งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตำแหน่ง ประเภท เจ้าหน้าที่ บริหาร....... แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท ทั่วไป วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตำแหน่ง ประเภท เจ้าหน้าที่ บริหาร....... แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท ทั่วไป วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตำแหน่ง ประเภท เจ้าหน้าที่ บริหาร......

2

3 แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท ทั่วไป วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง ระดับ 9 ขึ้นไป และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการสูงกว่ากอง ระดับ 8 และเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับกอง ระดับ 8 ขึ้นไป ปฏิบัติโดยผู้มีวุฒิปริญญาและ ภาครัฐขาดแคลนและ เป็น R&D ทางเทคโนโลยี่ หรือ เป็นงานกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน งานกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน มีองค์กรวิชาชีพรับรอง หรือ ระดับ 1 – 8 อื่น ๆ

4 ประเภทสายงานของตำแหน่ง ข้าราชการ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่...., ช่าง สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงาน...., นายช่าง..., ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 3 นัก...., เจ้าหน้าที่......, ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 4 ชื่อเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สายงานเดี่ยว 4,5,6,7,8 เจ้าหน้าที่บริหาร......

5

6 แบ่งข้าราชการ เป็น 4 ประเภท ( มาตรา 45) ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วน ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก. พ. กำหนดเป็น ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งหัวหน้า ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก. พ. กำหนด เป็นประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จปริญญา ตามที่ ก. พ. กำหนดปฏิบัติงานในหน้าที่ ของตำแหน่งนั้น ประเภททั่วไป ตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก. พ. กำหนด

7 ประเภทสายงานของตำแหน่ง ข้าราชการ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่...., ช่าง สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงาน...., นายช่าง..., ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 3 นัก...., เจ้าหน้าที่......, ชื่อเฉพาะ สายงานควบเริ่มต้นจากระดับ 4 ชื่อเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สายงานเดี่ยว 4,5,6,7,8 เจ้าหน้าที่บริหาร......

8 อำนาจในการกำหนดตำแหน่ง ( มาตรา 47 -48) ก. พ. จัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง หลักเกณฑ์ อ. ก. พ. กระทรวง กำหนดตำแหน่ง ได้ตามหลักเกณฑ์ จำนวน ประเภท สายงาน ระดับ

9 มาตรา 44 นอกจากตำแหน่งที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินแล้ว อ. ก. พ. กระทรวงอาจอำหนดตำแหน่งที่มี ชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการ บริหารและแจ้งให้ ก. พ. ทราบ

10 ลักษณะที่ 4 ยังไม่ใช้บังคับจนกว่า ( มาตรา 131 บทเฉพาะกาล ) ก. พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนของทุก ส่วนราชการเข้าประเภทตำแน่ง สายงาน และระดับ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประกาศให้ทราบ ภายใน 1 ปี นับแต่ พ. ร. บ. ใช้บังคับ ส่วนราชการสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน ปี นับ แต่วันที่ ก. พ. ประกาศ

11 แนวทางการพิจารณาสายงาน จบห. สายงานเฉพาะกระทรวง จบห. สาธารณสุข สายงานทั่วไป จบห. อื่น ๆ รวม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12 ปรับเป็นสายงานใด และ ประเภทใด

13

14

15

16 ข้อเสนอ ปรับเป็นสายงานปริญญาทั้งหมด สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานี อนามัย เสนอให้จัดเป็นประเภทอำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt การจัดตำแหน่ง ประเภท เจ้าหน้าที่ บริหาร....... แบ่งข้าราชการพลเรือน เป็น 3 ประเภท ทั่วไป วิชาชีพ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารระดับสูง หรือ ระดับกลาง ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google