งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ 4 พฤศจิกายน 2554ประชุมประชาพิจารณ์แผนฯ 10 พฤศจิกายน 2554บันทึกแผนฯ ในระบบ Internet 7-10 พฤศจิกายน 2554ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนปี 2555 ระดับโซน 7 พ.ย.54 โซน 2 8 พ.ย. 54 โซน 3 9 พ.ย.54 โซน 1 10 พ.ย. 54 โซน 4 17-18 พฤศจิกายน 2554ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงาน 30 พฤศจิกายน 2554แผน PPA ปี 2555 15 ธันวาคม 2554 แผนงบค่าเสื่อมปี 2555

2 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ. 1.ทบทวน ตรวจสอบ KPI ค่าเป้าหมาย แล้วจัดทำ KPI Template (แผนยุทธศาสตร์) 2.จัดทำกลยุทธ์ โครงการริเริ่ม (แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการ(ฟอร์ม 3->โครงการ งบประมาณ) 4.จัดทำ KPI สำหรับการประเมินผล คปสอ. เพื่อ MOU พร้อม KPI Template 5. ประชุมสรุป นำเสนอเพื่อกลั่นกรอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประขุมทองกวาว ชั้น 2 เวลา 09.00-16.30 น.

3 ภารกิจของ คปสอ. 1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. 2.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 3.บันทึกข้อมูลแผนฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2555 ในโปรแกรม Online เริ่ม 10 พ.ย. 2554 4.จัดทำแผนประเมินผล ตามแบบฟอร์ม 5.ส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติประจำปีภายใน 30 พ.ย. 2554 6.จัดทำแผน PPA 2555 7.จัดทำแผนงบค่าเสื่อม(งบลงทุน)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม 2554ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม 2554ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google