งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ คปสอ.นายูง - นำตัวชี้วัดที่ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 จากการประเมินใน รอบปีที่ผ่านมามาพิจารณาร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ คปสอ.นายูง - นำตัวชี้วัดที่ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 จากการประเมินใน รอบปีที่ผ่านมามาพิจารณาร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ คปสอ.นายูง - นำตัวชี้วัดที่ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 จากการประเมินใน รอบปีที่ผ่านมามาพิจารณาร่วมกัน - กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด - ทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง - เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ในกรณีที่ไม่เข้าใจ - ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - มีการประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ของแต่ละตัวชี้วัดจากผู้นิเทศในระดับโซน 4

2 ข้อเสนอแนะของ คปสอ.นายูง 1. ทีมจังหวัดควรมีการหาปัจจัย/สาเหตุ ตัวชี้วัดที่มี คะแนนต่ำเป็นเพราะเหตุใด เช่น ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำ ทุกอำเภอ 2. KPI ควรระบุกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 3. ทีมระดับจังหวัดควรมีการนิเทศติดตามงาน อย่างต่อเนื่องมากกว่าปีละ 1 ครั้ง 4. ผู้รับผิดชอบงานใน คปสอ. ควรมีความเชื่อมั่น ในตัวชี้วัดว่าสามารถพัฒนางานได้จริง ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คปสอ.เพ็ญ 1. กำหนดคณะทำงานรับผิดชอบงาน ที่ชัดเจนเป็น 9Q 2. ผู้บริหารต้องได้ใจลูกน้อง 3. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

4 ข้อเสนอแนะ คปสอ.เพ็ญ จังหวัดและอำเภอร่วมกันหาส่วนขาด ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย เพื่อพัฒนา ให้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในปีต่อไป ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

5 ข้อเสนอแนะ คปสอ.กุดจับ 1. ควรให้เงินรางวัล/รางวัล แก่อำเภอที่สามารถ ดำเนินงานได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น ร้อยละ 85) 2. KPI ที่ประเมินควรวัดเฉพาะที่สำคัญเพื่อไม่ให้มี ตัวชี้วัดมากเกินไป และตัวชี้วัดบางตัวไม่ต้องประเมินแต่ ให้ติดตาม ควบคุม กำกั 3. งานอนามัยโรงเรียน ให้ สสจ. ประสานแจ้ง ผอ. เขต ในระดับจังหวัดให้เลือกโรงเรียนเป้าหมาย แล้วจึง แจ้ง คปสอ.ให้สนับสนุนวิชาการแก่ ร.ร. เป้าหมายนั้น 4. การนิเทศงานควรมากกว่าปีละ 1 ครั้ง ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

6 ข้อเสนอแนะ คปสอ.สร้างคอม 1. การที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลายงาน ทำให้การพัฒนางานตาม KPI ไม่บรรลุ แต่ คปสอ. สร้างคอมจะมีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขตเฉพาะงาน เช่น งานควบคุมโรค งาน อสม. 2. คปสอ.ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง 4 M ทำให้การพัฒนาตัวชี้วัดบางตัวทำได้ยาก 3. ผู้นิเทศงาน/ผู้ประเมิน ควรประเมินโดยเน้น กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์อย่างเดียว ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

7 ข้อเสนอแนะ คปสอ.หนองแสง 1. จังหวัดและอำเภอ ควรสร้างความเข้าใจ ที่ตรงกันเกี่ยวกับ KPI template ที่ประเมิน 2. งานที่ไม่ได้ทำเฉพาะฝ่าย สธ. ฝ่ายเดียว จังหวัดไม่นำมาเป็นตัวชี้วัดที่ประเมิน คปสอ. เช่น กองทุนฯ มีแผน แต่ให้ติดตามนิเทศงาน ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

8 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการประเมิน คปสอ. 1.KPI ที่ประเมินควรวัดเฉพาะที่สำคัญเพื่อไม่ให้มีตัวชี้วัด มากเกินไป และตัวชี้วัดบางตัวไม่ต้องประเมินแต่ให้ ติดตาม ควบคุม กำกับ 2.ควรให้เงินรางวัล/รางวัล แก่อำเภอที่สามารถดำเนินงาน ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด(เช่น ร้อยละ 85)หรือจัดเป็น เกรด A B C 3.จังหวัดและอำเภอร่วมกันหาส่วนขาดของตัวชี้วัด ที่ได้คะแนนน้อย เพื่อพัฒนาให้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในปี ต่อไป และควรมี Intervention ลงไปช่วยสนับสนุนการ ดำเนินงานของ คปสอ. 4. การนิเทศงานควรมากกว่าปีละ 1 ครั้ง 5. KPI ควรวัดที่กระบวนการไม่ควรวัดที่ผลลัพธ์เพียง อย่างเดียว


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ คปสอ.นายูง - นำตัวชี้วัดที่ผลงานต่ำกว่าร้อยละ 70 จากการประเมินใน รอบปีที่ผ่านมามาพิจารณาร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google