งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการบริหารกองทุน ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการบริหารกองทุน ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการบริหารกองทุน ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ 2552

2 2 หน้า ๑๔

3 3 แนวคิดการบริหารกองทุน สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการจัดบริการที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลไกทางการเงินตามผลงานคุณภาพ ( Quality outcome performance payment ) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

4 4 เป้าหมาย คือ หน่วยบริการ ทุกแห่ง หน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิ หน่วยบริการรับส่งต่อ

5 5 1.เพิ่มการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ โดยใช้งบวงเงิน 1 บาท ต่อ ปชก. ในไตรมาส 1 2.ใช้หลักการประเมินตนเอง (self assessment) ภายในหน่วยบริการ ในเรื่อง - ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน - การดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ ในรพ. - การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ - ความปลอดภัยผู้ป่วยด้านการใช้ยา โดยร่วมมือ กับ พรพ. เพื่อบูรณาการพัฒนาคุณภาพใน หน่วยบริการ สู่เข็มมุ่งผลลัพธ์ร่วมกัน สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

6 6 1.ใช้เกณฑ์คุณภาพที่ต่อเนื่องจากปี 51 ตามเป้าหมาย คุณภาพ คือ - ผลลัพธ์คุณภาพของโรค DM, HT, Asthma - คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ - ความปลอดภัยผู้ป่วยด้านการใช้ยา 2.ใช้แหล่งข้อมูลจาก individual record ที่ สปสช.ได้รับ ร่วมกับข้อมูลจากการประเมินตนเอง 3.บริหารจัดการภายในเขตพื้นที่ - เพิ่มเติมเกณฑ์ของแต่ละเขตพื้นที่ ไม่เกิน 3 ตัว (ถ้ามี) - กำหนดน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ ภายในเขต สรุปส่วนที่ดำเนินการต่อเนื่อง

7 7 วงเงินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ 10 บาท ต่อ ประชากร วงเงินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ 10 บาท ต่อ ประชากร แนวทางจัดสรรงบคุณภาพบริการ ปี 52 งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ วงเงิน 940.520 ล้านบาท 20 20 บาท ต่อ ปชก. งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ วงเงิน 940.520 ล้านบาท 20 20 บาท ต่อ ปชก. วงเงินหน่วยบริการรับส่งต่อ 10 บาท ต่อ ประชากร วงเงินหน่วยบริการรับส่งต่อ 10 บาท ต่อ ประชากร วงเงินรายเขตพื้นที่ = ปชก.UC x 20 บ. จ่ายสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการให้มีคุณภาพ (ไตรมาส 1) จ่ายสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการให้มีคุณภาพ (ไตรมาส 1) เกณฑ์ส่วนกลาง 7 ข้อ + เกณฑ์ระดับเขตไม่เกิน 3 ข้อ เกณฑ์ส่วนกลาง 7 ข้อ + เกณฑ์ระดับเขตไม่เกิน 3 ข้อ จ่ายตามผลงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ (ไตรมาส 4) จ่ายตามผลงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ (ไตรมาส 4) จ่ายตามผลงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ (ไตรมาส 4) จ่ายตามผลงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ (ไตรมาส 4) คิดผลงาน 12 เดือน (เมย.51- มีค.52)

8 8 จ่ายสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ ให้มีคุณภาพ (ไตรมาส1) เกณฑ์การจัดสรร ตามกิจกรรม จำนวนเตียง และจำนวนหน่วยบริการ กิจกรรม ผู้รับการ สนับสนุน 1. สนับสนุนรพ.ให้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และป้องกันความเสี่ยง ตาม Common Indicator ร่วมกันของ สปสช. และ พรพ. รพ.ทุกแห่ง 22.866 ล้าน 2. กระตุ้น สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ - ประเมินระดับคะแนนการพัฒนาคุณภาพ รพ. ทุกแห่ง - ประเมินรับรอง HA รพ.ที่พร้อม จำนวน 25 แห่ง รพ. ผ่านพรพ. 20.325 ล้าน 3. สนับสนุนQRTจังหวัด กำกับคุณภาพบริการ และติดตาม ความปลอดภัยผู้ป่วยด้านการใช้ยา สสจ.ทุกแห่ง 3.374 ล้าน วงเงิน 1 บาท ต่อปชก.

9 9 Common Indicator ร่วมของ สปสช. และ พรพ. ที่ส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลมี 1. Indicator ด้าน Process ตามมาตรฐาน HA 1.1 การทบทวนเวชระเบียนภายในหน่วยบริการ - ทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน - ทบทวนการดูแลรักษาโรคเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ โดยจำนวนเวชระเบียน แบบฟอร์ม และแนวทางการทบทวนใช้ตาม แนวทางเดียวกันและบันทึกผลในโปรแกรมที่จัดเตรียมให้ 1.2 การจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ยา - มีระบบบริหารจัดการพิเศษสำหรับยากลุ่ม high alert drug - การกำกับ ประเมินและตรวจสอบการใช้ยาบัญชี ง และ จ2 (DUE,DUR) - การใช้ยา antibiotic ที่เหมาะสม - การมีระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) โดยทีมเภสัชของจังหวัด กำกับติดตาม ตามแบบประเมินตนเองที่กำหนด ข้อ 1 เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การจัดสรรงบคุณภาพ

10 10 2. Indicator ด้านผลลัพธ์ทางคลินิก - โรคที่เป็น Tracer คือ DM & HT และ โรคอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ (หากมี) อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน ระยะสั้นของโรคเบาหวาน อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรคเบาหวาน หรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ภายใน 28 วัน อัตราการรับเข้าโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคความดัน โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรคความดัน โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน ข้อ 2 เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การจัดสรรงบคุณภาพ Common Indicator ร่วมของ สปสช.และ พรพ. ที่ส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลมี

11 11 3. Indicator ด้านการให้บริการประชาชน - อัตราการตอบสนองข้อร้องเรียน - อัตราการยุติเรื่องร้องเรียน - รายงานเรื่องเล่าความประทับใจผู้ให้ บริการจาก ผู้รับบริการ Common Indicator ร่วมของ สปสช.และ พรพ. ที่ส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลมี

12 12 ตัวอย่างการจัดสรร เขต A คะแนนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย ระดับเขต อัตรา บาท : ปชก ประชากรUC งบที่จะได้รับ รพ. ก350 10150,0001,500,000 รพ. ข3209100,000 900,000 รพ. ค41012100,0001,200,000 ทั้งนี้ต้องปรับงบประมาณตามส่วนได้ไม่เกินวงเงินของเขต การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ ตามจำนวน ประชากรที่ลงทะเบียน โดยอัตราบาทต่อประชากร แตกต่างกันตามผลคะแนนคุณภาพ ครั้งสอง จ่ายตามผลคุณภาพบริการ

13 13 เกณฑ์คุณภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ การจัดการของเขตพื้นที่ - เพิ่มเติมเกณฑ์ของแต่ละเขตพื้นที่ ไม่เกิน 3 ตัว (ถ้ามี) - กำหนดน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ ภายในเขตพื้นที่ ให้น้ำหนัก รวมไม่เกิน 100 1. อัตราการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ *** 2. อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 3. อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคหืดในผู้ใหญ่ 5. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของ โรคเบาหวาน 6. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 7. อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ ในบริการปฐมภูมิ ***

14 14 เกณฑ์คุณภาพ หน่วยบริการรับส่งต่อ การจัดการของเขตพื้นที่ - เพิ่มเติมเกณฑ์ของแต่ละเขตพื้นที่ ไม่เกิน 3 ตัว (ถ้ามี) - กำหนดน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ ภายในเขตพื้นที่ ให้น้ำหนัก รวมไม่เกิน 100 1. ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. คุณภาพการใช้ยา *** 4. การรายงาน Quality Surveillance Indicators 5. อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน หรือ ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานภายใน 28 วัน 6. อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน 7. อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ

15 15 กิจกรรมและระยะเวลา ดำเนินการ จัดสรรครั้งที่ 1 จัดสรรครั้งที่ 2 ประเมินภายในหน่วยบริการ ประมวลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด * ชี้แจงหน่วย บริการร่วมพรพ. * คิดผลงาน 12 เดือน (1เมย.08- 31มีค.09)

16 16 การให้คะแนน แบ่งเป็นระดับ 0 – 5 อิงเกณฑ์ => ค่าที่กำหนดขึ้น อิงกลุ่ม => mean ± standard deviation ภายในเขต คะแนนที่ได้แต่ละข้อ = คะแนนการจากการประเมิน (0 - 5) x ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักรวม 100 >> คะแนนเต็ม 500

17 17 แหล่งข้อมูล กลุ่มที่ 1 จากฐานข้อมูลการให้บริการ individual record (7 ตัว) กลุ่มที่ 2 ผลการทบทวน/ประเมินตนเองของหน่วยบริการ (4 ตัว) กลุ่มที่ 3 รายงานกิจกรรมที่หน่วยบริการจัดเก็บและรายงาน (1 ตัว) กลุ่มที่ 4 ผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน และระดับคะแนน คุณภาพ (2 ตัว)

18 18 หน่วยประจำ/ปฐมภูมิ ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล 1. อัตราการจัดบริการหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ - ผลการตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2. อัตราความครอบคลุมการตรวจ คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง สปสช 3. อัตราความครอบคลุมการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม Pap registry 4. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอัน เนื่องมาจากโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ ฐานข้อมูลการเบิกจ่าย โปรแกรม NHSO

19 19 หน่วยประจำ/ปฐมภูมิ ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล 5. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอัน เนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของ โรคเบาหวาน ฐานข้อมูลการเบิกจ่าย โปรแกรม NHSO 6. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอัน เนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ฐานข้อมูลการเบิกจ่าย โปรแกรม NHSO 7. อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตาม แนวทางเวชปฏิบัติ ในบริการปฐมภูมิ -ผลการทบทวน โดยหน่วย บริการประจำ

20 20 หน่วยบริการรับส่งต่อ ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล 1. ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล -ผลการประเมินคุณภาพ HA (พรพ.) -ผลการพัฒนา HNQA ( กรม สบส.) 2. อัตราความสมบูรณ์ของการ บันทึกเวชระเบียน ผลการทบทวนความสมบูรณ์ของการ บันทึกเวชระเบียน ภายใน รพ. 3. คุณภาพการใช้ยาผลการทบทวนของโรงพยาบาล และ กำกับติดตาม โดย ทีมเภสัชของจังหวัด 4. รายงาน Quality Surveillance Indicators โรงพยาบาลส่งข้อมูล ให้ สปสช.สาขา เขตพื้นที่ เป็น electronic file

21 21 ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูล 5. อัตราการกลับมารักษาซ้ำใน แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน ภายใน 28 วัน ฐานข้อมูลการเบิกจ่าย สำนักบริหาร ชดเชยค่าบริการ 6. อัตราการกลับมารักษาซ้ำใน แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดัน โลหิตสูงภายใน28วัน ฐานข้อมูลการเบิกจ่าย สำนักบริหาร ชดเชยค่าบริการ 7 อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตาม แนวทางเวชปฏิบัติ ผลการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จากเวชระเบียน ในโรงพยาบาล หน่วยบริการรับส่งต่อ

22 22 การให้คะแนนรายเกณฑ์ ของ หน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ

23 23 ประเมินจากการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำที่หน่วยปฐมภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ต่อ ประชากร คะแนน 1 : < 5,000 4 1 : 5,000 - 10,000 3 1 : > 10,000 2 ไม่มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำ 0 การจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ หากเป็น พยาบาลเวชปฏิบัติ บวกเพิ่มอีก 1 คะแนน แหล่งข้อมูล : ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียน และข้อมูลจากพื้นที่ เกณฑ์ 1

24 24 เกณฑ์ 2 อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ จำนวนประชากรUC อายุ 35ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนประชากรUCทั้งหมดในความดูแลของหน่วยบริการที่มี อายุ 35 ปี ขึ้นไป = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ สปสช. นับจำนวนตามหน่วยบริการต้นสังกัด ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

25 25 เกณฑ์ 3 อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวนประชากรUCเพศหญิงอายุ 35 - 60 ปีที่ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก X 100 จำนวนประชากรUCเพศหญิงอายุ 35-60 ปี = แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นับจำนวนตามหน่วยบริการต้นสังกัด ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

26 26 เกณฑ์ 4 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ จำนวนครั้งผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่รับเข้าโรงพยาบาลเนื่อง จากโรคหอบหืด X 100,000 จำนวนประชากรUCทั้งหมดในความดูแลของหน่วยบริการที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน นับจำนวนตามหน่วยบริการต้นสังกัด ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

27 27 เกณฑ์ 5 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน จำนวนครั้งผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน X 100,000 จำนวนประชากรUCทั้งหมดในความดูแลของหน่วยบริการ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน นับจำนวนตามหน่วยบริการต้นสังกัด ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

28 28 เกณฑ์ 6 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความ ดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง จำนวนครั้งผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก โรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง X 100,000 จำนวนประชากรUCทั้งหมดในความดูแลของหน่วยบริการที่มี อายุ 15 ปี ขึ้นไป = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน นับจำนวนตามหน่วยบริการต้นสังกัด ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

29 29 เกณฑ์ 7 อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ แหล่งข้อมูล จากผลการทบทวนเวชระเบียน ภายในโรงพยาบาล เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551 แนวทางและจำนวนเวชระเบียนตามที่สปสช.กำหนด

30 30 การให้คะแนนรายเกณฑ์ ของ หน่วยบริการรับส่งต่อ

31 31 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คะแนน - ผ่านการรับรอง HA / TQC และยังไม่หมดอายุการรับรอง 5 - ผ่านการรับรอง HA แต่หมดอายุการรับรอง - ผ่านขั้น 2 HA และยังไม่หมดอายุการรับรอง - ระดับคะแนนประเมินจาก พรพ. มากกว่า mean + 1 S.D. 4 - ผ่านขั้น 2 HA/ผ่าน HPH ที่รับรองโดย พรพ. แต่หมดอายุการรับรอง - ระดับคะแนนประเมินจาก พรพ. มากกว่า mean ∓ 1 S.D - พัฒนาตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย ( HNQA ) 10 หน่วยงาน 3 - ผ่านขั้น 1 และยังไม่หมดอายุการรับรอง - ระดับคะแนนประเมินจาก พรพ. ระหว่าง mean - 2 S.D ถึง mean - 1 S.D - พัฒนาตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบเครือข่าย ( HNQA ) 4 หน่วยงาน 2 - ผ่านขั้น 1 HA แต่หมดอายุการรับรอง - ระดับคะแนนประเมินจาก พรพ. น้อยกว่า mean – 2 S.D 1 - ไม่มีผู้รับผิดชอบ/ศูนย์คุณภาพที่ชัดเจนหรือไม่สนใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 0 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เกณฑ์ 1 หมดอายุการรับรอง พิจารณา ณ เดือนมีนาคม 2552

32 32 อัตราความสมบูรณ์ของบันทึกเวชระเบียน แหล่งข้อมูล ผลการทบทวนคุณภาพและความสมบูรณ์ ของเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาล แนวทางและจำนวนเวชระเบียนตามที่สปสช.กำหนด เกณฑ์ 2

33 33 เกณฑ์คุณภาพการใช้ยา 1. ผลการทบทวนและประเมินตนเองของโรงพยาบาล ในเรื่อง 1. ระบบบริหารจัดการพิเศษสำหรับยากลุ่ม high alert drug 2. DUE,DUR ยาบัญชี ง และ จ 2 3. การใช้ยา antibiotic ที่เหมาะสม 4. ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) 2. ผลการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) เทียบกับ ค่าเฉลี่ยของหน่วยบริการระดับเดียวกัน จากฐานข้อมูล อย. เกณฑ์ 3

34 34 ผลการส่งรายงาน Quality Surveillance Indicator ความครบถ้วน ทันเวลา และคุณภาพข้อมูล ของการส่งรายงาน QSI 8 ตัว แหล่งข้อมูล : ผลการรายงานจากหน่วยบริการ ให้สาขาเขตพื้นที่ ระยะเวลารายงาน : ครั้งที่ 1 (เมย. 51 - กย.51), ครั้งที่ 2 (ต.ค.51 - มีค.52) เกณฑ์ 4

35 35 เกณฑ์ 5 อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน หรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานภายใน 28 วัน จำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของ เบาหวานที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในภายใน 28 วัน x 1000 จำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของ เบาหวานที่จำหน่าย = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน นับตามจำนวนหน่วยบริการที่ให้การรักษา ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

36 36 เกณฑ์ 6 อัตรากลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือ ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน28วัน จำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ ความโลหิตสูงที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน ภายใน 28 วัน X 1,000 จำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ ความดันโลหิตสูงที่จำหน่าย = แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน นับตามจำนวนหน่วยบริการที่ให้การรักษา ผลงาน 12 เดือน ( เมย. 2551 - มีค. 2552 )

37 37 เกณฑ์ 7 อัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติ แหล่งข้อมูล จากผลการทบทวนเวชระเบียน ภายในโรงพยาบาล เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551 แนวทางและจำนวนเวชระเบียนตามที่สปสช.กำหนด

38 38


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการบริหารกองทุน ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google