งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2554 นายแพทย์ถวัลย์ สายวัฒน์ หัวหน้า กลุ่มงานสูตินรีเวช กรรมโรงพยาบาล อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2554 นายแพทย์ถวัลย์ สายวัฒน์ หัวหน้า กลุ่มงานสูตินรีเวช กรรมโรงพยาบาล อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2554 นายแพทย์ถวัลย์ สายวัฒน์ หัวหน้า กลุ่มงานสูตินรีเวช กรรมโรงพยาบาล อุดรธานี

2 นโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่าย จัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อน และหลังการ ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี อย่างมีคุณภาพ ให้คำปรึกษาแบบคู่ เก็บผลการตรวจเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดย แจ้งให้ทราบเฉพาะบุคคล และผู้ที่ได้รับการ ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี อนุญาตเท่านั้น

3 2. หญิงตั้งครรภ์ทุกคน และสามีหรือคู่ครอง จะได้รับการปรึกษาแบบคู่ ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ด้วยความสมัครใจ ถ้าติดเชื้อ เอช ไอ วี ตรวจเซลล์ CD4 รักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง (HAART) หรือ ยาต้านไวรัสอื่น ๆ ตามแนวทางของกระทรวง สาธารณสุข นโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

4 3. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ยาต้านไวรัสเมื่อแรกเกิด นมผสมสำหรับเลี้ยงทารก ตรวจเลือดหาเชื้อ เอช ไอ วี ตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข นโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 5 4. แม่ ลูก และ สามีหรือคู่ครอง ที่ติดเชื้อ เอชไอวี รับยาต้านไวรัสตามสภาพของการติดเชื้อ การส่งเสริมสุขภาพ การติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง นโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

6 (1) ได้ HAART มาก่อน ให้สูตรเดิมต่อ หลีกเลี่ยง EFV ในไตรมาสแรก หรือ d4T + ddI ขณะตั้งครรภ์ (2) AZT (200–300 mg) 1 X ทุก 12 ชม. 3TC (150 mg) 1 x ทุก 12 ชม. หรือ AZT + 3TC (300 mg + 150 mg) 1 x ทุก 12 ชม. LPV/r (200 mg / 50 mg) 2 x ทุก 12 ชม. (3) ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ ตรวจ CD4 ก่อน (4) AZT 4 มก./กก. X ทุก 12 ชม. CD4 count cells/mm 3 ยาต้านไวรัส (2) มารดา ทารก (4) ตั้งครรภ์ (3) คลอดหลังคลอด ≤ 350 (1) AZT+3TC + LPV/r เร็วที่สุดAZT 300 mg ทุก 3 ชม. จนคลอด หรือ AZT 600 mg ครั้งเดียว ไม่ต้อง หยุดยา ส่งต่อให้ อายุรแพทย์ รักษาตาม แนวทาง AZT x 4 สัปดาห์ นมผสม 18 เดือน > 350AZT+3TC + LPV/r เร็วที่สุด อายุครรภ์ 14 สัปดาห์ หยุดยา การให้ยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง (Highly Active Antiretroviral Therapy = HAART) ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก

7 CD4 count (cells/mm 3 ) ระหว่างคลอดหลังคลอด แม่ทารก (2) ≤ 350 AZT 300 mg. ทุก 3 ชม. หรือ AZT 600 mg. ครั้งเดียว + SD NVP (1) AZT+ 3TC + LPV/r 4 สัปดาห์ และ HAART AZT + 3TC x 4-6 สัปดาห์ NVP x 2-4 สัปดาห์ นมผสม 18เดือน > 350 AZT + 3TC + LPV/r 4 สัปดาห์ (1) ไม่ต้องให้ ถ้าคาดว่าจะคลอดภายใน 2 ชม. (2) AZT 4 มก./กก./ครั้ง x ทุก 12 ชม. 3TC 2 มก./กก. /ครั้ง x ทุก 12 ชม. NVP 4 มก./กก. /ครั้ง x วันละครั้ง(ทุก 24 ชั่วโมง) การให้ยาต้านไวรัสป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (ไม่ฝากครรภ์ / ไม่มีผลเลือดเมื่อมาคลอด)

8 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

9 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่าย ควรจัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อนและหลังการ ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี อย่างมีคุณภาพ ควร ให้การปรึกษาแบบคู่ และเก็บผลการตรวจเป็น ความลับอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้ทราบ เฉพาะบุคคล และผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี อนุญาตเท่านั้น

10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 10 2. หญิงตั้งครรภ์ทุกคน และสามีหรือคู่ครอง จะ ได้รับการปรึกษาแบบคู่และตรวจหาเชื้อเอช ไอ วีด้วย ความสมัครใจ ซึ่งการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

11 3. หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ทุกคนจะได้รับการตรวจเซลล์ CD4 และ จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มี ฤทธิ์สูง (Highly Active Antiretroviral Therapy : HAART)ดังนี้ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

12 3.1 กรณีหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ไม่เคยได้รับ ยาต้านไวรัสใดๆมาก่อน 3.1.1 ผลการตรวจเซลล์ CD4 มากกว่า 350 เซลล์ต่อไมโครลิตร ให้ยา AZT + 3TC+LPV/r โดยเริ่มกินยา เมื่ออายุครรภ์ 14 สัปดาห์เช้า – เย็น ห่างกัน 12 ชั่วโมง จนเจ็บท้อง คลอด เมื่อเริ่มเจ็บท้องคลอด กินยาต้านไวรัส AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ทุก 3 ชั่วโมง จนกระทั่งคลอด หรือ AZT 600 มิลลิกรัม ครั้งเดียว หลังคลอด ให้หยุดกินยาต้านไวรัส แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

13 3.1.2 ผลการตรวจเซลล์ CD 4 น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 350 เซลล์ต่อไมโครลิตร ให้ยา AZT + 3TC+LPV/r โดยเริ่มกินยาทันทีเช้า – เย็น ห่างกัน 12 ชั่วโมง จน เจ็บท้องคลอด เมื่อเริ่มเจ็บท้องคลอด กินยาต้านไวรัส AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ทุก 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด หรือ AZT 600 มิลลิกรัม ครั้งเดียว หลังคลอด ให้กินยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง ( HAART) ต่อตาม แนวทางการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

14 3.1.3 กรณีหญิงตั้งครรภ์ ที่เคยได้รับการักษา ยาต้านไวรัส ( HAART) มาก่อน ระยะตั้งครรภ์ ให้กินยาต้านไวรัส ที่ได้รับเพื่อการรักษาก่อน ตั้งครรภ์ต่อเนื่อง เมื่อเริ่มเจ็บท้องคลอด กินยาต้านไวรัส AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ทุก 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด หรือ AZT 600 มิลลิกรัม ครั้งเดียว หลังคลอด กินยาต้านไวรัส ที่ได้รับเพื่อการรักษาก่อนตั้งครรภ์ ต่อเนื่องต่อไป แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

15 3.2 กรณีหญิงตั้งครรภ์มาคลอดโดยไม่ได้ฝาก ครรภ์ 3.2.1 คาดว่าจะคลอดภายใน 2 ชั่วโมง ระยะคลอด กินยาต้านไวรัส AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ทุก 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด หรือ AZT 600 มิลลิกรัม ครั้งเดียว หลังคลอด พิจารณาให้การรักษาตามแนวทางการรักษา ผู้ใหญ่ หลังได้ผล CD 4 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

16 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 16 3.2.2 คาดว่าไม่น่าจะคลอดภายใน 2 ชั่วโมง ระยะคลอด กินยาต้านไวรัส AZT เม็ดละ 300 มิลลิกรัม ทุก 3 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด หรือ AZT 600 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ร่วมกับให้ single – dose nevirapine เม็ดละ 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด หลังคลอด ให้ยา AZT ( 200-300 มิลลิกรัม )+ 3TC ( 150 มิลลิกรัม ) + LPV/r ( 400/100 มิลลิกรัม) ทุก 12 ชั่วโมง จนกว่าจะทราบผล CD4 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

17 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 17 4. ทารกทุกคนที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี 4.1 ถ้าแม่ฝากครรภ์ และได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสที่มีฤทธิ์สูง (HAART) ในระยะตั้งครรภ์ หรือ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน ทารกจะได้รับ ยาต้านไวรัส AZT ชนิดน้ำ โดยเริ่มกินทันทีหลังคลอด ขนาด 4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง กินติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

18 4.2 ถ้าแม่ไม่ได้ฝากครรภ์ หรือไม่ได้รับการรักษาด้วย ยาต้านไวรัสในระยะตั้งครรภ์ ทารกได้รับยาต้านไวรัส AZT ชนิดน้ำ + 3TC ชนิดน้ำโดยเริ่มกินทันที หลังคลอดให้ AZT ขนาด 4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และ 3TC ขนาด 2 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุก 12 ชั่วโมง กินติดต่อกัน นาน 4 ถึง 6 สัปดาห์ และกินยา Nevirapine ชนิดน้ำ ขนาด 4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง กิน ติดต่อกัน 2 ถึง 4 สัปดาห์ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 19 5. ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับ นมผสมสำหรับเลี้ยงทารกจนอายุครบ 18 เดือน แทน การเลี้ยงด้วยนมแม่ 6. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ดังนี้ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

20 6.1 ตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วีด้วยวิธี PCR ครั้งแรก เมื่ออายุ 1 – 2 เดือน - ถ้าผลเป็นบวก ให้ตรวจซ้ำทันที ถ้าผลครั้งที่ 2 เป็นบวก ให้ส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสสำหรับเด็กทันที - ถ้าผลเป็นลบให้ตรวจครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน และตรวจยืนยันด้วย HIV antibody เมื่ออายุ 18 เดือน - กรณีผล PCR ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 ขัดแย้งกัน ให้ตรวจซ้ำครั้งที่ 3 ทันที แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

21 6.2 กรณีที่ไม่ได้ตรวจเลือดด้วยวิธี PCR ให้ ตรวจ HIV antibody เมื่ออายุ 12 เดือน ถ้าผลเป็น บวก ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุ 18 เดือน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

22 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 22 7. กรณีที่หญิงหลังคลอดยินยอมเปิดเผยผล เลือดตนเองแก่สามี และยังไม่ได้รับบริการปรึกษาแบบ คู่เมื่อมาฝากครรภ์ หญิงหลังคลอดและสามีหรือ คู่ครอง จะได้รับการดูแลให้การปรึกษา การดูแล สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการรักษาด้วย ยาต้านไวรัส ตามข้อบ่งชี้ เช่น ปริมาณของเซลล์ CD4 และพยาธิสภาพของโรค แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

23 8. สำหรับเด็กจะได้รับการดูแลต่อเนื่อง ที่ เหมาะสม หากพบว่ามีการติดเชื้อ เอช ไอ วี จะ ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการรักษาตาม แนว ทางการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัส ในเด็ก แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2554

24 อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ลดลง อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ลดลง อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกลดลง อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกลดลง อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ลดลง อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ลดลง อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกลดลง อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกลดลง ตัวชี้วัดความสำเร็จ

25 Roadmap งานป้องกันการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก กรมอนามัย 2552-2554 แผนปีที่ 1 แผนปีที่ 2 แผนปีที่ 3 2554 อัตราการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก 3.6% จำนวนเด็กที่ติดเชื้อ <200 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ ลูก (AZT และ NVP/HAART) ร้อยละ 99 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยา ต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่ เชื้อจากแม่สู่ลูก (AZT และ NVP/HAART) ร้อยละ 99 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนม ผสมเพื่อทดแทนนมแม่ ร้อยละ 99 หญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 90 หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่ เชื้อจากแม่สู่ ลูก (AZT และ NVP/HAART) ร้อยละ 98.5 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยา ต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่ เชื้อจากแม่สู่ลูก (AZT และ NVP/HAART) ร้อยละ 99 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนม ผสมเพื่อทดแทนนมแม่ ร้อยละ 99 หญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 85 หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่ เชื้อจากแม่สู่ ลูก (AZT/NVP และ / HAART) ร้อยละ 98 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยา ต้านไวรัส เพื่อลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก (AZT NVP และ /HAART) ร้อยละ 99 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนม ผสมเพื่อทดแทนนมแม่ ร้อยละ 98.5 หญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 80 2553 ตุลาคม 52 – กันยายน 53 แม่ติดเชื้อ 0.75 % ลูกติดเชื้อ 3.8 % แม่ติดเชื้อ 0.70 % ลูกติดเชื้อ 3.7 % พัฒนาระบบบริการ /พัฒนาศักยภาพบุคลากร คุณภาพบริการ การให้บริการปรึกษา ระบบการส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ระบบส่งต่อผู้รับบริการ ระบบบริหารจัดการคลัง ยา สมาคมวิชาชีพ สมาคมโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยสูติ/กุมารฯ สภากาชาดไทย/กทม./กลาโหม หน่วยงานหลัก/ร่วม กรมควบคุมโรค, กรมสุขภาพจิต NGO, มูลนิธิรักษ์ไทย, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ อบต. ชมรมผู้ติดเชื้อ กองทุนโลก/UNICEF/WHO การควบคุมกำกับ ระบบรายงานโครงการ การป้องกันการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก (PHIMS) การดูแลหญิงคลอด และครอบครัว ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี (CARE) NAP (สปสช) สนับสนุนวัสดุ /เวชภัณฑ์ต่อเนื่อง 2552 ตุลาคม 51 - กันยายน 52 ยา AZT/NVP หรือ HAARTสำหรับ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดจาก แม่ที่ติดเชื้อ นมผสมสำหรับเด็กแรกเกิด-18เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ น้ำยาตรวจ CD4 / PCR เวชภัณฑ์คุมกำเนิด ยา OI การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

26 การดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ภายใน พ.ศ. 2554

27 การให้ยาต้านไวรัส 3 ตัว(ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (HAART) ระบบบริการเอื้อต่อการให้บริการ - สถานบริการสาธารณสุขรับนโยบายใหม่ - สปสช. สนับสนุนยาต้านไวรัสต่อเนื่อง - ผู้ปฎิบัติได้รับการพัฒนาศักยภาพ - การนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับ 1. นโยบายการให้ยาต้านไวรัส

28 การให้บริการปรึกษา - การให้การปรึกษารายบุคคล (Individual counseling) - การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counseling) - การให้การปรึกษา แบบคู่ (Couple counseling) - การให้การปรึกษาโดยสมัครใจ (VCCT : Voluntary and Confidential Counseling and Testing) จัดคลินิกบริการ VCT แบบ Male friendly ให้ความรู้ สังคม ในเรื่องการป้องกัน อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 2. การให้เพศชาย มีส่วนร่วมในการป้องกัน

29 การตรวจเลือดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และ สามี นโยบายการให้บริการ ใช้แนวทางของWHO - Anti HIV antibody - Test for CD count - PITC : Provider initiated testing and counseling

30 จัดระบบฐานข้อมูลเด็กได้รับผลกระทบ จากเอดส์ ให้บริการดูแล รักษา และช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบครัว มีส่วนร่วมในการดูแล ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ และลดการรังเกียจ กีดกัน 3. การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบ อย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม

31 จัดทำแนวทางปฏิบัติ - ในสถานบริการ - ในชุมชน ดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติ ประเมินผล 4. การลดการรังเกียจ กีดกัน และ การตีตราผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

32 หญิงตั้งครรภ์ ได้รับ - การตรวจ HIV Antibody - การตรวจ CD4 count ทุก 6 เดือน - ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก - ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา สามี ได้รับ - การตรวจ HIV Antibody - การตรวจ CD4 count ทุก 6 เดือน - ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา ชุดสิทธิประโยชน์

33 ประเมินกระบวนการ ประเมินกระบวนการ โดยใช้ระบบรายงาน โดยใช้ระบบรายงาน (PHIMS) (Perinatal HIV Monitoring System) ประเมินผลลัพธ์ / ผลกระทบ อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก (Transmission rate) การควบคุมกำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน

34 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,28sep,28oct2553 34 ผลสำเร็จของ PMTCT ของประเทศไทย: มีนโยบายรองรับ ตั้งแต่เริ่มต้น มีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน เป็นแนวทาง มีผลการดำเนินงานในพื้นที่ทดลอง สามารถทำได้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการให้บริการปรึกษา มีระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ดี สามารถผสมผสานเข้าไปในระบบบริการได้ มีการประสานความร่วมมือกับนานาชาติ บทสรุป

35 การดำเนินงานเพื่อเกิดความยั่งยืน การสนับสนุนด้านนโยบาย และงบประมาณต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการควบคุมกำกับ และระบบ รายงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาการให้บริการต่อเนื่อง เช่น – สูตรยาที่ดี และเหมาะสมมากขึ้น – พัฒนาระบบริการปรึกษาเช่น couples counseling – บริการดูแลรักษาแม่ที่ติดเชื้อและครอบครัว และดุแลเด็กที่ ได้รับผลกระทบ บทสรุป

36 36 ผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่ และเด็ก ปีงบประมาณ 2551- 2553

37 ผลการดำเนินงานปี 2552 ( ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552) ระดับประเทศ อัตราการติดเชื้อ ในหญิงตั้งครรภ์ 0.74 % หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส 93.50% เด็กได้รับยาต้านไวรัส 99.58 % เด็กได้รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่ 96.57 % รายงาน PHIMS/CHILD สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย / ตุลาคม 2552

38 38 อัตราการติดเชื้อ เอช ไอ วี ใน หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2545- 2553 แหล่งข้อมูล : รายงาน PHIMS ร้อยละ เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 0.7

39 39 ความครอบคลุมการได้รับยาต้านไวรัสของ หญิงคลอดที่ ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดอุดรธานี ปี 2547 – 2553 ร้อยละ แหล่งข้อมูล : รายงาน PHIMS เป้าหมาย ร้อยละ 98

40 40 ความครอบคลุมการติดตามทารกที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจเลือด จังหวัดอุดรธานี ปี 2548 – 2553 ร้อย ละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรม Child เป้าหมาย ร้อยละ 85

41 41 อัตราการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในเด็กอายุ 18-24 เดือน จังหวัดอุดรธีนี ปี 2545 – 2553 ร้อย ละ แหล่งข้อมูล : โปรแกรม Child เป้าหมาย ร้อยละ 3.6

42


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการป้องกัน การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2554 นายแพทย์ถวัลย์ สายวัฒน์ หัวหน้า กลุ่มงานสูตินรีเวช กรรมโรงพยาบาล อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google