งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก รับบริการโดยความสมัครใจ

2 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้กำจัด สัตว์ปีก หญิงมีครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้น ไป  บุคคลโรคอ้วน ( นน. > 100 กก หรือ BMI > 35) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป – 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 9 กลุ่มโรค (COPD, หอบหืด, หัวใจ, CVA, ตวาย, เคมีบำบัด, DM, ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวม HIV ที่มีอาการ ) กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ กำจัดสัตว์ปีก  หญิงมีครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไป  บุคคลโรคอ้วน ( นน. > 100 กก หรือ BMI > 35)  ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้

3 5. บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป – 65 ปี ที่มีโรค เรื้อรัง 9 กลุ่มโรค (COPD, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย,, มะเร็งระหว่างเคมีบำบัด, เบาหวาน, ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวม HIV ที่มีอาการ ) 6. บุคคลอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไปทุกคน 7. บุคคลอายุ 6 เดือน – 2 ปีทุกคน กลุ่มเป้าหมาย

4 1. รายละเอียดการสนับสนุน งบประมาณ สสจ. เพื่อดำเนินการในกิจกรรม (300,000 บาท ) 1) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. และจัดทำ แผนการรณรงค์ 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน เป้าหมายพื้นที่ในจังหวัด / อำเภอ / ตำบล 3) จัดทำแผนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ สสจ. จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ ตาม เป้าหมายวัคซีน

5 2. การสนับสนุนค่าชดเชยบริการ แก่ หน่วยบริการ พิจารณาจากผลงานที่บันทึกใน โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (Online) ใน Website NHSO ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554 ในประชากร กลุ่มเป้าหมาย

6 2. การสนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยบริการ 2.1. ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกภายใน 15 กย.54 ประชาชน 20 บาท / ราย, บุคลากร 10 บาท / ราย 2.2. ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกระหว่าง 16 กย. – 31 ตค. 54 ประชาชน 15 บาท / ราย, บุคลากร 5 บาท / ราย หากบันทึกเกินช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับงบสนันสนุน

7 ตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมการให้วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ( ตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรร )90%


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google