งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Measles Elimination Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Measles Elimination Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Measles Elimination Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development, DMS

2 โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ เป้าหมาย  ลดอุบัติการณ์ของโรคหัดในประเทศไทยให้ เหลือไม่เกิน  5 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนในปี 2558  1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านในปี 2563

3 Measles elimination: WHO definition การไม่พบผู้ป่วยโรคหัดที่ติดเชื้อ ภายในประเทศ (Endemic measles case) ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 12 เดือนขึ้นไป ภายใต้ระบบเฝ้าระวังโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ

4 ความสำคัญของการเฝ้าระวังโรคหัด เป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อนำไปสู่กำจัดโรคหัด ติดตามสถานการณ์โรค บ่งชี้ประชากรกลุ่มเสี่ยง ตรวจจับการระบาดและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

5 ระบบเฝ้าระวังโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ  มีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัดไม่น้อยกว่า 2 ต่อประชากร แสนคน ระดับประเทศ  มีการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่รายงาน  มีการตรวจ measles IgM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ ผู้ป่วยเฉพาะราย  มีการส่งตรวจ วิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของเหตุการณ์การระบาด

6 ระบบเฝ้าระวังโรคหัดของประเทศไทยในปัจจุบัน ระบบปกติ (รายงาน 506)โครงการกำจัดโรคหัด นิยามผู้ป่วยสงสัย ที่ต้องรายงาน ไข้สูง ไอ ผื่น + corynza / Conjuntivitis / Koplik’s spot หรือ แพทย์วินิจฉัย ไข้สูง ไอ ผื่น + corynza / conjuntivitis / Koplik’s spot หรือ แพทย์วินิจฉัย การรายงานผู้ป่วย ทันที - Severe, admitted, death - อายุน้อยกว่า 9 เดือน ทุกรายที่มา ร.พ. การสอบสวนโรค และการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ - Severe, Death, อายุน้อยกว่า 9 เดือน, cluster, รายแรก -สอบสวนเฉพาะรายทุกรายที่มา รพ. (Measles IgM ทุกราย) -สอบสวนเหตุการณ์การระบาด (Measles IgM 10 – 20 ราย + 5 Throat swab) ฐานข้อมูลR506: ข้อมูลทั่วไป, วันเริ่มป่วย, วันรับรักษา, ผลการรักษา ME เพิ่มตัวแปรประวัติวัคซีน, ประวัติสัมผัสโรค, ผล lab การรายงานและสอบสวนผู้ป่วยให้ได้ตามโครงการกำจัดโรคหัด ต้องไม่รอรายงานจาก ICD10!!!

7 นิยามผู้ป่วย 1. เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) มีไข้ > 38 ํC และมีผื่นนูนแดงขึ้นขณะยังมีไข้พร้อม ทั้งมีอาการไอ (Cough) ร่วมกับอาการอื่นๆ อีกอย่าง น้อยหนึ่งอาการ ดังต่อไปนี้ มีน้ำมูก (Coryza) เยื่อบุตาแดง (Conjunctivitis) ตรวจพบ Koplik's spot 1-2 วันก่อนและหลังผื่นขึ้น

8 นิยามผู้ป่วย 2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria) 2.1. Serology test - Measles IgM ให้ผลบวก 2.2. Viral isolation - เพาะเชื้อจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ โดย Throat swab culture หรือ Nasal swab culture

9 ประเภทผู้ป่วย ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง คลินิก หรือ แพทย์วินิจฉัยโรคหัด ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ ทางคลินิก ร่วมกับมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ ทางคลินิก และ มีผลบวกทางห้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

10 นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด  ผู้สัมผัสร่วมบ้าน  ผู้ร่วมงาน หรือ ร่วมห้องเรียน ที่ต้องอยู่ในห้อง เดียวกันเป็นประจำ  ผู้ที่มีประวัติคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในระยะ 7 วันก่อนวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย เช่น แฟน เพื่อน สนิท

11 การรายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง เพื่อการกำจัดโรคหัด ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยสงสัย พร้อมทั้งเก็บ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในผู้ป่วยสงสัยทุกรายที่มาโรงพยาบาล

12 ขั้นตอนการรายงาน/สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายที่มา รพ. (1)

13 ขั้นตอนการรายงาน/สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายที่มา รพ. (2) www.boe.moph.go.th

14 การสอบสวนโรค การสอบสวนเหตุการณ์การระบาด (outbreak investigation) กรณีที่เกิดโรคเป็นกลุ่มก้อน ให้รีบทำการสอบสวนการระบาดทันทีโดย - ใช้แบบสอบสวนโรคเฉพาะราย (ME1 form) หรือทะเบียนผู้ป่วยในการ สอบสวนเหตุการณ์การระบาดของโรคหัด (ME2 form) - เก็บสิ่งส่งตรวจในผู้ป่วยสงสัย ได้แก่ Measles IgM ประมาณ 10 – 20 ตัวอย่าง ของผู้ป่วยสงสัยในเหตุการณ์ - สุ่มตัวอย่าง Throat / Nasal swab จำนวนไม่เกิน 5 ตัวอย่างเพื่อส่ง ตรวจ Genotype ของไวรัสโรคหัด ด้วยวิธี PCR เพื่อยืนยันเชื้อก่อโรคและสายพันธุ์ หาที่มาของการระบาดและควบคุมโรค

15 การสอบสวนโรคในพื้นที่ 1. มีผู้ป่วยสงสัยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อน 2. เมื่อสอบสวนผู้ป่วย Index case แล้วพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดมี อาการ ป่วยสงสัยโรคหัดร่วมด้วย 3. ผู้ป่วย Index case มีผลการตรวจ Measles IgM ให้ผลบวก 4. ผู้ป่วย Index case มาจากพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ ได้แก่ - Measles หรือ MMR เข็มที่ 1 ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในเด็กอายุ 1 ถึง 2 ปี (นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย index case) ในระดับตำบล - MMR เข็มที่ 2 ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในเด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียน

16 ขั้นตอนการรายงาน/สอบสวนเหตุการณ์การระบาด (1)

17 ขั้นตอนการรายงาน/สอบสวนเหตุการณ์การระบาด (2) www.boe.moph.go.th

18 ฐานข้อมูล online โครงการกำจัดโรคหัด

19

20

21

22

23

24 Measles Situation, Thailand 2011 – May 2012 Bureau of Epidemiology Ministry of Public Health

25 Reported Measles, 2011 – May 2012 R506* Measles Elimination Number% of R506 20113,01861720.4% 2012 (to May) 2,7101,00637.1%

26

27 สถานการณ์โรคหัด จ. อุดรธานี 251-2555 ปีจำนวนต่อแสน ปชก. 25511359.0 2552513.25 2553442.82 2554120.76 255530.19

28 ปัญหาระบบเฝ้าระวัง  ความครบถ้วนของการรายงาน เพียงร้อยละ 14.28  พบผู้ป่วยในฐาน HosXP แต่ไม่พบในระบบรายงาน 506 และ โครงการกวาดล้างโรคหัด  ผู้ป่วยที่แพทย์ R/O ไม่รายงาน  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบและให้ความสำคัญ  ไม่มีโปรแกรมรองรับการเฝ้าระวังที่ดี : รพ.อุดร/รพ. ค่ายฯ/ รพ.เอกอุดร

29 เน้น  หลังรายงานออนไลน์แล้ว  ถ้าผลตรวจยืนยัน IgM ไม่พบเชื้อจะไม่ถือว่า เป็นผู้ป่วยหัดในพื้นที่ “ จะนับผู้ป่วยหัดเฉพาะ ผลตรวจยืนยันเท่านั้น ”

30

31 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Measles Elimination Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google