งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O Pre hospital and emergency room management of head injury นพ. สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รพ. นครธน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O Pre hospital and emergency room management of head injury นพ. สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รพ. นครธน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O Pre hospital and emergency room management of head injury นพ. สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รพ. นครธน

2

3

4

5 Brain edema Increased intracranial pressure Delayed intracerebral hematoma Hyperemia Vasospasm Seizure ฯลฯ Intracranial secondary injury

6 Extracranial secondary injury ภาวะแทรกซ้อนสาเหตุ HypoxiaRespiratory arrest (PaO2 <60 mmHg) Airway obstruction Adult respiratory distress syndrome Aspiration pneumonia Pneumothorax / hemothorax Pulmonary contustion Hypotension (Systemic BP ≤ 90mmHg) Shock Excessive bleeding Myocardial infraction Cardiac contusion or tamponade Spinal cord injury Tension pneumothorax Electrolyte imbalance Diabetes insipidus Syndrome of inappropriate secretion of Antdiuretic hormone อื่นๆ Anemia Hyperthermia Hypercarbia, hypocarbia Hypoglycemia, heperglycemia

7 Definite care Adju nct Tria ge Trauma patient Primary survey Resusci tation Secondary survey Adju nct การคัดแยกผู้บาดเจ็บ

8 Primary survey & Resuscitation A : Airway with cervical spine control B : Breathing C : Circulation D :Disability E : Exposure / Environment

9 semi-rigid cervical collar

10 in-line immobilization

11 B : Breathing and ventilation Tension pneumothorax Flail chest Open pneumothorax ( sucking chest wound ) Massive hemothorax Cardiac temponade

12 C : Circulation and hemorrhage control Classification of blood loss Class Ⅰ Class Ⅱ Class Ⅲ Class Ⅳ Blood loss (ml)Up to 750750-15001500-2000> 2000 Blood loss (% blood volume) Up to 15%15-30%30-40%> 40% Pulse rate< 100> 100> 120> 140 Blood pressureNormal Decreased Pulse pressure (mmHg)NormalDecreased Respiratory rate14-2020-3030-40> 35 Urine output (ml/hr)> 3020-305-15Negligibic CNS/ mental statusSlightly anxious Mildly anxious Anxious, confused Confused, lethargic Fluid replacementCrystalloid Crystalloid, blood (3:1 rule) ดัดแปลงจาก Advanced Trauma Life Support Student Course Manual 7 th edition

13 D : Disability : Neurologic status - การประเมินระดับความรู้สึก ได้แก่ Glasgow Coma Scale ( GCS ) ประกอบด้วย การประเมิน Eye response, Verbal response c และ Motor response AVPU response ประกอบด้วย A-Alert, V-Respond to Vocal stimuli, P- Respond only to Painful stimuli, U- Unresponsive to all stimuli - การประเมิน localizing sign ได้แก่ การ ประเมิน pupils response, การประเมิน ภาวะอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง

14 E : Exposure / Environment control - ควรตรวจร่างกายทั้งตัว โดย ใช้ Spinal log roll ถอดเสื้อผ้าทั้งหมด -Pitfall ที่อาจผิดพลาด หลัง ขาหนีบ อวัยวะเพศ ท้ายทอยและศีรษะด้านหลัง ( ไรผม ) ทวารหนัก ( PR ) การสวนปัสสาวะ ( Cath )

15 Adjuncts to primary survey and resuscitation 1. Monitoring EKG Pulse oximetry End-tidal CO 2 การใส่สายสวนปัสสาวะ การใส่ nasogastric tube 2. Investigation CBC, BUN, Creatinine, Electrolyte Trauma film : C-spine lateral view, Chest x- ray AP view, Pelvis film AP view Focused Assessment Sonographic on Trauma ( FAST ) disgnostic peritoneal lavage ( DPL )

16 Secondary survey เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพ อย่างละเอียด หลังจากที่ผู้บาดเจ็บพ้นภาวะวิกฤตแล้ว การ ซักประวัติ A = Allergies M = Medications currently used P = Past illnesses/Pregnancy L = Last meal E = Events/Environment related to the injury การตรวจร่างกาย จะต้องตรวจร่างกาย จะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่หัว จรดเท้า

17 Adjuncts to secondary survey การตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น CT scan Urethrogram Esophagoscopy Bronchoscopy

18 Definite care Craniotomy Explore Lab ICU

19

20 สรุป 1. การประเมินและดูแลผู้บาดเจ็บใน เบื้องต้น 2. สำหรับการบาดเจ็บที่ศีรษะ ใช้แนวทาง ATLS จะต้องค้นหา การบาดเจ็บอวัยวะ อื่นนอกเหนือจากสมอง ( Multiple injuries ) ป้องกันและรักษาภาวะ Hypotension และ Hypoxia ใส่ Endotracheal tube ทุกรายใน ผู้ป่วยที่มี GCS <9 ยา Sedative ให้เมื่อพร้อมตรวจ ด้วยภาพรังสีคอมพิวเตอร์สมอง

21 Traumatic brain injury care map

22 L/O/G/O Thank You


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O Pre hospital and emergency room management of head injury นพ. สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รพ. นครธน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google