งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี ปี2555 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน % มัธยฐาน ไมโครกรัมต่อลิตร

3 ปี ภาวะการขาดสารไอโอดีน วัดค่า TSH ที่ > mU/L จังหวัดอุดรธานี ปี 2546 – 2555

4 เดือน กราฟแนวโน้มภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัด อุดรธานี ปี งบประมาณ 2555 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ mU/L แหล่งข้อมูล ; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

5 ข้อมูลการขาดสาร ไอโอดีน กิจกรรม ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ( ต. ค 54 – พ. ค 55) ผลตรวจคัด กรองสุขภาพ ทารกแรกเกิด 17,00 0 ราย 15,55 3 ราย 14,796 ราย ราย 11,21 3 ราย พบผิดปกติ ( TSH >11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร ) 4,961 ราย (29.2 %) 4,474 ราย (28.7 %) 3,204 ราย (21.6 %) 2,437 ราย (15.7 %) 1510 ราย (13.4) พบผิดปกติ ( TSH >25 มิลลิ ยูนิต / ลิตร ) 146 ราย 131 ราย 97 ราย 70 ราย 70 ราย Confirm Lab และให้การรักษา 12 ราย 21 ราย 3 ราย 2 ราย 0

6 เรียงลำดับอำเภอที่พบภาวะขาดสาร ไอโอดีนจากน้อยไปมาก อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 1. เพ็ญ ประจักษ์ หนอง แสง กุมภวา ปี กู่แก้ว พิบูลย์ รักษ์ ไชยวาน ศรีธาตุ หนอง หาน หนอง วัวซอ อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 11. นายูง สร้าง คอม โนน สะอาด ทุ่งฝน น้ำ โสม บ้าน ดุง เมือง กุดจับ บ้าน ผือ วังสาม หมอ 20.81

7 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แก่หญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนม มารดา ต ามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข.... ซึ่งให้ความสำคัญกับการ ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และได้ แจ้งว่า.. คณะกรรมการพิจารณายาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ มีมติรับรองยาเม็ดเสริม ไอโอดีน ๒ ตำรับ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัช กรรมให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลัก แห่งชาติแล้ว และ สปสช. เพิ่มการให้ยาเม็ด เสริมไอโอดีนเข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของ การดูแลหญิงตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วย นมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8 ข้อเสนอแนะ 1. หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับวิ ตมินเสริมไอโอดีนอย่าง ต่อเนื่องจนหลังคลอด 6 เดือน ทุกราย 2. น้ำดื่มเสริมไอโอดีน 3. ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google