งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์ จริง แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์ จริง แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์ จริง แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน

2 ประเด็นหลักที่ได้ จากการทำ COP คือ การร่วมกันคิด เพื่อให้ได้รูปแบบ บริการ 1. ทำอย่างไร ให้ ผู้รับบริการ พึงพอใจ 2. ทำอย่างไร ให้เจ้าหน้าที่ มีความสุข ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริง แหล่งข้อมูล CoP ความพอพึง ใจมีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคลากร ศูนย์อนามัย ที่ 10 ด้วยกัน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศตามเกณฑ์ชี้วัด ของ PMQA หมวด 3 และ 4 - รายชื่อ คณะกรรมการ COP ความพึง พอใจ ของ ศูนย์ ที่ 10 คือ การร่วมกัน - บันทึกการทำ COP

3 1. กระบวนการ คิดอย่างมี แบบแผน 1. มีการแผนที่จะทำ COP ร่วมกันระหว่าง หัวหน้าทีม - กรรมการและประธาน KM. ของศูนย์อนามัยที่ 10 เพื่อได้ผลลัพธ์ คือ การเล่าเรื่องความสำเร็จ แต่ละหน่วยงาน เกี่ยวกับ การให้บริการที่ทำให้ ผู้รับบริการพึงพอใจ และ การทำงานอย่างไรให้มี ความสุขของเจ้าหน้าที่แต่ ละหน่วยงาน 1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อเป็น แกนนำของ COP โดยยึด สมมุติฐานที่ว่าทุก คนมี ความสามารถและ ทำได้และ มอบหมายให้แต่ ละหน่วยงานใน ศูนย์อนามัยที่ 10 ส่งตัวแทนมา เป็นสมาชิกของ COP รายชื่อแกนนำของ COP - นางมนัญญา รัตน ภิรมย์ เป็น แกนนำ - นางกัลยา อุรัจจนา นนท์ รอง แกนนำ - นางกฤษณา เลิศ เรืองปัญญา เป็น Facilitator - นางพวงรัตน์ ไวย วิฬา เป็น Facilitator - นส. นงนุช วุฒิปรีชา เป็น Note Taker - นางวราพร สุภา เป็น Note Taker - นายไพศาล เลี้ยง ประยูร เป็น Note Taker - นายไตรทิพย์ สาม หงส์ เป็น Presenter ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล

4 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล 1.2 มีการตั้งโจทย์ คำถามโดยประธาน KM. ของศูนย์อนามัยที่ 10 คือ - ทำอย่างไรให้ ผู้รับบริการพึงพอใจ - ทำอย่างไรให้ เจ้าหน้าที่ทำงาน อย่างมีความสุข ซึ่งก็ได้อธิบายทำ ความเข้าใจกับ ความหมายของ - ผู้รับบริการ - การทำงานอย่างมี ความสุข และมอบหมายให้ แกนนำและตัวแทน สมาชิกจากแต่ละ หน่วยงานกลับมา สอบถาม ค้นหา ประสบการณ์จากเพื่อน ร่วมงานของตนเองควร ทำอย่างไรบ้างใน รูปแบบของ Best practice แฟ้มบันทึกการทำ COP ความพึงพอใจ ศูนย์อนามัยที่ 10

5 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล 2. มีวินัยในการ บริหารจัดการ กับงานที่ได้รับ มอบหมาย 1.3 วางแผนเรื่องเวลา 1.3.1 สมาชิกมาเจอกัน เดือนละ 1 ครั้ง 1.3.2 เวลาประชุม 13.30 น. ของ สัปดาห์ที่ 3 ของ เดือน แต่วันอาจ เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบางคน อาจติดงานอื่น 1.3.3 การนัดประชุม ใช้วิธี - ติดป้ายประกาศ บริเวณที่เซ็นชื่อเวลา มาทำงานของ เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่าย โรงพยาบาลและศูนย์ - ประกาศเสียงตามสาย - โทรแจ้งย้ำเป็น รายบุคคล 1.3.4 ย้ำให้สมาชิกเข้า ประชุมให้ตรงเวลา 1.3.5 รักษาเวลาในการ ประชุมไม่ให้เลย เวลาราชการ แฟ้มบันทึกการทำ COP ความพึง พอใจศูนย์อนามัย ที่ 10

6 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล 3. มีการนำเสนอ ที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก 2. สนับสนุนและส่งเสริม สมาชิกเกี่ยวกับ 2.1 การกล้าแสดง ความคิดเห็นโดย ใช้ถ้อยคำที่เจ้าใจ ง่าย 2.2 เน้นว่าความคิด ไม่ต้องถูกต้อง ตามทฤษฏีเสมอ ไปแต่ขอให้คิด แล้วกลับไป ทดลองทำ แฟ้มบันทึกการทำ COP ความพึง พอใจศูนย์อนามัย ที่ 10 4. การทำงาน เป็นทีม 2.3 กระตุ้นให้สมาชิก มุ่งมันให้เกิด ความสำเร็จ 2.4 การทำงานร่วมกัน ในทุกระดับ เสมอเท่าเทียมกัน 2.5 ให้กำลังใจกล่าว ชมคณะร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานที่ได้รับจาก การทำ COP ร่วมกัน

7 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล 5. ละเอียด รอบคอบมี หลักฐานการ ทำงาน 3. จัดเก็บเอกสารจากการ ทำ COP เป็น หมวดหมู่และมีร่องรอย การบันทึกทุก ครั้ง โดย NOTETAKER เกี่ยวกับ การ บันทึกเรื่องเล่าที่แต่ละ งานมาเล่าฟัง แล้วนำมาสกัดบทเรียน หรือสาระ 4. เติมเต็มในเรื่องเล่าหาก ในรายละเอียด ไม่ครอบคลุม โดยให้ แต่ละงากลับไป ทดลองใช้ภายใน หน่วยงานดูเพื่อให้ ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ 5. แกนนำ ร้อยเรียงเขียน เรื่องราวและขัด เกลาใหม่ให้เกือบ สมบูรณ์ 6. รวบรวมส่งต้นฉบับให้ ประธาน KM ศูนย์อนามัยที่ 10 เพื่อ เก็บตกและ ตกแต่งให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น แฟ้มบันทึกการทำ COP ความพึงพอใจศูนย์ อนามัย ที่ 10

8 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์จริงแหล่งข้อมูล 6. มีความ รับผิดชอบและ ตั้งใจพัฒนา องค์กร 7. ให้แต่ละหน่วยงานนำไป ปฏิบัติเป็น คู่มือสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ และการทำงานทำงาน อย่างมีความสุข 8. หลังแต่ละงานนำไป ปฏิบัติ ก็มีการ ติดตามผลโดยเชิญแกน นำและสมาชิก ตัวแทนแต่ละงานมา ประเมินผลเป็น ระยะ แฟ้มบันทึกการทำ COP ความพึง พอใจศูนย์อนามัย ที่ 10


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ประสบการณ์ จริง แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google