งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน การกำหนดสถานสุขภาพในวัยทำงาน ควรคำนึง ดังนี้ 1. การบริโภคอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. การนอนหลับ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน การกำหนดสถานสุขภาพในวัยทำงาน ควรคำนึง ดังนี้ 1. การบริโภคอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. การนอนหลับ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน การกำหนดสถานสุขภาพในวัยทำงาน ควรคำนึง ดังนี้ 1. การบริโภคอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. การนอนหลับ 4. การเจริญพันธ์และพฤติกรรมทางเพศ 5. พฤติกรรมที่คุกคามต่อสุขภาพ ดื่มเหล้า สูบ บุหรี่ 6. ปัญหาสุขภาพและเกิดโรคติดต่อ โรคอ้วน / ความดันโลหิตสูง / ไขมันสูง / HIV โรค กระเพาะอาหาร

2 การควบคุมและป้องกันโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ของหญิงวัยเจริญพันธ์ ( อายุ 15 – 44 ปี ) บทบาท / กิจกรรม 1. ควบคุมและป้องกันโลหิต จางจากการขาดธาตุเหล็ก 1.1 สนับสนุนการตรวจหา ค่าฮีมาโตคริต ( ความเข้มข้นของเลือด ) ใน กลุ่มเป้าหมายก่อนการ ดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐาน 1.2 สนับสนุนนายเม็ดธาตุ เหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง /1 เม็ด สำหรับหญิงวัย เจริญพันธ์ที่มี ค่าฮีมาโตคริตปกติ ตาม เกณฑ์ 1.3 สนับสนุนยาถ่ายพยาธิใน รายที่มีการตรวจพบโลหิต จาง 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สิ่งสนับสนุน - หลอดฮีมาโตคริต - เข็มเจาะเลือด - ยาเม็ดฟอสฟอรัสซัลเฟต ( ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม )

3 บทบาท / กิจกรรม 2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีสมาชิกจากองค์กร ทุกระดับ 2.2 จัดให้มีการประชุม สม่ำเสมอ 3. รวบรวมข้อมูล 3.1 ทำทะเบียน กลุ่มเป้าหมาย 3.2 ทำทะเบียนเวชภัณฑ์ ธาตุเหล็ก / ยาถ่าย 4. จัดทำแผน / แผนเงิน / โครงการ 5. เป็นแหล่งความรู้ / ให้ คำปรึกษา 5.1 ร่วม / สนับสนุนการ จัดประชุม, อบรม 5.2 สนับสนุนวิชาการ / เอกสาร / การบริหาร จัดการ 5.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ไป ยัง สิ่งสนับสนุน - คู่มือ - แผ่นพับ / เอกสาร

4 บทบาท / กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและ ผู้เกี่ยวข้อง 5.3.1 ความรู้เรื่องโลหิต จากการขาดธาตุเหล็ก 5.3.2 รณรงค์ให้มีการกิน ยาเม็ดธาตุเหล็กและยาน้ำ วิตามินผสมธาตุเหล็กอย่าง สม่ำเสมอ 5.3.3 ส่งเสริมให้มีการ บริโภคอาหารที่อุดมด้วย ธาตุเหล็ก 5.3.4 รณรงค์ให้มีการสวม รองเท้าและใช้ส้วมเพื่อ ควบคุมและป้องกันโรค พยาธิปากขอ 6. กระตุ้น / ประเมินผลการ ดำเนินงาน.สิ่งสนับสนุน

5 บทบาท / กิจกรรม 7. รวบรวมข้อมูลผลการ ดำเนินงานแจ้งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งสนับสนุน

6 การสนับสนุนกิจกรรมการ วางแผนครอบครัว บทบาท / กิจกรรม 1. รวบรวมข้อมูลชาย หญิง วัยเจริญพันธ์ที่ ต้องการบริการวางแผน ครอบครัว แยกตามวิธี คุมกำเนิด 2. ประสานงานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อจัดทำ แผนการเบิก - จ่าย เวชภัณฑ์ วิธีที่สามารถ ให้บริการได้ เช่น - ยาเม็ดคุมกำเนิด - ถุงยางอนามัย -3. จัดทำรายงานการรับ บริการ -4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สิ่งสนับสนุน 1. สื่อต่างๆ เช่นแผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก 2. ยาเม็ดคุมกำเนิด 3. ถุงยางอนามัย


ดาวน์โหลด ppt งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน การกำหนดสถานสุขภาพในวัยทำงาน ควรคำนึง ดังนี้ 1. การบริโภคอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. การนอนหลับ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google