งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการจัดทำแผน ปี ตุลาคม 2554 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการจัดทำแผน ปี ตุลาคม 2554 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการจัดทำแผน ปี 2555 13-14 ตุลาคม 2554 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
13-14 ตุลาคม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 19 ตุลาคม ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 26 ตุลาคม ประชุมเตรียมการประชาพิจารณ์แผนฯ 4 พฤศจิกายน ประชุมประชาพิจารณ์แผนฯ 10 พฤศจิกายน บันทึกแผนฯ ในระบบ Internet 7-10 พฤศจิกายน 2554 ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนปี 2555 ระดับโซน 7 พ.ย โซน 2 8 พ.ย โซน 3 9 พ.ย โซน 1 10 พ.ย. 54 โซน 4 17-18 พฤศจิกายน 2554 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงาน 30 พฤศจิกายน แผน PPA ปี 2555 15 ธันวาคม แผนงบค่าเสื่อมปี 2555

2 ภารกิจของกลุ่มงานใน สสจ.
ทบทวน ตรวจสอบ KPI ค่าเป้าหมาย แล้วจัดทำ KPI Template (แผนยุทธศาสตร์) จัดทำกลยุทธ์ โครงการริเริ่ม (แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์) จัดทำแผนปฏิบัติการ(ฟอร์ม 3->โครงการ งบประมาณ) จัดทำ KPI สำหรับการประเมินผล คปสอ. เพื่อ MOU พร้อม KPI Template 5. ประชุมสรุป นำเสนอเพื่อกลั่นกรอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประขุมทองกวาว ชั้น 2 เวลา น.

3 ภารกิจของ คปสอ. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 บันทึกข้อมูลแผนฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2555 ในโปรแกรม Online เริ่ม 10 พ.ย. 2554 จัดทำแผนประเมินผล ตามแบบฟอร์ม ส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติประจำปีภายใน 30 พ.ย. 2554 จัดทำแผน PPA 2555 จัดทำแผนงบค่าเสื่อม(งบลงทุน)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการจัดทำแผน ปี ตุลาคม 2554 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google