งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ธาลัสซี เมีย. แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย ภายใต้โครงการดูแลแม่ดีมีลูก แข็งแรง ปลอดภัย เด็กไทยฉลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ธาลัสซี เมีย. แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย ภายใต้โครงการดูแลแม่ดีมีลูก แข็งแรง ปลอดภัย เด็กไทยฉลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ธาลัสซี เมีย

2 แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย ภายใต้โครงการดูแลแม่ดีมีลูก แข็งแรง ปลอดภัย เด็กไทยฉลาด

3 นโยบายธาลัสซี เมีย 1. หญิงมีครรภ์ได้รับการปรึกษา ธาลัสซีเมียทุกราย 2. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจคัด กรองหากผลผิดปกติ ตามสามีตรวจคัดกรองทุกราย 3. คู่สมรสหากผลตรวจคัดกรอง ผิดปกติ ได้รับการตรวจ ยืนยันคู่สมรสเสี่ยงทุกคู่

4 4. หญิงมีครรภ์เข้าข่ายคู่สมรสเสี่ยง ได้รับ การตรวจ ทารกในครรภ์ก่อนคลอดทุกราย 5. สถานบริการสาธารณสุขจัดระบบบริการ ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคทุกแห่ง 6. นักเรียน หญิงวัยเจริญพันธ์ คู่สมรส ได้รับความรู้ ธาลัสซีเมียทั่วถึง

5 ผลการ ดำเนินงาน

6 เดือน ร้อยละการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิง ตั้งครรภ์จังหวัดอุดรธานี ปี 2548 - 2554

7 เดือน ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัส ซีเมีย ก่อนอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2548 - 2554

8 เดือน ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจคัดกรอง positive ปี 2548 - 2554

9 เดือน ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์มีผลตรวจคัดกรอง positive ได้รับการตรวจคัดกรอง ปี 2548 - 2554

10 ข้อเสนอแนะ 1. คุณภาพบริการ / การพัฒนาบุคลากร 2. การจัดทำ / ส่ง รายงานไม่สม่ำเสมอ ( จัดทำและส่ง 4 งวดเหมือนเดิม ) 3. การจัดทำรายงาน ขาดการวิเคราะห์ ข้อมูล / ข้อมูล ขัดแย้งกัน

11 การเบิกค่าตรวจยืนยัน โรคธาลัสซีเมีย ปี 2555

12 ประกอบด้วย 1. Hemoglobin typing 2. PCR สำหรับ  - Thalassemia 1 3. Mutation analysis 4. การตรวจวินิจฉัยทารกใน ครรภ์ การทำหัตถการ Amniocentesis หรือ Clonic villus sampling หรือ Cordocentesis

13 หน่วยงานที่เบิก เป็นหน่วยที่มีศักยภาพใน การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการในสังกัดของ รัฐ หากเป็นเอกชนต้องเป็น หน่วยบริการเอกชน ที่เข้าร่วมในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

14 ระยะเวลาการเบิก เริ่ม 1 สิงหาคม 2555 ส่งเบิกที่ สปสช. รูปแบบ อิเลคทรอนิคไฟล์ ที่ thalassemia.p@nhso.go.t h โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ thalassemia.p@nhso.go.t h ( แนวทางการเบิกปี 2556 อยู่ ระหว่างปรึกษาหารือ )

15 อัตราการ บริการ ค่าบริการตรวจ Hemoglobin typing 250 บาท ค่าบริการตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 350 บาท ค่าตรวจ Mutation analysis 1,200 บาท ค่าบริการ การตรวจวินิจฉัยทารก ในครรภ์ การทำหัตถการ Amniocentesis หรือ Clonic villus sampling หรือ Cordocentesis รายละ 2,500 บาท

16 รูปแบบการ เบิก มี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1. รพ. อุดรธานี / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจ ส่งผลตรวจ และเรียกเก็บ เงินจากโรงพยาบาลที่ส่งตรวจ / โรงพยาบาลที่ส่งตรวจเรียก เก็บเงินจาก สปสช.

17 รูปแบบที่ 2. รพ. อุดรธานี / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจ ส่งผลตรวจกลับ โรงพยาบาลที่ส่ง และเรียกเก็บ เงินจาก สปสช. โดยตรง

18 ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามที่ สปสช. กำหนด ( ตามเอกสาร )

19 ภารกิจเร่งด่วน สถานบริการทุกแห่งจะต้อง บันทึกข้อมูลผู้รับบริการย้อนหลัง จาก 1 ต. ค 54 – 30 ก. ค 55 แล้วส่งกลับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบอิเลคทรอนิคไฟล์ ภายใน วันที่ 13 กันยายน 2555 Email : pairinbuttsanlee@y mail.com

20 ขอขอบคุ ณ และสวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ธาลัสซี เมีย. แนวทางการ ดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกันและควบคุม โรคธาลัสซีเมีย ภายใต้โครงการดูแลแม่ดีมีลูก แข็งแรง ปลอดภัย เด็กไทยฉลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google