งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล 2554 จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล 2554 จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล 2554 จังหวัดอุดรธานี

2 กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก และการระบาด ไข้หวัดใหญ่ 1.1 แพทย์ พยาบาล จนท. สธ. รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน 1.2SRRT 1.3 จนท./ อส. ทำลายซากสัตว์ ต้องสงสัยไข้หวัดนก 1.4 จนท. ห้อง Lab การตรวจ วินิจฉัย ไวรัสไข้หวัดใหญ่

3 กลุ่มเป้าหมาย 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2.1 หญิงมีอายุครรภ์ 7 เดือน ขึ้นไป 2.2 บุคคลอ้วน ( BW100 กก ขึ้นไป /BMI>35 ) 2.3 ผู้พิการทางสมองที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

4 กลุ่มเป้าหมาย 2.4 บุคคลอายุ 2 - <65 ปีที่ ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 9 โรค ** (7 โรค ) ได้แก่ COPD, หอบ หืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, CA ระหว่างเคมี บำบัด, เบาหวาน, ธาลาสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (sympt.HIV ) 2.5 บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุก คน 2.6 บุคคลอายุ 6 เดือน – <2 ปี ทุกคน

5 กำหนดการรณรงค์ ให้บริการ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554 แจ้งส่งคืนวัคซีน 25 – 30 กรกฎาคม 2554 เก็บตก 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2554

6 งบประมาณ สนันสนุนผ่าน สสจ. สำหรับดำเนินการให้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ * ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. และจัดทำ แผนการรณรงค์ * รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนเป้าหมาย * จัดทำแผนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ชดเชยค่าบริการ โดยบันทึกผ่าน Website http://ucapps ๑ nhso.go.th ๒ influenza ๒ FrminfluLogin.jsp

7 การบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 กลุ่มประชาชน จ่ายตามกลุ่มเป้าหมาย ** รายละ 20 บาท กลุ่ม บุคลากร รายละ 10 บาท ภายในวันที่ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2554 กลุ่มประชาชน จ่ายตามกลุ่มเป้าหมาย ** รายละ 15 บาท กลุ่ม บุคลากร รายละ 5 บาท ( การให้บริการ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554 )

8 การโอนเงินค่าชดเชยบริการ กรณี CUP บันทึกข้อมูล สปสช. จัดสรรให้ CUP โดยตรง กรณี รพ. สต / สอ * * บันทึกข้อมูล สปสช. จัดสรรผ่าน สสจ. ( โดยแยกรายหน่วยบริการ ) ** ให้ CUP ตกลงบริการกับจังหวัดก่อน ** ให้ CUP ตกลงบริการกับจังหวัดก่อน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล 2554 จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google