจากร้านที่อร่อย มาดูรูปร่างหน้าตา ลองชิม เพื่อ เลียนแบบในการปฏิบัติ มีการซื้ออาหารจากร้านที่อร่อย มาดูรูปร่างหน้าตา ลองชิม เพื่อ เลียนแบบในการปฏิบัติ

19 ได้รับคำชมในแบบประเมิน จากการจัดการ อบรมที่ศูนย์ฯ จัด ทั้ง 3 รุ่น ในแบบประเมิน ทำให้เกิดความ ประทับใจ อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 25 – 29 มิถุนายน = 80 คน อบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น ด้านผู้นำการ ออกกำลังกายในชุมชน 2 – 6 กรกฎาคม = 60 คน อบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น ด้านผู้นำการ ออกกำลังกายในชุมชน 2 – 6 กรกฎาคม = 60 คน อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม อบรมพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้าน สส. และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 9 – 13 กรกฏาคม = 70 คน ลำปางดูงาน สายใยรัก ลำปางดูงาน สายใยรัก 27 มิถุนายน = 80 คน 27 มิถุนายน = 80 คน

20 เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในการ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในการพัฒนางาน เป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน

21 แผนใน อนาคต หัวหน้าจะพาไปรับประทาน อาหาร บุฟเฟ่ห์ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพลส เพื่อ นำ มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนางาน

22 สรุป การพัฒนาการ บริการ อาหาร แก่ผู้เข้ารับบริการ ใน การจัดการอบรมของ ศูนย์อนามัยที่ 10 ทั้ง 3 รุ่น ทำ สำเร็จได้ด้วยดี เป็นเพราะ ความสามัคคี ความร่วมมือร่วม ใจของทีมงานทุกคน

23 กลุ่มงาน โภชนาการ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานโภชนาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google