งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไพรินทร์ บุตรแสนลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไพรินทร์ บุตรแสนลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไพรินทร์ บุตรแสนลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 โครงการเอดส์รอบ 10 โครงการพัฒนาระบบการ ช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการ คุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวม สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะ เปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ที่มี สถานการณ์เอดส์สูง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนโรค

3 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอดส์ ได้รับบริการที่จำ เป็นได้เพิ่มขึ้น โดยเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนให้สามารถ สนับสนุนเด็กได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ได้รับบริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง วัตถุประสงค์

4 3. เพื่อประสานนโยบายและสร้างความ เข้มแข็งของกลไกทางสังคม ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของ เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี / เอดส์ 4. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล ระดับประเทศ ระบบการติดตาม ประเมินผลในการป้องกันและลด ผลกระทบในกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอชไอวี / เอดส์ วัตถุประสงค์

5 ระยะเวลา ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ 5 ปี ( 2555 - 2559 )

6 ศูนย์อนามัย (ศอ.)พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด แยกตาม ศอ. กทม(1) กรุงเทพมหานคร ศอ.1 กทม.(1) นนทบุรี ศอ.2 สระบุรี(1) ลพบุรี ศอ.3 ชลบุรี(3) ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ศอ.4 ราชบุรี(4) ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ศอ.5 นครราชสีมา(4) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศอ.6 ขอนแก่น(3) ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี ศอ.7 อุบลราชธานี(1) อุบลราชธานี ศอ.8 นครสวรรค์(1) นครสวรรค์ ศอ.9 พิษณุโลก(1) เพชรบูรณ์ ศอ.10 เชียงใหม่(4) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ศอ.11 นครศรีธรรมราช(3) นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ศอ.12 ยะลา(2) ตรัง สงขลา พื้นที่เป้าหมาย

7 อุดรธานี เป้าหมายปีที่ 1 ปี 2555 จังหวั ด อำเภอตำบล อุดรธ านี (23 ตำบล ) เมือง 11 ตำบล นิคมสงเคราะห์ บ้านเลื่อม บ้านขาว โนนสูง หนองบัว หนองขอนกว้าง สามพร้าว หมูม่น หมากแข้ง ( ทต. นคร ) กุดสระ หนองนาคำ หนองวัวซอ 2 ตำบล หนองวัวซอ กุดหมากไฟ กุมภวาปี 4 ตำบล กุมภวาปี ปะโค เชียงแหว ผาสุก กุดจับ 2 ตำบล ปะโค ขอนยูง พิบูลรักษ์ 2 ตำบล ดอนกลอย บ้านแดง ทุ่งฝน 2 ตำบล ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ รวมทั้งสิ้น 6 อำเภอ : 23 ตำบล

8 อุดรธานี เป้าหมายปีที่ 2 ปี 2555 - 2556 จังหวั ด อำเภอตำบล อุดรธ านี ( 46 ตำบล ) เมือง 21 ตำบล ครอบคลุมทุกตำบล หนองวัวซอ 8 ตำบล ครอบคลุมทุกตำบล กุมภวาปี 5 ตำบล กุมภวาปี ปะโค เชียงแหว ผาสุก ห้วยสาม พาด ประจักษ์ ศิลปาคม 1 ตำบล ห้วยสามพาด กุดจับ 7 ตำบล ครอบคลุมทุกตำบล พิบูลรักษ์ 3 ตำบล ครอบคลุมทุกตำบล ทุ่งฝน 2 ตำบล ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ : 46 ตำบล

9 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุ แรกเกิดถึง 18 ปี 1. กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ หมายถึง - เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี - เด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีพ่อ / แม่ ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาศัย อยู่กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้มีโอกาส เสี่ยงสูงในการติดเชื้อ กลุ่มเป้าหมาย

10 2. กลุ่มเด็กเปราะบาง ได้แก่ 1) กำพร้า 2) เร่ร่อน 3) พิการ 4) ยากจน / อยู่ในภาวะยากลำบาก 5) ไร้สัญชาติ / ไร้สถานะกฎหมาย 6) สิ้นสุดหรืออยู่ในกระบวนการยุติธรรม 7) ถูกทารุณกรรม กลุ่มเป้าหมาย

11 1. หน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ : กรม ควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานรับทุนรอง คือ - กรมอนามัย ( ด้านสุขภาพ ) - กระทรวง พม. ( ด้านปกป้อง คุ้มครองทางสังคม ) - องค์การ PATH ( ด้านวิชาการ ) - องค์การ PACT ( ด้านการ ติดตามประเมินผล ) 2. หน่วยงานรับทุนภาคเอกชน - มูลนิธิต่างๆ ได้แก่ รักษ์ไทย เครือข่าย ผู้ติดเชื้อฯศุภนิมิต พัฒนาเครือข่าย เอดส์ รักษ์เด็ก เอดส์แห่งประเทศไทย PLAN PPAT หน่วยงานสนับสนุน

12 กรอบแนวคิดโครงการ เด็กที่มีเชื้อเอชไอวี เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก คณะทำงานเด็กในชุมชนระดับตำบล พัฒนาระบบชุมชน พัฒนา ระบบ สุขภาพ พัฒนา ระบบ ปกป้องคุ้ม ครองทาง สังคม พัฒนา นโยบาย

13 ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู การจัดบริการระบบสุขภาพ ในสถานบริการ / ในชุมชน ประสานภาคีเครือข่าย ส่งต่อ ร่วมแก้ไขปัญหา

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ไพรินทร์ บุตรแสนลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google