งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักสุขภาพ ครอบครัว กับการ เปลี่ยนแปลง ๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักสุขภาพ ครอบครัว กับการ เปลี่ยนแปลง ๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักสุขภาพ ครอบครัว กับการ เปลี่ยนแปลง ๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย

2 www.themegallery.com เร่งรัดการเข้าถึง บริการเต็ม ๑๐๐ บูรณาการระบบ บริการทุกระดับ สร้างนักสุขภาพ ครอบครัว เป้าประสงค์

3 www.themegallery.com ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วยด้วยการออก กำลังกาย สนับสนุนการตั้งกลุ่ม / ชมรม หลากหลายในหมู่บ้าน กระตุ้นประชาชนเป็นสมาชิก กลุ่ม / ชมรมทุกคน ประชาชนช่วยกันดูแลความ เจ็บป่วยด้วยกันเอง นักสุขภาพ / อสม. ดูแลต่อยอด ส่งต่อดุจญาติมิตร เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐

4 www.themegallery.com นักสุขภาพครอบครัวทุกคน ในรพสต. เรียน SRM อปท. และภาคประชาชนร่วม เรียนรู้ SRM สร้างบทบาทเชิงรุกในกองทุน สุขภาพ บริการปฐมภูมิเป็นของนัก สุขภาพครอบครัว รพช, รพท, รพศ รับดูแลรักษา ต่อดุจญาติมิตร บูรณาการระบบบริการทุกระดับ

5 www.themegallery.com ทีมงานนักสุขภาพครอบครัวมี สมรรถนะ ระบบข้อมูล GIS ครบถ้วนนำมา วิเคราะห์ใช้ กองทุนสุขภาพเข้มแข็งทุกภาคส่วน ร่วมแรงแข็งขัน รพสต. บริหารงบ PP ใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงจากครัวเรือน ถึง รพสต. บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ

6 www.themegallery.com เติมคนครบทีม ( 1:1250) รวม 6-9 คน ประชากรเป้าหมาย 7000- 10000 คน มีนักสุขภาพครอบครัวของ ประชาชน 1250 คนชัดเจน มี 5 เสือปฐมภูมิครบทีม ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ GIS สมบูรณ์ มีส่วนร่วมบริหาร กองทุน สุขภาพ และ PP เต็มที่ เร่งรัด รพสต. คุณภาพ

7

8 www.themegallery.com ทันตาภิบาล พยาบาลเวชปฏิบัติและ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข และ แพทย์แผนไทย นักสุขภาพครอบครัวคือใคร ?

9 www.themegallery.com นับญาติกับประชาชน อดทนประสานงาน หาญกล้าเป็นเจ้าภาพ กำหลาบภัยอุปสรรค พิทักษ์แนวทางธรรม ลึกล้ำต่อเนื่องยาวนาน คุณลักษณะสำคัญของนักสุขภาพครอบครัว

10 กรอบความคิด “บริการสุขภาพครบวงจร”ประชาชนมีสุขภาวะประชาชนมีสุขภาวะ รพสต. คุณภาพ การเข้าถึงบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพ ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ จนท. ครบถ้วน นวก./GN จนท. มีความรู้ อบรม NP อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ จพสช. เรียน GN นักสุขภาพ ครอบครัว ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร รพช. ต่องาน ทุติยภูมิแข็งขัน ประเมิน วช. เอื้ออาทร จนท. มีกำลังใจ ค่าตอบแทน ตามปริมาณ งานเชิงรุก เรียน SRM กองทุน คุณภาพ อปท. ร่วมมือ รพศ./ท. รับงาน ทุติยภูมิ & ตติยภูมิ เต็มที่ เร่งรัดงาน เขตเมือง จนท.:ประชาชน 1:1,250 IT/GIS คุณภาพ

11 กรอบความคิด “นักสุขภาพครอบครัว” รักษาที่บ้าน เชื่อมที่ปรึกษา หมอ FM 1:12 เติมสมอง ดี เป็นญาติปชช.1:1250 ตู้ยาเอื้ออาทรครัวเรือน ข้อมูลสุขภาพครบถ้วน นักสุขภาพ ครอบครัว เสี่ยง ป่วย KMสม่ำเสมอ อบรมใจถึงใจ สรุปงานสัปดาห์ พบที่ปรึกษา เยี่ยมเยียนบ่อย ไปดูงาน สร้างสุขภาพ จนท 1:1250 GN/NP/ TN จพสช นวก ทันตฯ จบส เรียน NP 5เสือ เติมใจ ผอก.รพช ส่งต่อ นพ.สสจ ผอ.รพท.ศ โทรศัพท์ มอเตอร์ไซด์ NETBOOK ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า คำชมเชย. เวทีแสดง PM สสอ กรม

12 เขตเมือง รพช. ท. ศ รพ สต. นักสุขภาพ ครอบครัว เอาใจใส่ดุจ ญาติมิตร อสม. ร่วม แรงแข็ง ขัน ประชาชนมีสุข ภาวะ เคลื่อนไหว ร่วมกันจัดการ รายคน / ครัวเรือน

13 กรอบความคิด “การหนุนเสริมจาก รพช./รพท./รพศ.” ภารกิจ รพช. รพท.รพศ. ประสาน อปท. ผลิต นศ.แพทย์ คุณภาพ กองทุน หนุนเสริม รพสต. ทั้งอำเภอ บริการทุติ / ตติ คุณภาพประเทศ เติมความรู้ให้ Fam.D. ทุกอำเภอ หนุนเสริม รพสต. ทั้งจังหวัด ปฐมภูมิเขตเมือง ส่งต่อเอื้ออาทร อารมณ์ปฐมภูมิ มาตรฐานทุติ / ตติ มีแพทย์เป็นที่ปรึกษา 1:12:15,000 สร้าง นสค. เขตตำบล ดูแล ปชช. ที่บ้าน นสค ปชช. เข้าถึง บริการ 100% เติมคนเต็ม 1: 1,250

14 www.themegallery.com ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจนดุจ ญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นัก สุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพ สต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อ สมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ ภาระกิจนักสุขภาพครอบครัว

15 www.themegallery.com รู้จักมักคุ้น, ไว้ใจ, เชื่อใจ ผูกเสี่ยวเป็นญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อม เบอร์โทรฯ ประสาน อปท จัดหาตู้ยา ครัวเรือน มอบยาจำเป็นให้ทุกครัวเรือน บันทึกเบอร์โทรฯทุกบ้านใน มือถือ, NETBOOK ดูแลประชาชนดุจญาติ

16 www.themegallery.com แยกแยะกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย กลุ่มดี ตรวจเช็คสม่ำเสมอ กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำบ่อยๆ พร้อมเมนูออกกำลังกาย กลุ่มป่วย CANDO แยกข้อมูล ละเอียดใส่ NETBOOK วางแผนดูแลสุขภาพรายคน ร่วมกันกับ อสม รู้จักแพทย์ผู้รักษาสมาชิกใน กลุ่ม รู้สภาวะสุขภาพทุกคน

17 www.themegallery.com พบ อสม. ในทีม 1:20 ใกล้ชิด มอบค่าป่วยการ อสม. รายงานการ เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพทุก เดือน อสม. ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์ โทรเป็นกลุ่มประจำ สอน อสม. เดือนละ 1-2 เรื่อง อสม. ร่วมเยี่ยมบ้านที่ตนเอง เป็นเจ้าภาพ เอาใจใส่ดูแล อสม. เป็นทีม สุขภาพ อสม. ช่วยงานเต็มที่

18 www.themegallery.com เรียนรู้ SRM อย่างตั้งใจ ฝึกความชำนาญเรื่องหนึ่ง เรื่องใดใน 5 เสือปฐมภูมิ บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูป ถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน ประชุมร่วมกับทีมงานใน รพ สต. ทุกเดือน รวบรวมผลงานเสนอในที่ ประชุมวิชาการต่างๆ เอาใจใส่ดูแลสมาชิกในทีม รพสต. เหมือนญาติ เติมใจ เติมสมอง

19 www.themegallery.com เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ยุติการตำหนิข้อด้อยและ สมรรถนะต่ำ ซึ้งในคุณค่าและความร่วมมือ ของทุกคน ชื่นชมยกย่องความมุ่งมั่น ของผู้ร่วมงานตลอดเวลา ปรึกษาหารือกันอย่างให้ เกียรติและเข้าใจข้อจำกัด หนักแน่นต่อคำซุบซิบนินทาที่ สร้างรอยปริแตกแยก สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต

20 www.themegallery.com โทรฯประสานการส่งต่อ เหมือนฝากญาติ พาไปส่งเองกรณีฉุกเฉินหนัก มากเป็น - ตายเท่ากัน สร้างความคุ้นเคยกับแพทย์ที่ ปรึกษาอย่างนอบน้อม สรุปประวัติผู้ป่วยกระชับและ อธิบายชัดเจน สร้างความคุ้นเคยกับ ผู้รับผิดชอบแผนกต่างๆ พบแพทย์ผู้รักษาด้วยตนเอง แบบขอความช่วยเหลือ ใส่ใจการส่งต่อรักษาครบวงจร

21 นักสุขภาพครอบครัวต้อง กล้าเปลี่ยนแปลง อาสาสมัครมือถือ / เยี่ยมทางโทรศัพท์ เครือข่าย ประชาชน - อสม - หมออนามัย โรงเรียน อสม. พาผู้ป่วยหนักไปรักษา เปลี่ยนแปลงบ้านสำหรับโรคเรื้อรัง นักบริบาล, นักสร้างเสริม, สอนญาติช่วย

22 ๕ ต้อง ก่อนตัดสินใจ “ เปลี่ยนแปลง ” ต้องปรับฐานความคิด ต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ชัดเจน ต้องหากระบวนการใหม่ที่จริงใจได้เพื่อน ต้องดีกว่าเดิม ต้องง่าย ไม่แพง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

23 www.themegallery.com จั ดกลุ่มประชาชนเป็นกลุ่ม 1250 คน มอบหมออนามัย (NP, นวก. จพสช, จบส, ทันต ) เป็นนักสุขภาพ ครอบครัว มีความสัมพันธ์แบบ ญาติดูแลสุขภาพครบวงจร สนับสนุนให้มีชมรมเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทุก คนเป็นสมาชิกชมรม ประเมินหมออนามัยจากสภาวะ สุขภาพรายบุคคล ข้อเสนอแนะเฉียบขาดสุดท้าย

24

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt นักสุขภาพ ครอบครัว กับการ เปลี่ยนแปลง ๒๕๕๔ มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google