งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map (SRM) ประยุกต์จากแนวทางของ นายแพทย์อมร นนทสุต สมพร แวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map (SRM) ประยุกต์จากแนวทางของ นายแพทย์อมร นนทสุต สมพร แวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map (SRM) ประยุกต์จากแนวทางของ นายแพทย์อมร นนทสุต สมพร แวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2

3 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ คือ เครื่องมือบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้ง การกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จ เครื่องมือสื่อสาร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรได้รับทราบ เพื่อจะได้ ปรับการทำงานของทุกฝ่ายไปในทิศทาง เดียวกัน

4 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ คือ ระบบติดตามดูความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์ ด้วยการวัดผลการปฏิบัติ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และช่วยให้องค์กรเรียนรู้ว่า ยุทธศาสตร์ใดใช้ได้หรือไม่

5 ทำไมจึงต้องสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ? “ไม่แน่ใจในทิศทาง”...รู้ว่าจะไปไหน แต่ไปไม่ถูก...หรือ ไปได้ ทุกที่ แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหน... (สิ้นเปลือง เสียเวลา)

6 คณะผู้บริหารวางยุทธศาสตร์การพัฒนา...แต่มัก ขาดการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ จึงไม่แน่ใจว่าแผนงาน โครงการของฝ่ายปฏิบัติ สอดคล้อง/ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด? ทำไมจึงต้องสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ? คนวางแผนยุทธศาสตร์ก็วางไป คนเขียนแผน/โครงการ ก็เขียนไป คนปฏิบัติก็ปฏิบัติไป

7 เนื่องจากเกิด ช่องว่าง ระหว่าง “ยุทธศาสตร์” กับ “การปฏิบัติ” “ผลผลิต (Output)” กับ “กระบวนการ (Process)” “ รัฐ..ท้องถิ่น ” กับ “ ภาคประชาชน ” ทำไมจึงต้องสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ? แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จะช่วยเติมช่องว่างและ เชื่อมร้อยเข้าด้วยกัน

8 ทำไมจึงต้องสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ? เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารในพื้นที่ โดย เน้นการสนับสนุนกันระหว่าง หน่วยงาน ทั้งกำลังคน งบประมาณ และการจัดการ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน **ทุกฝ่ายทราบว่าจะ ร่วมมือเรื่องอะไร กับใคร ได้เมื่อใด เพื่อมุ่งสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนของ ประชาชน

9 วิสัยทัศน์การพัฒนาสุขภาพ “ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแล สุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่าง ยั่งยืน ด้วยความ ตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดี และมีศรัทธาในการพัฒนา” แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ว่ามานี้ จะนำไปสู่บทบาทของประชาชน

10 มุมมองในแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ มุมมองประชาชน มุมมองภาคี มุมมองกระบวนการ มุมมองพื้นฐาน

11 มุมมองประชาชน คน /ครอบครัว ชุมชน การแสดงบทบาทของ แกนนำ

12 บทบาท:มุมมองประชาชน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม สุขภาพ การรับบริการ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความ สามัคคี ความเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเอง การสื่อสาร ข้อมูล ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม

13 ความสามารถในการแสดง บทบาทของ มุมมองภาคี หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม / อสม. การแสดงบทบาทของ

14 ความสามารถในการแสดง บทบาทของ มุมมองภาคี การกำหนดนโยบาย การสนับสนุนต่างๆ (งบ,วิชาการ) การให้ความร่วมมือ การจัดกิจกรรมบริการ ฯลฯ การแสดงบทบาท

15 การบริหารจัดการ เกี่ยวกับ การประสานงาน การจัดระบบบริการ การสื่อสาร การสร้างพันธมิตร/การสนับสนุนภาคีเครือข่าย การติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้/การสร้างนวัตกรรม มุมมองกระบวนการ การแสดงบทบาทขององค์กรเจ้าภาพ

16 มุมมองพื้นฐาน ความเข้มแข็งขององค์กรเจ้าภาพ คน (บุคลากรแกนนำ /ความรู้ ทักษะ) วัฒนธรรมองค์กร / บรรยากาศ ขององค์กร ข้อมูล (ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน)

17 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) นิยามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ( 1 2 4 สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ กำหนดจุดหมายปลายทาง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 1 2 (1)สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (2) ตรวจสอบกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 4 5 6 7 อธิบายการดำเนินงาน (นวัตกรรม/ตัวชี้วัด) สร้างแผนปฏิบัติการ(Mini-SLM) เปิดงานและการติดตาม ความก้าวหน้า กระบวนการและขั้นตอนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กระบวนการและขั้นตอนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map)

18 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) และฉบับย่อ (Mini-SLM) ( 1 สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ กำหนดจุดหมายปลายทาง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 1 2 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 3 4 5 อธิบายการดำเนินงาน (นิยามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) ขั้นตอนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้ ทำ 5 ขั้นตอน

19 ทุกกลุ่มมุมมอง ตั้งชื่อกลุ่ม และสร้างสัญลักษณ์ ของกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังของกลุ่ม เลือก ประธานกลุ่ม เลขา ผู้ช่วยเลขา โฆษก และผู้จับเวลา

20 ขอความร่วมมือ ระหว่างวิทยากร กับผู้เข้าประชุม

21 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ความคาดหวังใน อนาคต เป็นอย่างไร 1.วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ (อดีต และปัจจุบัน)

22 เราอยู่ที่ไหน เด็กมีโภชนาการสมวัย เป้าหมาย

23 หลักการและกติกา ทุกความคิดมีค่า อย่าขีดฆ่าลบทิ้ง ทุกความคิดเห็นต้องได้รับการบันทึกในแผนที่ คิดอย่างอิสระ เท่าเทียม ทั่วถึง จัดระบบความคิด (เป็นกลุ่ม/หมวดหมู่และเชื่อมโยง)

24 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 2.กำหนดจุดหมายปลายทาง เราจะไปไหน? “ ก่อนออกเดินทางต้องทราบ จุดหมายปลายทาง ” 1.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เราอยู่ที่ไหน?

25 กำหนดจุดหมาย ปลายทาง (Destination Statement) กำหนดจุดหมาย ปลายทาง (Destination Statement) “ก่อนออกเดินทางต้องทราบจุดหมายปลายทาง”

26 การกำหนดจุดหมายปลายทาง 1.นำความคาดหวังในอนาคตมากำหนดเป็น จุดหมายปลายทาง 2.เขียนด้วยภาษาที่คิดได้ในขณะนั้น ก่อน แล้วจึง พิจารณาปรับให้เป็นการเขียนแบบจุดหมาย ปลายทาง(เป็นผลที่เกิดขึ้น) 3.พิจารณาให้เข้าเงื่อนไขของการเป็น จุดหมาย ปลายทาง

27 คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง อธิบายภาพอนาคตที่คาดหวังอย่างชัดเจน แสดงสิ่งที่ดีกว่าเดิม กรอบเวลา 3- 5 ปี แสดงความเป็นไปได้ และขึ้นต้นข้อความด้วยคำว่า “ มี” ไม่ใช่การแสดงวิสัยทัศน์หรือพันธะกิจ เป็นความคิดใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อองค์กร/ประชาชน/สังคม ประกอบด้วยผังจุดหมายปลายทางและคำอธิบาย มีประมาณ 20-30 จุดหมายปลายทาง

28 ผังจุดหมายปลายทาง ด้านโภชนาการสมวัย ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2556 กำหนดวันที่ ……………………….. มุมมองประชาชน - ชุมชนมีการให้ความรู้ด้านอาหารและการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ - ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะ โภชนาการกับภาคีเครือข่าย - ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวังโภชนาการใน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก0 - 5 ปี และเด็กวัยเรียน - ชุมชนมีมาตรการทางสังคมในชุมชนใน การควบคุมและป้องกันโภชนาการ มุมมองภาคี ครู : มีการประชาสัมพันธ์ และจัดทำ เมนูอาหาร อสม. : ให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้าน อาหารและโภชนาการ กองทุน : มีกองทุนสนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ ศพด. : มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้นำ : มีผู้นำชุมชนให้ความรู้และเผยแพร่ ข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการ อปท. : มีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ มุมมองกระบวนการ - พัฒนาระบบข้อมูล - สร้างช่องทางในการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ - กำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน - บูรณาการสื่อสารให้คลอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม วัย -มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ มุมมองพื้นฐาน - มีการจัดกิจกรรมยกย่องให้กับผู้รับผิดชอบ งานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง - สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงาน โภชนาการ - กำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงานของบุคลากร -ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานใน 3 กลุ่มวัย -บุคลากรมีความรู้และทักษะในการประเมิน พัฒนาการเด็ก ที่มีประสิทธิภาพ

29 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map : SRM การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map : SRM กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

30 ยุทธศาสตร์ วิธีการสำคัญและดีที่สุด ที่ทำให้ไปถึง จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ หรือวิธีการที่จะทำให้งานสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นอยากให้เป็นนั้น คือ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

31 การกำหนด เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ * นำข้อความของจุดหมายปลายทาง มา ปรับเป็นเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้ * ใช้คำขยายต่อท้ายข้อความของ เป้าประสงค์ฯ เช่น “ที่ดี” “ที่มีประสิทธิภาพ” “อย่างต่อเนื่อง” “ครอบคลุม” “ที่เข้าถึง” “ เหมาะสม ” “ เข้มแข็ง” เป็นต้น

32 จุดหมายปลายทาง * ผู้เลี้ยงดูเด็ก/ผู้ปกครองมีความรู้ และทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก * ชุมชนมีการส่งเสริมอาหาร ไอโอดีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ * มีการจัดการด้านอาหารและ โภชนาการให้กับเด็ก 0-5 ปีโดยครอบครัว และ ชุมชน *เด็ก 0-5 ปีทุกคนมีพฤติกรรม บริโภคที่ถูกต้อง เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ * การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กแก่ ผู้ปกครองด้านอาหารและโภชนาการ * ชุมชนส่งเสริมอาหารไอโอดีน ให้กับหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง *การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ให้กับเด็ก 0-5 ปีโดยครอบครัวและ ชุมชนมีประสิทธิภาพ *เด็ก 0-5 ปีมีพฤติกรรมบริโภคที่ ถูกต้องครอบคลุมทุกคน ตัวอย่างการปรับจุดหมายปลายทาง เป็น เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

33 ตัวอย่าง: เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ * ชุมชนมีกิจกรรมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง * ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการที่มี ประสิทธิภาพ * ประชาชนเข้าถึงข่าวสารเป็นอย่างดี * หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง * อบต.สนับสนุนงบประมาณทุกปี * เครือข่ายสุขภาพมีการบูรณาการสร้างสุขภาพที่ดี * ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ * การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ

34 จะทำอย่างไร ให้บรรลุ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ วิธีการใหญ่ ๆ หรือแนวทาง หลัก ที่จะทำนั้น ก็คือ กลยุทธ์

35 กลยุทธ์ หรือกลยุทธ์ คือ การบอกว่า “ จะทำอย่างไร”

36 คำที่ใช้กำหนดกลยุทธ์ มีคำต่อไปนี้นำหน้า :- * พัฒนา, เพิ่ม, ขยาย * ส่งเสริม, สนับสนุน * สร้าง, สร้างเสริม * เร่งรัด, กำหนด * ลด, ปรับปรุง * บูรณาการ, ผสมผสาน ฯลฯ

37 ตัวอย่าง ข้อความกลยุทธ์ พัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สรรหาแหล่งทุนในชุมชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย ผลักดันการใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่น บูรณาการงานสร้างสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย จัดเวทีสานเสวนาด้านสุขภาพ ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน

38 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ระบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน -พัฒนาการเข้าถึงข้อมูล -สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ให้ครอบคลุม -พัฒนาการบริหารจัดการ ข้อมูล -พัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ ระบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน -พัฒนาการเข้าถึงข้อมูล -สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ให้ครอบคลุม -พัฒนาการบริหารจัดการ ข้อมูล -พัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ ประชาชนมีการสร้างเสริม สุขภาพทุกกลุ่มวัย -พัฒนาจัดทำแผนงาน / โครงการ -สร้างแกนนำ/ต้นแบบด้าน สุขภาพ -ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น/นวัตกรรมด้าน สุขภาพในชุมชน ประชาชนมีการสร้างเสริม สุขภาพทุกกลุ่มวัย -พัฒนาจัดทำแผนงาน / โครงการ -สร้างแกนนำ/ต้นแบบด้าน สุขภาพ -ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น/นวัตกรรมด้าน สุขภาพในชุมชน การประสานงานที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการสื่อสาร -สร้าง/พัฒนาเครือข่าย -สร้างความสัมพันธ์ -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การประสานงานที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบการสื่อสาร -สร้าง/พัฒนาเครือข่าย -สร้างความสัมพันธ์ -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ชุมชนมีการเฝ้าระวัง สภาวะสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -สร้างระบบเฝ้าระวังของชุมชน -พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ ชุมชน -สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดย ชุมชน -พัฒนาระบบการสื่อสารของ ชุมชน ชุมชนมีการเฝ้าระวัง สภาวะสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -สร้างระบบเฝ้าระวังของชุมชน -พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ ชุมชน -สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดย ชุมชน -พัฒนาระบบการสื่อสารของ ชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)งานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 พ.ศ. 2554-2556 (ณ วันที่ 22 ก.ย. 2553) ชุมชนมีการพัฒนาชมรม สร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง -สร้างความเข้มแข็งของแกน นำชมรมโดยชุมชน -สรรหาแหล่งทุน -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชมรม -สร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน ชุมชนมีการพัฒนาชมรม สร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง -สร้างความเข้มแข็งของแกน นำชมรมโดยชุมชน -สรรหาแหล่งทุน -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชมรม -สร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน ชุมชนมีการพัฒนาเมือง น่าอยู่ด้านสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -สร้างการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการเมืองน่าอยู่ใน ชุมชน -กำหนดมาตรการทางสังคม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในชุมชน ชุมชนมีการพัฒนาเมือง น่าอยู่ด้านสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง -สร้างการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการเมืองน่าอยู่ใน ชุมชน -กำหนดมาตรการทางสังคม -จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในชุมชน ชุมชนมีการจัดการสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง - กำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพโดยชุมชน -พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กร ในชุมชน -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ ชุมชนมีการจัดการสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง - กำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพโดยชุมชน -พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กร ในชุมชน -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ หน่วยงานสาธารณสุข ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ -สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/องค์ ความรู้ -เร่งรัดการบริการตามมาตรฐาน -เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร -ส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ถ่ายทอดองค์ความรู้และ นวัตกรรม หน่วยงานสาธารณสุข ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ -สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/องค์ ความรู้ -เร่งรัดการบริการตามมาตรฐาน -เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร -ส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ถ่ายทอดองค์ความรู้และ นวัตกรรม ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้าง สุขภาพ -บูรณาการงานสร้างสุขภาพ -สร้างความเข้าใจด้านการส่งเสริม สุขภาพ แก่ภาคีเครือข่าย -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน สุขภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้าง สุขภาพ -บูรณาการงานสร้างสุขภาพ -สร้างความเข้าใจด้านการส่งเสริม สุขภาพ แก่ภาคีเครือข่าย -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน สุขภาพ สื่อมวลชนมีส่วนร่วมสร้าง สุขภาพ -สนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ -สร้างกระแสการสร้างเสริม สุขภาพ -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้าน สุขภาพ -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ สื่อมวลชนมีส่วนร่วมสร้าง สุขภาพ -สนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ -สร้างกระแสการสร้างเสริม สุขภาพ -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้าน สุขภาพ -สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนให้ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ อปท.ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ -พัฒนาการจัดทำแผนงาน / โครงการสร้างสุขภาพ -ผลักดันการใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น -สร้างระบบดูแล สวล. ที่เอื้อ ต่อสุขภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อปท.ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ -พัฒนาการจัดทำแผนงาน / โครงการสร้างสุขภาพ -ผลักดันการใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น -สร้างระบบดูแล สวล. ที่เอื้อ ต่อสุขภาพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐ/ เอกชนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ -สนับสนุนด้านวิชาการ -สนับสนุนงบประมาณ -เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ เครือข่าย -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ หน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐ/ เอกชนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ -สนับสนุนด้านวิชาการ -สนับสนุนงบประมาณ -เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ เครือข่าย -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ การติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -พัฒนาเทคโนโลยีการ ติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -พัฒนาเทคโนโลยีการ ติดตามประเมินผล กระบวนการจัดการความรู้/ นวัตกรรมมีความต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการจัดการความรู้ -พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ -สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง -สร้างคลังนวัตกรรมด้านสุขภาพ -ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ กระบวนการจัดการความรู้/ นวัตกรรมมีความต่อเนื่อง -พัฒนาระบบการจัดการความรู้ -พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ -สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง -สร้างคลังนวัตกรรมด้านสุขภาพ -ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ระบบสนับสนุนภาคี เครือข่ายที่ดี -พัฒนาระบบนิเทศงาน -พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน -สนับสนุนวิชาการ/กฎหมาย -พัฒนาระบบการสื่อสาร ภายนอก ระบบสนับสนุนภาคี เครือข่ายที่ดี -พัฒนาระบบนิเทศงาน -พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน -สนับสนุนวิชาการ/กฎหมาย -พัฒนาระบบการสื่อสาร ภายนอก ระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี -พัฒนาระบบการเรียนรู้ความ ต้องการและรับฟังความคิดเห็น -สร้างระบบการตอบสนองความ ต้องการ/ความคาดหวังของ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -สร้างระบบการวัดความพึงพอใจ ระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี -พัฒนาระบบการเรียนรู้ความ ต้องการและรับฟังความคิดเห็น -สร้างระบบการตอบสนองความ ต้องการ/ความคาดหวังของ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -สร้างระบบการวัดความพึงพอใจ การทำงานเป็นทีมทั้งภายใน/ ภายนอกหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม -ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน -สร้างแรงจูงใจ -สร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน การทำงานเป็นทีมทั้งภายใน/ ภายนอกหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม -ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน -สร้างแรงจูงใจ -สร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -สร้างเครือข่ายทั้งภายใน/ ภายนอกองค์กร -สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ -สร้างบุคลากรเชียวชาญเฉพาะ ด้าน การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -สร้างเครือข่ายทั้งภายใน/ ภายนอกองค์กร -สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ -สร้างบุคลากรเชียวชาญเฉพาะ ด้าน การพัฒนาบุคคลต้นแบบ สุขภาพ -พัฒนาความรู้และทักษะด้าน สุขภาพ -ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน สุขภาพ -สร้างแรงจูงใจ -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคคลต้นแบบ สุขภาพ -พัฒนาความรู้และทักษะด้าน สุขภาพ -ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน สุขภาพ -สร้างแรงจูงใจ -ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อ สุขภาพและความผาสุกของคน ในองค์กร -ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรม องค์กร -กำหนดมาตรการสร้างสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม -สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสุขภาพ และความผาสุก -สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อ สุขภาพและความผาสุกของคน ในองค์กร -ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรม องค์กร -กำหนดมาตรการสร้างสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม -สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสุขภาพ และความผาสุก -สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ         

39 การตรวจสอบความเชื่อมโยง ระหว่างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์

40 การตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา นำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น มา พิจารณาและตรวจสอบว่าเป้าประสงค์ทั้งหมด ในแต่ละระดับตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาใดบ้าง?

41 ยุทธศาสตร์กระบวนการทั้ง 5 ในงานสร้างสุขภาพ ยุทธศา สตร์ ยุทธศา สตร์ 2. ปรับ บทบาท บุคลากร / แกนนำ 1. เสริมสร้าง พลังใจ 3. ปรับ บทบาท คนใน สังคม 4. สร้าง ระบบ สนับสนุน ที่ดี 5. สร้าง สัมพันธภา พที่ดี ระหว่าง องค์กร

42 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ (SLM)

43 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) มีการจัดกิจกรรมยกย่อง ให้กับผู้รับผิดชอบงานดีเด่น อย่างต่อเนื่อง -สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ -กำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงาน ของบุคลากร -ส่งเสริมให้มีการประกวด ผลงานใน 3 กลุ่มวัย มีการจัดกิจกรรมยกย่อง ให้กับผู้รับผิดชอบงานดีเด่น อย่างต่อเนื่อง -สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ -กำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงาน ของบุคลากร -ส่งเสริมให้มีการประกวด ผลงานใน 3 กลุ่มวัย ชุมชนมีการให้ความรู้ด้าน อาหารและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม/เข้าถึงการ เรียนรู้ที่ครอบคลุมและอย่าง ต่อเนื่อง - พัฒนาความรู้ทักษะ(ผู้ ปกครอง,พ่อแม่,แม่ครัว,แม่ค้า) -ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมการ ประกอบอาหารที่ถูกต้อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน โภชนาการ ชุมชนมีการให้ความรู้ด้าน อาหารและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม/เข้าถึงการ เรียนรู้ที่ครอบคลุมและอย่าง ต่อเนื่อง - พัฒนาความรู้ทักษะ(ผู้ ปกครอง,พ่อแม่,แม่ครัว,แม่ค้า) -ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมการ ประกอบอาหารที่ถูกต้อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน โภชนาการ มีการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบข้อมูล -สร้างช่องทางในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ -กำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ ชัดเจน -บูรณาการสื่อสารให้ ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวัย มีการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบข้อมูล -สร้างช่องทางในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ -กำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ ชัดเจน -บูรณาการสื่อสารให้ ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาภาว่ะง โภชนาการต่อภาคี เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้ชุมชนบูรณกาแก้ไข ปัญหาโภชนาการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย -สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาโภชนาการ -ขยายชุมชนต้นแบบโภชนาการ สมวัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาภาว่ะง โภชนาการต่อภาคี เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้ชุมชนบูรณกาแก้ไข ปัญหาโภชนาการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย -สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรม แก้ไขปัญหาโภชนาการ -ขยายชุมชนต้นแบบโภชนาการ สมวัย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จ.หนองบัวลำภู พ.ศ. 2554-2557 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553) ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง โภชนาการในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่มี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมี และใช้คู่มือแลสุขภาพหญิง ตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี -สร้างระบบข้อมูลการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการในชุมชน -สนับสนุนให้มีการคืนข้อมูล ข่าวสารสุขภาพด้าร โภชนาการผ่านสื่อชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง โภชนาการในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่มี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมี และใช้คู่มือแลสุขภาพหญิง ตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี -สร้างระบบข้อมูลการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการในชุมชน -สนับสนุนให้มีการคืนข้อมูล ข่าวสารสุขภาพด้าร โภชนาการผ่านสื่อชุมชน ชุมชนมีมาตรการในการ ควบคุมและป้องกันทาง โภชนาการอย่างเข้มแข็ง -สนับสนุนร้านค้า/ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้านโภชนาการ -กำหนดข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เรื่องอาหารปลอดภัย ชุมชนมีมาตรการในการ ควบคุมและป้องกันทาง โภชนาการอย่างเข้มแข็ง -สนับสนุนร้านค้า/ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้านโภชนาการ -กำหนดข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เรื่องอาหารปลอดภัย โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง -สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพของนักเรียน -พัฒนาการจัดกิจกรรม -ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน -บูรณการความรู้ด้านสุขภาพใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง -สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพของนักเรียน -พัฒนาการจัดกิจกรรม -ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน -บูรณการความรู้ด้านสุขภาพใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศพด.จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนอย่าง ต่อเนื่อง -บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย -จัดประกวดเด็กมีพัฒนาการสมวัย และโภชนาการสมวัย -ปรับพฤติกรรมการกินอาหารของ เด็ก ศพด.จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนอย่าง ต่อเนื่อง -บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย -จัดประกวดเด็กมีพัฒนาการสมวัย และโภชนาการสมวัย -ปรับพฤติกรรมการกินอาหารของ เด็ก ผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)ส่งเสริมการจัด กิจกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ใน ศพด. อย่างต่อเนื่อง -สรรหางบประมาณอาหาร กลางวัน -ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ ปลอดภัยและสวยงาม -บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กในชุมชน ผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)ส่งเสริมการจัด กิจกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ใน ศพด. อย่างต่อเนื่อง -สรรหางบประมาณอาหาร กลางวัน -ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ ปลอดภัยและสวยงาม -บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กในชุมชน อสม.ให้คำแนะนำแก่มารดา และเฝ้าระวังการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาความรู้และทักษะของ อสม. -พัฒนาการเฝ้าระวังการ เจริญเติบโตของเด็ก -เพิ่มทักษะการสื่อสารและการ เยี่ยมบ้านแก่ อสม. อสม.ให้คำแนะนำแก่มารดา และเฝ้าระวังการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาความรู้และทักษะของ อสม. -พัฒนาการเฝ้าระวังการ เจริญเติบโตของเด็ก -เพิ่มทักษะการสื่อสารและการ เยี่ยมบ้านแก่ อสม. อปท.มีนโยบายและสนับสนุน งบประมาณในการจัดกิจกรรม สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน อย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมสุขภาพ -ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ สภาพแวดล้อมของ ศพด. -พัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มี ความรู้เกี่ยวสุขภาพ อปท.มีนโยบายและสนับสนุน งบประมาณในการจัดกิจกรรม สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน อย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมสุขภาพ -ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและ สภาพแวดล้อมของ ศพด. -พัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มี ความรู้เกี่ยวสุขภาพ มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ำเสมออย่าง ต่อเนื่อง −กำหนดแผนการติดตาม อย่างชัดเจน −พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง โภชนาการและพัฒนาการ −ส่งเสริมให้มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ำเสมออย่าง ต่อเนื่อง −กำหนดแผนการติดตาม อย่างชัดเจน −พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง โภชนาการและพัฒนาการ −ส่งเสริมให้มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดเวทีการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน -ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงาน นวัตกรรมในพื้นที่ -สนับสนุนให้มีการทำวิจัย -ส่งเสริมให้มีการนำผลงาน เผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่าย -จัดเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยนวัตกรรม มีการจัดเวทีการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน -ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงาน นวัตกรรมในพื้นที่ -สนับสนุนให้มีการทำวิจัย -ส่งเสริมให้มีการนำผลงาน เผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่าย -จัดเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยนวัตกรรม มีวัสดุและงบประมาณที่ เพียงพอ -จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ -ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มี คุณภาพ -กำหนดงบประมาณใน แผนงาน/โครงการ มีวัสดุและงบประมาณที่ เพียงพอ -จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ -ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มี คุณภาพ -กำหนดงบประมาณใน แผนงาน/โครงการ บุคลากรมีความรู้และ ทักษะในการประเมิน พัฒนาการเด็กที่มี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู ความรู้และทักษะ -สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ -พัฒนาความรู้และทักษะ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรมีความรู้และ ทักษะในการประเมิน พัฒนาการเด็กที่มี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู ความรู้และทักษะ -สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ -พัฒนาความรู้และทักษะ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน มีการคืนข้อมูลแก่ภาคีเครือข่ายอย่าง มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูล -พัฒนาบุคลากร (ด้านสารสนเทศ) มีการคืนข้อมูลแก่ภาคีเครือข่ายอย่าง มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ปรับปรุงฐานข้อมูล -พัฒนาบุคลากร (ด้านสารสนเทศ) มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาเครื่องมือและ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล -เร่งรัดปรับปรุงให้ถูกต้อง -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การใช้ข้อมูลในการแก้ไข ปัญหา มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาเครื่องมือและ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล -เร่งรัดปรับปรุงให้ถูกต้อง -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การใช้ข้อมูลในการแก้ไข ปัญหา

44 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) พิจารณาเลือกเป้าประสงค์พร้อม กลยุทธ์ของแต่ละเป้าประสงค์ ในแต่ละมุมมองว่า อะไรที่มี ความสำคัญมาก จะต้องปฏิบัติ ภายใน 1 ปี เพื่อให้บรรลุจุดหมาย ปลายทางที่กำหนดไว้

45 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) นำเป้าประสงค์ที่เลือกแล้วมาวางตาม มุมมองทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองประชาชน มุมมองภาคี มุมมองกระบวนการ และ มุมมองพื้นฐาน

46 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เขียนลูกศรที่แสดงความ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เชิงเหตุและผล โดยบางกล่องเป้าประสงค์อาจเป็นเหตุที่ จะส่งผลถึงกันในมุมมองระดับเดียวกัน และมุมมองระดับถัดขึ้นไปได้ ทั้งนี้ต้อง ให้ตัดสินใจให้น้ำหนักว่า กล่องใดเป็น เหตุ กล่องใดเป็นผลอย่างชัดเจน

47 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) ตรวจสอบและทบทวน/สรุปภาพรวมของ SLM ที่ กลุ่มร่วมกันจัดทำมาให้สมาชิกกลุ่มได้รับฟัง ทำ ความเข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับ ร่วมกันและมีมติความเห็นชอบใน SLMที่จัดทำขึ้น นำ SLM ที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้ความเห็นชอบ อนุมัติก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป โดยผู้บริหารองค์กรมีอำนาจในการปรับ/ เลือกเส้นทาง

48 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ พ่อแม่มีเวลาให้ความรักความเข้าใจ การ ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง ตัวอย่าง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM)การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553) วัยรุ่นมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิง สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง เพศศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

49 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ พ่อแม่มีเวลาให้ความรักความเข้าใจ การ ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2554-2557 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553) วัยรุ่นมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิง สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง เพศศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

50 การสร้าง แผนปฏิบัติการ (Mini SLM)

51 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในปี พ.ศ. 2554 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553) วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมีระบบ ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

52 มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) หญิงตั้งครรภ์มีการปฏิบัติ ตนที่เหมาะสม แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พ. ศ. 2554 ต. หนองไผ่ และ ต. ค้อใหญ่ อ. หนองหาน จ. อุดรธานี ( กำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2553) วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อสม.ประชาสัมพันธ์และ ร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง จิตอาสาโรงเรียนตรวจเยี่ยม สุขภาพแม่และเด็กอย่างมี ประสิทธิภาพ อปท.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการพัฒนาสุขภาพ แม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มุมมองประชาชน (Evaluation)

53 คำอธิบายตารางนิยามเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) คำอธิบายตารางนิยามเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติการ (Mini SLM) โดยการใช้ตาราง 11 ช่อง

54 54 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ (2) กิจกรรม (3) มาตรการ(การกระทำหรือ งานที่ทำ) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (6) ปริมาณ งาน (7) ตัวชี้วัด ผลสำ เร็จ (KPI) (8) งบ ประมาณ (9) ระยะ เวลา ดำเนิน การ (10) ผู้รับ ผิด ชอบ (11) วิชาการ (4) สังคม (5) นำมาจาก เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ ใน Mini SLM ที่เลือกแล้ว จากกล ยุทธ์ที่ พิจารณา ว่าสำคัญ ที่สุด แรง ที่สุด คาดว่ามี หัว ใจความ สำ เร็จอยู่ ภายใต้ กลยุทธ์ นั้น ๆ และเป็น กลยุทธ์ที่ ต้องทำ ให้สำเร็จ ได้ ตาม เวลาที่ กำหนด ระบุ กิจกรรม หลักที่ สำคัญ ซึ่ง จะต้อง สอดคล้อง กับกลยุทธ์ ที่เลือก (ต้องคิด ใหม่ใน ส่วนนี้) การกระทำทาง วิชาการ กรณีที่คิดกิจกรรม ไม่ออก แต่คิด งาน/กิจกรรมย่อย/ ขั้นตอนการทำงาน ออกมาได้ (เพราะ เป็นสิ่งที่คุ้นเคย ของคนทำงาน) ให้เอางาน/ กิจกรรมย่อยนั้นไป เติมในช่องที่ 4 ก่อน แล้วจึงมาจัด กลุ่มของงานให้ เป็นกิจกรรม(ช่อง ที่ 3) ในภายหลังก็ ได้ - เป็น วิธีการที่ เกิดขึ้น ท้องถิ่น/ ชุมชน หรือ วิธีการที่ คิดขึ้นมา ในเงื่อน ไขทาง สังคม ถ้ามีแล้ว จะเสริม พลังทาง วิชา การ ให้ เข้มแข็ง ยิ่งขึ้น หรือ ส่งผล ไปสู่การ ปฏิบัติ ได้มาก ขึ้น ตัวชี้วัด ผลงาน = PI (Perfor mance Indicator) มีจำนวน เท่ากับ งาน/การ กระทำ/ กิจกรรม ย่อย ในช่องที่ 4 เป็นผลที่ เกิดขึ้น โดยตรง จากช่อง 4 ควรกำหนด เฉพาะที่ใช้ งบประมาณ คน หรือ วัสดุ/ อุปกรณ์ก็ ได้ ระบุจำนวน ของงาน/ กิจกรรม ย่อย ให้สอด คล้องกับ ช่องที่ 4 ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ/ ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ = KPI ( Key Perfor mance Indicator) โดยหนึ่ง เป้า ประสงค์ฯ มีหนึ่งหัวใจ มีหนึ่ง KPI ระบุจำนวน งบประ มาณที่ คาดว่า จะต้องใช้ (ระบุแหล่ง งบประ มาณด้วย ) ให้สอด คล้องกับ งาน/ กิจกรรม ย่อยใน ช่องที่ 4 ระบุ ระยะ เวลา การ ทำงาน ของ ช่อง ที่ 4 ในแต่ ละงาน/ กิจกรรม ย่อย ระบุชื่อ นาม สกุล ของ ผู้รับผิด ชอบ ในแต่ ละงาน/ กิจ กรรม ย่อย ของ ช่อง ที่ 4 คำอธิบาย ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ( Mini SLM) เรื่อง....................................................................... ภายในปี 2554

55 * แต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายว่า เป้าประสงค์นี้ จะทำให้บรรลุได้อย่างไร โดยเลือกกลยุทธ์ ระบุกิจกรรมสำคัญ และมีขั้นตอนอย่างไร เพื่อสร้าง เครื่องชี้วัด โดยใช้ตารางการนิยาม เป้าประสงค์ (ตาราง 11 ช่อง)

56 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 1 : นำมาจากเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ ใน Mini SLM ที่เลือกแล้ว ช่องที่ 2 : กลยุทธ์ เริ่มจากกลยุทธ์ที่พิจารณาว่า สำคัญที่สุด แรงที่สุด คาดว่ามีหัวใจ ความสำเร็จอยู่ภายใต้กลยุทธ์นั้น ๆ และ เป็นกลยุทธ์ที่ต้องทำให้สำเร็จได้ ตาม เวลาที่กำหนด เลือกจำนวน....กลยุทธ์

57 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง หลังจากอธิบายกลยุทธ์ที่เลือกมานั้น ว่าจะต้องใช้กิจกรรม งาน/การกระทำต่าง ๆ ไปแล้ว พบว่า หาหัวใจความสำเร็จไม่ เจอ ให้เลือกกลยุทธ์อื่น มาอธิบายต่อจนกว่าจะพบหัวใจ ความสำเร็จ ในกรณีที่พบหัวใจความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์หนึ่ง ๆแล้ว ให้ถือว่า นั่นคือกลยุทธ์สำคัญที่ ต้องทำ แต่อาจจะเลือกกล ยุทธ์อื่นมาทำเพิ่มถ้าเห็นว่าจะทำให้งานเข้มแข็งขึ้น ถือว่า เป็น กลยุทธ์ที่ ควรทำ

58 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่อง 3 : กำหนดกิจกรรม ระบุกิจกรรมหลักที่สำคัญ ซึ่งจะต้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือก (ต้องคิดใหม่ใน ส่วนนี้) ช่องที่ 4 : การกระทำทางวิชาการ กรณีที่คิดกิจกรรมไม่ออก แต่คิดงาน หรือกิจกรรมย่อย หรือ ขั้นตอนการทำงานออกมาได้ (เพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยของ คนทำงาน) ให้เอางาน หรือ กิจกรรมย่อยนั้นไปเติมใน ช่องที่ 4 ก่อน แล้วจึงมาจัดกลุ่มของงานให้เป็นกิจกรรม (ช่องที่ 3) ใน ภายหลังก็ได้

59 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง กลุ่มของงานที่รวมกันเป็นกิจกรรม อาจคิด กิจกรรมจากการเทียบเคียงกับ โครงการที่เรา จะทำเพื่อของบประมาณ ในการทำงานต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรมนั้น ๆ โครงการที่คิดในช่องกิจกรรม (ช่อง 3) นี้ เป็นโครงการที่คิดภายใต้กลยุทธ์หนึ่ง ๆ ในช่อง ที่ 2 (รวมหลายงาน) มีขนาดที่เล็กกว่ากลยุทธ์ จึงมีจำนวนโครงการเท่ากับ จำนวนกลยุทธ์ แต่ จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนกลยุทธ์

60 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง การเขียนโครงการจากแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ อาจเขียนได้จากหลายจุด - เขียนจากระดับกิจกรรม เป็นโครงการ ขนาดเล็ก เหมาะกับการของบประมาณที่จำกัด อาจไประดมจากหลาย ๆ ส่วน แต่ควรระวังการ ตอบสนองเป้าประสงค์และมุมมอง อาจจะไม่ ครบถ้วน หรือไม่เชื่อมโยงกัน - เขียนจากระดับเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ (โครงการละกล่อง) จะทำให้เห็นการ ตอบสนองตามเป้าประสงค์ได้ชัดเจน แต่อาจจะ ใช้งบประมาณมากขึ้นต่อโครงการ

61 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 5 : งาน หรือ การกระทำ หรือ มาตรการ ทางสังคม - เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นท้องถิ่น หรือ ชุมชน หรือ วิธีการที่คิดขึ้นมาในเงื่อนไขทางสังคม ถ้ามี แล้วจะเสริมพลังงานทางวิชาการให้เข้มแข็ง ยิ่งขึ้น หรือส่งผลไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การคิดช่อง 5 นี้ ถ้าคิดเฉพาะ ทีม จนท. เป็นการเสนอเท่านั้น จะทำ หรือไม่ทำ ขึ้นอยู่กับชุมชน หรือ ท้องถิ่น ถ้ามีทีมจากชุมชน ( อสม.) มาร่วมก็ สามารถระบุช่องนี้ได้

62 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 6 : ตัวชี้วัดผลงาน = PI ( Performance Indicator ) - มีจำนวนเท่ากับ งาน หรือ การกระทำ หรือ กิจกรรมย่อย ในช่องที่ 4 เป็นผลที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากช่อง 4 หรือจะกำหนด เฉพาะที่ใช้งบประมาณ คน หรือวัสดุ/ อุปกรณ์ ก็ได้ แต่จะมีจำนวนน้อยกว่า ช่องที่ 4

63 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 7 : ปริมาณ ระบุจำนวนของงาน/กิจกรรมย่อย ให้สอดคล้องกับช่องที่ 4 ช่องที่ 8: ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ = KPI ( Key Performance Indicator ) หนึ่งเป้าประสงค์ฯ มีหนึ่งหัวใจ มี หนึ่ง KPI

64 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 9 : ระยะเวลาของการทำงาน เป็นการระบุระยะเวลาการทำงาน ของช่องที่ 4 ในแต่ละงาน หรือ กิจกรรมย่อย ช่องที่ 10 : งบประมาณ ระบุจำนวนงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ ( ระบุแหล่งงบประมาณด้วย ) ให้สอดคล้องกับงาน หรือ กิจกรรมย่อย ในช่องที่ 4

65 การอธิบายเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ตาราง 11 ช่อง ช่องที่ 11 : ผู้รับผิดชอบ ระบุชื่อ นามสกุล ของ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละงาน/กิจกรรมย่อย ของช่องที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ Strategic Route Map (SRM) ประยุกต์จากแนวทางของ นายแพทย์อมร นนทสุต สมพร แวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google