งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ความสำคัญและ บทบาทหน้าที่ของทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. บ, วท. ม ( วิทยาการระบาด ) กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ความสำคัญและ บทบาทหน้าที่ของทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. บ, วท. ม ( วิทยาการระบาด ) กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา ความสำคัญและ บทบาทหน้าที่ของทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. บ, วท. ม ( วิทยาการระบาด ) กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

2 ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข ( Public Health Emergency ) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีลักษณะร่วมของเกณฑ์ 4 ประการ 1. ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง 2. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยมีมาก่อน 3. มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น 4. อาจต้องมีการจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

3 ตัวอย่างของภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข การระบาดของกาฬโรคในทวีปยุโรป การระบาดของอหิวาตกโรคในสมัยรัชการที่ 2 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก การระบาดของโรคมินามาตะ การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

4 ตัวอย่างของภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล โรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน ( SARS ) โรคไข้หวัดนก ( Bird Flu ) ธรณีพิบัติจากคลื่น Tsunami ที่ภาคใต้

5 ... ครั้นเมืองอู่ทองประสบเหตุ คือลำ น้ำจรเข้สามพันตื้นเขิน เพราะ สายน้ำเปลี่ยนทางเดิน ต้องกันดาร น้ำเข้าทุกปี เป็นเหตุให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บจนถึงเป็นโรคระบาด จึงต้อง ย้ายนครลงมาตั้งอยู่ที่เมืองอโยธ ยา.... พ. ศ. 1893

6 ในรัชกาลที่ 2 พ. ศ.2363 โรคอหิ วาต์ระบาดอยู่ค่อน เดือน มีคนตายทั้งใน พระนครและหัวเมือง มากกว่าสามหมื่นคน ( หนึ่งในสามของ ชาวเมือง ) โปรดให้ ตั้งพระราชพิธีอาพาธ พินาศ ที่พระที่นั่งดุสิ ตา..... ในรัชกาลที่ 3 เรียกว่า “ ห่าปีระกา ” ระหว่าง 17 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2392 วันที่ 24 มิถุนายน 2392 เป็นวันที่มีคน ตายมากที่สุดถึง 700 ศพ เฉพาะที่เผาที่วัด สระเกศ วัดสังเวช และวัดบพิตรพิมุข

7 The Black Death: Bubonic Plague การระบาดของกาฬโรคในทวีปยุโรป ประมาณ พ. ศ. 1890 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 25 ล้านคน (1 ใน 3 ของประชากร ) อนุสาวรีย์ ผู้เสียชีวิตจาก กาฬโรคที่ เวียนนา

8 Influenza pandemics 20th century44 A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “Spanish Flu”1957: “Asian Flu” 1968: “Hong Kong Flu” 20-40 million deaths1-4 million deaths Credit: US National Museum of Health and Medicine

9 Minamata disease การระบาดของโรคพิษสารตะกั่ว จากโรงงาน อุตสาหกรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีรายงานครั้งแรกประมาณปี พ. ศ. 2499 มีรายงานผู้ป่วย 1,760 ราย ตาย 412 ราย มีผู้ป่วยที่สงสัยอีกกว่า 3,000 ราย จ่ายค่าเสียหาย 611 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีพ. ศ. 2536 อ่าวมินามาตะ

10 อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล ในประเทศรัสเซีย พ. ศ. 2529 ไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องไฟฟ้าตามปกติ แต่เกิดจากการ ทดลองภายในโรงไฟฟ้า การระเบิดเนื่องจากแรงดันไอน้ำภายในสูง ( ไม่ใช่แบบ ระเบิดนิวเคลียร์ ) อพยพประชาชนประมาณ 112,000 คน ในรัศมี 30 ก. ม. เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 31 คน มีผู้บาดเจ็บทางรังสี 203 คน ผ่านไป 10 ปี อัตราการเกิดโรคต่อมไทรอยด์ในเด็กเพิ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิต 3 คน ไม่พบความผิดปกติของโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว ปชช. มีอาการทางประสาทเพิ่มขึ้นจากความหวาดกลัว อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

11 TSUNAMI ประเทศไทย 26 ธันวาคม 2547 ผู้บาดเจ็บ 8,457 ราย ผู้เสียชีวิต 5,388 ราย สูญหาย 3,120 ราย

12 ไข้สมอง อักเสบนิปาห์ ฝีดาษลิง (Monky pox) กาฬโรค ไข้สมองอักเสบ west nile

13 สาธารณภัย (Disaster) วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย

14 การก่อการร้าย (Terrorism) อาวุธ ชีวภาพ แก๊ส พิษ นิวเค ลียร์ Dirtybomb

15 ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ผลกระทบทางสุขภาพ ผลกระทบทางจิตใจ ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางการเมือง

16 การจำแนกประเภทของภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1. การระบาดของโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ 2. โรคติดเชื้อ อุบัติใหม่ 3. อาวุธชีวภาพ 4. สารเคมีที่เป็นพิษ 5. วินาศ ภัยหมู่ 6. สา ธารณภัย 7. ภาวะฉุกเฉิน จากรังสี

17 กลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ประการ ของทีม SRRT 1. การจำกัดขอบเขตของโรคที่มีอยู่เดิม 2. การตอบสนองต่อ เหตุการณ์ที่ผิดปกติ 3. การเพิ่มความพร้อม

18 บทบาทหน้าที่ของทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วรุนแรง 2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข 3. ออกสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 4. ควบคุมโรคฉุกเฉินขั้นต้น 5. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารการเฝ้าระวัง

19 ขีดความสามารถของทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 1. ความสามารถทางด้านระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรค 2. ความสามารถในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคภัยที่ได้มาตรฐาน 3. ความสามารถในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่รุนแรง

20 กลยุทธ์ในการพัฒนาทีม SRRT 1. พัฒนาบุคลากร 2. พัฒนานโยบายและการ จัดการ 3. พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน 4. พัฒนาเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ความสำคัญและ บทบาทหน้าที่ของทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. บ, วท. ม ( วิทยาการระบาด ) กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google