งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นในการนำเสนอระบบข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นในการนำเสนอระบบข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นในการนำเสนอระบบข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.

2 การใช้งานโปรแกรม JHCIS
ใช้จัดทำระบบบริการแบบ One Stop Service (มีการตรวจรักษาและบันทึกข้อมูลทันทีในขณะให้บริการ จ่ายยา และปริ๊นท์ไปสั่งยาได้ทันที) (ควรมีภาพ หรือผังแสดงขั้นตอนในการให้บริการ) นำเสนอผลจากการใช้ JHCIS ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว (สืบค้นประวัติการรักษา ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา ข้อมูลครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว) ระบบข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดบริการทั้งเชิงรับ เชิงรุก (ค้นหากลุ่มเป้หมายได้รวดเร็ว) (1) ทะเบียนผู้พิการที่ update ทุกวัน (บันทึกเข้าไปในระบบ) การเยี่ยมบ้าน (2) ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง update ทุกวันที่มารับบริการ (3) ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ update ทุกวันวันที่มารับบริการ (4) ทะเบียนภาวะโภชนาการ (เด็ก 0-5 ปี) Update ทุกวัน (5) ทะเบียนผู้สูงอายุ update ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามีคุณภาพ(ครบถ้วน ถูกต้อง) ส่งได้ทุกวัน (แสดงความทันเวลา) ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ครบถ้วน ทันเวลา นำเสนอจำนวนเงินที่ได้รับจากข้อมูล OP/PP ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน เช่น

3 การใช้ข้อมูลระบบ GIS ใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค =>นำเสนอข้อมูลโรคที่เป็นปัญหา เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ (แสดงพิกัดหลังคาบ้านที่มีผู้ป่วยบ้าน อสม.ที่รับผิดชอบ ชื่อหมอประขำบ้าน =>แสดงลักษณะการแพร่กระจาย เชื่อมโยงการเฝ้าระวัง และมาตรการในการควบคุมโรคตามหลักระบาดวิทยา) ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบเอื้ออาทร เชื่อมโยงข้อมูลพิกัดบ้านผู้ป่วย อสม.ที่รับผิดชอบ หมอประจำบ้าน =>อธิบายการดูแลที่บ้าน ชุมชน และการรับบริการที่สถานบริการ (อาจเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้ป่วย ญาติ อสม. จนท.) การใช้ข้อมูล GIS ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบเอื้ออาทร เชื่อมโยงการคาดคะเนการคลอด(EDC)ของหญิงตั้งครรภ์ ในเดือนปัจจุบันรายหมู่บ้าน เชื่อมโยงข้อมูลพิกัดบ้านผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ บ้าน/ชื่อ อสม.ที่รับผิดชอบ หมอประจำบ้าน และเชื่อมโยงถึงการรับบริการที่สถานบริการ หรือพาหญิงตั้งครรภ์ไปทัวร์ห้องคลอดฯลฯ

4 ระบบการคืนข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
แสดงข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาล (ข้อมูลอะไรบ้าง ส่งให้ รพ.สต.อย่างไร) การวิเคราะห์ข้อมูล=> วิเคราะห์จากโรค 30 อันดับแรก จำแนกโรค/สาเหตุอะไรบ้าง(โรคที่สามารถดูแลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ) ลักษณะผู้ป่วย(อายุ เพศ) ที่อยู่ สิทธิ ค่าใช้จ่าย เวลาไปที่ รพ.(ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ) นำไปวางแผนในการติดตามเยี่ยม ดูแลผู้ป่วย พร้อมศึกษาข้อมูล บริบท ความเชื่อทัศนคติในการใช้บริการ =>แสดงแผนในการเยี่ยม นำเสนอผลจากการไปเยี่ยมบ้าน รวมทั้งคาดคะเนว่าจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาล

5 ระบบการให้คำปรึกษาทางใกลโดย Web cam
นำเสนอความพร้อมของอุปกรณ์ (Hardware,Software,Peopleware) => เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง ไมค์ ระบบ Internet โปรแกรม(Skype/MSN) ผู้รับผิดชอบ สถานที่/ห้องใน รพ.สต. และ สถานที่ในโรงพยาบาล ชื่อพยาบาล/แพทย์ที่รับผิดชอบใน รพ. แสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน =>โดยการทดสอบความพร้อมของการใช้งานทุกวัน(ระบุเวลาที่นัดหมายกับ รพ.) มีการบันทึกผลการทดสอบในแบบฟอร์ม(เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์) มีการบันทึกผลการให้คำปรึกษา (ถ้าไม่มีบอกเหตุผล กรณีไม่มี /ปัญหาอุปสรรค)

6 ตัวอย่าง GIS

7 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มี EDC ในเดือนมิถุนายน 2553 จำแนกรายหมู่บ้าน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

8 หญิงตั้งครรภ์


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นในการนำเสนอระบบข้อมูลสารสนเทศของ รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google