งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โนนสูง ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โนนสูง ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โนนสูง ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี

2 ค่ายพระ ยาสุนทร ธรรมธาดา ทางหลวง อุดร - ขอนแก่น หนองสร้างคำ โนนสูง เสมา ทุ่งโพธิ์ ป่าหวาย โพธิ์ชัย น้ำคำ N แผนที่พอสังเขปเขตรับผิดชอบ สถานีอนามัยโนนสูง ตำบลหนอง ขอนกว้าง ตำบล บ้านตาด ตำบลเสอ เพลอ ตำบล หนองไผ่ จัดทำโดยสอ. โนนสูง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 มาตราส่วน 1:50,000 สัญลักษณ์ แนวเขต สอ. แนวเขต หมู่บ้าน ถนน หลวง ทาง รถไฟ สถานี อนามัย

3 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 13,037 คน - ชาย จำนวน 7,213 คน - หญิง จำนวน 5,808 คน - ชาย จำนวน 7,213 คน - หญิง จำนวน 5,808 คน จากการสำรวจ 9,723 คน หลังคาเรือนทั้งหมด 1,942 หลังคาเรือน - เขตเทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ จำนวน 1,716 หลังคาเรือน - เขตเทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ จำนวน 1,716 หลังคาเรือน - เขต อบต. จำนวน 226 หลังคาเรือน - เขต อบต. จำนวน 226 หลังคาเรือน ประชากร UC 8,498 คน อสม. 187 คน ( 1 คน : 11 หลังคาเรือน : 72 คน ) จนท. 8 คน ( 1 คน : ปชก. 1,062 คน ) พยาบาลเวชฯ 3 คน ( 1 คน : ปชก. 2,832 คน ) ข้อมูล ทั่วไป

4 สภาวะสุขภาพประชาชน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โนนสูง

5 สาเหตุการป่วย OPD 5 อันดับ สาเหตุการป่วย ( กลุ่ม โรค ) จำนวนร้อยละ โรคระบบหายใจ 3,765.0027.42 โรคระบบย่อยอาหาร 1,247.009.08 โรคระบบกล้ามเนื้อ 724.005.27 โรคผิวหนัง 704.005.12 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 504.003.67 ป่วย ทั้งหมด 13,727.0 0 ข้อมูล 1 ต. ค. 51 - 15 พ. ย. 52 จาก รง. 504

6 57.62 34.73 6.60 0.80 0.25 ภาวะสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ที่มา : จากข้อมูลคัด กรองความเสี่ยง

7 กลุ่มภาวะสุขภาพเสี่ยง 8.76 4.81 7.61 7.29 11.2 4 ที่มา : จากข้อมูลคัด กรองความเสี่ยง

8 3.78 0.07 0.05 0.02 ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ 30 กย.52 กลุ่มภาวะสุขภาพป่วย

9 ทรัพยากร รพสต. โนน สูง

10 ทำเนียบเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนสูง นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร ผู้อำนวยการ นางอัชญานีย์ พลอุทัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ( เสือ ปรับเปลี่ยนฯ ) นางพิริยา แปลงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ( เสือ เวชปฏิบัติ ) นางอัญชลี เลี้ยงพรหม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ( เสือ ให้คำปรึกษา ) นางรจนา สุโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ( เสือ ปรับเปลี่ยนฯ ) นางชไมฤดี โพธินา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ( เสือ เวชปฏิบัติ ) นางจิรสุดา แก้วคำ แสน นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ ( เสือ ยุทธศาสตร์ ) นายฐนกร คำหาร พล นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญ การ ( เสือระบาด ) นางทองอยู่ น้อมระ วี คนงาน นางเสาวลักษณ์ ธรรม อินราชธุรการ ทรัพยากร บุคคล

11 การมอบหมายหน้าที่ หัวหน้า Ward นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร พยาบาล ward 19 คน จำนวน เตียง 224 เตียง Ward โนนสูง 1 Ward โนนสูง 2 042 – 295240, 0895745539 หัวหน้า Ward นางพิริยา แปลง ทอง พยาบาล ward 39 คน จำนวนเตียง 507 เตียง Ward น้ำคำ Ward นาคะ วิชัย Ward เย็นน้ำคำ 042 – 295240, 0817086330

12 หัวหน้า Ward นางจิรสุดา แก้ว คำแสน พยาบาล ward 9 คน จำนวนเตียง 49 เตียง Ward ทุ่ง โพธิ์ 042 – 295240, 0846832371 หัวหน้า Ward นางอัชญานีย์ พล อุทัย พยาบาล ward 27 คน จำนวนเตียง 239 เตียง Ward เสมา 3 Ward เสมา 4 Ward เสมา อบต. 042 – 295240, 0819754208

13 หัวหน้า Ward นางรจนา สุโพธิ์ พยาบาล ward 24 คน จำนวน เตียง 257 เตียง Ward หนองสร้าง คำ 1 Ward หนองสร้าง คำ 2 Ward หนองสร้าง คำ อบต. 042 – 295240, 0812622338 หัวหน้า Ward นางอัญชลี เลี้ยง พรหมพยาบาล ward 29 คน จำนวนเตียง 174 เตียง Ward โพธิ์ชัย 1 Ward โพธิ์ชัย 2 Ward บูรพา 042 – 295240, 0850104782

14 หัวหน้า Ward นายฐนกร คำหาร พล พยาบาล ward 22 คน จำนวนเตียง 197 เตียง Ward เสมา 1 Ward เสมา 2 042 – 295240, 0840299972 หัวหน้า Ward นางชไมฤดี โพธิ นาพยาบาล ward 27 คน จำนวนเตียง 295 เตียง Ward ป่าหวาย 1 Ward ป่าหวาย 2 Ward ป่าหวาย เขต อบต. 042 – 295240, 0849567887

15 วิธีการดำเนินงาน HOME WARD กลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนน สูง

16 สำรวจ / ขึ้น ทะเบียน

17 จัดตั้งชมรม ผู้สูงอายุ

18 ตรวจคัดกรองภาวะ สุขภาพ - โดยพยาบาลประจำ เตียง

19 จำนวนผู้สูงอายุ ทั้งหมด 1,869 คน - ได้รับการตรวจสุขภาพ 1,231 คน - คิดเป็น ร้อยละ 66

20 กลุ่มจำนวน ทั้งหมด ร้อยละการเยี่ยมบ้าน (%) ดี 1,36673.0968.78 เสี่ยง 35018.7362.12 ป่วย เรื้อรัง 1538.19100 ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 1,869 คน

21 การเยี่ยมบ้าน. กลุ่มดี เยี่ยมบ้านโดย ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา และ CARE GIVER. กลุ่มเสี่ยง เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลประจำเตียง และพยาบาลประจำ ward. กลุ่มป่วยเรื้อรัง เยี่ยมบ้านโดย พยาบาลประจำ ward และ ทีมสหวิชาชีพ ของ รพ. สต.

22 ติดตามเยี่ยม ผู้สูงอายุ

23 กิจกรรมออก กำลังกาย

24 กิจกรรมด้าน สุขภาพจิต

25 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โนนสูง ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google