งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๕. ผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๔

2 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1)
จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค ก.ค. 54 หนองคาย N นายูง อ.ท่าบ่อ สร้างคอม บ้านดุง เลย น้ำโสม เพ็ญ บ้านผือ ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ กุดจับ เมือง หนองหาน สกลนคร หนองบัวลำภู หนองวัวซอ กู่แก้ว ไม่มีรายงานผู้ป่วย ก.ประจักษ์ ไชยวาน กุมภวาปี พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ (H1N1) หนองแสง วังสามหมอ ศรีธาตุ โนนสะอาด จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 0 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

3 ที่มา: งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามวันเริ่มป่วย ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 53 – 25 ก.ค. 54 = เสียชีวิต ยังไม่พบผู้ป่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย อัตราป่วย 0.00 /ประชากรแสนคน , จำนวนผู้เสียชีวิต 0 ราย ที่มา: งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

4 แสดงค่าเฉลี่ย 7 วัน ของสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับการรักษาในจังหวัดอุดรธานี (สัปดาห์ที่ 1-29) 2.45%

5 จำนวนวันของการส่งรายงาน ILI จำแนกรายสถานบริการ ระหว่าง วันที่ 17 ก. ค
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 29 วันที่ 17 ก.ค.- 23 ก.ค.54

6 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 29
สัดส่วนผู้ป่วย ILI จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายสถานบริการ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2554 – 23 กรกฎาคม 2554 ร้อยละ ไม่ส่งข้อมูล ที่มา: สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 29

7 อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ
อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม กรกฎาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2554 ที่มา:สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 29

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.อุดรธานี ปี เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) ,Base line ,Target line จำนวนผู้ป่วย

10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 45 ราย 3 ราย 6 ราย 5 ราย 1 ราย 1 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 1 ราย 2 ราย จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 70 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2554 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 6 ราย 1 ราย 10 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ที่มา:รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

12 สรุปผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

13 ผลการสุ่มสำรวจค่า HI ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ

14 จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่สำรวจ HI ≤ 10 ร้อยละ 1,662 แห่ง 1,424 แห่ง 85.68
ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานีเดือน กรกฎาคม (ทีม คปสอ.) จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่สำรวจ HI ≤ 10 ร้อยละ 1,662 แห่ง 1,424 แห่ง 85.68 ** อ. กุดจับ, หนองหาน : มีโรงเรียน/ศูนย์เด็กทีค่า CI  0

15 ความครอบคลุมของสถานบริการ ในการส่งรายงาน จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ กรกฎาคม 2554 ร้อยละความครอบคลุม แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

16 ความทันเวลาของ รายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2554
ร้อยละความทันเวลา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

17 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1
การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2554 ข้อมูล 1 มิถุนายน กรกฎาคม 2554 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม(กระทรวง) ลำดับ หน่วยบริการประจำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ รวม ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 1 รพ.อุดรธานี* 5,820 1,410 7,230  1,778 24.6 ประเมินผลงานตาม 2 รพ.กุดจับ 1,680 150 1,830 1,240 67.8 จำนวนวัคซีนที่ 3 รพ.หนองวัวซอ 1,524 200 1,724  1,368 79.4 จัดสรรให้ในแต่ละงวด 4 รพ.กุมภวาปี* 6,176 465 6,641 3,336 50.2 5 รพ.โนนสะอาด 2,064 250 2,314  132 5.7 6 รพ.หนองหาน 3,080 300 3,380 2,691 79.6

18 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1
จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม(กระทรวง) ลำดับ หน่วยบริการประจำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ รวม ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 7 รพ.ทุ่งฝน 1,384 135 1,519 898 59.1 8 รพ.ไชยวาน 1,872 180 2,052  457 22.3 9 รพ.ศรีธาตุ 1,312 200 1,512  494 32.7 10 รพ.วังสามหมอ 1,600 1,800 1,423 79.1 11 รพ.บ้านผือ+สอ. 2,592 300 2,892 1,577 54.5 12 รพ.น้ำโสม 1,472 220 1,692 1,120 66.2 13 รพ.เพ็ญ* 3,632 375 4,007 2,702 67.4 14 รพ.สร้างคอม 604 157 761 440 57.8 15 รพ.หนองแสง 812 150 962  322 33.5 16 รพ.นายูง 656 836 227 27.2

19 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1
จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม(กระทรวง) ลำดับ หน่วยบริการประจำ ประชาชน เจ้าหน้าที่ รวม ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 17 รพ.พิบูลย์รักษ์ 604 140 744  31 4.2 18 รพร.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 2,476 300 2,776  271 9.8 19 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 588 380 968 277 28.6 20 สสจ.อุดรธานี 320  2 0.6 21 ศูนย์มะเร็ง 100 0.0 22 วิทยาลัยพยาบาล 50 23 ศูนย์บำบัดยาเสพติด 30 24 โรงพยาบาลกองบิน 23 39,948 6,242 46,190 20,786 45.0

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google