งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๕. โครงการรณรงค์ให้วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๔ ๕. โครงการรณรงค์ให้วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๔

2 2 นายูง น้ำโสม บ้านผือ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน เมือง กุดจับ หนองแสง หนองหาน ไชยวาน โนนสะอาด ศรี ธาตุ วังสาม หมอ กู่แก้ว หนองคา ย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู N จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 25 พ.ค. 54 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 25 พ.ค. 54 หนองวัวซอ กุมภวาปี ก. ประจักษ์ พบผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่ชนิด เอ (H1N1) ไม่มีรายงานผู้ป่วย พิบูลย์รักษ์ อ. ท่า บ่อ จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 0 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

3 3 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามวันเริ่มป่วย ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 53 – 25 พ.ค. 54 ม.ค.ม.ค. จำนวนผู้ป่วย 0 ราย อัตราป่วย 0.00 / ประชากรแสนคน, จำนวน ผู้เสียชีวิต 0 ราย ที่มา : งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ก.พ.ก.พ. มี. ค. = เสียชีวิต เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค. ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค. 54 ยังไม่พบ ผู้ป่วย ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54

4 4 แสดงค่าเฉลี่ย 7 วัน ของสัดส่วนผู้ป่วยอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับ การรักษาในจังหวัดอุดรธานี ( สัปดาห์ที่ 1-20) 1.86%1.86%

5 5 จำนวนวันของการส่งรายงาน ILI จำแนกรายสถานบริการ ระหว่าง วันที่ 15 พ.ค.- 21 พ.ค.54 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 15 พ.ค.- 21 พ.ค.54

6 6 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 20 ร้อยละ สัดส่วนผู้ป่วย ILI จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายสถานบริการ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2554 – 21 พฤษภาคม 2554 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ไม่ส่ง ข้อมูล

7 7 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2554 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2554 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2554 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 21

9 9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ. อุดรธานี ปี 2554 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2549-2553),Base line,Target line จำนวน ผู้ป่วย

10 10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม 2554 – 25 พฤษภาคม 2554 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.65 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 1 ราย 2 ราย 1 ราย 3 ราย

11 11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 – 25 พฤษภาคม 2554 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.39 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 1 ราย 2 ราย 1 ราย

12 12 ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานีเดือน พฤษภาคม 2554 โดย ทีมศตม. ที่ 6.2 อด. ( ระหว่างวันที่ 9-26 พ. ค.54) HI จำนวน หมู่ / ชุมชน ร้อยละ 01619.3 1-102530.1 มากกว่า 10 5750.6 CI จำนวน ร. ร./ ศูนย์เด็ก ร้อยละ 03797.4 มากกว่า 01 ( ต. กุมภวาปี ) 2.3

13 13 ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานีเดือน พฤษภาคม 2554 โดย ทีมศตม. ที่ 6.2 อด. ( ระหว่างวันที่ 9-26 พ. ค.54) CI จำนวนโรงพยาบาล ร้อยละ 017100 มากกว่า 0 1 *0 * รพศ. อุดรธานี CI = 28.3 ( พบบริเวณเรือนเพาะชำ เช่น จานรองกระถาง - ต้นไม้, กระป๋องสี, เศษ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ เป็นต้น

14 14 ผลการสุ่มสำรวจค่า HI ในหมู่บ้าน / ชุมชน จ. อุดรธานี แยกรายอำเภอ โดย ทีมศตม. ที่ 6.2 อุดรธานี เดือนพฤษภาคม 2554 ค่า HI : ค่า HI ≤ 10 (8 อำเภอ ) : ค่า HI = 10 – 20 ( 8 อำเภอ / เทศบาลนครฯ ) : ค่า HI > 20 (3 อำเภอ ) * สำรวจวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2554

15 15 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน ) นายูง (4 หมู่ )- บ. นายูง, ห้วยทราย ต. นายูง - บ. บ้านก้อง, โนนเมือง ต. บ้านก้อง สร้างคอม (3 หมู่ )- บ. สร้างคอม, โนน ชาด ต. สร้างคอม - บ. ดอนบาก, ต. บ้านโคก ทุ่งฝน (3 หมู่ )- บ. ทุ่งฝน, กุดค้า ต. ทุ่งฝน - บ. โนนหนามแท่ง ต. นาทม

16 16 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน ) น้ำโสม (1 หมู่ )- บ. ท่าลี่ ต. บ้าน หยวก กู่แก้ว (1 หมู่ )- บ. โนนถั่วดิน ต. คอนสาย หนองหาน (1 หมู่ )- บ. หนองหาน ม.2 ต. หนองหาน หนองแสง (1 หมู่ )- บ. หนองแสง ม.1 ต. หนองแสง

17 17 หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (HI = 0) เดือนพฤษภาคม 2554 (16 หมู่บ้าน ) บ้านผือ (1 หมู่ )- บ. หายโศก ม.1 ต. หายโศก เมือง (1 หมู่ )- บ. ถ่อนน้อย ต. นา ข่า โดย ทีมศตม. ที่ 6.2 อด. สำรวจวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2554

18 18 ร้อยละความครอบคลุม แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความครอบคลุมของสถานบริการ ในการส่ง รายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2554

19 19 ร้อยละความทันเวลา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความทันเวลาของ รายงาน 506 จำแนก รายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2554

20 20 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 รณรงค์ 1 มิย. – 31 สค 54 จำนวนวัคซีน 6 พันโด๊สในบุคลากร & 4.5 หมื่นโด๊ส ในประชาชน โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการหลัก รับบริการโดยความสมัครใจ

21 21 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้กำจัดสัตว์ปีก  หญิงมีครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไป  บุคคลโรคอ้วน (นน.>100 กก หรือ BMI>35)  ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

22 22 5.บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป – 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 9 กลุ่ม โรค (COPD,หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไต วาย,,มะเร็งระหว่างเคมีบำบัด, เบาหวาน,ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวม HIV ที่มีอาการ) 6.บุคคลอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไปทุกคน 7.บุคคลอายุ 6 เดือน – 2 ปีทุกคน กลุ่มเป้าหมาย

23 23 1.รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ สสจ. เพื่อดำเนินการในกิจกรรม (300,000 บาท) 1) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. และจัดทำแผนการรณรงค์ 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนเป้าหมายพื้นที่ในจังหวัด/ อำเภอ/ตำบล 3) จัดทำแผนและดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลในพื้นที่ สสจ. จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีน

24 24 2. การสนับสนุนค่าชดเชยบริการแก่ หน่วยบริการ พิจารณาจากผลงานที่บันทึกในโปรแกรม โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Online) ใน Website NHSO ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554 ในประชากร กลุ่มเป้าหมาย

25 25 2.การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ 2.1. ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกภายใน 15 กย.54 ประชาชน 20 บาท / ราย, บุคลากร 10 บาท / ราย 2.2. ข้อมูลที่ให้บริการ 1 มิย - 31 สค. 54 บันทึกระหว่าง 16 กย. – 31 ตค. 54 ประชาชน 15 บาท / ราย, บุคลากร 5 บาท / ราย หากบันทึกเกินช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับงบสนันสนุน

26 26 ตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาลในประชากร กลุ่มเป้าหมาย (ตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรร)90%

27 27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google