งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๒. สถานการณ์โรค ๑๐ ลำดับ จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๔. รายงานความทันเวลาของ รายงาน ๕๐๖ ๕. ผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๔ ๕. ผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๔

2 2 นายูง น้ำโสม บ้านผือ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน เมือง กุดจับ หนองแสง หนองหาน ไชยวาน โนนสะอาด ศรี ธาตุ วังสาม หมอ กู่แก้ว หนองคา ย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู N จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 25 ก.ค. 54 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 25 ก.ค. 54 หนองวัวซอ กุมภวาปี ก. ประจักษ์ พบผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่ชนิด เอ (H1N1) ไม่มีรายงานผู้ป่วย พิบูลย์รักษ์ อ. ท่า บ่อ จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 0 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

3 3 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามวันเริ่มป่วย ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 53 – 25 ก.ค. 54 ม.ค.ม.ค. จำนวนผู้ป่วย 0 ราย อัตราป่วย 0.00 / ประชากรแสนคน, จำนวน ผู้เสียชีวิต 0 ราย ที่มา : งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ก.พ.ก.พ. มี. ค. = เสียชีวิต เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค. ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค. 54 ยังไม่พบ ผู้ป่วย ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย.54 ก. ค.54

4 4 แสดงค่าเฉลี่ย 7 วัน ของสัดส่วนผู้ป่วยอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่รับ การรักษาในจังหวัดอุดรธานี ( สัปดาห์ที่ 1-29) 2.4 5%

5 5 จำนวนวันของการส่งรายงาน ILI จำแนกรายสถานบริการ ระหว่าง วันที่ 17 ก.ค.- 23 ก.ค.54 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 29 วันที่ 17 ก.ค.- 23 ก.ค.54

6 6 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 29 ร้อยละ สัดส่วนผู้ป่วย ILI จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายสถานบริการ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2554 – 23 กรกฎาคม 2554 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ไม่ส่ง ข้อมูล

7 7 อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาด วิทยา จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2554 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2554 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2554 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 29

9 9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ. อุดรธานี ปี 2554 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2549-2553),Base line,Target line จำนวน ผู้ป่วย

10 10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2554 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 70 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.55 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 45 ราย 3 ราย 6 ราย 5 ราย 1 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 1 ราย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ราย 2 ราย

11 11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2554 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.37 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน 6 ราย 1 ราย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 10 ราย 1 ราย

12 12 สรุปผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

13 13 ผลการสุ่มสำรวจค่า HI ในหมู่บ้าน / ชุมชน จ. อุดรธานี แยกรายอำเภอ โดย ทีม คปสอ. เดือนกรกฎาคม 2554 ค่า HI : ค่า HI ≤ 10 (11 อำเภอ ) : ค่า HI > 10 – 20 (8 อำเภอ ) : ค่า HI ≥ 20 (1 อำเภอ )

14 14 ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำจังหวัดอุดรธานี เดือน กรกฎาคม 2554 ( ทีม คปสอ.) จำนวนชุมชน / หมู่บ้านที่สำรวจ HI ≤ 10 ร้อยละ 1,662 แห่ง 1,424 แห่ง 85.68 ** อ. กุดจับ, หนองหาน : มีโรงเรียน / ศูนย์เด็กที ค่า CI  0

15 15 ร้อยละความครอบคลุม แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความครอบคลุมของสถานบริการ ในการส่ง รายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2554

16 16 ร้อยละความทันเวลา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สสจ. อุดรธานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความทันเวลาของ รายงาน 506 จำแนก รายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2554

17 17 การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2554 ข้อมูล 1 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2554 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม ( กระทรวง ) ลำดั บ หน่วยบริการ ประจำ ประช าชน เจ้าหน้ าที่ รวม ผลงา น ร้อย ละ หมายเหตุ 1 รพ. อุดรธานี * 5,82 01,410 7,2 30 1,77 824.6 ประเมินผลงาน ตาม 2 รพ. กุดจับ 1,68 0150 1,8 30 1,24 067.8 จำนวนวัคซีนที่ 3 รพ. หนองวัวซอ 1,52 4200 1,7 24 1,36 879.4 จัดสรรให้ในแต่ ละงวด 4 รพ. กุมภวาปี * 6,17 6465 6,6 41 3,33 650.2 5 รพ. โนนสะอาด 2,06 4250 2,3 14 1325.7 6 รพ. หนองหาน 3,08 0300 3,3 80 2,69 179.6

18 18 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม ( กระทรวง ) ลำ ดับ หน่วยบริการ ประจำ ประช าชน เจ้าห น้าที่ รวม ผลง าน ร้อย ละ หมายเหตุ 7 รพ. ทุ่งฝน 1,38 4135 1,5 1989859.1 8 รพ. ไชยวาน 1,87 2180 2,0 52 45722.3 9 รพ. ศรีธาตุ 1,31 2200 1,5 12 49432.7 10 รพ. วังสามหมอ 1,60 0200 1,8 00 1,42 379.1 11 รพ. บ้านผือ + สอ. 2,59 2300 2,8 92 1,57 754.5 12 รพ. น้ำโสม 1,47 2220 1,6 92 1,12 066.2 13 รพ. เพ็ญ * 3,63 2375 4,0 07 2,70 267.4 14 รพ. สร้างคอม 60415776144057.8 15 รพ. หนองแสง 812150962 32233.5 16 รพ. นายูง 65618083622727.2

19 19 จัดสรรวัคซีนครั้งที่ 1 ผลงานรวม ( กระทรวง ) ลำ ดับ หน่วยบริการ ประจำ ประ ชาช น เจ้าห น้าที่ รวม ผลง าน ร้อย ละ หมายเหตุ 17 รพ. พิบูลย์รักษ์ 604140744 314.2 18 รพร. สมเด็จพระยุพราช บ้านดุง 2,47 6300 2,77 6 2719.8 19 โรงพยาบาลค่าย ประจักษ์ศิลปาคม 588380968277 28. 6 20 สสจ. อุดรธานี 320 20.6 21 ศูนย์มะเร็ง 100 0.0 22 วิทยาลัยพยาบาล 50 0.0 23 ศูนย์บำบัดยาเสพ ติด 30 0.0 24 โรงพยาบาล กองบิน 23 50 0.0 39,9 48 6,24 2 46,1 90 20,7 86 45. 0

20 20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ และการรายงาน ILI ๑. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google