งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้าง จ่าย โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกน นำ นางสุภารัตน์จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดาอ้ายกำเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้าง จ่าย โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกน นำ นางสุภารัตน์จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดาอ้ายกำเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้าง จ่าย โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกน นำ นางสุภารัตน์จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดาอ้ายกำเลิศ สมาชิก นางพรพิมลศรีบุญเรือง สมาชิก นายดิเรกอนงค์จิตร สมาชิก นายมนัสอรรถโสดา สมาชิก นายสุวรรณ แก้วปินตา ผู้นำเสนอ

2 ปัญหาของการ ค้างจ่าย 1. ในช่วงต้นปีงบประมาณ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ 2. วัสดุบางรายการสั่งจาก กรุงเทพมหานคร 3. ร้านค้าส่งของผิดชนิด ( รอ แลกเปลี่ยน ) 4. วัสดุบางรายการขาดตลาด / เลิกผลิต

3 สาเหตุของการ ทำ COP - บางหน่วยงานไม่เขียนใบเบิกใหม่กรณีมีวัสดุ ค้างจ่าย - เบิก / จ่ายวัสดุซ้ำซ้อน

4 วิธีการแก้ไข ปัญหา - พัสดุถ่ายเอกสารใบเบิกเฉพาะรายการที่ ค้างจ่าย - เมื่อมีการจ่ายวัสดุค้างจ่ายให้ผู้เบิกนำใบ ค้างจ่ายมาคืนฝ่ายพัสดุทุกครั้ง - พัสดุนำใบเบิกค้างจ่ายลงสมุดหลักฐาน เพื่อตัดยอดการจ่ายวัสดุ

5 ผลที่ได้จากการทำ COP 1. ได้แบบฟอร์ม รายการวัสดุค้าง จ่าย

6 ผลที่ได้จากการ ทำ COP 2. ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน จาก - การเขียนใบเบิก - การเบิกของ 3. ทำงานมีคุณภาพ ทันกำหนดใช้งาน 4. ลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน

7 สวัสดี ครับ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้าง จ่าย โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกน นำ นางสุภารัตน์จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดาอ้ายกำเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google