งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๕. โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๔

2 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1)
จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค พ.ค. 54 หนองคาย N นายูง อ.ท่าบ่อ สร้างคอม บ้านดุง เลย น้ำโสม เพ็ญ บ้านผือ ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ กุดจับ เมือง หนองหาน สกลนคร หนองบัวลำภู หนองวัวซอ กู่แก้ว ไม่มีรายงานผู้ป่วย ก.ประจักษ์ ไชยวาน กุมภวาปี พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ (H1N1) หนองแสง วังสามหมอ ศรีธาตุ โนนสะอาด จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 0 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

3 ที่มา: งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามวันเริ่มป่วย ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 53 – 25 พ.ค. 54 = เสียชีวิต ยังไม่พบผู้ป่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย อัตราป่วย 0.00 /ประชากรแสนคน , จำนวนผู้เสียชีวิต 0 ราย ที่มา: งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

4 แสดงค่าเฉลี่ย 7 วัน ของสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับการรักษาในจังหวัดอุดรธานี (สัปดาห์ที่ 1-20) 1.86%

5 จำนวนวันของการส่งรายงาน ILI จำแนกรายสถานบริการ ระหว่าง วันที่ 15 พ. ค
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 15 พ.ค.- 21 พ.ค.54

6 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 20
สัดส่วนผู้ป่วย ILI จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายสถานบริการ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2554 – 21 พฤษภาคม 2554 ร้อยละ ไม่ส่งข้อมูล ที่มา: สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 20

7 อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ
อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม พฤษภาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2554 ที่มา:สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 21

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.อุดรธานี ปี เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) ,Base line ,Target line จำนวนผู้ป่วย

10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 1 ราย 1 ราย 2 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 3 ราย จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 2 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

12 HI จำนวน หมู่/ชุมชน ร้อยละ 16 19.3 1-10 25 30.1 มากกว่า 10 57 50.6 CI
ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤษภาคม โดย ทีมศตม.ที่ 6.2 อด. (ระหว่างวันที่ 9-26 พ.ค.54) HI จำนวน หมู่/ชุมชน ร้อยละ 16 19.3 1-10 25 30.1 มากกว่า 10 57 50.6 CI จำนวน ร.ร./ศูนย์เด็ก 37 97.4 มากกว่า 0 1 (ต.กุมภวาปี) 2.3

13 ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤษภาคม โดย ทีมศตม.ที่ 6.2 อด. (ระหว่างวันที่ 9-26 พ.ค.54) CI จำนวนโรงพยาบาล ร้อยละ 17 100 มากกว่า 0 1 * *รพศ.อุดรธานี CI = 28.3 (พบบริเวณเรือนเพาะชำ เช่น จานรองกระถาง- ต้นไม้, กระป๋องสี, เศษวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ เป็นต้น

14 *สำรวจวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2554
ผลการสุ่มสำรวจค่า HI ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.อุดรธานี แยกรายอำเภอ โดย ทีมศตม.ที่ 6.2 อุดรธานี เดือนพฤษภาคม 2554 ค่า HI : ค่า HI ≤ 10 (8 อำเภอ) : ค่า HI = 10 – 20 ( 8 อำเภอ/ เทศบาลนครฯ) : ค่า HI > 20 (3 อำเภอ) *สำรวจวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2554

15 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน)
นายูง (4 หมู่) - บ.นายูง, ห้วยทราย ต.นายูง - บ.บ้านก้อง, โนนเมือง ต.บ้านก้อง สร้างคอม (3 หมู่) - บ.สร้างคอม, โนนชาด ต.สร้างคอม - บ.ดอนบาก, ต.บ้านโคก ทุ่งฝน (3 หมู่) - บ.ทุ่งฝน, กุดค้า ต.ทุ่งฝน - บ.โนนหนามแท่ง ต.นาทม

16 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน)
น้ำโสม (1 หมู่) - บ.ท่าลี่ ต.บ้านหยวก กู่แก้ว (1 หมู่) - บ.โนนถั่วดิน ต.คอนสาย หนองหาน (1 หมู่) - บ. หนองหาน ม.2 ต. หนองหาน หนองแสง (1 หมู่) - บ. หนองแสง ม.1 ต. หนองแสง

17 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน)
บ้านผือ (1 หมู่) - บ.หายโศก ม.1 ต.หายโศก เมือง (1 หมู่) - บ. ถ่อนน้อย ต.นาข่า โดย ทีมศตม.ที่ 6.2 อด. สำรวจวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2554

18 ความครอบคลุมของสถานบริการ ในการส่งรายงาน จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ พฤษภาคม 2554 ร้อยละความครอบคลุม แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

19 ความทันเวลาของ รายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2554
ร้อยละความทันเวลา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

20 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554
รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก รับบริการโดยความสมัครใจ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554

21 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้กำจัดสัตว์ปีก
หญิงมีครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไป  บุคคลโรคอ้วน (นน.>100 กก หรือ BMI>35) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

22 กลุ่มเป้าหมาย บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป – 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 9 กลุ่มโรค (COPD,หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย,,มะเร็งระหว่างเคมีบำบัด, เบาหวาน,ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวม HIV ที่มีอาการ) 6. บุคคลอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไปทุกคน 7. บุคคลอายุ 6 เดือน – 2 ปีทุกคน

23 1.รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ สสจ.
เพื่อดำเนินการในกิจกรรม (300,000 บาท) 1) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. และจัดทำแผนการรณรงค์ 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนเป้าหมายพื้นที่ในจังหวัด/ อำเภอ/ตำบล 3) จัดทำแผนและดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลในพื้นที่ สสจ. จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีน

24 2. การสนับสนุนค่าชดเชยบริการแก่ หน่วยบริการ
2. การสนับสนุนค่าชดเชยบริการแก่ หน่วยบริการ พิจารณาจากผลงานที่บันทึกในโปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Online) ใน Website NHSO ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

25 2.การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ
2.1.ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกภายใน 15 กย .54 ประชาชน 20 บาท/ราย , บุคลากร 10 บาท/ราย 2.2. ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกระหว่าง 16 กย. – 31 ตค. 54 ประชาชน 15 บาท/ราย ,บุคลากร 5 บาท/ราย หากบันทึกเกินช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับงบสนันสนุน

26 (ตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรร)
ตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรร) 90%

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google