งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำกับการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำกับการบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำกับการบริหาร
งานสาธารณสุข แบบบูรณาการ นพ.นิทัศน์ รายยวา

2 OP PP UC CL NP SM SR FM Inv IP

3 ทีมงานประชุมทุกเดือน รายงานการประชุม
CL SM NP SR FM เครือข่าย ทีมงานประชุมทุกเดือน รายงานการประชุม

4 สาธารณสุขอำเภอ ผู้จัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Project manager)
ภาวะผู้นำบริหารผ่านองค์กร สรุปความก้าวหน้าทุกเดือน แก้ปัญหา คน, เงิน, ของ, หนุนงาน

5 กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
สสอ หัวหน้าทีม นวก. ใน สสอ. รพช. หัวหน้างาน ชุมชน รพช. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพช. หัวหน้าเครือข่ายทุกแห่ง (ส1) พยาบาลเวชปฏิบัติ (ส2) SRRT ปฐมภูมิ (ส3) ที่ปรึกษาอบอุ่นปฐมภูมิ (ส4) นักยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิ (ส5) นักเปลี่ยนพฤติกรรม ปฐมภูมิ

6 งบ PP เบิก/ถอน โดย ผอก รพช. และ สสอ. บริหารโดย กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
เปิดบัญชีใหม่ใน รพช เบิก/ถอน โดย ผอก รพช. และ สสอ. บริหารโดย กรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

7 หมออนามัย คู่มือทำงาน ประชากรเป้าหมายชัดเจน (รายครัวเรือน, หมู่บ้าน)
ทำงานสะดวก (จักรยานยนต์, โทรศัพท์) สรุปงานทุกสัปดาห์

8 เข็มทิศการนำ วิสัยทัศน์ สรรสร้าง รู้ สัมพันธ์

9 องค์ประกอบการนำ 1.รู้ (Sense making) รู้เขารู้เรา (Swot)
2.วิสัยทัศน์ (Vision) กำหนดภาพอนาคตที่เป็นไปได้ 3.สัมพันธ์(Relating) ผนึกกำลังพันธมิตรรอบข้าง 3.สรรสร้าง(Inventing) หาทางเลือกใหม่ๆ

10 หัวใจสำคัญของภาวะการนำ ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑ สร้างความเข้าใจความจำเป็นในสถากรณ์ถึงทางตัน ๒ ผู้นำแต่ละระดับมีบทบาทและคลุกผู้ปฏิบัติงาน ๓ หลักการและแผนเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งองค์กรโดยให้ความสำคัญแก่ผู้เห็นแย้งอย่างทะนุถนอม ๔ ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นและตัดสินใจอย่างทั่วถึง

11 ความจริงเกี่ยวกับ Leadership
1.สามารถกระจายการเรียนรู้ได้ 2.เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่พัฒนาได้ 3.เป็นกระบวนการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง 4.สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

12 Leadership 1.การนำความสัมพันธ์ (Relational Leadership)
1.1 การนำผู้ใต้บังคับบัญชา 1.2 การนำผู้บังคับบัญชา 1.3 การนำผู้ปฏิบัติงาน 1.4 การนำเพื่อนผู้ร่วมงาน 2.การนำสถานการณ์พิเศษ 2.1 การนำความขัดแย้ง 2.1 การนำการเปลี่ยนแปลง 2.3 การนำบนความแตกต่าง 3.การนำพื้นฐานคุณค่าของคน

13 Leadership 1. Establishing Direction : กำหนดทิศ
2. Building Alliances : คิดสร้างประสาน 3. Motivating & Inspiring : ชำนาญการปลุกเร้า

14 Facts Future Form Feelings อารมณ์สุนทรี วิเคราะห์ คิดรวบยอด ตัวเลข
ปริมาณ อารมณ์สุนทรี คิดรวบยอด บูรณาการ เจ้าระเบียบ มีแผนชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดี สนุก อารมณ์ละเอียดอ่อน Facts Form Future Feelings

15

16

17

18

19 Leadership กับการสร้างทีม
๑ เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ๒ ยุติการตำหนิความไร้สมรรถนะ ๓ ยอมรับคุณค่าและความร่วมใจของทุกคน ๔ ชื่นชมยกย่องผู้ร่วมงานตลอดเวลา ๕ นำทีมเร่งรัดงานอย่างเป็นระบบ ๖ ใจหนักแน่นต่อคำซุบซิบนินทาโดยไร้เหตุผล ๗ หนุนเสริมความุ่งมั่นที่ดีของแต่ละคน

20 การนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑ ต้องชูธงทิศทางที่ชัดเจน ๒ เลือกและมอบหมายงานให้ตรงกับคน ๓ ทีมเข้าใจเป้าหลักมิใช่เห็นแต่กิจกรรมเล็กๆ ๔ ทุกคนมีภารกิจชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ๕ ร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ๖ ความขัดแย้งต้องแก้ไข“รวดเร็ว เป็นธรรม จริงใจ”

21 ระดับหมู่บ้าน 1. ออกกำลังกาย 5. เบาหวาน 2. T.B. 6. แอลกอฮอล์/บุหรี่
3. ผู้สูงอายุ 7.โรคติดต่อทุกชนิด 4. ความดันโลหิตสูง 8. พฤติกรรมสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน

22 ระดับตำบล 1. ความร่วมมือกับ อปท. 2. ความร่วมมือของประชาคม
3. การจัดมาตรการของชุมชน 4. การจัดการสื่อสาธารณะ 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 6. ดูแลการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 7. ศูนย์สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ระดับตำบล

23 ระดับอำเภอ 1. ระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ
2. การประเมิน “ช่วยเหลือเกื้อกูล” 3. เร่งรัดงาน “ร่วมด้วยช่วยกัน” 4. เป็นเจ้าภาพพื้นที่เต็มร้อย ระดับอำเภอ

24 ระดับจังหวัด 1. ผลักดันเต็มร้อย 2. หนุนเสริมศูนย์สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง
3. จัดหาอัฐะบริขาลหนุนช่วยสุดๆ 4. เพิ่มบุคลากรครบถ้วน 5. มอบภาระกิจและอำนาจตัดสินใจ 6. สร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ระดับจังหวัด

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำกับการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google