งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร และชุมชน ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบลสุขภาพดี วิถีไทยเพิ่มขึ้น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร และชุมชน ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบลสุขภาพดี วิถีไทยเพิ่มขึ้น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร และชุมชน ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบลสุขภาพดี วิถีไทยเพิ่มขึ้น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ตำบลจัดการสุขภาพ

3

4

5 1. องค์กร หมายถึง หน่วยงาน โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป 3. หัวหน้า ผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้า ร่วม และยินดีที่จะร่วมมือในการ ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

6 1. องค์กร หมายถึง หน่วยงาน โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป 3. ผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้าร่วม และยินดีที่จะร่วมมือในการ ขับเคลื่อน

7 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการ องค์กรเป็น ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการ ควบคุมน้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรค อ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยเงียบ ของ โรคอ้วนลงพุงภายในองค์กร

8 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ที่ทำงานประจำอยู่ในที่ตั้งองค์กรได้มีการ ประเมินรอบเอวด้วยตนเอง 6. ร้อยละ 60 ของบุคลากรขององค์กรมีรอบ เอวปกติ หากเป็นหญิงรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. หากเป็นชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม.

9  มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร  มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ประเมินองค์กรตามองค์ประกอบ 7 ข้อ ( ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 ข้อ )  สรุปผลการประเมิน  เอกสารหลักฐานและรายชื่อของศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ส่งให้ศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัย  ประเมินรับรองตามรายชื่อที่จังหวัดรายงาน  ศูนย์อนามัยสรุปและรายงานให้สำนักโภชนาการ

11

12 หมู่บ้าน / ชุมชนที่มี “ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อ้วนลง พุง คือ ร้อยละ 80 ของผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 90 ซ. ม. และ ร้อยละ 55 ของผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซ. ม. ประชาชนอายุ 15 ขึ้นไป  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดัน โดยจะมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว  setting จาก รพศ รพท รพช หรือ รพ. สต.  จังหวัดนำเข้าข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้มของ สนย. ที่แฟ้ม NCDSCREEN


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร และชุมชน ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบลสุขภาพดี วิถีไทยเพิ่มขึ้น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google