งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน จังหวัดอุดรธานี ปี2555 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 51.86 % มัธยฐาน 144.89 ไมโครกรัมต่อลิตร

3 ปี ภาวะการขาดสารไอโอดีน วัดค่า TSH ที่ > 11.25 mU/L จังหวัดอุดรธานี ปี 2546 – 2555

4 เดือน กราฟแนวโน้มภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนจังหวัด อุดรธานี ปี งบประมาณ 2555 จำแนกรายเดือน วัดค่า TSH ที่ 11.25 mU/L แหล่งข้อมูล ; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

5 ข้อมูลการขาดสาร ไอโอดีน กิจกรรม ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ( ต. ค 54 – พ. ค 55) ผลตรวจคัด กรองสุขภาพ ทารกแรกเกิด 17,00 0 ราย 15,55 3 ราย 14,796 ราย 15484 ราย 11,21 3 ราย พบผิดปกติ ( TSH >11.25 มิลลิยูนิต / ลิตร ) 4,961 ราย (29.2 %) 4,474 ราย (28.7 %) 3,204 ราย (21.6 %) 2,437 ราย (15.7 %) 1510 ราย (13.4) พบผิดปกติ ( TSH >25 มิลลิ ยูนิต / ลิตร ) 146 ราย 131 ราย 97 ราย 70 ราย 70 ราย Confirm Lab และให้การรักษา 12 ราย 21 ราย 3 ราย 2 ราย 0

6 เรียงลำดับอำเภอที่พบภาวะขาดสาร ไอโอดีนจากน้อยไปมาก อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 1. เพ็ญ 4.43 2. ประจักษ์ 6.29 3. หนอง แสง 6.63 4. กุมภวา ปี 6.92 5. กู่แก้ว 7.69 6. พิบูลย์ รักษ์ 8.33 7. ไชยวาน 9.09 8. ศรีธาตุ 9.84 9. หนอง หาน 10.13 10. หนอง วัวซอ 10.36 อำเภอ % ขาดสาร ไอโอดีน 11. นายูง 11.94 12. สร้าง คอม 12.14 13. โนน สะอาด 12.50 14. ทุ่งฝน 13.70 15. น้ำ โสม 14.17 16. บ้าน ดุง 14.99 17. เมือง 15.50 18. กุดจับ 19.27 19. บ้าน ผือ 19.74 17. วังสาม หมอ 20.81

7 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แก่หญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนม มารดา ต ามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข.... ซึ่งให้ความสำคัญกับการ ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และได้ แจ้งว่า.. คณะกรรมการพิจารณายาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ มีมติรับรองยาเม็ดเสริม ไอโอดีน ๒ ตำรับ ที่ผลิตโดยองค์การเภสัช กรรมให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชียาหลัก แห่งชาติแล้ว และ สปสช. เพิ่มการให้ยาเม็ด เสริมไอโอดีนเข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของ การดูแลหญิงตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วย นมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8 ข้อเสนอแนะ 1. หญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับวิ ตมินเสริมไอโอดีนอย่าง ต่อเนื่องจนหลังคลอด 6 เดือน ทุกราย 2. น้ำดื่มเสริมไอโอดีน 3. ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปี2554 หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน 54.82 % มัธยฐาน 140.18 ไมโครกรัมต่อลิตร สสจ. อุดรธานี ; 2554,2555 ผลการตรวจปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อหาภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google