งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวัณโรค ปี 2552 ชื่อ ……… นามสกุล ……… สถานบริการ ………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวัณโรค ปี 2552 ชื่อ ……… นามสกุล ……… สถานบริการ ………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวัณโรค ปี 2552 ชื่อ ……… นามสกุล ……… สถานบริการ ………………

2 Case Finding Activities ต. ค. 51 - พ. ค. 52 ประชากร เป้าหมาย ผลงาน ร้อย ละ

3 จำนวนผู้ป่วย PTB. New. SS. positive ( ราย ) 2551 2552 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รว ม 3 เดื อน ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. รว ม 3 เดื อน เม. ย. พ.ค.พ.ค. Case notification รายงานทุกเดือน (2 Cohort) เน้นเฉพาะ PTB New SS positive

4 Case notification of new PTB SS positive ต. ค.51 – พ. ค.52 Month/ Year HIV Neg or unknown (A) HIV+ (B) DM (C) other chronic diseases (D) Migrants (E) multiple diseases/ Conditions (F) Prisontotal ต. ค 51 พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค 52 ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค. รวม

5 Sputum conversion rate of PTB SS positive ตุลาคม 51 – มี. ค. 52 เดือน / ปี PTB. New. SS. positive ( ราย ) TB. New. SS. positive ที่ convert เป็น Negative เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2(3) % conversion rate แต่ละเดือน ( เป้าหมาย ≥ ร้อย ละ 85 ) % conversion rate รอบ 3 เดือน ต. ค. 51 พ. ย. 51 ธ. ค. 51 ม. ค. 52 ก. พ.52 มี. ค. 52

6 การรายงาน TB/HIV ต. ค.51 – มี. ค. 52 จำนวน ผู้ป่วย วัณโรคทุก ประเภทที่ ขึ้นทะเบียน กิจกรรม ได้รับการ ตรวจ HIV เป้าหมาย > 85% จำนวน ร้อยละ มีผลตรวจ HIV เป็น + จำนวน ร้อย ละ ได้รับยา ARV เป้าหมาย > 60% จำนวน ร้อยละ ตค 51 พย 51 ธค 51 มค 52 กพ 52 มีค 5 2 รวม

7 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ต. ค. 50 – ธ. ค. 50 Succes s FailDiedDefa ult TO TB ( HIV-, unknown) % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน ) TB (HIV+) % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน ) Total % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน )

8 Treatment outcomes of new smear positive TB patients ม. ค. 51– มี. ค. 51 Succes s FailDiedDefa ult TO TB ( HIV-, unknown) % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน ) TB (HIV+) % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน ) Total % ( จำนวน ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำนว น ) % ( จำน วน )

9 ปัญหา / อุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวัณโรค ปี 2552 ชื่อ ……… นามสกุล ……… สถานบริการ ………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google