งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A man’s dreams are an index to his greatness การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A man’s dreams are an index to his greatness การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A man’s dreams are an index to his greatness การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย

2 แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม 4 กลุ่ม มุมมองประชาชน มุมมองภาคี มุมมองกระบวนการ มุมมองพื้นฐาน

3 มุมมองประชาชน ตัวแทนแม่ที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี และผู้อาวุโสในชุมชน (เล่า นิทานได้) ประธานและเลขา อสม. รวม 2 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 1 คน

4 มุมมองประชาชน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม สุขภาพ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความ สามัคคี ความเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเอง การสื่อสาร ข้อมูล ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม

5 ความสามารถในการแสดง บทบาทของ มุมมองภาคี ครูโรงเรียนประถมศึกษา ตัวแทนจาก อปท. ครูพี่เลี้ยงเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็ก ตัวแทนร้านค้าในหมู่บ้าน ผู้แทนจาก กองทุนสุขภาพตำบล

6 ความสามารถในการแสดง บทบาทของ มุมมองภาคี การกำหนดนโยบาย การสนับสนุนต่างๆ (งบ,วิชาการ) การให้ความร่วมมือ การจัดกิจกรรมสุขภาพ ฯลฯ การแสดงบทบาท

7 การบริหารจัดการ เกี่ยวกับ การประสานงาน การจัดระบบบริการ การสื่อสาร การสร้างพันธมิตร/การสนับสนุนภาคีเครือข่าย การติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้/การสร้างนวัตกรรม มุมมองกระบวนการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

8 มุมมองพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คน (บุคลากรแกนนำ /ความรู้ ทักษะ) วัฒนธรรมองค์กร / บรรยากาศ ขององค์กร ข้อมูล (ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน)

9 คุณลักษณะผู้เข้าประชุม 1. ให้ข้อมูลของเรื่องที่นำมาจัดทำแผนที่ฯได้ 2. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มได้ 3. กล้าแสดงออก 4. เข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดเวลาการจัดประชุม 5. สมัครใจเข้าร่วมประชุม

10 การจัดห้องประชุม จัดแบบชั้นเรียนในช่วงแรกที่เป็นการบรรยาย การประชุมกลุ่ม แยก 4 กลุ่มตามมุมมอง ช่วงประชุมกลุ่ม ใช้เฉพาะเก้าอี้เป็นส่วนใหญ่ ผู้เข้าประชุมควรมีป้ายชื่อ และเขียนอักษรตัวใหญ่

11 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 1. Notebook 4 เครื่องลง Pro. Mind Map 2. LCD 1 เครื่อง 3.Printer 1 เครื่อง หมึก และสะพานไฟ 4. กระดาษถ่ายเอกสาร 2 รีม 5. กระดาษ Flip Chart จำนวน 50 แผ่น

12 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ (ต่อ) 6. ปากกาเคมี ชนิด 2 หัว สีแดง สีน้ำเงิน สีดำ อย่างละ 4 ด้าม 7. กระดาษกาว 2 ม้วน 8. กรรไกรตัดกระดาษ 9. กระดาษทำปก ชนิดอ่อน ขนาด A 4 รวม 4 สีๆ 1 รีม 10. ผู้รับผิดชอบพิมพ์งาน ทุกผลงานของทุกกลุ่ม

13

14 ผังจุดหมายปลายทาง เด็กมีโภชนาการมีสมวัย จังหวัดอุดรธานี ปี พ. ศ. 2554 - 2557 ( ระยะเวลา 4 ปี ) กำหนด ณ วันที่........ เดือน. กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2554 มุมมองประชาชนมุมมองภาคี มุมมองกระบวนการมุมมองพื้นฐาน

15 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การพัฒนาเด็ก....มีโภชนาการสมวัย พ.ศ. 2554-2557 กำหนดเมื่อวันที่.........กุมภาพันธ์ 2554

16


ดาวน์โหลด ppt A man’s dreams are an index to his greatness การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google