งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน
พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน การกำหนดสถานสุขภาพในวัยทำงาน ควรคำนึงดังนี้ 1.การบริโภคอาหาร 2.การออกกำลังกาย 3.การนอนหลับ 4.การเจริญพันธ์และพฤติกรรมทางเพศ 5.พฤติกรรมที่คุกคามต่อสุขภาพ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 6.ปัญหาสุขภาพและเกิดโรคติดต่อ โรคอ้วน / ความดันโลหิตสูง/ไขมันสูง / HIV โรคกระเพาะอาหาร

2 การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ของหญิงวัยเจริญพันธ์ (อายุ 15 – 44 ปี)
บทบาท/กิจกรรม 1.ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 1.1 สนับสนุนการตรวจหาค่าฮีมาโตคริต (ความเข้มข้นของเลือด) ในกลุ่มเป้าหมายก่อนการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 1.2 สนับสนุนนายเม็ดธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1 เม็ด สำหรับหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มี ค่าฮีมาโตคริตปกติ ตามเกณฑ์ 1.3สนับสนุนยาถ่ายพยาธิในรายที่มีการตรวจพบโลหิตจาง 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งสนับสนุน -หลอดฮีมาโตคริต -เข็มเจาะเลือด -ยาเม็ดฟอสฟอรัสซัลเฟต (ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม)

3 บทบาท/กิจกรรม 2.1จัดตั้งคณะกรรมการโดยมีสมาชิกจากองค์กรทุกระดับ 2.2จัดให้มีการประชุมสม่ำเสมอ 3.รวบรวมข้อมูล 3.1ทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 3.2ทำทะเบียนเวชภัณฑ์ ธาตุเหล็ก/ยาถ่าย 4.จัดทำแผน/แผนเงิน/โครงการ 5.เป็นแหล่งความรู้ / ให้คำปรึกษา 5.1 ร่วม/สนับสนุนการจัดประชุม,อบรม 5.2สนับสนุนวิชาการ/เอกสาร/การบริหารจัดการ 5.3เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ไปยัง สิ่งสนับสนุน -คู่มือ -แผ่นพับ / เอกสาร

4 บทบาท/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 5.3.1 ความรู้เรื่องโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก 5.3.2 รณรงค์ให้มีการกินยาเม็ดธาตุเหล็กและยาน้ำวิตามินผสมธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอ 5.3.3 ส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก 5.3.4 รณรงค์ให้มีการสวมรองเท้าและใช้ส้วมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพยาธิปากขอ 6.กระตุ้น / ประเมินผลการดำเนินงาน. สิ่งสนับสนุน

5 บทบาท/กิจกรรม 7.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งสนับสนุน

6 การสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนครอบครัว
บทบาท / กิจกรรม 1.รวบรวมข้อมูลชาย หญิง วัยเจริญพันธ์ที่ต้องการบริการวางแผนครอบครัว แยกตามวิธีคุมกำเนิด 2.ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ วิธีที่สามารถให้บริการได้ เช่น - ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย 3. จัดทำรายงานการรับบริการ 4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สิ่งสนับสนุน 1.สื่อต่างๆ เช่นแผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก 2.ยาเม็ดคุมกำเนิด 3.ถุงยางอนามัย


ดาวน์โหลด ppt งานวัยทำงาน กลุ่มเป้าหมาย พ่อ แม่ และประชาชนในวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google