งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการเงิน เป็นงานที่ให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการเงิน เป็นงานที่ให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการเงิน เป็นงานที่ให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน 1. รับเงินภายใน และภายนอก องค์กร 2. จ่ายเงินภายใน และภายนอกองค์กร 2. จ่ายเงินภายใน และภายนอกองค์กร 3. จัดทำรายการขอเบิกเงิน ขอจ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ 3. จัดทำรายการขอเบิกเงิน ขอจ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ 4. จัดทำรายการขอเบิกเงินเดือนและ ค่าจ้าง งบกลาง 4. จัดทำรายการขอเบิกเงินเดือนและ ค่าจ้าง งบกลาง 5. จัดทำรายงานการเงินของศูนย์ฯ 5. จัดทำรายงานการเงินของศูนย์ฯ

2 แบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 งาน ด้วยกัน คือ 1. งานการเงิน 2. งานเบิก – จ่าย 3. งานบัญชี มีบุคลากรทั้งหมด 1 1 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน

3 ภายในองค์กร กลุ่มงานภายในศูนย์อนามัย ที่ 10 รวมทั้งหมด 43 งาน ภายนอกองค์กร หน่วยงานราชการ, บริษัท / ห้างร้าน / นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา

4 บริการด้วยความรวดเร็ว สร้างความ ประทับใจ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ทำงาน ภายใต้หลักการระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นทำงานเป็น ทีม มีความเคารพสิทธิ หน้าที่ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถของ ผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อม ตน ร่วมคิดร่วมทำ และยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

5 รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้

6 – ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทันสมัย – ระบบ Internet และ Intranet ทันสมัย – ระบบ GFMIS ( การบริหารการเงิน การ คลัง และพัสดุ ภาครัฐ สู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ )

7 ผู้รับบริการ คือ กลุ่มงานภายในศูนย์ รวม 43 งาน, คนไข้, หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย คือ หน่วยงานราชการ, บริษัท / ห้างร้าน / นิติ บุคคล และบุคคลธรรมดา

8 – การบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส – ความชัดเจนในการชี้แนะขั้นตอนการ ให้บริการ

9 – โทรศัพท์ และ Internet – เอกสาร / ติดประกาศ – เสียงตามสาย

10 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานการเงิน เป็นงานที่ให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ อยู่ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google