งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร ในการทำวิจัย R to R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร ในการทำวิจัย R to R."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร ในการทำวิจัย R to R

2  พันธกิจข้อแรกของกรมอนามัย ( ศูนย์ฯ ) คือ การผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลการสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ใน กลุ่มบุคลากร ร. พ. ต้องการอบรมความรู้เรื่อง การวิจัย  กพว. ศูนย์ฯพยายามส่งเสริมให้เกิดผล งานวิจัย แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  งาน HRD จัดอบรมความรู้เรื่องวิจัยมาแล้ว หลายครั้ง...... ผลคืออบรมแล้วไม่เกิด งานวิจัยเพิ่มขึ้น

3  นักวิชาการของศูนย์ฯขาดความรู้ วิจัย.. จริงหรือไม่ ?  ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิด กระบวนการปั้นนักวิจัยหน้าใหม่ และปลุกนักวิจัยหน้าเดิมให้สร้าง งานวิจัยเพิ่มขึ้น  การอบรมให้ความรู้วิจัยแบบเดิม คงไม่เป็นผล  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะขาดเวลา ขาดที่ปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ

4  From Routine to Research and From Rearch to Development งาน ประจำ ปัญห า ข้อ สงสัย คำถา ม หาคำตอบ ศึกษา วิจัย แก้ไข ปรับใหม่ เปลี่ยนแ ปลง การพัฒนา

5  ปรึกษาทีม HRD / ปรึกษาประธาน กพว.  หาวิทยากรพี่เลี้ยงที่จะดูแลตลอดทั้ง กระบวนการที่เหมาะสม  ได้ทีมวิทยากรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ : รศ. ดร. ร. อ. นพ. ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ : รศ. ชไมพร ทวิชศรี จากสาขาระบาดวิทยาคลินิกและสถิติ ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6  ตั้งเป้าหมายการอบรม คือ เกิดผลงานวิจัย และผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์ ฯ ( แอบตั้ง เป้าไว้ในใจของทีม )  บอกดวามตั้งใจและเป้าหมายให้อาจารย์ ทราบ รวมทั้งสถานการณ์งานวิจัยที่ผ่านมา  อาจารย์กำหนดหลักสูตรโดยแบ่งออกแป็น 5 ระยะ เป้าหมาย คือการนำเสนอผลงาน วิชาการ

7  ระยะที่ 1 กำหนดคำถามวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัย สร้าง เครื่องมือวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย ( จัดอบรม 18-20 มี. ค. 52)  ระยะที่ 2 - สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ( จัด อบรม 18-20 พ. ค. 52) - ปรึกษาโครงร่างการวิจัยรายกลุ่ม (12 มิ. ย.52 /17 มิ. ย.52) ลงมือ เก็บข้อมูล ( ระหว่างนี้สามารถปรึกษาอาจารย์ ผ่านการประสานของ HRD team ได้ที่ภาควิชา )  ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล ( จัดอบรม 3-4 มี. ค. 53)  ระยะที่ 4 วิธีเขียนรายงานวิจัย / วิธีนำเสนอการวิจัยแบบ งานวิชาการ ( จัดอบรม 14 มิ. ย. 53)

8  ระยะที่ 5 ซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อ เตรียมไปนำเสนอผลงานในเวทีงานประชุม วิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขต ภาคเหนือ 7 -9 ก. ค.53 ( จัดอบรม 21 มิ. ย. 53)  8 ก. ค. 53 ทีมวิจัย R to R นำเสนอ ผลงานวิจัยจำนวน 10 เรื่อง (oral presentation 4 เรื่อง poster presentation 6 เรื่อง ) ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

9  การประสานกันภายในทีม HRD โดยมี เป้าหมายคือความสำเร็จของทีมนักวิจัย R to R ของศูนย์  ตั้งอยู่บนแนวคิดของการช่วยเหลือสนับสนุน โดยไม่มีข้อแม้ ทีม HRD พร้อมเป็นตัวกลาง ประสานให้ทุกเรื่องที่ได้รับการร้องขอ และ ทุกเรื่องที่เห็นว่าต้องทำเพื่อให้เกิด ความสำเร็จ  ความสำเร็จของทีมนักวิจัย R to R คือ ความสำเร็จของทีม HRD และคือความสำเร็จ ขององค์กรของเรา เราคือทีมเดียวกัน

10  การช่วยเหลือกันในกลุ่มทีมนักวิจัย R to R แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศ เพี่อนช่วยเพี่อน พี่ช่วยน้อง อาจารย์ช่วยลูก ศิษย์  การให้กำลังใจกันในทีม  การให้การสนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการ ศูนย์ ผู้อำนวยการร. พ คณะกรรมการกพว. กลุ่มการพยาบาล และ เพื่อนๆทุกคนที่ทำงานแทนที่ ward

11 ความสำเร็จนี้แม้จะเป็นก้าวแรก และเป็นเพียงความสำเร็จเล็กๆ แต่ มันยิ่งใหญ่และเบ่งบาน อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน R to R team


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร ในการทำวิจัย R to R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google