งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้างจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้างจ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้างจ่าย
โดยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ร่วมทำ COP นางเรณู อยู่ฉัตร แกนนำ นางสุภารัตน์ จันทร์สว่าง สมาชิก นางวิทชุดา อ้ายกำเลิศ สมาชิก นางพรพิมล ศรีบุญเรือง สมาชิก นายดิเรก อนงค์จิตร สมาชิก นายมนัส อรรถโสดา สมาชิก นายสุวรรณ แก้วปินตา ผู้นำเสนอ

2 ปัญหาของการค้างจ่าย 1. ในช่วงต้นปีงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
2. วัสดุบางรายการสั่งจากกรุงเทพมหานคร 3. ร้านค้าส่งของผิดชนิด (รอแลกเปลี่ยน) 4. วัสดุบางรายการขาดตลาด/เลิกผลิต

3 สาเหตุของการทำ COP บางหน่วยงานไม่เขียนใบเบิกใหม่กรณีมีวัสดุค้างจ่าย
เบิก / จ่ายวัสดุซ้ำซ้อน

4 วิธีการแก้ไขปัญหา พัสดุถ่ายเอกสารใบเบิกเฉพาะรายการที่ค้างจ่าย
เมื่อมีการจ่ายวัสดุค้างจ่ายให้ผู้เบิกนำใบค้างจ่ายมาคืนฝ่ายพัสดุทุกครั้ง พัสดุนำใบเบิกค้างจ่ายลงสมุดหลักฐานเพื่อตัดยอดการจ่ายวัสดุ

5 ผลที่ได้จากการทำ COP ได้แบบฟอร์ม รายการวัสดุค้างจ่าย

6 ผลที่ได้จากการทำ COP 2. ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน จาก - การเขียนใบเบิก
- การเบิกของ 3. ทำงานมีคุณภาพ ทันกำหนดใช้งาน 4. ลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

7 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สวัสดีครับ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt COP เรื่องการจ่ายวัสดุค้างจ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google