งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยR to R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยR to R"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยR to R
การส่งเสริม Knowledge Management ใน กลุ่มบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร R to R โดย HRD team ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยR to R

2 ที่มา พันธกิจข้อแรกของกรมอนามัย(ศูนย์ฯ)คือการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ผลการสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ในกลุ่มบุคลากร ร.พ. ต้องการอบรมความรู้เรื่องการวิจัย กพว.ศูนย์ฯพยายามส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัย แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร งานHRD จัดอบรมความรู้เรื่องวิจัยมาแล้วหลายครั้ง......ผลคืออบรม แล้วไม่เกิดงานวิจัยเพิ่มขึ้น

3 นักวิชาการของศูนย์ฯขาดความรู้วิจัย..จริงหรือไม่ ?
วิเคราะห์ปัญหา นักวิชาการของศูนย์ฯขาดความรู้วิจัย..จริงหรือไม่ ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดกระบวนการปั้นนักวิจัยหน้า ใหม่และปลุกนักวิจัยหน้าเดิมให้สร้างงานวิจัยเพิ่มขึ้น การอบรมให้ความรู้วิจัยแบบเดิมคงไม่เป็นผล สาเหตุน่าจะเป็นเพราะขาดเวลา ขาดที่ปรึกษาด้าน ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

4 กรอบแนวคิด R to R งานประจำ ปัญหา ข้อสงสัย คำถาม การพัฒนา แก้ไข หาคำตอบ
From Routine to Research and From Rearch to Development งานประจำ ปัญหา ข้อสงสัย คำถาม การพัฒนา แก้ไข ปรับใหม่ เปลี่ยนแปลง หาคำตอบ ศึกษา วิจัย

5 ขั้นตอน หาวิทยากรพี่เลี้ยงที่จะดูแลตลอดทั้งกระบวนการที่เหมาะสม
ปรึกษาทีมHRD / ปรึกษาประธาน กพว. หาวิทยากรพี่เลี้ยงที่จะดูแลตลอดทั้งกระบวนการที่เหมาะสม ได้ทีมวิทยากรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขต ภาคเหนือ : รศ.ดร.ร.อ. นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ : รศ.ชไมพร ทวิชศรี จากสาขาระบาดวิทยาคลินิกและสถิติทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 ดำเนินการ ตั้งเป้าหมายการอบรม คือ เกิดผลงานวิจัย และผู้วิจัยได้นำเสนอ ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์ ฯ (แอบตั้งเป้าไว้ ในใจของทีม) บอกดวามตั้งใจและเป้าหมายให้อาจารย์ทราบ รวมทั้งสถานการณ์ งานวิจัยที่ผ่านมา อาจารย์กำหนดหลักสูตรโดยแบ่งออกแป็น 5 ระยะ เป้าหมาย คือการ นำเสนอผลงานวิชาการ

7 การจัดอบรม หลักสูตร R to R
ระยะที่1 กำหนดคำถามวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัย สร้าง เครื่องมือวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย (จัดอบรม 18-20มี.ค. 52) ระยะที่2 - สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (จัดอบรม 18-20พ.ค. 52) - ปรึกษาโครงร่างการวิจัยรายกลุ่ม (12มิ.ย.52 /17มิ.ย.52) ลงมือ เก็บข้อมูล (ระหว่างนี้สามารถปรึกษาอาจารย์ผ่านการประสานของ HRD team ได้ที่ภาควิชา) ระยะที่3 วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล (จัดอบรม 3-4 มี.ค. 53) ระยะที่4 วิธีเขียนรายงานวิจัย/วิธีนำเสนอการวิจัยแบบงานวิชาการ (จัดอบรม 14 มิ.ย. 53)

8 การจัดอบรม หลักสูตร R to R (ต่อ)
ระยะที่5 ซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเตรียมไปนำเสนอผลงานใน เวทีงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 7 -9 ก.ค.53 (จัดอบรม 21 มิ.ย. 53) 8 ก.ค. 53 ทีมวิจัยR to R นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 10 เรื่อง (oral presentation 4เรื่อง poster presentation 6เรื่อง) ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

9 สิ่งที่ได้รับ การประสานกันภายในทีมHRD โดยมีเป้าหมายคือความสำเร็จของ ทีมนักวิจัยR to R ของศูนย์ ตั้งอยู่บนแนวคิดของการช่วยเหลือสนับสนุนโดยไม่มีข้อแม้ ทีมHRD พร้อมเป็นตัวกลางประสานให้ทุกเรื่องที่ได้รับการร้องขอ และทุกเรื่องที่ เห็นว่าต้องทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ความสำเร็จของทีมนักวิจัยR to R คือความสำเร็จของทีมHRD และคือความสำเร็จขององค์กรของเรา เราคือทีมเดียวกัน

10 สิ่งที่ได้รับ การช่วยเหลือกันในกลุ่มทีมนักวิจัยR to R แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน บรรยากาศเพี่อนช่วยเพี่อน พี่ช่วยน้อง อาจารย์ช่วยลูกศิษย์ การให้กำลังใจกันในทีม การให้การสนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการร.พ คณะกรรมการกพว. กลุ่มการพยาบาล และเพื่อนๆทุกคนที่ทำงานแทนที่ ward

11 ความสำเร็จนี้แม้จะเป็นก้าวแรกและเป็นเพียง ความสำเร็จเล็กๆ แต่มันยิ่งใหญ่และเบ่งบาน อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน R to R team


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยR to R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google