งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยโซน.............. ประกอบด้วย รายชื่ออำเภอในโซนรายชื่ออำเภอในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยโซน.............. ประกอบด้วย รายชื่ออำเภอในโซนรายชื่ออำเภอในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยโซน.............. ประกอบด้วย รายชื่ออำเภอในโซนรายชื่ออำเภอในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทย ระดับต่างๆข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทย ระดับต่างๆ ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือนผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือน สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2 โซน.............. ประกอบด้วย อำเภอ................... สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ แผนไทยโซน..............

3 โซน.............. คณะทำงานประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ แผนไทยโซน..............

4 โซน............ ข้อมูลพื้นฐาน อำเภอโรงพยาบาล (แห่ง)สถานีอนามัย (แห่ง)

5 โซน............ ข้อมูลระดับสถานบริการ แพทย์แผนไทย อำเภอโรงพยาบาล ระดับ 2 (แห่ง) สถานีอนามัย ระดับ 1 (แห่ง) สถานีอนามัย ระดับ 2 (แห่ง)

6 ข้อมูลระดับสถาน บริการแพทย์แผน ไทย ที่รายงานในรอบที่ 2

7 โซน 1

8 โซน 2

9 โซน 3

10 โซน 4

11 รวมทุกโซน

12 ผลการ ดำเนินงาน

13 รายการข้อมูลหน่วย อำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยา สมุนไพรสำเร็จรูป 1.1)มูลค่าของการเบิกใช้ยาและ เวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพท./ รพศ. ออกจากคลัง ในเดือนนี้ บาท 1.2)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดของ รพท./รพศ. ในเดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

14 ผลการดำเนินงาน

15 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยา สมุนไพรสำเร็จรูป 1.3)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมดของ รพช. ในเดือนนี้ บาท 1.4)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด รพช. ใน เดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

16 ผลการดำเนินงาน

17 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยา สมุนไพรสำเร็จรูป 1.5)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมดของ สอ. ในเดือนนี้ บาท 1.6)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด สอ. ใน เดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

18 ผลการดำเนินงาน

19 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 2.มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวด แผนไทย 2.1)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผน ไทย ใน รพศ. /รพช. กรณีอำเภอเมือง เป็นรพศ บาท 2.2)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบ สมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผน ไทย ใน สอ. บาท

20 ผลการดำเนินงาน

21 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 3.จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการ จ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยา สำเร็จรูป) 3.1)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่าย ยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน รพศ. / รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็น รพศ ครั้ง 3.2)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่าย ยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน สอ. ครั้ง

22 ผลการดำเนินงาน

23 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 4.จำนวนผู้รับบริการในคลินิค แพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร, ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย) 4.2)จำนวนผู้รับบริการในคลินิค แพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร, ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน / รพศ / รพช. ครั้ง 4.3)จำนวนผู้รับบริการในคลินิค แพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร, ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน สอ. ครั้ง

24 ผลการดำเนินงาน

25 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 5.งานสนับสนุนการบริการและ เครือข่ายแพทย์แผนไทย 5.1. งานพัฒนาองค์ความรู้ 5.1.1 - ศึกษาวิจัยเรื่อง 5.1.2 - รวบรวมตำรับการแพทย์แผน ไทย เล่ม 5.1.3 - รวบรวมรายชื่อหมอพื้นบ้าน/ หมอแผนโบราณ คน

26 ผลการดำเนินงาน

27 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 5.2. งานพัฒนาบุคลากร 5.2.1 - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง 5.2.2 - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับหมอพื้นบ้าน / ผู้มีใบประกอบ โรคศิลปะ ครั้ง 5.2.3 - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับ อสม./ประชาชนทั่วไป ครั้ง 5.2.4 - เป็นวิทยากรด้านการแพทย์ แผนไทย กรณีหน่วยงานอื่นจัด ครั้ง

28 ผลการดำเนินงาน

29 รายการข้อมูลหน่วยอำเภอ 5.3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5.3.1 - เสียงตามสายครั้ง 5.3.2 - จัดนิทรรศการ / รณรงค์ครั้ง 5.3.3 - จัดทำสื่อ แผ่นพับเรื่อง

30 ผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยโซน.............. ประกอบด้วย รายชื่ออำเภอในโซนรายชื่ออำเภอในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google