งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย

2 1. หญิงมีครรภ์ได้รับการปรึกษา ธาลัสซีเมียทุกราย 2. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจคัด กรองหากผลผิดปกติ ตามสามีตรวจคัดกรองทุกราย 3. คู่สมรสหากผลตรวจคัดกรอง ผิดปกติ ได้รับการ ตรวจยืนยันคู่สมรสเสี่ยงทุกคู่

3 4. หญิงมีครรภ์เข้าข่ายคู่สมรส เสี่ยง ได้รับการตรวจ ทารกในครรภ์ก่อนคลอดทุก ราย 5. สถานบริการสาธารณสุข จัดระบบบริการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคทุก แห่ง 6. นักเรียน หญิงวัยเจริญพันธ์ คู่สมรสได้รับความรู้ธาลัสซี เมียทั่วถึง

4 แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรค 1. การให้ความรู้ 2. การตรวจกรองหาคู่สมรส เสี่ยง 3. การให้การปรึกษา 4. การตรวจวินิจฉัยโรคก่อน คลอด 5. การเสนอทางเลือก

5 การให้บริการตรวจ กรองธาลัสซีเมียแก่ หญิงตั้งครรภ์ / สามีที่ ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 1. การให้การปรึกษาทางพันธุกรรมหญิง มีครรภ์ทุกคน รายบุคคล รายกลุ่ม 2. การตรวจกรองธาลัสซีเมียเบื้องต้นแก่ หญิงมีครรภ์ตาม ความสมัครใจ 3. การติดตามสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มี ผลการตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ทุกคน

6 4. การตรวจยืนยันผล หญิง ตั้งครรภ์ / สามีว่าเป็นคู่สมรสเสี่ยงที่ มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง 3 ชนิด 5. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ก่อนคลอดให้แก่คู่สมรส ( หญิงตั้งครรภ์ ) ที่มีโอกาสมีบุตร เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 6. การให้การปรึกษาแก่คู่สมรสที่ ทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นโรคชนิด รุนแรง เพื่อให้ข้อมูลและการ นำเสนอทางเลือกแก่คู่สมรสเพื่อ การมีลูกที่แข็งแรงปลอดภัย

7 เป้าหมายการ ดำเนินงาน ระดับผลผลิต 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการให้ คำปรึกษา “ ธาลัสซีเมีย “ 100 % 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ คัดกรองธาลัสซีเมียไม่น้อย กว่า 80 %

8 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลคัดกรอง ผิดปกติให้ตามสามีเพื่อตรวจคัด กรองธาลัสซีเมีย 100% 4. หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีผลคัด กรองผิดปกติได้รับการตรวจ วินิจฉัยคู่สมรสเสี่ยง 100% 5. หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นคู่สมรสเสี่ยง ได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกใน ครรภ์ก่อนคลอด 100 %

9 ระดับ ผลลัพธ์ 1. คู่สมรสเสี่ยงที่ทราบว่าบุตร ในครรภ์เป็นโรคชนิดรุนแรง ได้รับการปรึกษาและเลือก สิ้นสุดการตั้งครรภ์ 2. เด็กแรกเกิดที่เป็นโรคธาลัส ซีเมียลดลง

10 สถานบริการ โรงพยาบาลของรัฐทุกระดับ จัดบริการ ส่งเสริม ป้องกันและ เฝ้าระวังโรคธาลัสซีเมียได้ มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

11 การจัดบริการใน โรงพยาบาล มีการติดคำประกาศนโยบาย การส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมียให้ผู้รับบริการเห็น ชัดเจนในสถานที่ที่เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขใน การดำเนินงานโครงการ ฯ ทุกระดับ

12 3. มีเครือข่ายและระบบการส่งต่อใน การบริการด้านการ ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 4. มีระบบข้อมูลการบริการธาลัสซี เมียที่เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้

13 ภาพในอุดมคติ ถ้าการป้องกันและควบคุมโรค ได้ผล ไม่มีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรค เด็ก ป่วยได้รับการรักษา เด็กไทยแข็งแรง พัฒนาการสมวัย IQ & EQ ดี เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง

14 การเบิกจ่าย งบประมาณ  การเบิกงบประมาณการ ตรวจคัดกรอง  ค่า ตรวจด้วย OF / MCV ราย ละ 13 บาท  ค่าตรวจด้วย DCIP รายละ 17 บาท โดย รพ. ทุกแห่งจัดทำทะเบียน รายชื่อเก็บไว้ที่ โรงพยาบาล ส่งใบสำคัญรับเงิน เบิกที่งานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมรายงานเฉพาะกิจเป็นราย งวด

15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ใบสำคัญรับเงิน วันที่ ……………………………………………… ข้าพเจ้า ( ผอก. รพ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) อยู่บ้านเลขที่ ……… ( รายการที่อยู่ผู้ลงนาม )…………….. ตำบล …………………………... อำเภอ ……………….. จังหวัด อุดรธานี ได้รับเงินจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดังรายการ ต่อไปนี้ รายการ จำนวน เงิน - ค่าบริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ด้วย OF จำนวน ………. ราย ๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน - ค่าบริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ด้วย DCIP จำนวน …... ราย ๆ ละ 17 บาท เป็นเงิน จำนวนเงิน …………………………………………………… ลายเซ็น ( ผู้ที่ลงนามข้างต้น ) ผู้เบิกเงิน (……………………………………….) ลงชื่อ ( สสจ. ลงนาม ) ผู้ตรวจเอกสาร (……………………………………….)

16 2 การให้บริการตรวจยืนยันคู่ สมรสเสี่ยง  ค่าบริการตรวจ Hemoglobin typing รายละ 250 บาท  ค่าบริการตรวจแอลฟ่าธาลัสซี เมีย รายละ 350 บาท 3. ค่าบริการตรวจวินิจฉัยคู่เสี่ยง รายละ 2,500 บาท 4. ค่าบริการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ รายละ 1,500 บาท ข้อ 2 – 4 หน่วยบริการที่ให้บริการ เป็นผู้เบิก

17 การจัดทำ รายงาน 1. รายงานโครงการส่งเสริม ควบคุมและป้องกันโรคธาลัส ซีเมีย จัดทำ / ส่ง สสจ. งวด 4 เดือน ( ต. ค - ธ. ค, ม. ค - มี. ค, เม. ย - มิ. ย, ก. ค - ก. ย ) 2. แบบรายงานเฉพาะกิจโครงการ พัฒนาโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัวเพื่อพัฒนาการ เด็กสมวัย

18 3. รายงานบริการอนามัยแม่ และเด็ก จัดทำ / ส่ง สสจ. งวด 4 เดือน ( ต. ค - ธ. ค, ม. ค - มี. ค, เม. ย - มิ. ย, ก. ค - ก. ย ) 4. รายงานเอดส์ในแม่และ เด็ก ( PHIMS, CHILD ) ส่งทุกเดือน

19 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google