งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

2 แผนที่พอสังเขปเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยโนนสูง
N ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลหนองขอนกว้าง สัญลักษณ์ หนองสร้างคำ โพธิ์ชัย แนวเขตสอ. แนวเขตหมู่บ้าน โนนสูง เสมา ตำบลบ้านตาด ถนนหลวง ทางรถไฟ น้ำคำ ป่าหวาย สถานีอนามัย ทุ่งโพธิ์ ตำบลเสอเพลอ ตำบลหนองไผ่ ทางหลวงอุดร-ขอนแก่น จัดทำโดยสอ.โนนสูง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550มาตราส่วน 1:50,000

3 ข้อมูลทั่วไป ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 13,037 คน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 13,037 คน - ชาย จำนวน 7,213 คน - หญิง จำนวน 5,808 คน จากการสำรวจ 9,723 คน หลังคาเรือนทั้งหมด 1,942 หลังคาเรือน - เขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จำนวน 1,716 หลังคาเรือน - เขต อบต จำนวน หลังคาเรือน ประชากร UC 8,498 คน อสม. 187 คน ( 1 คน : 11 หลังคาเรือน : 72 คน ) จนท. 8 คน ( 1 คน : ปชก. 1,062 คน ) พยาบาลเวชฯ 3 คน ( 1 คน : ปชก. 2,832 คน )

4 สภาวะสุขภาพประชาชน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง

5 สาเหตุการป่วย OPD 5อันดับ
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จำนวน ร้อยละ โรคระบบหายใจ 3,765.00 27.42 โรคระบบย่อยอาหาร 1,247.00 9.08 โรคระบบกล้ามเนื้อ 724.00 5.27 โรคผิวหนัง 704.00 5.12 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 504.00 3.67 ป่วย ทั้งหมด 13,727.00 ข้อมูล 1 ต.ค พ.ย. 52 จาก รง. 504

6 ภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
0.80 6.60 0.25 34.73 57.62 ที่มา : จากข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง

7 กลุ่มภาวะสุขภาพเสี่ยง
8.76 11.24 4.81 7.29 7.61 ที่มา : จากข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง

8 กลุ่มภาวะสุขภาพป่วย 0.05 0.02 0.07 3.78 3.78 ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ 30 กย.52

9 ทรัพยากร รพสต.โนนสูง

10 ทรัพยากรบุคคล ทำเนียบเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง
นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ผู้อำนวยการ นางพิริยา แปลงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เสือเวชปฏิบัติ) นางอัญชลี เลี้ยงพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เสือให้คำปรึกษา) นางอัชญานีย์ พลอุทัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เสือปรับเปลี่ยนฯ) นางชไมฤดี โพธินา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เสือเวชปฏิบัติ) นางจิรสุดา แก้วคำแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เสือยุทธศาสตร์) นางรจนา สุโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เสือปรับเปลี่ยนฯ) นายฐนกร คำหารพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เสือระบาด) นางเสาวลักษณ์ ธรรมอินราชธุรการ นางทองอยู่ น้อมระวี คนงาน

11 การมอบหมายหน้าที่ หัวหน้า Ward นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร พยาบาล ward 19 คน จำนวนเตียง 224 เตียง Ward โนนสูง Ward โนนสูง – , หัวหน้า Ward นางพิริยา แปลงทอง พยาบาล ward 39 คน จำนวนเตียง เตียง Ward น้ำคำ Ward นาคะวิชัย Ward เย็นน้ำคำ – ,

12 หัวหน้า Ward นางอัชญานีย์ พลอุทัย พยาบาล ward 27 คน จำนวนเตียง เตียง Ward เสมา Ward เสมา Ward เสมา อบต – , หัวหน้า Ward นางจิรสุดา แก้วคำแสน พยาบาล ward 9 คน จำนวนเตียง 49 เตียง Ward ทุ่งโพธิ์ – ,

13 หัวหน้า Ward นางรจนา สุโพธิ์ พยาบาล ward 24 คน จำนวนเตียง เตียง Ward หนองสร้างคำ Ward หนองสร้างคำ Ward หนองสร้างคำ อบต. 042 – , หัวหน้า Ward นางอัญชลี เลี้ยงพรหมพยาบาล ward 29 คน จำนวนเตียง 174 เตียง Ward โพธิ์ชัย Ward โพธิ์ชัย Ward บูรพา – ,

14 หัวหน้า Ward นายฐนกร คำหารพล พยาบาล ward 22 คน จำนวนเตียง เตียง Ward เสมา Ward เสมา – , หัวหน้า Ward นางชไมฤดี โพธินาพยาบาล ward 27 คน จำนวนเตียง เตียง Ward ป่าหวาย Ward ป่าหวาย Ward ป่าหวายเขต อบต – ,

15 วิธีการดำเนินงาน HOME WARD กลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง

16 สำรวจ/ขึ้นทะเบียน

17 จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

18 ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ - โดยพยาบาลประจำเตียง

19 จำนวนผู้สูงอายุ ทั้งหมด 1,869 คน
- ได้รับการตรวจสุขภาพ 1,231 คน - คิดเป็น ร้อยละ

20 ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 1,869 คน กลุ่ม จำนวนทั้งหมด
ร้อยละ การเยี่ยมบ้าน(%) ดี 1,366 73.09 68.78 เสี่ยง 350 18.73 62.12 ป่วยเรื้อรัง 153 8.19 100 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 1,869 คน

21 การเยี่ยมบ้าน .กลุ่มป่วยเรื้อรัง เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลประจำ ward และ
.กลุ่มดี เยี่ยมบ้านโดย ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา และ CARE GIVER .กลุ่มเสี่ยง เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลประจำเตียง และพยาบาลประจำ ward .กลุ่มป่วยเรื้อรัง เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลประจำ ward และ ทีมสหวิชาชีพ ของ รพ.สต.

22 ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ

23 กิจกรรมออกกำลังกาย

24 กิจกรรมด้านสุขภาพจิต

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google