งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าเรื่อง การศึกษาต่อเนื่อง รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 086-567-1627 วันที่ 21 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าเรื่อง การศึกษาต่อเนื่อง รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 086-567-1627 วันที่ 21 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าเรื่อง การศึกษาต่อเนื่อง รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 086-567-1627 E-mail: maekong50@gmail.com วันที่ 21 กรกฎาคม 2552

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) : วสส. ขอนแก่น และ ชลบุรี ทันตแพทยสภา กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กองทันตสาธารณสุข สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยบูรพา……. ชมรมทันตาภิบาล/สมาคมทันตาภิบาล

3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2551 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Dental Public Health)

4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2551 ชื่อปริญญา ภาษาไทย : ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ส.บ. ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Public Health ชื่อย่อ B.P.H.

5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2551 หลักสูตรและโครงสร้าง 135 หน่วยกิต 4 หมวด -หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต -หมวดวิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุข 35 หน่วยกิต -หมวดวิชาชีพด้านทันตสาธารณสุข 60 หน่วยกิต -หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2551 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -ภาษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุข 35 หน่วยกิต

7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสุตรใหม่ พ.ศ. 2551 หมวดวิชาชีพด้านทันตสาธารณสุข 60 หน่วยกิต -พื้นฐานวิชาชีพ -คลินิกทันตกรรม -การป้องกันโรคในช่องปาก(ชุมชน) -การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(ชุมชน) -การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข(ชุมชน) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ต่อเนื่อง 2 ปี คุณสมบัติการรับสมัครเข้าเรียน เป็นทันตาภิบาล(เจ้าพนักงานทันตาสาธารณสุข) จังหวัดเป็นผู้ส่งชื่อตามที่จัดลำดับไว้ *****

9 ร่างระยะเวลาและรายละเอียดการรับสมัคร 1-8 ตค. 52 ประกาศรับสมัคร 12 ตค. 52 สอบข้อเขียน 20 ตค. 52 ประกาศผลสอบข้อเขียน 22 ตค. 52 สอบสัมภาษณ์ 26 ตค. 52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 2 พย. 52 เปิดเรียน จำนวนที่รับ 50 คน

10 จำนวนที่สามารถเปิดรับได้ในแต่ละปี ปีการศึกษา 53 เปิดรับ 75-100 คน (2 วสส.) อาจจะ100-200 คน ถ้า วสส.อื่นๆพร้อม ปีการศึกษา 54-55 เปิดรับ 200-400 คน***** ปัญหา : อาจารย์/ผู้สอน ……..รับสมัครอาจารย์ : งบประมาณ

11 จำนวนที่ต้องการ ตามจำนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รสต.) รสต.มี ~5,000 แห่ง(โดย สปสช.) ทภ.ในระดับตำบล/สอ./PCU มี ~ 1,300 คน ต้องการเพิ่ม 3,700 คน

12 จำนวนที่ต้องการ (ต่อ) ถ้าเริ่มผลิต100,200 คน ใช้เวลา ~ 15 ปี ถ้าผลิตได้ปีละ 300 คน ใช้เวลา ~ 10 ปี รสต.????? สปสช.ต้องการปีละ700 คน ต้องระดมการผลิต

13 ต้องระดมการผลิต …..???? ข้อเสนอ Take courseพิเศษสำหรับ ทภ.ที่จบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ (ข้อมูลขณะนี้จาก 40 จังหวัด รวม 1,100 คน) รับสมัครอาจารย์เพิ่มขึ้น : ช่วยราชการ/ อาจารย์พิเศษ

14 ตำแหน่งรองรับ เนื่องจาก กพ.ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลังใหม่ ใช้กรอบตำแหน่งเดิมไปขอปรับ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง

15 การเตรียมการ แจ้งข่าวเรียนต่อ เมื่อทราบแล้วโปรดส่งข่าวต่อๆให้ทราบทั่วกันด้วย ต้องการด่วนมาก โปรดส่งข้อมูล และส่งข่าวต่อๆให้ทราบทั่วกันด้วย 1.จำนวนทันตาภิบาลที่ยังไม่เรียนต่อปริญญาตรี 2.จำนวนทันตาภิบาลที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ สาธารณสุข) 3.จำนวนทันตาภิบาลที่เรียนจบปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ต้องการเรียนต่อเนื่อง 2 ปี และพร้อมที่จะลาเรียน ทั้งนี้ขอให้แต่ละจังหวัดรวบรวมส่งด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

16 การเตรียมการ สำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุเมื่อจบนั้นจะดำเนินการ คู่ขนานไปกับการเรียนต่อเมื่อจบมาก็จะสามารถ ปรับได้เลยสมาคม ชมรม และ สบช.โดยเฉพาะ อ. อโนชา มุ่งมั่นจะช่วยกันเร่งรัดอย่างรวดเร็ว ให้ทัน เปิดเทอมหน้าที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม ของพวกเราเองด้วยว่าจะเห็นเป็นประการใด ดังนั้น ถ้ารู้แล้วอย่าเฉย ต้องบอกต่อๆทันที

17 เตรียมพร้อม สบช.กำลังจะแจ้งข่าวมาถึงจังหวัดเรื่องการเรียนต่อ หลักสูตร 4 ปี(เทียบโอน2 ปี) ของทันตาภิบาล -จังหวัดที่จัดโควต้า/จัดลำดับผู้ที่จะเรียนต่อเตรียมทำ เรื่องไว้ได้เลย -การจัดลำดับผู้ที่จะเรียนต่อควรจัดไว้ 1-5/10 ลำดับ รอไว้เลยเพื่อเรียนต่อในปีต่อๆไป -การจัดลำดับจากจังหวัดเป็นเกณฑ์สำคัญ ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อรวมกับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

18 สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆ(ลูกจ้าง) โปรดอดใจรอ ภายในไม่เกิน 3 ปี จะมีการเปิดภาคพิเศษให้น้องๆไปเรียน พร้อมกับจะขอความร่วมมือหน่วยงานที่จ้างให้จ้างในระดับ ปริญญาตรีทันที่ที่เรียนจบ พี่ๆสมาคม ชมรม และ สบช.โดยเฉพาะ อ.อโนชา จะ พยายามอย่างสุดความสามารถ ให้พวกเราทุกคนได้เติบโตในสายงานอย่างงดงาม สมศักดิ์ศรีมีความมั่นคงและสง่างามในความเป็นทันตาภิ บาล เพื่อลูกหลานไทยมีสุขภาพดีและมีคุณภาพ

19 รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 086-567-1627 E-mail: maekong50@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าเรื่อง การศึกษาต่อเนื่อง รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 086-567-1627 วันที่ 21 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google