งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ นพ. นิทัศน์ รายยวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ นพ. นิทัศน์ รายยวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ นพ. นิทัศน์ รายยวา

2 2 UC OP PP Inv CL NP SM SR FM IP

3 3 CL NP SM SR FM -ทีมงานประชุมทุกเดือน -รายงานการประชุม เครือข่าย

4 4 สาธารณสุขอำเภอ ผู้จัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Project manager) ภาวะผู้นำบริหารผ่านองค์กร สรุปความก้าวหน้าทุกเดือน แก้ปัญหา คน, เงิน, ของ, หนุนงาน

5 5 กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สสอหัวหน้าทีม นวก. ใน สสอ. รพช. หัวหน้างาน ชุมชน รพช. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพช. หัวหน้าเครือข่ายทุกแห่ง (ส1) พยาบาลเวชปฏิบัติ (ส2) SRRT ปฐมภูมิ (ส3) ที่ปรึกษาอบอุ่นปฐมภูมิ (ส4) นักยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิ (ส5) นักเปลี่ยนพฤติกรรม ปฐมภูมิ

6 6 งบ PP เปิดบัญชีใหม่ใน รพช เบิก/ถอน โดย ผอก รพช. และ สสอ. บริหารโดย กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

7 7 หมออนามัย คู่มือทำงาน ประชากรเป้าหมายชัดเจน (รายครัวเรือน, หมู่บ้าน) ทำงานสะดวก (จักรยานยนต์, โทรศัพท์) สรุปงานทุกสัปดาห์

8 8 เข็มทิศการนำ วิสัยทัศน์ สรรสร้าง รู้ สัมพันธ์

9 9 องค์ประกอบการนำ 1. รู้ (Sense making) รู้เขารู้เรา (Swot) 2. วิสัยทัศน์ (Vision) กำหนดภาพอนาคตที่เป็นไปได้ 3. สัมพันธ์ (Relating) ผนึกกำลังพันธมิตรรอบข้าง 3. สรรสร้าง (Inventing) หาทางเลือกใหม่ๆ

10 10 หัวใจสำคัญของ ภาวะการนำ ต่อการบริหารการ เปลี่ยนแปลง ๑ สร้างความเข้าใจความ จำเป็นในสถากรณ์ถึงทางตัน ๒ ผู้นำแต่ละระดับมีบทบาท และคลุกผู้ปฏิบัติงาน ๓ หลักการและแผนเป็นที่ ยอมรับทั่วทั้งองค์กรโดยให้ ความสำคัญแก่ผู้เห็นแย้งอย่าง ทะนุถนอม ๔ ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความเห็นและตัดสินใจ อย่างทั่วถึง

11 11 ความจริงเกี่ยวกับ Leadership 1. สามารถกระจายการเรียนรู้ได้ 2. เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่พัฒนาได้ 3. เป็นกระบวนการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง 4. สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

12 12 Leadership 1. การนำความสัมพันธ์ (Relational Leadership) 1.1 การนำผู้ใต้บังคับบัญชา 1.2 การนำผู้บังคับบัญชา 1.3 การนำผู้ปฏิบัติงาน 1.4 การนำเพื่อนผู้ร่วมงาน 2. การนำสถานการณ์พิเศษ 2.1 การนำความขัดแย้ง 2.1 การนำการเปลี่ยนแปลง 2.3 การนำบนความแตกต่าง 3. การนำพื้นฐานคุณค่าของคน

13 13 Leadership 1. Establishing Direction : กำหนดทิศ 2. Building Alliances: คิดสร้างประสาน 3. Motivating & Inspiring: ชำนาญการปลุกเร้า

14 14  วิเคราะห์  ตัวเลข  ปริมาณ  อารมณ์สุนทรี  คิดรวบยอด  บูรณาการ  เจ้าระเบียบ  มีแผนชัดเจน  ความสัมพันธ์ที่ดี  สนุก  อารมณ์ละเอียดอ่อน Facts Form Future Feelings

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Leadership กับการ สร้างทีม ๑ เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ๒ ยุติการตำหนิความไร้ สมรรถนะ ๓ ยอมรับคุณค่าและความร่วมใจ ของทุกคน ๔ ชื่นชมยกย่องผู้ร่วมงาน ตลอดเวลา ๕ นำทีมเร่งรัดงานอย่างเป็น ระบบ ๖ ใจหนักแน่นต่อคำซุบซิบ นินทาโดยไร้เหตุผล ๗ หนุนเสริมความุ่งมั่นที่ดีของ แต่ละคน

20 20 การนำทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ ๑ ต้องชูธงทิศทางที่ชัดเจน ๒ เลือกและมอบหมายงานให้ ตรงกับคน ๓ ทีมเข้าใจเป้าหลักมิใช่เห็นแต่ กิจกรรมเล็กๆ ๔ ทุกคนมีภารกิจชัดเจนและ เข้าใจอย่างถ่องแท้ ๕ ร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน ๖ ความขัดแย้งต้องแก้ไข “ รวดเร็ว เป็นธรรม จริงใจ ”

21 21 ระดับหมู่บ้าน 1. ออกกำลังกาย 2. T.B. 3. ผู้สูงอายุ 4. ความดันโลหิตสูง 5. เบาหวาน 6. แอลกอฮอล์ / บุหรี่ 7. โรคติดต่อทุกชนิด 8. พฤติกรรมสุขภาพ

22 22 ระดับตำบล 1. ความร่วมมือกับ อปท. 2. ความร่วมมือของประชาคม 3. การจัดมาตรการของชุมชน 4. การจัดการสื่อสาธารณะ 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 6. ดูแลการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 7. ศูนย์สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง

23 23 ระดับอำเภอ 1. ระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ 2. การประเมิน “ ช่วยเหลือเกื้อกูล ” 3. เร่งรัดงาน “ ร่วมด้วยช่วยกัน ” 4. เป็นเจ้าภาพพื้นที่เต็มร้อย

24 24 ระดับจังหวัด 1. ผลักดันเต็มร้อย 2. หนุนเสริมศูนย์สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 3. จัดหาอัฐะบริขาลหนุนช่วยสุดๆ 4. เพิ่มบุคลากรครบถ้วน 5. มอบภาระกิจและอำนาจตัดสินใจ 6. สร้างขวัญกำลังใจทีมงาน

25 25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ ภาวะผู้นำกับการบริหาร งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ นพ. นิทัศน์ รายยวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google