งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นิเทศติดตามการทำงานระดับอำเภอ

2 ตัวชี้วัดหลัก การประเมินผลและเกณฑ์การให้รางวัล
เน้นที่ผลการให้บริการเป็นหลัก โดยคิดจากตัวชี้วัด 3 ข้อหลัก คือ อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ น้อยกว่าร้อยละ 5 อัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอกกลุ่มเป้าหมาย

3 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (1)
อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Coverage) จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน X 100 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ณ 30 กย 52) - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มีอัตราการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

4 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (2)
อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ (Wastage rate) จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้(โด๊ส) จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้(โด๊ส) - จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน X 100 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารวัคซีนคงคลัง (ผ่านระบบ VMI) และจำนวนวัคซีนที่ให้บริการในโครงการฯ - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มีอัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการในโครงการฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 5

5 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (3) อัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอกกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนประชากรนอกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนX 100 จำนวนประชากรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ณ 30 กย 52) - เป้าหมายของผลการดำเนินงานในครั้งนี้ คือ มีอัตราการได้รับวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 0

6 เกณฑ์การให้รางวัล(ต่อ)
อัตราการได้รับวัคซีนของประชาชน น้ำหนักร้อยละ 60 ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 – ได้ 3 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 – ได้ 2 คะแนน ถ้าได้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 – ได้ 1 คะแนน อัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการน้อยกว่าร้อยละ 5 น้ำหนักร้อยละ 30 ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ ได้ 4 คะแนน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ ได้ 3 คะแนน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ – ได้ 2 คะแน ถ้าสูญเสียวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ – ได้ 1 คะแนน

7 เกณฑ์การให้รางวัล(ต่อ)
3. อัตราการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย น้ำหนักร้อยละ 10 ถ้าการให้วัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ได้ 4 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ได้ 3 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ – ได้ 2 คะแน น้อยกว่าร้อยละ – ได้ 1 คะแนน

8 กรอบแนวทางในการนิเทศติดตามประเมินผล
ปัจจัยหรือตัวชี้วัดในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดำเนินการให้บริการฯ การจัดทำทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บรักษาวัคซีนในการให้บริการ ระยะระหว่างการดำเนินการให้บริการฯ การจัดระบบให้บริการ การติดตามประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ การติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน ระยะหลังดำเนินการให้บริการฯ ติดตามความครอบคลุมของการให้บริการประชากรกลุ่มเป้าหมาย ติดตามอัตราการสูญเสียวัคซีนในการให้บริการ ติดตามอัตราการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นอกกลุ่มเป้าหมาย

9 กรอบของปัจจัยหรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (1)
มีการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานบริการหรือหน่วยบริการให้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในอำเภอให้รับทราบโครงการฯ และการมารับบริการฉีดวัคซีนฯ มีทะเบียนรายชื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของสถานบริการ/หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายจำแนกรายหมู่บ้าน และรายตำบล กลุ่มเป้าหมายจำแนกรายโรค 6. มีการประมาณการใช้วัคซีนที่ต้องใช้ในการดำเนินการภายในอำเภอ 7. มีแผนงานและการเตรียมการให้บริการ ได้แก่ สถานที่, บุคลากร, กำหนดวันให้บริการฉีดวัคซีน ปริมาณวัคซีน, เวชภัณฑ์ และยา ที่ต้องใช้ในการให้บริการ

10 กรอบของปัจจัยหรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (2)
8. มีการติดตามระบบการบริหารคลังวัคซีน และจัดเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง สถานที่ ตู้เย็นเก็บวัคซีน เทอร์โมมิเตอร์ และมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 2-8 °C บุคลากรรับผิดชอบดูแลคลังวัคซีน บัญชีการเบิก-จ่าย และระบบลูกโซ่ความเย็น ปริมาณวัคซีนเวชภัณฑ์ และยาคงคลัง มีปริมาณเพียงพอในการให้บริการ 9. มีแผนงานหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สถานที่ บุคลากร ปริมาณวัคซีน เวชภัณฑ์ และยา 10. มีแผนงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ระหว่างให้บริการ 11. มีแผนงานการติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีน บัตรตอบกลับ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดตามทางโทรศัพท์ 12. มีแผนงานหรือแนวทางในการรับร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มี อาการภายหลังได้รับวัคซีน คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยปัญหา และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น คณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริง

11 การพิจารณาให้รางวัลแก่หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
จำนวนรางวัล รวม ระดับเขต (ในแต่ละภาค) 2 (4) 8 ระดับจังหวัด (ในแต่ละเขต) (18) 36 ระดับอำเภอ (ในแต่ละจังหวัด) (76) 152 รวมทั้งสิ้น 196

12 ผู้พิจารณามอบรางวัลให้หน่วยงานดีเด่น
หน่วยงานระดับเขต คณะติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หน่วยงานในระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) หน่วยงานในระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล โครงการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google