งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

4 จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 25 ก.ค. 2552 (สัปดาห์ที่ 29) จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 25 ก.ค. 2552 (สัปดาห์ที่ 29) ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( E 2 ) ปี 2 5 5 2

5

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 25 กค 52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ปี 2552

7 ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม

8

9 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 กค 52) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ(ข้อมูล ณ 25 กค 52) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ต่ำสุด 7 เดือน สูงสุด 77 ปี

11 “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1”

12

13

14 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน Influenza A (H1N1) ตามวันเริ่มป่วยประเทศ ไทย วันที่ 3 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2552 Cases: 3,071 Deaths: 14 (CFR=0.5%)

15 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตาม กลุ่มอายุ รายสัปดาห์ import โรงเรียนในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล - โรงเรียนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - โรงเรียนในจังหวัดใหญ่ๆ ( มีประวัติเข้ามา เรียนพิเศษใน กรุงเทพฯ, ติดจากพี่น้องที่ เรียนอยู่โรงเรียนอื่นๆ ) - วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภายหลังกิจกรรม รับน้อง, หอพัก - คอนเสิร์ต, กิจกรรมรวมกลุ่ม, ทัศนศึกษา - โรงเรียนในหลายจังหวัด นศ. มหาลัย รถทัวร์ HCW นักเรียนประถมต้น จำนวน ( ราย )

16 รูปแสดงจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จังหวัดนครปฐม จำแนกตามวันเริ่มป่วย (ณ 30 กค 52) แหล่งที่มา : รายงานระบบเฝ้าระวัง สำนักระบาดวิทยา ณ 30 กค 52

17 รูปแสดง: ร้อยละของกลุ่มอายุที่ยืนยันผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จังหวัดนครปฐม (ณ 30 กค 52)

18 แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่(รหัส15) จังหวัดนครปฐม ตามระบบรายงาน 506 (ณ 30 กค 52)

19 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

20 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม ปี 2552 (ข้อมูล ณ 25 ก.ค. 52) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

21 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google