งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นิเทศติดตามการทำงานระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นิเทศติดตามการทำงานระดับอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นิเทศติดตามการทำงานระดับอำเภอ

2 ตัวชี้วัดหลัก การประเมินผลและเกณฑ์การให้รางวัล เน้นที่ผลการให้บริการเป็นหลัก โดยคิดจาก ตัวชี้วัด 3 ข้อหลัก คือ 1.อัตราการได้รับวัคซีนของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2.อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ น้อย กว่าร้อยละ 5 3.อัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอก กลุ่มเป้าหมาย

3 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (1) อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Coverage) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ทางสำนักงานประกัน สุขภาพแห่งชาติกำหนด (ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ณ 30 กย 52) - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มีอัตราการได้รับวัคซีนของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน X 100

4 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (2) อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ (Wastage rate) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารวัคซีนคงคลัง (ผ่านระบบ VMI) และ จำนวนวัคซีนที่ให้บริการในโครงการฯ - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มีอัตราการสูญเสียวัคซีนในการ ให้บริการในโครงการฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้(โด๊ส) จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้(โด๊ส) - จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน X 100

5 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (3) อัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่นอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวนประชากรนอกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ วัคซีน X 100 จำนวนประชากรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ทั้งหมด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึก ข้อมูลผ่านระบบที่ทางสำนักงานประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนด ( ผ่านระบบเครือข่ายทาง คอมพิวเตอร์ ณ 30 กย 52 ) - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มี อัตราการได้รับวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 0

6 เกณฑ์การให้รางวัล(ต่อ) 1.อัตราการได้รับวัคซีนของประชาชน น้ำหนักร้อยละ 60 ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 – 94.99 ได้ 3 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 – 89.99 ได้ 2 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 – 84.99 ได้ 1 คะแนน 2.อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการน้อยกว่าร้อยละ 5 น้ำหนักร้อยละ 30 ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ได้ 4 คะแนน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 - 5.00 ได้ 3 คะแนน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 5.01 – 10.00 ได้ 2 คะแน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 10.01 – 15.00 ได้ 1 คะแนน

7 เกณฑ์การให้รางวัล(ต่อ) 3. อัตราการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย น้ำหนักร้อยละ 10 ถ้าการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 0.00 ได้ 4 คะแนน ถ้าการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 0.01 - 5.00 ได้ 3 คะแนน ถ้าการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 5.01 – 10.00 ได้ 2 คะแน ถ้าการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 10.01 – 15.00 ได้ 1 คะแนน

8 กรอบแนวทางในการนิเทศติดตามประเมินผล ระยะก่อนดำเนินการให้บริการฯ –การจัดทำทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย –การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บรักษาวัคซีน ในการให้บริการ ระยะระหว่างการดำเนินการให้บริการฯ –การจัดระบบให้บริการ –การติดตามประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ –การติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน ระยะหลังดำเนินการให้บริการฯ –ติดตามความครอบคลุมของการให้บริการประชากรกลุ่มเป้าหมาย –ติดตามอัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ –ติดตามอัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอก กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยหรือตัวชี้วัดในการนิเทศติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

9 กรอบของปัจจัยหรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (1) 1.มีการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานบริการหรือหน่วยบริการให้ รับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ 2.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการฯ 3.มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบนโยบายและ แนวทางในการดำเนินงาน 4.มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในอำเภอให้ รับทราบโครงการฯ และการมารับบริการฉีดวัคซีนฯ 5.มีทะเบียนรายชื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของสถาน บริการ/หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายจำแนกรายหมู่บ้าน และรายตำบล กลุ่มเป้าหมายจำแนกรายโรค 6. มีการประมาณการใช้วัคซีนที่ต้องใช้ในการดำเนินการภายในอำเภอ 7. มีแผนงานและการเตรียมการให้บริการ ได้แก่ สถานที่, บุคลากร, กำหนดวันให้บริการฉีดวัคซีน ปริมาณวัคซีน, เวชภัณฑ์ และยา ที่ต้องใช้ในการให้บริการ

10 กรอบของปัจจัยหรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (2) 8. มีการติดตามระบบการบริหารคลังวัคซีน และจัดเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง สถานที่ ตู้เย็นเก็บวัคซีน เทอร์โมมิเตอร์ และมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 2-8 °C บุคลากรรับผิดชอบดูแลคลังวัคซีน บัญชีการเบิก-จ่าย และระบบลูกโซ่ความเย็น ปริมาณวัคซีนเวชภัณฑ์ และยาคงคลัง มีปริมาณเพียงพอในการให้บริการ 9. มีแผนงานหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สถานที่ บุคลากร ปริมาณวัคซีน เวชภัณฑ์ และยา 10. มีแผนงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ระหว่างให้บริการ 11. มีแผนงานการติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน บัตรตอบกลับ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดตามทางโทรศัพท์ 12. มีแผนงานหรือแนวทางในการรับร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มี อาการภายหลังได้รับวัคซีน คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยปัญหา และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น คณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริง

11 การพิจารณาให้รางวัลแก่หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น หน่วยงานจำนวนรางวัลรวม ระดับเขต (ในแต่ละภาค) 2 (4) 8 ระดับจังหวัด (ในแต่ละเขต) 2 (18) 36 ระดับอำเภอ (ในแต่ละจังหวัด) 2 (76) 152 รวมทั้งสิ้น196

12 1.หน่วยงานระดับเขต คณะติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2.หน่วยงานในระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานการพัฒนางาน สาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) 3.หน่วยงานในระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้พิจารณามอบรางวัลให้หน่วยงานดีเด่น

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นิเทศติดตามการทำงานระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google