งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นในการนำเสนอระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.. การใช้งานโปรแกรม JHCIS ใช้จัดทำระบบบริการแบบ One Stop Service ( มีการตรวจรักษาและ บันทึกข้อมูลทันทีในขณะให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นในการนำเสนอระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.. การใช้งานโปรแกรม JHCIS ใช้จัดทำระบบบริการแบบ One Stop Service ( มีการตรวจรักษาและ บันทึกข้อมูลทันทีในขณะให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นในการนำเสนอระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.

2 การใช้งานโปรแกรม JHCIS ใช้จัดทำระบบบริการแบบ One Stop Service ( มีการตรวจรักษาและ บันทึกข้อมูลทันทีในขณะให้บริการ จ่ายยา และปริ๊นท์ไปสั่งยาได้ ทันที ) –( ควรมีภาพ หรือผังแสดงขั้นตอนในการให้บริการ ) นำเสนอผลจากการใช้ JHCIS – ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ( สืบค้นประวัติการรักษา ประวัติการ เจ็บป่วย การแพ้ยา ข้อมูลครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว ) – ระบบข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดบริการทั้งเชิงรับ เชิงรุก ( ค้นหากลุ่มเป้หมายได้รวดเร็ว ) (1) ทะเบียนผู้พิการที่ update ทุกวัน ( บันทึกเข้าไปในระบบ ) การเยี่ยมบ้าน (2) ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง update ทุกวันที่มารับบริการ (3) ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ update ทุกวันวันที่มารับบริการ (4) ทะเบียนภาวะโภชนาการ ( เด็ก 0-5 ปี ) Update ทุกวัน (5) ทะเบียนผู้สูงอายุ update - ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามีคุณภาพ ( ครบถ้วน ถูกต้อง ) ส่งได้ทุกวัน ( แสดงความทันเวลา ) - ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ครบถ้วน ทันเวลา นำเสนอจำนวนเงินที่ได้รับจากข้อมูล OP/PP - ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน เช่น........

3 การใช้ข้อมูลระบบ GIS - ใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค => นำเสนอข้อมูลโรคที่ เป็นปัญหา เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ( แสดงพิกัดหลังคาบ้านที่มีผู้ป่วยบ้าน อสม. ที่รับผิดชอบ ชื่อหมอประขำบ้าน => แสดงลักษณะการแพร่กระจาย เชื่อมโยงการเฝ้าระวัง และมาตรการในการควบคุมโรค ตามหลักระบาดวิทยา ) - ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบเอื้ออาทร เชื่อมโยง ข้อมูลพิกัดบ้านผู้ป่วย อสม. ที่รับผิดชอบ หมอประจำบ้าน => อธิบายการดูแลที่บ้าน ชุมชน และการรับบริการที่สถาน บริการ ( อาจเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้ป่วย ญาติ อสม. จนท.) - การใช้ข้อมูล GIS ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบเอื้ออาทร เชื่อมโยงการคาดคะเนการคลอด (EDC) ของหญิงตั้งครรภ์ ในเดือนปัจจุบันรายหมู่บ้าน เชื่อมโยงข้อมูลพิกัดบ้าน ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ บ้าน / ชื่อ อสม. ที่รับผิดชอบ หมอ ประจำบ้าน และเชื่อมโยงถึงการรับบริการที่สถานบริการ หรือพาหญิงตั้งครรภ์ไปทัวร์ห้องคลอดฯลฯ

4 ระบบการคืนข้อมูลผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลแม่ข่าย - แสดงข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาล ( ข้อมูลอะไรบ้าง ส่งให้ รพ. สต. อย่างไร ) - การวิเคราะห์ข้อมูล => วิเคราะห์จากโรค 30 อันดับแรก จำแนกโรค / สาเหตุอะไรบ้าง ( โรคที่สามารถดูแลใน ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ) ลักษณะผู้ป่วย ( อายุ เพศ ) ที่อยู่ สิทธิ ค่าใช้จ่าย เวลาไปที่ รพ.( ในเวลาราชการหรือ นอกเวลาราชการ ) - นำไปวางแผนในการติดตามเยี่ยม ดูแลผู้ป่วย พร้อม ศึกษาข้อมูล บริบท ความเชื่อทัศนคติในการใช้บริการ => แสดงแผนในการเยี่ยม - นำเสนอผลจากการไปเยี่ยมบ้าน รวมทั้งคาดคะเนว่าจะ สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาล

5 ระบบการให้คำปรึกษาทางใกลโดย Web cam - นำเสนอความพร้อมของอุปกรณ์ (Hardware,Software,Peopleware) => เครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้อง ไมค์ ระบบ Internet โปรแกรม (Skype/MSN) ผู้รับผิดชอบ สถานที่ / ห้องใน รพ. สต. และ สถานที่ในโรงพยาบาล ชื่อพยาบาล / แพทย์ที่ รับผิดชอบใน รพ. - แสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน => โดยการทดสอบความพร้อมของการใช้งานทุกวัน ( ระบุเวลาที่นัดหมายกับ รพ.) มีการบันทึกผลการ ทดสอบในแบบฟอร์ม ( เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ) - มีการบันทึกผลการให้คำปรึกษา ( ถ้าไม่มีบอกเหตุผล กรณีไม่มี / ปัญหาอุปสรรค )

6 ตัวอย่าง GIS

7 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มี EDC ในเดือนมิถุนายน 2553 จำแนกรายหมู่บ้าน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

8 หญิงตั้งครรภ์


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นในการนำเสนอระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.. การใช้งานโปรแกรม JHCIS ใช้จัดทำระบบบริการแบบ One Stop Service ( มีการตรวจรักษาและ บันทึกข้อมูลทันทีในขณะให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google